Geolinguistic research of dialectological and onomastical corpora  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73024
Type K
Principal investigator Kiss, Jenő
Title in Hungarian Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása
Title in English Geolinguistic research of dialectological and onomastical corpora
Keywords in Hungarian geolingvisztika, dialektológia, onomasztika, informatizálás
Keywords in English geolinguistics, dialectology, onomastics, informatization
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Dialectology
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Ethnography
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Local history
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Hungarian Language and Finno-Ugrian Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2008-09-01
Closing date 2012-03-31
Funding (in million HUF) 29.740
FTE (full time equivalent) 0.76
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja olyan nyelvjárási és helynévtörténeti adattárak létrehozása, amelyek hatékonyan és újszerűen teszik lehetővé a magyar nyelv területi szempontú vizsgálatát. Az általunk alkalmazott nyelvészeti technológiák világviszonylatban egyedülállóan biztosítják az eredeti hangfelvételek hozzárendelését a fonetikus átiratokhoz; a betűhív átiratban rögzített helynévtörténeti adatok kutatását, térképezését. A magyar nyelvjárások atlasza ellenőrző gyűjtése során készített hanganyagokból egyrészt multimédiás atlasz formájában jegyezzük le és adjuk közre a gyűjtés során hangfelvételen rögzített, mindmáig kiadatlan térképlapokat, másrészt befejezzük a 9 CD-ből álló – szövegfelvételek hangzó változatukkal összekapcsolt átiratát tartalmazó – Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozat kiadását. Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtéséből olyan, mintegy 600.000 adatot tartalmazó adatbázist építünk föl, ahol a betűhíven rögzített, denotátumfajták szerint minősített helynevek, helynevet tartalmazó körülírások megőrzik kapcsolatukat eredeti szövegkörnyezetükkel, illetve forrásuk alapján településhez rendelhetők, térképezhetők. A kutatás során elkészülő adatbázisok, publikációk, CD- és DVD-kiadványok minden bizonnnyal új lendületet adnak majd mind a magyar dialektológiai, mind a helynévtörténeti kutatásoknak, ugyanakkor jól illeszkednek más, nemzetközi projektekhez is.
Summary
The aim of the present research is the construction of databases built up from dialectological and onomastical data. These databases enable a new and efficient way of examining the Hungarian language from a geolinguistic aspect. The linguistic technologies applied in the project allow the alignement of audio materials and transcription, analysis and mapping of dialectological and onomastical data. The first part of the project consists of the processing of the field recordings made between 1960 and 1964, during the collection of data for the Atlas of Hungarian Dialects. The processing encompasses the transcription, digitazation and mapping of the atlas data still unpublished and the completion of the Dialectal Talking Book series (volumes 4-9.). The second part of the enterprise comprises the construction and annotation of the database including 600.000 data of the Transylvanian historical placename corpora collected by Attila Szabó T. The transcription of historical data is visually equal to its original form. All entries maintain the contact with their original context and can be mapped according to their source. The databases, publications, CDs and DVDs issued shall inspire the Hungarian dialectological and onomastical research, and also match with the aims of other international projects.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja olyan nyelvjárási és helynévtörténeti adattárak létrehozása volt, amelyek hatékonyan és újszerűen teszik lehetővé a magyar nyelv területi szempontú vizsgálatát (http://geolingua.elte.hu/proj_frameOTKA_hu.html). A magyar nyelvjárások atlasza ellenőrző gyűjtése során készített hanganyagok felhasználásával egyrészt befejeztük a 9 CD-ből álló – szövegfelvételek hangzó változatukkal összekapcsolt átiratát tartalmazó – Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozat kiadását, másrészt multimédiás atlasz formájában lejegyeztük és az Interneten közzétesszük 41 címszó hangfelvételen rögzített válaszait. A hanggal összekapcsolt nyelvjárási adatok adatbázisba rendezésük után is meghallgathatók, az adatközlők kora, neme szerint kereshetők, tetszőleges kutatói szempontok szerint csoportosíthatók és térképezhetők. Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtésének 8 kötetét informatizáltuk és denotátumfajták szerint manuálisan annotáltuk. Az így létrehozott adatbázisban a betűhíven rögzített, denotátumfajták szerint minősített helynevek, helynevet tartalmazó körülírások megőrzik kapcsolatukat eredeti szövegkörnyezetükkel, illetve forrásuk alapján településhez rendelhetők, térképezhetők. 2009 októberében műhelytalálkozót szerveztünk, melyet követően több magyarországi és határon túli kutatóhelyen is új lendületet kapott a korábbi nyelvjárási anyagok feldolgozása, elindultak új számítógépes dialektológiai projektek, illetve megkezdődött a megyei helynévtárak informatizálása is.
