A városfejlődés geológiai tényezői Budapesten - Urbángeológiai tanulmányok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72590
típus K
Vezető kutató Mindszenty Andrea
magyar cím A városfejlődés geológiai tényezői Budapesten - Urbángeológiai tanulmányok
Angol cím Geology and Urbanization - the Case of Budapest
magyar kulcsszavak urbángeológia, Budapest
angol kulcsszavak urban geology, Budapest
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Ortelius tudományág: Geológia
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
Ortelius tudományág: Történelmi földrajz
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gábris Gyula
Horváth Zoltán
Izsák Éva
Láng Orsolya
Mádlné Szőnyi Judit
Medzihradszky Zsófia
Timár Gábor
Uzzoli Annamária
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 19.410
FTE (kutatóév egyenérték) 10.43
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Budapest területe három egymástól geológiailag és geomorfológiailag különböző övezetre osztható (hegyvidék, lejtők, alluviális síkságok), ezért kivételes érzékenységgel képes reagálni a természeti környezet változásaira.

Mivel a területen az emberi megtelepedés egyre bővülő dokumentumai a rézkortól máig követhetőek, s a települések, a római birodalmi hódítás óta, több szakaszban a városiasodás jeleit is magukon viselik, a főváros ideális lehetőséget kínál a természeti tényezők és a társadalmi folyamatok, ezen belül a fokozódó urbanizáció és a környezet kölcsönhatásának vizsgálatára.

A kutatás a klimatikus meghatározottságu környezetváltozások nyomait a város területén (kiemelten a budai oldalon), elsősorban litosztratigráfiai megközelítéssel kívánja nyomozn . Ehhez a kiindulási alapot a már létező geológiai/mérnökgeológiai és geomorfológiai térképek, az elmúlt öt év alatt építési munkagödrökben, régészeti ásatásokban végzett geológiai felvételezéseink anyagai, valamint a barlangok, források körzetében lefolyatatott hidrogeológiai vizsgálatok adatai képezik. A projekt tartama alatt e megfigyeléseket folyatjuk és azok eredményeivel az adatbázist kiegészítjük. A képződmények korát, ahol lehet, az előkerült régészeti leletek segítségével tervezzük a régészeti/történeti korbeosztáshoz korrelálni és kiegészítésképpen különböző radiometrikus kormeghatározásokat is tervezünk.

A tervezett kutatás a holocén utolsó 5000 évére koncentrál, fókuszában a természetes környezetek és azok klimatikus, vagy antropogén okokból bekövetkező módosulása áll. Vizsgálni kívánjuk a városiasodás hatásait, a természeti erőforrások hasznosításának történetét, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás geológiai feltételeit.
angol összefoglaló
From a geological and geomorphological point of view, Budapest can be divided into three distinct zones with different characteristics, i.e. elevated terrains, hillslopes and alluvial plains. Consequently, the developing city has been extremely sensitive to changes in environmental conditions. Traces of human settlement are documented since the Copper Age and the Roman era is characterized by urbanization proper. Even though after considerable interruptions, urbanization has been an ever increasing process essentially from Medieval times on. Therefore, our capital offers an excellent site to study the interaction of man and environment with particular emphasis on the effects of the accelerating rate of urbanization.

Proxies of climate change in the area (particularly in the Buda side) will be investigated primarily through lithostratigraphic studies. Sources of available data such as (i) geological, geotechnical and geomorphological maps, (ii) geological profiles and logs of construction pits and archeological sites measured in the past five years and (iii) results of hydrogeological data obtained at spring orifices provide a solid basis to reach the research target. The above observations are aimed to be continued and the database will be completed with results of new measurements and field observations. Dating lithostratigraphic units will be attempted with archeological finds and correlated with the archelogogical and historical time scales. In addition, various radiometric dating techniques are also planned to better calibrate the event-stratigraphical framework.

