A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72983
típus K
Vezető kutató Laczkó Tibor
magyar cím A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése
Angol cím A Lexical-Functional Approach to the Hungarian Language
magyar kulcsszavak generatív nyelvtan, lexikai-funkcionális grammatika, magyar nyelv, mondattan, morfológia, számítógépes implementáció
angol kulcsszavak generative linguistics, lexical-functional grammar, Hungarian, syntax, morphology, computational implementation
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvtan
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Angol-Amerikai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Kardos Éva Alíz
Rákosi György
Tóth Ágoston
projekt kezdete 2008-07-01
projekt vége 2013-07-31
aktuális összeg (MFt) 11.581
FTE (kutatóév egyenérték) 5.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás alapvető célja a magyar nyelv első átfogó és részletes (morfo)szintaktikai elemzésének a kidolgozása a lexikai-funkcionális grammatika keretében, amely egy alternatív nemtranszformációs generatív modell. A magyar nyelv grammatikájának minden sarkalatos vetületét megvizsgálja (pl. a különböző kategóriájú frázisok (morfo)szintaxisát, a neutrális és a nemneutrális finit és nemfinit tagmondatokat, az összetett mondatokat stb.) Rendszerszerű összehasonlítást fog végezni saját hipotézisei és szabályai, valamint a korábbi, különféle chomskyánus modellekben kidolgozott elemzésekben felállított hipotézisek és szabályok között, ami további elméleti jelentőséget tulajdonít ennek a kutatásnak. Az eredmények ellenőrzése egy LFG-alapú számítógépes modellben való implementációval történik. Ezt a modellt jelenleg is jelentős számú nyelv leírásához használják a Párhuzamos Nyelvtan (Parallel Grammar = ParGram) elnevezésű, széles körű nemzetközi projekt keretében. Ezáltal a tervezett kutatás eredményeit egy megalapozott, nyelveken átívelő összefüggésrendszerbe helyezhetjük. A kutatás menetközbeni eredményei a következőképpen lesznek dokumentálva: évente legalább 2 vagy 3 előadás workshop vagy konferencia keretében, 1 vagy 2 cikk lektorált folyóiratban, 2 vagy 3 egyéb lektorált cikk. A négyéves kutatási tevékenység teljes eredményét a következő formában dokumentáljuk: (a) a magyar LFG nyelvtanunkról szóló monográfia első kéziratváltozata, (b) ennek az elméleti nyelvtannak a ParGrames implementációja.
angol összefoglaló
The fundamental aim of the research is to develop the first comprehensive and detailed syntactic and morphosyntactic analysis of the Hungarian language in a non-transformational, alternative generative framework: Lexical-Functional Grammar. It will investigate all crucial aspects of Hungarian grammar (the (morpho)syntax of various phrasal categories, neutral and non-neutral finite and non-finite clauses, complex sentences, etc.). It will make a systematic comparison between its own hypotheses and rules and those of previous accounts in a variety of Chomskyan models, hence its additional theoretical significance. It will check the validity of its results by implementing them in an LFG-based computational model used in the analysis of a great number of languages by a large-scale international project called ParGram (Parallel Grammar). Thus, our prospective findings will also be posited in a well-established cross-linguistic context. The interim results of the research will be annually documented in at least 2 or 3 workshop or conference presentations, 1 or 2 papers in a refereed journal, and 2 or 3 additional (reviewed) papers. The overall results of the four-year research activity will be documented in (a) the first draft of a monograph on our Hungarian LFG grammar, (b) the ParGram implementation of this theoretical grammar.