Florális diverzitás mintázatok: egy komparativ funkcionális megközelités  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72561
típus K
Vezető kutató Bartha Sándor
magyar cím Florális diverzitás mintázatok: egy komparativ funkcionális megközelités
Angol cím Fine-scale neighborhoods in plant communities: a comparative functional approach
magyar kulcsszavak társulásszerveződés, fajcserék, mikrohabitat, növényi tulajdonságok, szomszédsági diverzitás, vegetációdinamika
angol kulcsszavak assembly rules, micro-habitats, neighborhood diversity, plant traits, species turnover, vegetation dynamics
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Ökológiai és Botanikai Intézet (HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Fóti Szilvia
Horváth András
Komoly Cecília
Molnár Zsolt
Virágh Klára
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 2.786
FTE (kutatóév egyenérték) 2.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A “szomszédsági diverzitás” jelentősége, hogy segítségével operatív kapcsolat teremthető számos, eddig jórészt elkülönülten vizsgált kutatási terület (pl. a populációk dinamikájának térben explicit szimulációs modellezése, a kisérletes populációbiológia, a kisérletes társulástan, és a statisztikus ökológia) között. Új típusú, sorozatvizsgálatokra is alkalmas mintavételi eljárások tesztelését és kifejlesztését tervezzük. Ezek segítségével a domináns és a szubordinált fajok szomszédsági diverzitását fogjuk összehasonlítani nagy számú, kontrasztosan különböző szervezettségű gyeptípusban, ill. jellemző ökológiai gradiensek mentén. A talált társulás-szerveződési összefüggéseket funkcionális szempontból növényi vitális attributumok és funkciós csoportok segítségével fogjuk értelmezni. Módszertanunk, fejlesztendő új módszereink, ill. a mikro-élőhelyek vizsgálata során nyert tapasztalataink a természetvédelemben és a restaurációs ökológiában alkalmazhatók majd. A projektbe MSc és PhD hallgatókat is bevonunk, sőt bekapcsolásuk érdekében elméleti és terepi kurzusokat is tervezünk. Munkánk során három külföldi kutatóhellyel fogunk együttműködni.
angol összefoglaló
The concept of plant neighbourhood diversity provides an operational linkage among several research areas including spatially explicit individual based modelling of population dynamics, experimental population and community ecology, and the statistical analysis of vegetation. We will develop and test a new standard sampling protocol and will develop a methodology for surveying neighbourhood diversity experienced by dominant-, codominant-, and intrinsically subordinate species in a wide range of grasslands. Our comparative studies with specific trait-based structural analyses will produce new types of assembly and disassembly rules along environmental and land-use gradients. Patterns of functional plant neighbourhoods have implications for conservation and restoration practice where the primary aim is to manage microhabitats. Our methodology and the related new standard sampling protocol will also be applicable during restoration of damaged ecosystems (e.g. mining areas) or abandoned agricultural fields as well as in conservation management. The project will provide opportunities for MSc and PhD students. Furthermore, we will organize theoretical and field courses in the related topics. We have collaborations with three foreign universities for developing database of plant traits and functional types, and for testing sampling techniques.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk alapgondolata, hogy a növényfajok együttélésének értelmezéséhez a térbeli függőség mellett a fajok találkozási valószínűségeit leíró finom térléptékű diverzitási relációk ismerete is szükséges. Standard mintavételi módszereket fejlesztettük és számos hazai gyeptársulásban végeztünk összehasonlító mikrocönológiai vizsgálatot. Null-modellekkel kimutattuk, hogy a fajok találkozási valószínűségei az átlagtér közelítéssel becsült értéktől az egyensúlytól távoli társulásokban térnek el jobban. A diverzitásmintázatok funkcionális értelmezéséhez növényi tulajdonságokat használtunk, amelyek egy részét terepen mértük. Leírtuk ezek szukcessziós trendjeit és segítségükkel társulási szabályokat állapítottunk meg. A florális diverzitást, mint a béta diverzitás egy új mérőszámát értelmeztük és leírtuk a homoki gyepek klímaváltozás hatására várható differenciálódási trendjét. Löszgyepek és homoki gyepek összehasonlító elemzésével kimutattuk, hogy a diverzebb állományok rezíliensebbek és a florális diverzitás időbeli fluktuációja az átlagos florális diverzitással forditottan arányos. Terepi és szimulációs vizsgálatok összekapcsolásával bizonyítottuk, hogy a domináns faj az egymáshoz hasonló szubordinált fajokat térben elszigetelheti és ezzel hozzájárul a közösség diverzitásának a fennmaradásához. Eredményeink szerint a gyepállományon belüli szerkezeti komplexitást a domináns, ill. a gyakori fajok alakítják ki, míg a többiek ehhez az alapszerkezethez asszociálódnak.