Results in English
The aim of the present research was the construction of databases built up from dialectological and onomastical data. These databases enable a new and efficient way of examining the Hungarian language from a geolinguistic aspect. The first part of the project consisted of the processing of the field recordings made between 1960 and 1964, during the data collection for the Atlas of Hungarian Dialects. On the one hand, the Dialectal Talking Book series has been completed (volumes 4-9.), containing time-aligned narrow phonetic transcriptions. On the other hand, informants’ answers to a 41-item-long questionnaire have been transcribed and have been organized in a database. Every piece of information that is linked to an entry of the database (age, gender, location etc.) is searchable, the search results can be mapped according to an optional classification (made by the researcher). In the second part of the project we digitized 8 volumes from a Transylvanian historical placename corpus collected by Attila Szabó T. and manually annotated its data. The transcribed historical data correspond visually to its original form. Every data item keeps its connection to the original context from which it was taken from and can be mapped according to its source. The workshop we organized in October 2009 contributed to the renewal of the digitization of Hungarian dialectological and onomastical data and to the launch of new technologically based projects.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73024
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bárth M. János: Székelyföldi történeti helynevek névföldrajzi vizsgálata, In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia (Balatonszárszó, 2007) előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó. Bp., 65–74., 2008
Hajdú Mihály és mtsai.: Magyar nyelvjárási hangoskönyv IV., Budapest, 2008
Hajdú Mihály és mtsai.: Magyar nyelvjárási hangoskönyv V., Budapest, 2008
Hajdú Mihály és mtsai.: Magyar nyelvjárási hangoskönyv VI., Budapest, 2008
Hajdú Mihály és mtsai.: Magyar nyelvjárási hangoskönyv VII., Budapest, 2008
Hajdú Mihály és mtsai.: Magyar nyelvjárási hangoskönyv VIII., Budapest, 2009
Hajdú Mihály és mtsai.: Magyar nyelvjárási hangoskönyv IX., Budapest, 2009
Bárth M. János: Helynevek vagy körülírások?, Helynévtörténeti tanulmányok 5., Debrecen. 209–221., 2010
Vargha Fruzsina Sára: A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön, Helynévtörténeti tanulmányok 5., Debrecen. 223–233., 2010
Bárth M. János: Szabó T. Attila Erdélyi történeti helynévgyűjtésének közreadási munkálatairól, Erdély peremvidéke, Budapest. 12–14., 2010
Hattyár Helga, Kontra Miklós, Vargha Fruzsina Sára: Van-e Budapesten zárt ë?, Magyar Nyelv, Budapest. 453–468, 2010
Bárth M. János: Székelyföldi történeti helynevek nyelvi elemzése. Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában, Doktori disszertáció. ELTE BTK, Budapest, 2010
Vargha Fruzsina Sára: Történeti szövegek informatizálása betűhív formában, Csiszár Gábor és Darvas Anikó szerk.: Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, 2011
Bárth M. János: Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtésének informatizálási munkálatairól, Bárth M. János – Vargha Fruzsina Sára szerk.: Hangok –helyek. Budapest. 11–32., 2011
Vargha Fruzsina Sára: Beszélő térképlapok A magyar nyelvjárások atlaszából, Bárth M. János – Vargha Fruzsina Sára szerk.: Hangok –helyek. Budapest. 151–169., 2011
Bárth M. János: Számítógépes nyelvföldrajz és névföldrajz, Nyelvészetről mindenkinek. Szerk.: Balázs Géza. Bp., 305–308., 2011
Bárth M. János: Vápa ~ lápa, In: Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk.: Hajdú Mihály – Tóth Álmos – Bárth M. János. Bp., 183–190., 2011
Back »