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elvégezte a magyar nyelv első átfogó és részletes (morfo)szintaktikai vizsgálatát a lexikai-funkcionális grammatika (LFG) keretében, amely egy alternatív nemtranszformációs generatív modell. Külön figyelmet fordított a különböző kategóriájú frázisok (morfo)szintaxisára, a neutrális és a nemneutrális mondatok szerkezetére, valamint az igekötős igék és a létigés konstrukciók kezelésére. Az eredmények ellenőrzése egy LFG-alapú számítógépes modellben való implementációval történt (Xerox Linguistic Environment). Ezt a modellt jelenleg is jelentős számú nyelv leírásához használják a Párhuzamos Nyelvtan (Parallel Grammar = ParGram) elnevezésű, széleskörű nemzetközi projekt keretében, amelybe kutatócsoportunk intenzíven bekapcsolódott. Ezáltal a kutatás eredményeit egy megalapozott, nyelveken átívelő összefüggésrendszerbe helyeztük. A kutatás menetközbeni eredményeit a következő formában dokumentáltuk: 41 előadás, 42 tudományos közlemény. A projekt második felében az elméleti kutatásokra alapozva, valamint az addig kifejlesztett implementációs nyelvtant alternatív módon fejlesztve és azt automatizáltan alkalmazva, plusz vállalásként összeállítottunk egy 1,5 millió szavas treebanket. Ez egyrészt nemzetközileg is jelentős teljesítmény, másrészt az implementációs nyelvtanunk sokoldalú, open access, on-line felhasználását is lehetővé teszi. Tudományos közleményeink felhasználásával szeptember végére összeállítjuk egy magyar nyelvű monográfia első kéziratváltozatát.
kutatási eredmények (angolul)
Our research has carried out the first comprehensive and detailed (morpho)syntactic analysis of the Hungarian language in a non-transformational, alternative generative framework: Lexical-Functional Grammar (LFG). It paid particular attention to the (morpho)syntax of various phrasal categories, the structure of neutral and non-neutral sentences as well as to the treatment of copula and particle verb constructions. It checked the validity of its results by implementing them in an LFG-based computational model used in the analysis of a great number of languages by a large-scale international project called ParGram (Parallel Grammar). Our research group played an active role in this co-operation. Thus, our findings were also posited in a well-established cross-linguistic context. The interim results of the research were reported in 41 conference presentations and 42 publications. In the second half of the project, in the form of an extra undertaking, we developed a 1.5 million word treebank by capitalizing on our theoretical research and by developing our implemented grammar in an alternative direction. On the one hand, this treebank is a remarkable achievement on an international scale, and, on the other hand, it makes possible the multifunctional, open access, on-line use of our implemented grammar. By capitalizing on our publications, we will have compiled the first draft of a monograph in Hungarian by the end of September.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72983
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Laczkó T; Rákosi Gy; Tóth Á; Csernyi G.: Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés: A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői, 85-96, in: Tanács A; Vincze V. IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia konferenciakötete. Szeged: JATEPress, 2013
Forst M; King T. H; Laczkó T: Particle verbs in computational LFGs: Issues from English, German, and Hungarian, Butt M; King Tracy H. (eds.) Proceedings of the LFG '10 Conference. Ottawa: Carleton University. On-line publication: CSLI Publications, ISSN 1098-6782, 228-248, 2010
Laczkó T; Rákosi Gy: On particularly predicative particles in Hungarian, 299-319, in: Butt, M; King T. H; The proceedings of the LFG11 Conference. CSLI Publications, Stanford, 2011
Rákosi Gy; Laczkó T: Inflecting spatial particles and shadows of the past in Hungarian, 440-460, in: Butt, M; King T. H; The proceedings of the LFG11 Conference. CSLI Publications, Stanford, 2011
Rákosi Gy; Laczkó T; Csernyi G: On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project, Argumentum 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 80-89, 2011
Laczkó T: A new account of possessors and event nominals in Hungarian, pp. 81-106, in: Alexiadou A; Rathert M. The Semantics of Nominalizations across Languages and Frameworks. Interface Explorations 22. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010
