Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73139
típus K
Vezető kutató Bitskey István
magyar cím Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
Angol cím Models of Identities in Hungary and Confessional System of Early Modern Europe
magyar kulcsszavak kulturális, nemzeti és vallási identitások; közösségi és egyéni önreprezentáció; konfesszionalizáció; katolikus és protestáns mártirológia, szentkultusz; puritanizmus; Medgyesi Pál
angol kulcsszavak cultural, national and confessional identities; self-representation of individuals and communities; confessionalization; Catholic and Protestant martyrology; cult of saints; puritanism; Pal Medgyesi
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Csorba Dávid
Fazakas Gergely Tamás
Fekete Csaba
Gábor Csilla
Győri L. János
Imre Mihály
Luffy Katalin
Oláh Szabolcs
Száraz Orsolya
Tasi Réka Emese
Tóth Zsombor
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 21.057
FTE (kutatóév egyenérték) 10.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatócsoport 16–18. századi katolikus és protestáns nyomtatott és kéziratos szövegek kutatására vállalkozik, vizsgálva azt a sokféle (vallási, nemzeti és nyelvi szempontból rétegzett) identitásképző erőt, melyek a multikulturális Kárpát-medencében működtek. Jelen projekt elsősorban a kora újkori szentkultuszt és mártirológiát értelmezi az egyéni és a közösségi önreprezentáció szempontjából. Mivel a katolikus kihívástól nem választhatók el az arra adott protestáns válaszok, a kora újkori magyar puritánus mártirológia (és különösen Medgyesi Pál életműve), illetve ezek angol, holland és német kulturális és teológiai összefüggései szintén fontos részei kutatásainknak. Ezért szükséges e munkához a narratív sémák, a retorika és a toposzok vizsgálata is. A kutatás legfontosabb eredményei a katolikus és protestáns szövegekből készítendő nyomtatott és digitális kritikai szövegkiadások, valamint adatbázisok és mindezen források feldolgozásai lesznek. Projektünk az integráció alapelvét kívánja érvényesíteni a kutatási potenciál koncentrálása céljából, azáltal, hogy koordinálja a régiónk és Erdély öt különböző intézményében a jelzett kora újkori témákkal kapcsolatos kutatásokat. Kutatócsoportnak jelentős nyugat-európai kapcsolatrendszere van, melyet fejleszteni is szeretnénk. Interdiszciplináris kutatásaink célja, hogy elősegíthesse az egyes tudományos (irodalom-, eszme-, egyház-, és könyvtörténeti, antropológiai) megközelítések közötti diskurzust.
angol összefoglaló
The Research Group is involved in the research of Catholic and Protestant printed materials and manuscripts in the 16th and 17th century, taking into account the various factors shaping confessional, national and linguistic identities in the multi-cultural Carpathian Basin. The present project is to explore the early modern cult of saints and martyrology from the point of view of self-representation of individuals and communities. Since the Catholic challenge are inseparable from the Protestant response, it is important to investigate Puritan martyrology (and the oeuvre of Pal Medgyesi) in early modern Hungary, within its European cultural and theological context. Such work requires to research into the narrative schemes, rhetoric and topoi of these texts. The most important achivement of the project will be both the printed and digital critical editions of Catholic and Protestant texts, and databases, as well as studies about these resources. The underlying principle of our project is integration in order to concentrate the research potential, by the coordination of research on these early modern themes conducted at five research institutions in our region and Transylvania. The Research Group is closely connected with Western-European scholars, and would like to develop these relations. Our interdisciplinary project undertakes to contribute to a discourse across different academic disciplines (literary history, history of ideas, church history, history of books, anthropology).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelye négy magyarországi és egy erdélyi intézmény 12 kutatójának együttműködését koordinálja. Kilenc konferenciát és workshopot, valamint egy folyamatosan működő kutatószemináriumot szerveztünk. Tagjaink magyarországi, németországi, ausztriai, olaszországi és nagy-britanniai konferenciákon vettek részt és tartottak előadásokat. Az OTKA támogatása azt tette lehetővé Kutatócsoportunknak, hogy a kora újkori Európa konfesszionális rendszerének kontextusában tudtunk kiterjedt vizsgálatokat folytatni a magyarországi vallási, nemzeti és regionális identitásokról. Az identitás különböző műfajokban, regiszterekben és szövegekben való megnyilvánulásainak vizsgálata a kulturális emlékezetben játszott szerepeik okainak feltárását segítették. Tanulmányokat, tanulmányköteteket publikáltunk magyarul, angolul, olaszul és németül, valamint adatbázisokat, monográfiákat és szövegkiadásokat jelentettünk meg a kora újkori szentekről és mártírokról. Folytattuk a 17. századi magyar puritánus prédikátor, Medgyesi Pál életművének a feltárását, akinek munkái a kora újkori protestáns emlékezet és mártirológia fontos forrása. Vizsgáltuk a kora újkori magyarországi kultúra és irodalom európai kapcsolatait. Tanulmányokat, monográfiákat és szövegkiadásokat készítettünk imádságokról, prédikációkról, ágendákról és egyházi énekekről.
