Supernatural Beings in Folk Epics of the Volga Turks  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72697
Type PD
Principal investigator Dallos, Edina
Title in Hungarian Hiedelemlények a Volga-vidéki törökség népi epikájában
Title in English Supernatural Beings in Folk Epics of the Volga Turks
Keywords in Hungarian turkológia, néphit, szövegfolklór
Keywords in English Turkology, belief-system, folklore-textology
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Oriental studies
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Prehistory
Panel Culture
Department or equivalent Department for the Study of Religions (University of Szeged)
Starting date 2008-04-01
Closing date 2015-03-31
Funding (in million HUF) 18.739
FTE (full time equivalent) 1.78
state closed project
Summary in Hungarian
A volgai törökség (baskírok, csuvasok, kazányi tatárok) kétféle népi epikai műfaja - a hiedelemmonda és a ráolvasások - felhasználásával vizsgáljuk meg e népek hiedelemlényeinek rendszerét.

A néphit e részrendszerének kutatása beleilleszthető a hasonló európai vizsgálatok sorába, ugyanakkor ezek az elemzések a magyar ősvalláskutatásnak is új irányokat és új eredmények hozhatnak.

A hiedelemmondákat olyan korszerű szemiotikai és tartalomelemzési módszerekkel analizáljuk, amelyek nem csak az adott témában, hanem tágabban - bármely más nyelvű hiedelemszövegek értelemezéséhez is új módszereket és új eredményeket biztosíthatnak.

A volgai törökség ráolvasásainak kiadásával és értelmezésével az európai komparatív vizsgálatok is sokat nyernek - a helyi néphit több szempontból kiváló kutatási terület: muszlim és keresztény vallási közeg egy régióban él, ahol nem elsősorban a nyelvi azonosság és különbözőség határozza meg a vallási (és esetünkben különösen fontos) vallási-mágikus eltéréseket.

A török vallásetnológia számára is sok új ismeretet jelenthet kutatásunk, hiszen a volgai törökség néphite számos eltérést mutat a törökség más régióinak népi hiedelmeitől.
Summary
The system of supernatural beings in two types of folk epic (legends and magical poems) of the Volga Turk peoples (Bashkirs, Chuvashes, Tartars) will be analysed.

This research relates to similar work on other European traditions and at the same time promises new directions and results for research into the religion of ancient Hungarians.

The texts will be analysed using the latest semiotic and content-analytical methods. This new approach has a great deal to offer in strategies and results for the analysis of magical texts in other languages.

Publication and analysis of the magical-poem texts of Volga Turks also have much to offer researchers into European charms and spells. From several points of view folk beliefs local to this region make an excellent field for investigation: expacially owing to the coexistence of the Muslim and Christian religions acros an area where not the linguistic homogeneity or heterogenity determined the variations of magical beliefs and practices.

Our research also promises new data for Turkic ethnology - for example variations in several folk beliefs among the Volga Turks as compared to supernatural beliefs of among Turkic tribes in other regions.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A színes etnikum Volga-vidék mind néprajzi, mind nyelvészeti, mind vallástudományi szempontból roppant érdekes régió. emellett kiemelt fontosságú a magyar őstörténet kutatása szempontjából is. Kutatásunk sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban nem teljesen előzmények nélküli, ugyanakkor az eddigi vizsgálatoknál sokkal részletesebb, átfogóbb és komparatívabb. Beilleszthető azon kötetek sorába, amelyek Magyarországon az elmúlt évtizedekben hasonló témában magyar vagy akár uráli népek vonatkozásában megjelentek, ugyanakkor nemzetközi téren is hiánypótlónak tekinthető a törökségi népek hiedelmeit, néphitét feltáró, egy-egy régió vallási-hiedelmi néprajzát bemutató munkák között. A Csebokszáriban, Ufában és Göttingenben tett tanulmányutak alkalmával sok, eddig Magyarországon hozzáférhetetlen szakirodalmat sikerült beszerezni, emellett a csuvas és baskír kollégákkal gyümölcsöző munkakapcsolatot kialakítani. A kutatás folyamán több ezer oldal orosz, csuvas, tatár és baskír szöveget (szakirodalmat és hiedelemszöveget) dolgoztam fel. A megszületett mű mintegy kétszáz Volga-vidéki török hiedelemlény ismertetését tartalmazza enciklopédiai szócikkek formájában, valamint 300 oldalnyi hiedelemszöveg magyar fordítását. A munka elsődleges célja, hogy átfogó, ugyanakkor minél részletesebb képet adjon a csuvas, tatár és baskír hiedelemlényekről, minél nagyobb szövegkorpusz alapján.
Results in English
The ethnically colorful Volga region is a very interesting research field in terms of linguistics, ethnography and religious studies. At the same time it is highly important for study of Hungarian prehistory also. Our research is not entirely unprecedented neither in the Hungarian nor in the international literature, but the investigation and analysis is much more detailed, comprehensive and comparative than the former ones. In one hand it could be well matched into the volumes published in Hungary in last decades with a similar topic related to Hungarians or the Uralic Mythology. On the other hand this research fills a gap in the study of Turkic peoples’ folk beliefs as well as in comparative analysis of such a complex and mixed region as the Volga-area. During the research thousands of pages in Russian, Chuvash, Tatar and Bashkir -ritual texts, legends and literature- were worked up. Our opus contains descriptions and analysis of two hundred supernatural beings of the Volga-Turks (in encyclopedic articles) and a three-hundred page text collection of translation of magical and folklore texts. The primary goal of this work is giving a comprehensive and at the same time detailed overview of the Chuvash, Tatar and Bashkir supernatural beings, on the base of a large text corpus.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72697
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dallos Edina: A sámándobok rajzainak éretlmezéséhez, Básti Ágnes - Máté-Tóth András (szerk.): Mircea Eliade egykor és ma. Belvedere Meridionale, Szeged, 2008
Dallos Edina: A szent arcai a profánban. A "szent" értelmezése Dosztojevszkijnél, Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközlításben. Balassi Kiadó, Budapest., 2008
Dallos Edina: Az orosz ikon és a pogány csuvasok, Vallástudományi Szemle, 2012
Dallos Edina: A rossz a pogány csuvasoknál, Vallástudományi Szemle IX/3. pp. 51-62., 2013
Dallos Edina: On Interpretation of Shaman Drum Drawings, The Study of Religions is Szeged. (Szerk. Porció Tibor). Szeged. 2010. pp. 25-36., 2010
Back »