Laczkó T; Rákosi Gy: Where do Hungarian preverbal constituents go in English sentences?, 2-17, Baloghné B. K; Földváry K; Mészárosné K. R. HUSSE10-Linx. Proceedings of the HUSSE10 Conference. Linguistics Volume. HUSSE, Debrecen, 2011
Laczkó T: On the -Ás Suffix: Word Formation in the Syntax?, Acta Linguistica Hungarica 56: 23-114, 2009
Laczkó T: On the (un)bearable lightness of being an LFG style copula in Hungarian, 341-361, in: Butt, M; King T. H; The proceedings of the LFG12 Conference. CSLI Publications, Stanford, 2012
Laczkó T: A birtokviszony egy új viszonyrendszerben, 87-112, in: Maleczki M; Németh T. E. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 7. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2009
Rákosi Gy: The diversity of dative experiencers, 215-234, in: Brucart J. M; Gavarró, A; Solà, J. Merging features. Computation, interpretation, and acquisition. Oxford: OUP, 2009
Laczkó T; Rákosi Gy; Tóth Á: HunGram vs. EngGram in PargGram. On the comparison of Hungarian and English in an international computational linguistic project, 81-95, in: Hegedűs I; Martsa S. CrosSections. Volume 1. Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs: Institute of English Studies, 2010
Tóth Á: A HG-1 treebank: A nyelvtanírástól az online konkordanciáig, 391-393, in: Tanács A; Vincze V. VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2010, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2010
Tóth Á: Disztribúciós szemantikai kísérletek, 86-87, MANYE XXIII. Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák: Az előadások összefoglalói, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettud, 2013
Tóth Á: The company that words keep, The Round Table: Partium Journal of English Studies, 2013
Tóth Á: Vektortéralapú szemantikai szóhasonlósági vizsgálatok, 354-360, in: Tanács A; Vincze V. IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia konferenciakötete. Szeged: JATEPress, 2013
Laczkó T: Relational nouns and argument structure - evidence from Hungarian, 399-419, in: Butt, M; King, T. H. Proceedings of the LFG '09 Conference. Cambridge: Trinity College, 2009
Rákosi Gy: Beyond identity: the case of a complex Hungarian reflexive, 459-479, in: Butt, M; King, T. H. Proceedings of the LFG '09 Conference. Cambridge: Trinity College, 2009
Rákosi Gy: On the marking of coreference in English and Hungarian locative phrases, 105-116, in: Hegedűs I; Martsa S. CrosSections. Volume 1. Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs: Institute of English Studies, 2010
Laczkó T: Towards a lexicalist treatment of visible and invisible “pro-nouns” in English and Hungarian noun phrases, 69-79, in: Hegedűs I; Martsa S. CrosSections. Volume 1. Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs: Institute of English Studies, 2010
Rákosi Gy.: Én, magam, önmagam, 179-196, in: Maleczki M; Németh T. E. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 7. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2009
Rákosi Gy: Összetett visszaható névmások a magyarban, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIII. Budapest: Akadémiai Kiadó. 351-376, 2011
Rákosi Gy: Ablative causes in Hungarian, 167-196, in: den Dikken, M; Vago, R. M. Approcahes to Hungarian 11. Papers from the 2007 New York Conference. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009
Rákosi Gy: On snakes and locative binding in Hungarian, Butt M; King Tracy H. (eds.) The proceedings of the LFG10 Conference. Stanford: CSLI Publications. 395-415, 2010
Tóth Á: On Lexical Ambiguity, Jela Kehoe (ed.) Ambiguity Conference Proceedings. Ruzomberok: VERBUM, 8-18, 2010
Tóth Á: Az ember, a korpusz és a számítógép: Magyar nyelvű szóhasonlósági mérések humán és disztribúciós szemantikai kísérletben, Argumentum 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 301-310, 2013
Rákosi Gy: In defence of the non-causative analysis of anticausatives, 177-199, in: Everaert, M; Marelj, M; Siloni, T. The Theta System: Argument Structure at the Interface. OUP, Oxford, 2012
