A bírói hatalom függetlenségének összehasonlító vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73089
típus K
Vezető kutató Badó Attila
magyar cím A bírói hatalom függetlenségének összehasonlító vizsgálata
Angol cím Comparative study of the independence of justice
magyar kulcsszavak bírói függetlenség, tisztességes eljárás, összehasonlító
angol kulcsszavak independence of justice, fair trial, comparative
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító jogtudomány
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Mezei Péter
projekt kezdete 2008-05-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 8.561
FTE (kutatóév egyenérték) 2.89
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Tervezett kutatásunk során a bírói hatalom függetlenségének összehasonlító vizsgálatára vállalkozunk. Kimondhatjuk, hogy mára a bírói hatalom függetlenségére való hivatkozás megszokottá vált, és sokan az igazságszolgáltatás hatékonyságával kapcsolatban felmerülő kérdéseket is ennek fényében értelmezik. Történik ez annak ellenére, hogy alapkérdések nincsenek tisztázva e vonatkozásban.
1. Jó-e az a társadalomnak, ha a bírói hatalom szervezetileg teljesen elkülönülten, minden külső befolyástól függetlenül működik?
2. Valóban ettől lesz az egyedi bírói döntés is befolyástól mentes, szakszerű, gyors és összességében hatékony?
3. Milyen összefüggés mutatható ki a bírói hatalmi ág szervezeti és a bíró egyéni függetlensége között?
4. Milyen összefüggés létezik a bírói hatalom kiterjedtsége és az igazságszolgáltatás hatékony és megfelelő működése között?
5. A bírói hatalom expanziója vezethet-e a társadalomtól elzárt, korporatív hatalom kialakulásához?
6. A tisztességes eljárás fogalmát és annak egyes elemeit miként értelmezik a különböző jogrendszerekben és ez miként viszonyul a bírói hatalom kiterjedtségéhez?


A fenti alapkérdésekre adandó válaszokhoz a részletes kutatási tervben leírt témakörök tudományos vizsgálatán keresztül kívánunk eljutni:A kutatás interdiszciplináris megközelítést igényel. Az összehasonlító jogi, alkotmányjogi, jogszociológiai szempontok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az általunk feltett kérdésekre választ kapjunk. Kutatásunk keretéül az összehasonlító jogban ismert „jogcsaládok”, „jogkörök” szolgálnak, melyekből az un. mintaadó jogrendszerek részletes vizsgálatára összpontosítunk, szándékaink szerint eljutva az igazságszolgáltatás alkotmányjogi elhelyezkedésétől az adott jogrendszer igazságszolgáltatásának jogszociológiai szempontú megvilágításán át a bírói hatalom kiterjedtségének tényszerű bemutatásáig.
angol összefoglaló
In the frames of our planned research we undertake to analyze the independece of judiciary from comparative aspects. It can be stated that referring to the independence of judiciary became common nowadays, and many interpret the questions that emerge in connection to the efficiency of the jurisdiction in the light if this. It happens contrary the fact that some basic questions are not cleared yet in this regard.
1. Is it good for the society if the judiciary operates from organical aspect totally separated, intependently from any external influence?
2. Are the individual judicial decisions free of influences, professional, fast and on the whole effective really from this?
3. What sort of connection can be revealed between the judiciary's organical and the judge's individual independence?
4. What sort of connection does exist between the expansion of the judiciary and the effective and proper work of the jurisdiction?
5. Can the expansion of the judiciary lead to the formation of a corporative authority that is closed from the society?
6. In what manner are the definition of fair trial and its elements interpreted in the different legal systems and how does this relate to the expansion of the judiciary?

We would like to give the answers on the above mentioned questions through the scientific examination of the subject-matters written in the detailed research plan.

