Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72778
típus K
Vezető kutató Berta József Tibor
magyar cím Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben
Angol cím Iberoromance Historical Syntax
magyar kulcsszavak történeti mondattan
angol kulcsszavak Historical Syntax
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történeti nyelvészet
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Hispanisztika Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.646
FTE (kutatóév egyenérték) 0.84
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázatban szereplő kutatások végső célja egy olyan iberoromán történeti nyelvtan megjelentetése, amely az Ibériai-félsziget újlatin nyelveiben −a galego-portugálban, a spanyolban és a katalánban− az ige morfoszintaxisának fejlődését különböző korszakokból származó szövegek által alkotott több nyelvű korpusz adatainak összehasonlító módszerrel történő elemzésével mutatja be. A témaválasztást indokolja, hogy az ibériai újlatin nyelvek összevetése igen érdekes, mégis nemzetközi viszonylatban is kevéssé kutatott téma, különösen a szintaxis területén. A korábbi, szűkebb területen végzett saját kutatásaink során már sikerrel kipróbált módszert most terjedelmében nagyobb, stilisztikai szempontból változatosabb korpuszon, tágabb időhatárok által meghatározott időintervallumban és több paraméter figyelembe vételével kívánjuk alkalmazni. A főbb vizsgálandó paraméterek: az ige morfológiája, az igeidők és igemódok használata, az igei csoportokon belüli szórend, az igei összetételek grammatikalizációs folyamatai, a segédigék és az igei vonzatok viselkedése. A kutatások során különös figyelmet kívánunk szentelni a divergens vagy konvergens fejlődési irányok meghatározásának, valamint a nyelvi változás és a nyelvi változatok közötti összefüggések stilisztikai és a dialektológiai vonatkozásainak. A korpuszból nyert adatok más kutatások számára is felhasználható példatár részét képeznék.
angol összefoglaló
The final aim of the researches mentioned in the application is to publish a historical grammar of the Iberoromanic languages which shows the development of the morphosyntax of the verb in the Romance languages of the Iberian Peninsula (Gallego-Portuguese, Spanish and Catalan) by using comparative analysis of the data of a multi-lingual corpus constituted by texts dating from different ages. The choice of the topic is supported by the fact that although the comparison of the Iberian Romance languages is quite interesting it is not frequently examined on an international level, especially as far as syntax is concerned. We wish to apply the method already used successfully during earlier researches of our own carried out on a narrower field of view on a larger scale, on a stylistically more variable corpus during a period determined in greater time brackets and by selecting more parameters. The main parameters to be examined include the morphology of the verb, the use of time tenses and modes, the word order within verbal groups, the grammaticalization processes of verbal compounds and the behaviour of verbal cases. We wish to pay special attention to the assay of the divergent or convergent developmental directions and to the stylistic and dialectological references of the correspondences between linguistic changes and linguistic variations. The data gained from the corpus would constitute an available thesaurus of paradigms for other researches as well.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatások célja a morfológia és a szintaxis, valamint a szinkrónia és a diakrónia közötti összefüggésekre vonatkozó ismereteink mélyítése az ibériai neolatin nyelvek igerendszerét –különösen a perfektum és a futurum analitikus kifejezését– érintő nyelvtani változások történeti-összehasonlító módszerrel történő vizsgálata során. Az elemzést a XIII. és a XVII. század által határolt időszakból származó spanyol, portugál és katalán nyelvű, különböző stilisztikai és műfaji típusokhoz tartozó, nagyrészt prózai szövegekből álló korpuszon végeztük. A kigyűjtött igei szerkezetek rendszerező és statisztikai analízise az alábbi eredményeket hozta. 1. Az Ibériai-félsziget újlatin nyelveiben az összetett perfektumok és az analitikus jövő idő fejlődése más nyelvek esetéhez hasonlóan jól illeszkedik abba az elképzelésbe, amely a szintetikus és analitikus formák ciklikus váltakozását feltételezi. 