The project focuses on gradual and/or abrupt changes of the natural environment due to climate variations and/or anthropogenic activity in the last 5ky of the Holocene. In doing so, effects of urbanisation, use of natural resources and geological constraints of sustainable resource management are of key importance.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elkészült a város digitális terepmodellje. Egy mintaterületen részletesen elemeztük a felszínborítottság urbanizációs hatásra visszavezethető változásait. A város földtani képződményeinek vizsgálata számos új eredményt hozott (megfejtettük a dolomit porlódás okát, tisztáztuk az Inségkő mibenlétét, megismertük az eocén kőzetek diagenezistörténetét). Kiegészítettük a város területén a földtörténeti közelmúlt eseményeiről rendelkezésre álló ismereteket (pl. paleoszeizmitek és eolikus homokdűnék az I. teraszon, pleisztocén/holocén erózió és üledékképződés újabb nyomai a Rózsadombon és környékén). Az urbanizáció és a természeti környezet kölcsönhatását római, középkori és újkori példákon elemeztük. Külön figyelmet fordítottunk a Budapesten kiemelt fontosságú hidrogeológiai és szpeleológiai jelenségekre.Vizsgáltuk többek között a hipogén barlangok szpeleotémáit, valamint a Rudas- és Széchenyi fürdők termálvizének kiválásait. A Rudas-fürdő kiválásáról kimutattuk, hogy szerkezete jól tükrözi a termálvíz hőmérséklete és a Duna vízszintváltozásai közötti kapcsolatot, valamint a fürdő vízkezeléséből eredő antropogén hatásokat is. Nem várt eredmény, hogy a mélyről érkező termálvíz, kimutatható mennyiségű radiogén szénizotópot vesz fel a levegőből, s ez a kiválásban is detektálható. Érdekesség, hogy az utolsó 130 évet reprezentáló kiválássorozatban Molnár M. (ATOMKI) mérései szeirnt megjelenik a ’60-as évek légköri atomrobbantásainak tulajdonítható 14C-csúcs .
kutatási eredmények (angolul)
GIS-based digital terrain model (including topographic, lithologic, stratigraphic data, structural elements, springs, caves, cave-polygons, land-cover etc) was constructed for the project-area. For the Rozsadomb sector the history of urbanization-related land-cover change was studied and an alysed on the basis of a series of archive and recent maps. Detailed study of some new rock-outcrops contributed to the understanding of several hitherto unsolved problems of the geology of the town (e.g.powderization of dolomites, diagenetic history of the Eocene limestones). Integrating sedimentolgy, geomorphology, hydrogeology and archeogeology also the Quaternary history of the Buda-side could be partly reinterpreted. Since among the natural resources of the town thermal-waters and caves are undoubtedly the most precious of all, particular emphasize was given to hydrogeology and speleology. Minerals precipitated from the thermal waters were also studied. Detailed anaylsis of a 130 year old travertine buildup proved that deep (and old) groundwater (presumably devoid of radiogenic carbon) picked up measurable amounts of atmospheric CO2 on discharge. This CO2 was detected as a distinct 14C peak in that section of the precipitate which supposedly formed during the atmospheric nuclear tests of the sixties of
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72590
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
IZSÁK É: A városfejlődés hatása természet és társadalom együttélésére – paradigmaváltás a városkutatásban?, A településföldrajz aktuális kérdései. Szerk.: Csapó t. – Kocsis Zs. Szombathely, Savaria University Press2010. pp.:125-130. ISBN 978-963-9882-54-6, 2010