The resarch needs an interdisciplinary approach. The viewpoints of comparative law, constitutional law and legal sociology are essential to reach the answers to the questions we raised. The "law families" or "legal circles" that are known in the comparative law serve as the frame of our research, where we focus on the detailed examination of the model legal systems. Our aim is to introduce in facts the expansion of the judiciary beginning at the constitutional position of the jurisdiction, through clarifying of the jurisdiction of the given legal system from the aspect of legal sociology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során a bírói hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás összehasonlító vizsgálatára vállalkoztunk. Tettük ezt azért, mert a bírói hatalom függetlenségére való hivatkozás megszokottá vált, és sokan az igazságszolgáltatás hatékonyságával kapcsolatban felmerülő kérdéseket is ennek fényében értelmezik, miközben bizonyos alapkérdések továbbra is tisztázatlannak tűntek a vonatkozó szakirodalomban. Az OTKA támogatásának köszönhetően a kutatási időszakban elkészülhetett egy angol, és két magyar nyelvű kötet, egy angol és egy magyar nyelvű tankönyv, és számos, a közlemény listán feltüntetett magyar és idegen nyelvű tanulmány. Összegző munkának a Springer kiadónál megjelenő „Fair trial and judicial independence” című könyvet tekintjük. Ebben a könyvben összefoglaltuk mindazon kutatási eredményeket, melyek a vizsgálati tárgy elemzése során felhalmozódtak a kutatási időszakban. Bemutattuk, hogy a mintaadó jogrendszerekben milyen garanciális elemei épültek ki a bírói függetlenségnek, és ezek miként biztosíthatják, hogy az állampolgárok ügyeit a bíróságok tisztességes eljárás keretében bírálhassák el. Rávilágítottunk arra a tényre, hogy a pozitív szabályokban megmutatkozó azonosságok a politikai és jogi kultúra sajátosságai miatt a bírói függetlenség tekintetében jelentős különbségeket fedhetnek el, ami egyes jogrendszerekben csak precíz intézményi és jogi feltételek megteremtése esetén egyenlíthető ki akkor, ha a politikai környezet ezt lehetővé teszi. A nemzetközi tapasztalatok feldolgozása alapján világosabb képet kaptunk a bírói függetlenség hazai állapotának megítéléséhez, amire elemzéseinkben kitértünk.
kutatási eredmények (angolul)
Our research focused on the comparative analysis of the independence of judicial power and fair trial. We did it because referring to the independence of judicial power has become a routine, and many people interpret questions related to the effectiveness of jurisdiction in light of this principle, although several basic issues are unexplained in the relevant literature. Thanks to the support of OTKA we succeeded to finalize one English and two Hungarian monographs, one English and two Hungarian course books, and several Hungarian and foreign language articles as indicated on the list of publications. We deem our book („Fair trial and judicial independence”) published by Springer as our conclusive work. In this book we summarized all of the research results we gained through the analysis of our topic during the research period. We introduced what guarantees of judicial independence were settled in the model legal families, and how these ensure that courts settle the legal debates of citizens through fair trial. We highlighted the fact that despite the similarities of positive law the peculiarities of political and legal culture lead to important differences between the different types of judicial independence. These obstacles can be balanced only through the settlement of precise institutional and legal conditions, and only if the political environment allows that. Through the analysis of international experiences we gained a more thorough picture about judicial independence. We used this knowledge in our research to discuss the Hungarian state of play as well.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Badó Attila - Bencze Mátyás - Mezei Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, http://www.juris.u-szeged.hu/oji/common/main.php, 2009
Thomas Kadner Graziano,Bóka János, Badó Attila (szerk.): Összehasonlító Szerződési Jog, Complex Kiadó,, 2010
Badó Attila: A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika, Gondolat Kiadó, Budapest, 235. p., 2011
Badó Attila - Halász Edina: Az angol bírák "megfegyelmezése" a 21. században, Pro Futuro, 2012
Mezei Péter: The Comparative Analysis of the Principle of Ne Bis In Idem, Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, p. 109-129., 2012
Badó Attila: Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 129. p., 2012
Badó Attila - Bencze Mátyás - Bóka János - Mezei Péter: A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 320. p., 2012
Badó Attila: The Development of Comparative Law as a Branch of Jurisprudence and the Issues of Classification, Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, p. 4-12., 2012
Badó Attila: Judicial Power and Independence in a Comparative Perspective, Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, p. 60-73., 2012
Badó Attila - Szarvas Kata: Automatic Case Distribution as a Modern Guarantee of Judicial Independence, Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, p. 74-89., 2012
Badó Attila: The Selection of Judges: a Comparative Analysis, Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, p. 90-108., 2012
Badó Attila: A bírák kiválasztása, a tisztességes eljárás és a politika. A pártatlanság megdönthető vélelme, A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika, Gondolat Kiadó, Budapest, p. 39-64., 2011
Mezei Péter: Double Jeopardy itt és ott - A kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalom elvének összehasonlító vizsgálata, A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika, Gondolat Kiadó, Budapest, p. 180-204., 2011
Badó Attila: “Fair” Selection of Judges in a Modern Democracy, Badó Attila (Ed.): Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence. Hungarian Pespectives. Springer, Berlin,Heidelberg,Dordrecht,New York, p. 25-51., 2013
Badó Attila - Szarvas Kata: „As luck would have it…” Fairness in the Distribution of Cases and Judicial Independence, Badó Attila (Ed.): Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence. Hungarian Pespectives, Springer, Berlin,Heidelberg,Dordrecht,New York, p. 52-62., 2013
Badó Attila (Szerk.): Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence. Hungarian Perspectives, Series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. Springer: Berlin, Heidelberg, Dordrecht, New York, 2013
Mezei Péter: “Not Twice for the same” - Double Jeopardy Protections against Multiple Punishments - A Comparative Analysis of the Origins, Historical Development, and Modern Application of the “ne bis in idem” Principle, Badó Attila (Ed.): Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence. Hungarian Pespectives, Springer, Berlin, Heidelberg, Dordrecht, New York, 2013
Badó Attila: Die Vergleichanalyse der konstitutionellen Lage der Recht sprechenden Gewalt und deren einzelner Grundsätze, FORUM - Acta Juridica et Politica, I. évfolyam, I. szám, Szeged, p. 5-54., 2011

 

Projekt eseményei

 
2014-02-26 09:35:26
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Állam- és Jogtudományi Kar (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Összehasonlító Jogi Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »