Az asszír birodalmi expanzió  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72927
típus K
Vezető kutató Dezső Tamás
magyar cím Az asszír birodalmi expanzió
Angol cím Assyrian Imperial Expansion
magyar kulcsszavak birodalomelmélet, birodalmi expanzió mechanizmusai, Asszír Birodalom, ókori közel-keleti történelem
angol kulcsszavak theory of empires, mechanism of imperial expansion, Assyrian Empire, ancient Near Eastern history
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Történelem
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Niederreiter Zoltán
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 10.680
FTE (kutatóév egyenérték) 1.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az asszír birodalmi expanzió című kutatási projekt az Újasszír Birodalom expanziójának jellegzetességeit, mozgatórugóit és mechanizmusait hivatott részletekbe menően vizsgálni.

Ehhez eszközül a birodalmi expanzió különböző aspektusainak (a birodalmi expanzió elmélete, katonai expanzió, politikai expanzió, közigazgatási és államigazgatási expanzió, gazdasági expanzió, ideológiai expanzió) vizsgálatát választja.

A feldolgozás módszertana az írott és képi források adatbázisokba rendezése, kiértékelése, és a következtetések levonása. Az egyes aspektusokat önálló, idegen nyelvű közleményekben és konferencia előadásokban, majd egy a kutatás utolsó évében megírandó idegen nyelvű összefoglaló monográfiában fogjuk közreadni.

A kutatás jelentősége abban rejlik, hogy egy birodalmi struktúra ilyen sok aspektusból való rekonstrukciója a világtörténelemben először az Asszír Birodalom esetében lehetséges. Ezért az Újasszír Birodalom egy archetipikus modellként is felfogható (ld. translatio imperii), amelynek megértése sokat segíthet a birodalmak létrejöttének megértésében.
angol összefoglaló
„The Assyrian imperial expansion” research project is calculated for study the features, inducements and mechanisms of the Neo-Assyrian Empire’s expansion.

The analysis of different aspects of imperial expansion (the theory of imperial expansion, military expansion, political expansion, administrative expansion, economic expansion, ideological expansion) is choosed for tool of this research.

The methodology of elaboration is assorting the written and pictorial sources into data banks, interpretation of results and lead the conclusion. Each aspect will be published in individual foreign bulletins and conferences, furthermore a monography on foreign language prepared in the last year of the research.

The essence of the research is inherent in the reconstruction of an imperial structure according to such several aspects which is possible in the world history first time as for the Assyrian Empire. That is why the Neo-Assyrian Empire can be realized as an archetypical model (q.v. translatio imperii) of which understanding could help a lot in clearing the picture of the origin of empires.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hároméves (2008–2011) (72927 jelzetű) OTKA Asszír birodalmi expanzió című kutatómunka eredményeként számos közlemény és konferencia előadás mellett két monografikus feldolgozás született. Az egyik az asszír birodalmi expanzió alapját képező asszír katonai expanzió önálló, monografikus feldolgozása. Ez a projekt egy három kötetesre tervezett asszír hadtörténeti monográfia. Ennek a vállalkozásnak az első kötete, egy angol nyelvű, már nyelvileg is lektorált nagymonográfia: The Assyrian Army: I. The Structure of the Neo-Assyrian Army as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and Cuneiform Sources (1.200.000 leütés, 300 oldal, 70 képtábla, 17 önálló táblázat, stb.) már kiadónál van és megjelenése 2011 második felében várható. Egy újabb monográfia: Asszír birodalmi expanzió, amelyben a kutatók tematikus bontásban (katonai expanzió, gazdasági expanzió, politikai expanzió, ideológiai expanzió) tárgyalják az Újasszír Birodalom terjeszkedésének történetét.
kutatási eredmények (angolul)
The Expansion of the Assyrian Empire was a three-year research project (2008-2011) that gave birth to several publications, conference speeches and two monographs. One of these has been an independent, monographic elaboration on the Assyrian military expansion that served as the basis of the expansion of the Assyrian Empire. This project constitutes a three-volume Assyrian military history. The first volume of the present enterprise is a major monograph in English, which has already been proofread from a grammatical and stylistic point of view: The Assyrian Army: I. The Structure of the Neo-Assyrian Army as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and Cuneiform Sources (1,200,000 characters, 300 pages, 70 plates, 17 independent charts, etc.) has already been handed over to the publishing house and is expected to come out in print in the second half of 2011. The focal point of yet another monograph, The Expansion of the Assyrian Empire is the thematic portrayal of the history of the expansion of the Neo-Assyrian Empire with respect to military, economic, political and ideological expansion.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72927
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dezső Tamás: „Asszír birodalmi expanzió: égi és földi propaganda”, VIII. Országos Ókortudományi Konferenica (Szeged 2008. május 24.), 2008
Vér Ádám: „Asszír propaganda Nyugat-Iránban: III. Tukulti-apil-Esarra és II. Sarrukín iráni sztéléinek kontextusa”, VIII. Országos Ókortudományi Konferenica (Szeged 2008. május 24.), 2008
Vér Ádám: „Asszír királyi propaganda a birodalom perifériáján”, Pusztába kiáltott szavak – az Erasmus Kollégium Vallás, Hagyomány, Modernitás kutatócsoportjának konferenciája (Budapest, 2008. június 6.), 2008
Niederreiter Zoltán: „Nergal-eres, egy asszír főméltóság "szent áldozata(i)" i.e. 775-ben”, Ókortudományi Társaság: felolvasóülés (Budapest 2008. december 18.), 2008
Vér Ádám: „Az eunuch szerepe az asszír közigazgatásban”, Collegium Hungaricum Societas Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae felolvasóülés (2009. február 3.), 2009
Niederreiter Zoltán: „Egy asszír kormányzó szent felajánlása Assur és Adad istennek”, Grastyán Konferencia: 7. Országos 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia (Pécs 2009. március 25.), 2009
Niederreiter Zoltán: „Le rôle des symboles figurés attribués aux membres de la Cour de Sargon II (Des emblèmes créés par les lettrés du Palais au service de l’idéologie royale”, Iraq 70, 51-86, 2008
Vér Ádám: „Parszua, vitatott toponíma az újasszír-kori Zagrosz-hegység történeti földrajzában”, KÚT VII/3, 28-47, 2008
Vér Ádám: „Az eunuch hűsége Asszíriában”, Rab Virág – Schwarczwölder Ádám – Varga Mónika (szerk.), 7. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakko, 2009
Vér Ádám: „»Sok mágnását karddal ölte le Asszíriában«. Assur-ah-iddina utolsó évei”, Ókor X/2 (2011), 2011
Vér Ádám: „Lókereskedelem Asszíriában”, előadás a IX. Magyar Ókortudományi Konferencián (Pécs, 2010. május 22.), 2010
Vér Ádám: „Kārumok az Újasszír Birodalom határain – a Zagrosz felől nézve”, előadás a Vargyas Péter-emlékkonferncián (Pécs, 2010. október 1.), 2010
Dezső Tamás: „Hosszú az út a győzelemig. Az asszír hadsereg alakulatainak útja a helyőrségektől a csatatérig”, konferencia előadás, 2010, előadás a 100 éves az ókori Kelet kutatása az ELTE BTK-n című konferencián (Budapest, 2010. október 29.), 2010
Niederreiter Zoltán: „La «sainte offrande» de Nergal-ēreš à Aššur et Adad en 775. Une interprétation de l’inscription votive de la masse d’armes Ass 10274 (VA 5929)”, Revue d’Assyriologie 103 (2009), 2011
Niederreiter Zoltán: „Analysis of Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Symbols of Power and Royal Representations”, előadás Warburg Institute, Director’s Work in Progress Seminar (London, 2010), 2010
Niederreiter Zoltán: „Újasszír és újbabilóni királyábrázolások”, előadás a 100 éves az ókori Kelet kutatása az ELTE BTK-n című konferencián (Budapest, 2010. október), 2010
Niederreiter Zoltán: „A skorpió szerepe a Szargonida-kori udvari világban. Egy pecsétlő (BM 2002-5-15,1) ábrázolásának értelmezése”, Ókor IX./4 (2010) 3–9., 2010
Dezső Tamás: „Égi és földi propaganda. Az Asszír Birodalom expanziós ideológiájának eszköztára (Kr. e. 745–612) ”, Ókor VIII./2 (2009) 8–13., 2009
vissza »