Virág M., Mádlné Szőnyi J., Leél-Őssy Sz., Erőss A., Zihné Perényi K., Mindszenty A.: Az urbanizáció hatásai a budai barlangok csepegő vizeire a Szemlő-hegyi-barlang példáján, XII. karsztfejlődés Konferencia, Szombathely, Absztrakt-kötet (Szerk.:Györe I.-né), pp 42-43, 2008
Medzihradszky Zs., T.Láng, O., Horváth, Z., Krolopp,E., Berzsényi,B.: Multidisciplinary investigations in a Roman town, Aquincum, Hungary, Terra Nostra Schriften der geoUnion Alfred-Wegener Stiftung 2008/2 p.187, 2008
Horváth Z., Mindszenty A., Krolopp E., Kárpáti Z.: Geopedológiai vizsgálatok régészeti ásatásokon-I. Mésztufa-kiválások vizsgálata római kori régészeti leleteket tartalmazó, óbudai ásatáson (esettanulmány), HUNGEO 2008 (Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója (absztrakt-kötet), 2008
Izsák É., Probáld F., Uzzoli A.: Természeti adottságok és életminőség Budapesten, Szabó V.,Orosz Z., Nagy R., Fazekas I. (szerk.): IV. Magyar Földrajzi Konferencia tanulmánykötete, Debreceni Egyetem, pp 265-270, 2008
Orsolya Láng: From civilian to military: new data on the Aquincum segment of the limes, XXIst International Limes (Roman Frontiers) Congress at Newcastle upon Tyne, 2009
Izsák É., Uzzoli A. Nikitscher P., Váradi Zs.: A társadalmi és természeti tényezők szerepe a belváros funkcionális átalakulásában Budapesten, A II. Települési környezet konferencia tanulmányai (szerk.: Szabó V., Fazekas I.) Tájvédelmi és Környzeetföldrajzi Tanszék, Debreceni Egyetem, Debrecen 2009. nov.27-28 pp, 2009
Horváth Z., Mindszenty A., Krolopp E.: Római kori talajjal fedett travertinó sorozat Óbudán. Az ember környezetváltoztató hatásának korai dokumentuma a főváros területén., Földtani Közlöny v.139 (3) pp 445-468, 2009
Virág,M., Mádlné Szőnyi,J.,Mindszenty,A., Zihné Perényi, K.,Leél-Őssy,Sz., Siklósy,Z.:: Az urbanizáció hatása a budai barlangok csepegő vizeire a Szemlő-hegyi-barlang példáján, in Karsztfejlődés XIV. (szerk.:Zentai Z.) Szombathely, pp. 57-81, 2009
Budai Zs.: Svábhegyi geológiai tanösvény, ELTE TDK konferencia, 2009
Virág,M.,Mádl-Szőnyi,J., Leél-Őssy, Sz., Zih-Perényi,K., Mindszenty,A.:: The effects of urbanization on the underlying thermal karst as reflected by drip-waters in a cave (Buda Hills, Hungary), 13th Congress RCMNS 2-6 September 2009, Naples, Italy, Acta Naturalia de L'Ateneo Parmense, Vol.45 1/4, p 255-256, 2009
Timár G., Mádl Szőnyi J., Biszak S., Hidvégi V.,Gábris Gy., Pulay E., Mindszenty A., Medzihradszky Zs., Izsák É., Rácz T.: Historical cadastral Maps of Budapest: a key to understand the urban hydrology and geology of the city, Geophysical Resarch Abstracts, vol.11, EGU 2009-248-1, EGU General Assembly, 2009
Uzzoli, A., Izsák,É.:: Natural and Social determinants of health related quality of life - case study in Budapest, in Health and Society. CD-ROM, Cyprus Sociological Association. Nicosia, Cyprus April 3-5, 2009 5 p., 2009
Horváth Z., Mindszenty A., Krolopp E., Kárpáti Z.: Sub-recent travertine deposits buried by a humiferous paleosoil of Roman age (Budpest/Hungary) - a testimony of man-and-environment interaction from Roman times, 13th Congress RCMNS 2-6 September 2009, Naples, Italy, Acta Naturalia de L'Ateneo Parmense, Vol.45 1/4, p252, 2009
Sölétormos A., Szappanos B.: Környezetfejlődés a római korban Aquincum területén az üledékek és a malakofauna vizsgálata alapján, TDK konferencia, Kari II. díj, 2009
Veres V., Virág, M., Mindszenty,A., Mádl-Szőnyi,J.: Antropogenically modulated hydrological changes of the last 120 years recorded by an "indoor" travertine precipitate of the Rudas Spa? (Buda Thermal karst, Budapest, Hu, Rend.Online Geol.Soc.It., Vol 16, 36-38, 2011
Győri O.,Poros,Zs., Mindszenty,A., Molnár,F., Fodor,L., Szabó,R.: Budai-hegységi paleogén karbonátos kőzetek diagenezistörténete, Földtani Közlöny vol.141, 4., 341-361, 2011
Poros,Zs., Mindszenty,A.,Molnár,F., Pironon,J.,Győri,O.,Ronchi,P., Szekeres,Z.: Imprints of hydrocarbon-bearing basinal fluds on a karst system: mineralogical and fluid incluison studies from teh Buda Hills, Hungary, Geologische Rundschau (Intern. Journ.of Earth Sciences) vol. 101, 429-452, 2012
Palotai, M., Mindszenty,A., Kopecskó,A., Poros,Zs.: Az Ínség-kő földtana, Wanek F. (ed.) XIV.Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Arad, Románia, 2012
Palotai M. és Mindszenty A. és Kopecskó A. és Poros Zs.: Az Ínség-kő geológiája, Földtani Közlöny 143/3, 243-250, 2012
Izsák É. és Uzzoli A.: Health-related quality of life and its local differences in Budapest, Csapó and Balogh (szerk): Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present and Future, Springer, 269-282, 2012
Poros Zs. and Machel, H.G. and Mindszenty A. and Molnár F.: Cryogenic powderization of Triassic dolostones in the Buda Hills, Hungary, INtern.Journ. Earth Sci. (Geol Rdsch), 102, 1513-1539, 2013
Virág, M. and Mindszenty, A.and Páll-Somogyi, K. and Mádl-Szőnyi, J. and Bendő, Zs.and, Veres, V: Antropogenically modulated hydrological changes as recorded by a 120 years old “flowstone-like” travertine (Rudas spa, Budapest, Hungary), 29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming-Dachstein, Austria, 10-13 September 2012., Abstract Volume (eds.:S.Missoni, H.J. Gawlick), p.301., 2012
Virág, M., Mindszenty, A., Surányi, G., Leél-Őssy, Sz.: Infiltration history of the last 54 thousand years recorded by a flowstone type speleothem in the hypogene Pálvölgy Cave System (Budapest, Hungary), S.Missoni, H.J. Gawlick(Eds.): 29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming-Dachstein, Austria, 10-13 September 2012., Abstract Volume, p.302., 2012
Virág M., Mindszenty A., Mádlné Szőnyi J., Leél-Őssy Sz., Páll-Somogyi K., Bendő Zs., Veres V.: Újabb adatok Gellért-hegyi források antropogén befolyásoltságú karbonátkiválásairól, Karsztfejlődés XV., Szombathely - Bük, p.15., 2012
Virág M., Mindszenty A., Bendő Zs., Petneházi T., Leél-Őssy Sz., Hegedűs A.: Érdekes „barlangi kiválások” nem barlangi környezetben – a budapesti Széchenyi-fürdő kiegyenlítőtartályainak ásványkiválásai., Karsztfejlődés XVI. Konferencia, Szombathely, Abstract kötet, p. 21., 2013
Vörös P., Virág M., Németh T., Bendő Zs., Leél-Őssy Sz., Mindszenty A. (: Valóban kovás telérek a „kovás telérek”? - újabb eredmények a budai nagybarlangok elváltozott zónáinak keletkezéséhez, Karsztfejlődés XVI. Konferencia, Szombathely, Abstract kötet, p. 20., 2013
Virág M., Mindszenty A., Surányi G., Molnár M., Leél-Őssy Sz.: Múltbeli hidrogeológiai viszonyok nyomozása a Pál-völgyi-barlangrendszer cseppkőlefolyásában., Karsztfejlődés XVI. Konferencia, Szombathely, Abstract kötet, p. 18., 2013
Virág M., Hegedűs A., Mindszenty A., Surányi G: Régi-új érdekességek a Mátyás-hegyi-barlangban, Karsztfejlődés XVI. Konferencia, Szombathely, Abstract kötet, p. 19., 2013
