Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának fordítása és kommentálása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72768
típus PD
Vezető kutató Simon Attila
magyar cím Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának fordítása és kommentálása
Angol cím The translation and commentary of Aristotle’s Nichomachean Ethics
magyar kulcsszavak Arisztotelész, Nikomakhoszi etika, antik erkölcsfilozófia, fordítás, kommentár
angol kulcsszavak Aristotle, Nicomachean Ethics, ancient ethics, translation, commentary
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Etika
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Görög civilizáció
zsűri Kultúra
Kutatóhely ÁJK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.918
FTE (kutatóév egyenérték) 2.42
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás:
Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának fordítása és kommentálása

A Nikomakhoszi etika az antik erkölcsfilozófiai gondolkodás alapműve, egyben az európai gondolkodástörténeti hagyomány egyik legfontosabb szövege, mely nemcsak a szűken vett erkölcsi reflexió történetének, hanem a legtágabban értett nyugati kulturális örökségnek is meghatározó része. A kutatási programban ennek a műnek kívánom új magyar fordítását elkészíteni, valamint a fordítást az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai kutatási eredményein alapuló kommentárral és kísérő tanulmánnyal ellátni. A Nikomakhoszi etika jelenleg meglévő, ám könyvforgalmazásban egyáltalán nem hozzáférhető fordítása 1942-ben jelent meg először (újabb kiadások: 1971, 1997). A mű kutatása az eltelt évtizedek alatt jelentős új eredményekkel gazdagodott: egyrészt a fogalomelemző (analitikus) kutatás, másrészt a heremeneutikai kutatás révén. Ezeknek az új elképzeléseknek a fényében az Arisztotelész erkölcsfilozófiájáról ma alkotható kép jelentősen eltér a korábbitól. Ezért van szükség az új magyar Nikomakhoszi etikára. A három éves kutatás eredménye a Nikomakhoszi etika teljes szövegének fordítása, kommentálása és kísérő tanulmánnyal való ellátása lesz, a kötet kiadása az Akadémiai Kiadó újraindított Filozófiai Írók Tára sorozatában, ezen belül a 2006-ban elindított Arisztotelész-összkiadásban fog megtörténni. A Nikomakhoszi etika új kiadása az egyetemi oktatásban és a tudományos kutatásban egyaránt nélkülözhetetlen, mégpedig nemcsak az általános filozófiai képzésben és az Etika tárgy oktatásában, hanem a történet-, a politika- és a jogtudományban, valamint a teológiában is.
angol összefoglaló
Summary: The translation and commentary of Aristotle’s Nichomachean Ethics
The Nichomachean Ethics is a basic work of the ancient moral philosophy, at the same time it is one of the most important texts of the whole European philosophical tradition. This work is a fundamental part of not only the history of moral reflexion in the narrow sense but also of the Western cultural heritage in the broadest sense.
In my research programme I wish to prepare the new Hungarian translation of this work as well as a commentary and an accompanying study related to it – based on the achievements of the Hungarian and international research of the past few decades.
The existing yet (in the book trading) unavailable translation of the Nichomachean Ethics was first published in 1942 (further editions: 1971, 1997).
The research of the work has enriched with significant new findings throughout the past few decades on the one hand by the analytical and on the other hand by the hermeneutical research. In the light of these new theories the present interpretation of Aristotle’s moral philosophy is to a large extent different from the previous one. That is the reason why there is a strong need for a new Hungarian translation.
The result of the three-year research will be the translation of the complete Nichomachean Ethics, the commentary and the accompanying study; the work will be edited by the Academic Publishing Co. (Akadémiai Kiadó), in the Quarry of Philosophical Writers (Filozófiai Írók Tára) series, within that the Aristotle’s Complete edition launched in 2006.
The new edition of the Nichomachoean Ethics is indispensable both in higher education and in the academic research namely in general philosophical training, in teaching Ethics, as well as in politology, jurisprudence and theology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának új fordítása, jegyzetek és utószó megírása volt. A fordítás előzetes megbeszélések szerint az Akadémiai Kiadó új Arisztotelész-összkiadásának részeként fog megjelenni. A fordítás és a jegyzetanyag elkészült, az utószó megírása akkor válik majd esedékessé, ha a kiadó kontrollfordítói végigolvassák az anyagot, javításaikat megfontolom és az elfogadottakat átvezetem a szövegbe, mely ekkor válik valóban véglegessé. A fordítás mellett a kutatás időszakában a kutatáshoz kapcsolódó témakörben három tanulmányt publikáltam magyarul, önálló tanulmánykötetemben két tanulmány jelent meg a témához kapcsolódóan, valamint megjelent egy tanulmány németül, magyarországi kiadványban. Emellett három magyarországi konferencián vettem részt Arisztotelész etikájához kapcsolódó előadásokkal. (Részletezve lásd a Közleményeknél.)
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was a new translation of Aristotle’s Nicomachean Ethics, notes and a commentary. According to the preliminary arrangement the translation will be published as a part of the new series of ’Aristotle’s Complete Works’ at the Akadémiai Kiadó. The translation and notes are finished, and I am planning to write the commentary when the control translators have checked the text, and then I will enter the suggested and accepted corrections into the text, which will be completely finished at that moment. Beside the translation, in the course of the research I have published three articles in Hungarian in the thematic field of the research; the book of the collection of my studies contains two further studies relating the topic, furthermore, one study was published in German. In addition, I took part with lectures on three conferences in Hungary concerning Aristotle’s moral philosophy. (For the details see the List of publications.)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72768
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Simon A.: Arisztotelész Poétikájának gyakorlati filozófiai vonatkozásai, Ókor VII. (2008/3), 20–26., 2008
Simon A.: Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Ráció Kiadó, budapest, 2009
Simon A.: Philia és phronészisz Arisztotelész etikájában, Takács Levente (szerk.): Speculum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Debrecen, 2009, 95−108., 2009
Simon A.: Philia und phronesis in der aristotelischen Ethik, László Havas − László Takács − Imre Tegyey (szerk.): Les valeurs de l’Europe – L‘ Europe des valeurs. (Classica – Mediaevalia – Neolatina III.) Budapest−Debrecen, 2009, 1, 2009
Simon Attila: Az erkölcsi megértés szerepe Arisztotelész Poétikájának hatáselméletében, Bónus Tibor – Eisemann György − Lőrincz Csongor – Szirák Péter (szerk.): A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Ráció, Budapest, 2010, 19−37., 2010
Simon Attila: A barátság Aristotelésnél – személyes vagy személytelen? (Előadás), „Témák a Nikomakhosi etikából”. Az MFT Antik Filozófiatörténet Szekciójának konferenciája, Piliscsaba, 2011. április 28−29., 2011
Simon A.: Hadot és Arisztotelész., „A filozófia mint lelki gyakorlat (à la mémoire de Pierre Hadot)” konferencia, PPKE BTK, 2011. december 1., 2011
Simon A.: Pathologia. Affektus, beszéd, történés (Arisztotelész és Heidegger), „Szöveg és hagyomány”. X. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba, 2012. május 23–26, 2012
vissza »