kutatási eredmények (angolul)
Plant neighborhood diversity (PnD) relationships provide important complementary information for assembly rules. Fine-scale diversity patterns and assembly rules were assessed in various Hungarian grasslands using a standard sampling protocol. Null-models showed that deviance from the mean field approximation was stronger in non-equilibrium communities. Several plant traits were measured in the field and used for interpreting community structure. The relative importance of different plant traits were estimated in contrasting grassland habitats and in different stages of forest succession. Expected differentiation of sand grasslands due to climate changes were described by a new PnD based beta diversity index. By analyzing long-term data sets, the average PnD we found to be in inverse ratio to the CV% of PnD. We used spatially explicit individual based simulation models for demonstrating that similar subordinate species can coexist within the matrix of dominant species under specific conditions. Using information theory models for analyzing fine-scale patterns in various grasslands we showed that fine-scale structural complexity was created mainly by the dominant species and subordinates were associated to this matrix structure.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72561
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartha, S., Zimmermann, Z., Szabó, G., Szentes, Sz., Sutyinszki, Zs., Házi, J., Penksza, K.: Béta diverzitás mértékek alkalmazása és összehasonlító vizsgálata gyepek finom térléptékű állományon belüli heterogenitásának a jellemzésére., IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia. 2011. július 1. , Budapest, (poszter), 2011
Bartha S., Molnár, Zs., Horváth, A., Virágh, K.: Időjárási szélsőségek – társulásszintű adaptív válaszok., In: Korsós, Z., Gyenis, Gy., Penksza, K. (szerk.), Előadások Összefoglalói MBT XXVII. Vándorgyűlés 2008. szeptember 25-26., pp. 1-6. (plenáris előadás), 2008
Bartha, S.: Beyond trivial relationships: on the hidden aspects of biodiversity., Folia Geobotanica 43(3): 371-382., 2008
Bartha, S.: A vegetáció viselkedésökológiájáról., In: Kröel-Dulay, Gy., Kalapos, T., & Mojzes, A. (szerk.): Talaj-Vegetáció-Klíma kölcsönhatások. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 73-86., 2008
Bartha, S.: Mikrocönológiai módszerek a táji vegetáció állapotának vizsgálatára., Tájökológiai Lapok 6: 229-245., 2008
Bartha, S., Campetella, G., Ruprecht, E., Kun, A., Házi, J., Horváth, A., Virágh, K., Molnár Zs.: Will inter-annual variability in sand grassland communities increase with climate change?, Community Ecology 9 (Suppl): 13-21., 2008
Bartha, S., Fekete, G., Nagy, Z., Csintalan, Zs., Fóti, Sz., Czóbel, Sz., Balogh, J., Németh, Z., Penksza, K., Szerdahelyi, T., Nagy, J., Virágh, K.: Sokféleség és szabályozottság - a szünfiziológia szerepe a modern társulásökológiában., In: Bartha, S., Nagy, Z. (szerk.), Botanikai, növényélettani és ökológai kutatások. SZIE, MKK, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Gödöllő, pp. 27-39., 2010
Bartha, S., Campetella, G. , Kertész, M., Hahn, I., Kröel-Dulay, Gy. , Rédei, T., Kun, A, Virágh, K. , Fekete, G., Kovács-Láng, E.: Beta diversity and community differentiation in dry perennial sand grasslands., Ann. Bot. (Roma) 1: 9-18., 2011