Laczkó T; Rákosi Gy; Tóth Á: Teaching linguistics at the University of Debrecen - A generative linguistic and computational perspective, 40-48, Baloghné B. K; Földváry K; Mészárosné K. R. HUSSE10-Linx. Proceedings of the HUSSE10 Conference. Linguistics Volume. HUSSE, Debrecen, 2011
Tóth Á: The neural argument, 372-388, B.A.S. British and American Studies, vol. XVIII. University of Timisoara, 2012
Tóth Á: A multidisciplinary approach to lexical ambiguity, 372-388, in: Mateoc, T. Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World. Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2011
Tóth Á; Csernyi G: Lemmaasszociáció és morfológiai jegyek mesterséges neurális hálózatokban, 354-358, in: Tanács A; Vincze V. MSZNY 2011: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2011
Tóth Á: A nyelvtanírástól a treebank-alapú webes konkordanciák készítéséig, 79-85, in: Boda I. K; Mónos K. MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011
Csernyi G: Named entities and their treatment in a computational linguistic implementation, 287-296, in: Parlog, H. B.A.S. (British and American Studies) 2012. Timisoara University Press, Timisoara, 2012
Laczkó T: On presenting something in English and Hungarian, 181-194, in: King TH; Paiva V de. From Quirky Case to Representing Space: Papers in Honor of Annie Zaenen. Stanford: CSLI Publications, 2013
Laczkó T: On a much-debated Hungarian predicate: Verb or participle? Syntactic or lexical treatment?, Argumentum 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 239-267, 2013
Rákosi Gy: Myself, the armchair linguist: Two complex anaphors in Hungarian, Argumentum 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 282-293, 2013
Rákosi Gy: Down with obliques?, 127-138, in: King TH; Paiva V de. From Quirky Case to Representing Space: Papers in Honor of Annie Zaenen. Stanford: CSLI Publications, 2013
Rákosi Gy: A magyar birtokos szerkezetű viszonyjelölőkről, avagy kígyók szájfénnyel és esernyővel, 154-173, in: É. Kiss K; Hegedűs A. Nyelvelmélet és Dialektológia 2. Piliscsaba: PPKE-BTK, Elméleti Nyelvészeti Tanszék - Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2012
Rákosi Gy: Non-core participant PPs are adjuncts, 524-543, in: Butt, M; King T. H; The proceedings of the LFG12 Conference. CSLI Publications, Stanford, 2012
Kardos É: Aspectual classes: past and present, Argumentum 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 200-210, 2013
Pethő G; Kardos É: Miért nem száradhat meg a forrás és ki a pohár? - Szemantikai próbálkozások a folyamatos állapotváltozást jelölő igék témakörében, 331-249, in: Iványi Zs; Pethő G. A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Printart-Press Kft.: Debrecen, 2011
Koczogh H: Scrutinizing the concept of (verbal) disagreement. Terminological and definitional issues, Argumentum 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 211-222, 2013
Szűcs P: A fókuszemelésről új adatok tükrében, 257-277, in: Gécseg Zs. LingDok 12 - Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013
Jurth R: On the distribution of verbal particles and nominal resultatives in Hungarian, Argumentum 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó,332-345, 2013
Kerekes J: Az igekötők meghatározásának problémái, 109-131, in: Gécseg Zs. LingDok 10 - Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2011
Lődár E: Hangkibocsájtás-igék a magyarban, 139-156, in: Gécseg Zs. LingDok 12 - Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013
Laczkó T: Hungarian particle verbs revisited: Representational, morphological and implementational issues from an LFG perspective, 18th Lexical-Functional Conference, University of Debrecen, július 18-20, 2013
Laczkó T; Rákosi Gy: Constraining the grammar of APs and AdvPs in Hungarian and English: Challenges and solutions in an LFG-based computational project, HUSSE 11 Conference, Budapest: ELTE, 2013. január 26., 2013

 

Projekt eseményei

 
2014-05-13 14:49:01
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BTK Angol Nyelvészeti Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Angol-Amerikai Intézet (Debreceni Egyetem).
2013-04-15 14:46:57
Résztvevők változása
vissza »