2. A korai szövegekre valamennyi vizsgált nyelvben jellemzőbb szintaktikai változatosság mértéke szövegtípusonként eltérő: gyakorisága a jogi szövegekben elenyésző, a szépirodalmi prózában magasabb. A szóbeliséggel összefüggésbe hozható szövegek adatai alapján néhány újítás datálása az eddigi elképzeléseknél korábbra tehető. 3. A különböző nyelvváltozatokat figyelembe véve a katalán megőriz némi hasonlóságot más, nem ibériai nyelvekkel, noha ma a beszélt köznyelv tekintetében viselkedése a spanyol és a portugál jellemzőivel nagyjából megegyezik.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was to deepen our knowledge of the correlation between morphology and syntax, synchrony and diachrony through the examination of the verb system of the Iberian Romance languages, with special regard to the analytic expression of the perfectum and the futurum, by applying a historical-comparative method. The analysis was made on corpora in Spa[nish], Por[tuguese] and Cat[alan] dating from the 13th to the 17th century; they are mainly works in prose and heterogeneous in style and genre. The systematizing and statistical analyses of the verb structures gathered from the corpus show the following results. 1. Similarly to the case of other languages, the forming and development of the compound perfecta and the analytic future in the Romance languages of the Iberian Peninsula fit well into the concept of a cyclical alternation of synthetic and analytic forms. 2. The proportion of syntactic diversity more characteristic in the earlier texts in all languages examined is different in each genre: its frequency in legal texts is insignificant, while in literary prose it is higher. On the basis of the data acquired from texts that can be correlated with orality, some innovations may be dated earlier than it has been thought. 3. Examining different variations of the language, the Cat preserves some similarities to other non-Iberian languages; although considering today’s colloquial speech, its characteristics generally coincide with those of Spa and Por.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72778
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Berta, T.-Haffner, I.-Idrisz Á.-Krekovics, D.-Nagy C., K.-Szijj, I.: Morfosintaxis histórica del verbo en las lenguas romances de la Península Ibérica, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2011
Berta, T.: Paralelos en la evolución de las construcciones de participio y de infinitivo. Análisis de textos españoles medievales y preclásicos, Colindancias. Revista de la Red Regional de Hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia, 1, 107-116., 2010
Berta, T.: Procesos de gramaticalización en las lenguas romances de la Península Ibérica, Cartaphilus. Revista de Investigación y Crítica Estética: 4, 9-21., 2008
Berta, T.: A participium egyeztetésének elmaradása a középkori katalán összetett igeidőkben, Déri Balázs, Menczel Gabriella, Szijj Ildikó (szerk.), Tanulmányok Faluba Kálmán 70. születésnapjára, Budapest, L'Harmattan, 51-62., 2011
Haffner, I.: História da Mesóclise, Acta Universitatis Szegediensis: Acta Hispanica 14: 113-121, 2009
Idrisz, Á.: El comportamiento de los verbos haber y ser en función de auxiliar de los tiempos compuestos (s. XIII-XVII), Acta Universitatis Szegediensis: Acta Hispanica 14: 99-112., 2009
Berta, T.: Orden sintagmático y concordancia en los tiempos compuestos de las lenguas romances medievales de la Península Ibérica, Actes del 26é Congrés Internacional de Lingüítica i Filologia Romàniques, Valéncia, Universitat de València (megjelenés alatt), 2010
Berta, T.: Frecuencia de fenómenos sintácticos en construcciones tipo haber+participio, Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Santiago de Compostela/Madrid, Arco/Libros (megjelenés alatt), 2009
Krekovics, D.: Algunas cuestiones de la formación del participio en español y portugués, Acta Universitatis Szegediensis: Acta Hispanica 14: 123-129., 2009
Berta, T.: Comments on the History of Portuguese Infinitive and Participle, Book of Abstracts of the Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea, Lisbon, 15, 2009
Berta, T.: Orality in Writing: the Absence of Agreement of the Participle in, Book of Abstracts of the Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea, Logroño, 2011
Berta, T.: The Spanish Linguistic Knowledge of the Portuguese Gil Vicente, Book of Abstracts of the Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea, 14., 2010
vissza »