Campetella, G., Botta-Dukát, Z., Wellstein, C., Canullo, R., Gatto, S., Chelli, S., Mucina, L., Bartha, S.: Patterns of trait-environment relationships along a forest succession chronosequence., Agriculture, Ecosystems and Environment 145: 38-48., 2011
Canullo R., Campetella, G., Mucina, L., Chelli, S., Wellstein, C., Bartha, S.: Patterns of clonal growth modes along a chronosequence of post-coppice forest regeneration in beech forest of Central Italy, Folia Geobotanica 46: 271-288, 2011
Házi, J., Bartha, S., Szentes, S., Wichmann, B., Penksza, K.: Seminatural grassland management by mowing of Calamagrostis epigejos in Hungary., Plant Biosyst. 145: 699-707., 2011
Bartha, S., Zimmermann, Z., Horváth, A., Szentes, Sz., Sutyinszki, Zs., Szabó, G., Házi, J., Komoly, C., Penksza, K.: High resolution vegetation assessment with beta-diversity – a moving window approach., Agricultural Informatics 2(1):1-9., 2011
Bartha, S., Horváth, A., Csete, S., Zimmermann, S., Szentes, Sz., Házi, J., Molnár, Zs.: Monitoring patterns of fine-scale alpha and beta diversity in open sand steppe in Hungary between 1996 and 2011., In: Chibiljev, A.A. (ed.), Sixth International Symposium on Steppes. pp. 654-657. Russian Academy of Sciences, Institute of Steppe, Orenburg., 2012
Szentes, Sz., Sutyinszki, Zs., Szabó, G., Zimmermann, Z., Házi, J., Wichmann, B., Hufnágel, L., Károly Penksza, K., Bartha, S.: Grazed Pannonian grassland beta-diversity changes due to invasive C4 yellow bluestem., Central European Journal of Biology 7(6): 1055-1065., 2012
Komoly, C., Türei, D., Csathó A.I., Pifkó, D., Juhász, M., Somodi, I., Bartha, S.: Fűvetés hatása a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) tömegességére egy tiszaalpári fiatal parlagon., Természetfédelmi Közlemények 18: xx-xx., 2012
Bartha, S., Horváth, A.: Parlagszukcesszió a Mezőföld löszterületein., MBT Botanikai Szakosztály előadás. 2008. november 24. (1432. szakülés), Budapest, (előadás), 2008
Bartha, S., Virágh, K., Horváth, A., Campetella, G., Mucina, L., Canullo, R., Kun, A., Molnár, Zs.: Assessing plant community assembly rules by dynamic neutral models: a comparative study., In: Mucina et al. (eds.), Abstracts of the 51th IAVS Symp. Stellenbosch, SA, Sept. 7-12, 2008, pp. 17-18. (poster), 2008
Bartha, S.: Együttélési szabályok és szerveződési típusok növénytársulásokban., In: Körmöczi, L. (szerk.), Előadások és poszterek összefoglalói, 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 2009. augusztus 26-28., pp. 20. (plenáris előadás), 2009
Bartha, S.: Kompozíciók florulákra és kvadrátokra. Társulásszerveződési jelenségek a JNP-modellek tükrében., Magyar Tudományos Akadémia, Kisterem, 2009. október 21. (JNP-díj előadás) Budapest, 2009
Bartha, S.: Szomszédsági diverzitás: egy érzékeny módszer a vegetáció monitorozására., MBT Botanikai Szakosztály előadás. 2009. november 23. (1436. szakülés), Budapest, (előadás), 2009
Bartha, S. Virágh, K.: Assessing plant dominance through its effects., In: Abstracts of the 52th IAVS Symp., Chania, Crete, May 30th – 4th June 2009., pp. 139. (poszter), 2009
Bartha, S., Molnár, E., Schmidt, D.: Faj-area összefüggések és propagulum limitáltság homoki gyepekben., MBT Botanikai Szakosztály előadás. 2010. március 29. (1438. szakülés), Budapest, (előadás), 2010
Bartha, S., Ruprecht, E., Kun, A., Szabó, A., Virágh, K.: Information statistical methods for detecting degradation and regeneration in species rich grasslands, In: Janišová te al. (eds.), Abstracts of 7th European Dry Grassland Meeting, 27-31 May 2010, Smolenice, Slovak Republic, pp. 9-10. (előadás), 2010
Bartha, S., Fóti, Sz., Balogh, J., Csete, S., Péli, E., Molnár, K., Kari, A., Margóczi, K.: Szünfiziológiai és mikrocönológiai karakterisztikus léptékek összefüggései homoki sztyepprét állományokban., 4. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium. 2011. április 7-8., Szeged (előadás), 2011
Virágh, K., Bartha, S., Horváth, A., Somodi, I.: Application of information theory models in the early detection of plant community degradation and prediction of vegetation changes., 7th ECEM (European Conference on Ecological Modelling), 30 May to 2 June, 2011., Riva del Garda, Italy, (poszter), 2011
Komoly, C., Mojzes, A., Kalapos, T., Bartha, S.: A Festuca vaginata funkciós ökológiai vizsgálata egy klímagradiens két pontján., In: Bartha, S., Mázsa, K. (szerk.), Előadások és poszterek összefoglalói, 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely, 2012. szeptember 5-7., pp. 116. (poszter), 2012
Bartha, S., Szabó G., Zimmermann, Z., Szentes, Sz., Sutyinszki, Zs., Házi, J.. Penksza, K: Szomszédsági diverzitás és társulási szabályok mezofil legelőkön, MBT Botanikai Szakosztály előadás. 2010. november 22. (1441. szakülés), Budapest, 2010
Bartha, S.: Fine-scale diversity enhances adaptation to climate change – monitoring evidences from Hungarian sand steppes and loess steppe meadows., Proceedings of the International Conference Eurasian steppes. 9-12 September, 2010. Hustai National Park, Mongolia, pp. 14. (előadás), 2010
Bartha, S., Horváth, A., Molnár, E., Virágh, K.: Individual-based approach for monitoring biodiversity from plants to landscape scale., In: „European contribution to GEO BON”, Workshop organized by Biostrat, 25-27 September 2008, Cegléd, Hungary (poster), 2008
Bartha, S., Campetella, G., Ruprecht, E., Házi, J., Horváth, A., Virágh, K., Molnár Zs.: How do open sand steppes respond to the abandonment of grazing and to the increasing frequency of droughts?, In: Abstracts of the 2nd European Congress of Conservation Biology, ECCB 2009, 1-5. September, Prague, pp. 155. (poszter), 2009
Bartha, S., Horváth, A., Kertész, M., Molnár, Zs., Campetella, G., Kröel-Dulay, Gy., Rédei, T., Ruprecht, E., Házi, J., Szentes, Sz., Molnár, E., Schmidt, D., Virágh, K., Kovács-Láng, E.: Assessing the spatio-temporal variability in the community structure of sand grasslands., In: Botta-Dukát, Z., Salamon-Albert, É. (eds.), Book of Abstract, 19th International Workshop of European vegetation survey, Pécs, Hungary April 2 - May 2. 2010. pp. 11., 2010
Bartha, S., Campetella, G., Canullo, R., Chelli, S., Mucina, L.: Clonal growth modes in a beech coppice context: social behaviour type and clonal strategy changes along a chronosequence., In: Abstracts of the 52th IAVS Symp., Chania, Crete, May 30th – 4th June 2009., pp. 138. (poszter), 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-06-11 09:15:10
Résztvevők változása
2011-02-21 09:37:54
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növényökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Funkcionális Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
vissza »