Török Á. és Ünnep V. és Balázs A. és Mindszenty A. és Kele S.: A Kápolna-hegyi édesvízi mészkőkúp (Budai-hegység) komplex szedimentológiai, geokémiai és geofizikai vizsgálata, Födtnai közlöny, 143/3, 263-277, 2013
IZSÁK,É., PROBÁLD,F., UZZOLI,A.: Examining the factors of quality of life – A case study in Budapest, Journal of Banat’s Biotechnology 2010/1 pp. 37-47. (ISSN 2068-4673), 2010
Virág M., Mindszenty A., Bendő Zs: Hogyan járulhatnak hozzá a Széchenyi-fürdő tartályának ásványkiválásai a Budai Termálkarszt hipogén barlangjainak vizsgálatához?, Magyarhoni Földtani Társulat, Földtudományi Vándorgyűlés, 2013. július 4-6. Veszprém, Absztrakt kötet, p. 62., 2013
VIRÁG M. – MÁDLNÉ SZŐNYI J. – MINDSZENTY A.: A Szemlő-hegyi-barlang csepegő vizeinek vizsgálata: természetes és antropogén hatások, Karszt és Barlang, 2009/I-II, pp. 19-26., 2010
VIRÁG M. – MÁDLNÉ SZŐNYI J. – MINDSZENTY A.: Az urbanizáció hatása a Szemlő-hegyi-barlang csepegő vizeire. / The effects of urbanization on the underlying thermal karst as reflected by dripwaters in the Szemlő-hegy, éves a szervezett magyar barlangkutatás - Előadás összefoglalók / 100 years of organized Hungarian Speleology - Abstracts, MKBT, pp. 67-69., 2010
POROS,ZS.,MINDSZENTY,A.,MACHEL.H.G., MOLNÁR,F.,RONCHI,P: Powderization of Triasic dolostones in the Buda Hills, Hungary – An unusual type of karstification?, Advances in Carbonate Exploration and Reservoir Analysis, The Geol.Soc., Burlington House, London, 66-68, 2010
Czinege Dóra: Budai hegységi tanösvény (Ördögorom és környéke), ELTE-Környezettudomániy szak (szakdolgozat), 2010
Várkonyi Attila: A IV.Metro Vámház-krt – Kálvin tér közötti szakaszának geológiája, ELTE-Földtudományi szak (szakdolgozat), 2010
BUDAI ZS.: Svábhegyi geológiai tanösvény, ELTE - Környezettud. szak (Diákköri dolgozat), 2010
TÖRÖK Á.,ÜNNEP V: Az óbudai kápolnahegyi travertinó szedimentológiája, ELTE Földtudományi szak (Diákköri dolgozat), 2010
Tóth L.-né Magyar K., Magyari Á., Mindszenty A.: A budaőrsi Odvas-hegy, Geológiai kirándulások Magyarország közepén (szerk. : Palotai M.), Geokalauz 2 pp 27-31, Hantken Kiadó, 2010
Virág, M., Mindszenty, A., Surányi G., Leél-Őssy,Sz.: Infiltration history of the last 50 thousand years as reflected by the anatomy of a flowstone type speleothem precipitated from dripwaters of eh Pálvölgy-MÁtyáshegy Cave, Rend.Online Geol.Soc.It. Vol 16., 39--41, 2011
Virág, M., Mádl-Szőnyi, J. Mindszenty,A.: Természetes és antropogén hatások a Szemlő-hegyi barlang csepegő vizeiben, Geotudományok. A Miskolci Egyetem Közleménye "A" sorozat, Bányászat, Vol.81, 387-400, 2011
Török, Á., Ünnep, V., Mindszenty,A., Kele,S.: Sedimentology of the Kápolna-hegy travertine: spring-cone or lake? (transdanubian Range, Hungary), Rend.Online Geol.Soc.It., vol 16, 33-34, 2011
Poros, Zs., Mindszenty,A., Machel,H.G., Ronchi,P., Molnár, F.: A Budai-hegység porló dolomitjai - Egy régi probléma újszerű megoldása?, Wanek, F. (ed.): XIV.Bányászati, Kohászati és Földtnai Konferencia, Arad, Románia,ISSN 1842-9440, 2012
Tóth Lászlóné Magyar K., Magyari Á., Mindszenty A.:: A budaőrsi Odvas-hegy, Geológiai kirándulások Magyarország közepén (szerk.: Palotai M.) Geokalauz 2., pp 27-31, 2010
Leél-Őssy, Sz.:: A Rózsadomb barlangjai, Geológiai kirándulások Magyarország közepén (szerk.: Palotai M.) Geokalauz 2., pp 52-93, 2010

 

Projekt eseményei

 
2010-10-19 13:42:44
Résztvevők változása
vissza »