kutatási eredmények (angolul)
Our interdisciplinary and international Research Group for Reformation and Early Modern Cultural History (University of Debrecen) developed a collaborative research project of 12 scholars in four Hungarian institutions, and one Romanian university. Nine conferences and workshops, as well as a continuous research seminary were organised by the Research Group. Our members participated and delivered papers in symposiums in Hungary, Germany, Austria, Italy, and the United Kingdom. OTKA support helped our Research Group to manage a wide investigation on religious, national, and regional identities in Hungary, in the context of early modern confessional system of Europe. Investigating of representations of identity in several genres, registers, and texts helped us to explore the reasons of their different roles in cultural memory. We published studies and volumes of studies in Hungarian, English, Italian and German, as well as databases, monographs and text editions on various representations of early modern saints and martyrs. We continued the basic research and publication of the oeuvre of the seventeenth century Hungarian Puritan preacher, Pál Medgyesi, whose works are important sources of early modern Protestant cultural memory, and martyrdom. We investigated the European connections of early modern Hungarian culture and literature. Studies, monographs and text editions on prayers, sermons, agendas, and congregational songs were also written.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73139
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bitskey István: Irodalom, történelem, értékzavar. Jegyzet a háromkötetes kora újkori anyagáról, Kortárs, 2008/7-8, 113-117., 2008
Bitskey István: Egy humanista polihisztor Egerben: Celio Calcagnini, Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére, szerk. Á. Varga László, Eger, 2008, 63–72., 2008
Bitskey István: A Caritas Romana motivuma az irodalomban és a folklórban, Etnographia, 2008/4, 1-21, 2008
Bitskey István: Az irónia változatai Pázmány Péter vitairataiban, Időmértékek, értékek, kontextusok, szerk. Bányai Éva–Szonda Szabolcs, Bukarest, 2008, 41–46., 2008
Bitskey István: A barokktól a felvilágosodásig, Agria, 2008/4, 105–108., 2008
Bitskey István: Telekesy István egri püspök könyvjegyzéke 1699-ből, Magyar Könyvszemle, 2008/4, 443–449., 2008
Bitskey István: Szent Erzsébet a kora újkori magyar irodalomban, Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában / ed.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 5-24, 2009
Imre Mihály: Árpád-házi Szent Erzsébet Marburgban, Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában / ed.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2008, 5-24, 2009
Gábor Csilla: Női szentség, nemzeti szentség, Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában / ed.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2008, 5-24, 2009
Gábor Csilla: Női szentség, nemzeti szentség. Szent Erzsébet-prédikációk a 17-18. század fordulóján, Debreceni Szemle, 2008/2, 204-213, 2008
Gábor Csilla (szerk.): Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2008, 5-24, 2009
Bitskey István: Irodalom, történelem, értékzavar. Jegyzet a háromkötetes kora újkori anyagáról, Kortárs, 2008/7-8, 113-117., 2008
Bitskey István: Programm der Druckerei Debrecen zur Herausgabe von lateinisch-ungarischen Lehrbüchern im Jahre 1591, Camoenae Hungaricae, 2007/2008, 63–82., 2008
Imre Mihály: "Úton járásnak megírása". Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert életművében, Bp., Balassi kiadó, 2009
Győri L. János: Szenci Molnár Albert emlékezete, Orando et laborando (A DRHE 2007/08 évi értesítője), Debrecen, 2008, 47-51, 2008
Győri L. János: Kálvin János alakja a magyar irodalomban, Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékeiről és magyarországi hatásáról, Szerk. Fazakas Sándor, Kálvin Kiadó, Bp., 2009, 350-366., 2009
Győri L. János (szerk., bev.): Emlékbeszéd Kálvin felett. (Merle d' Aubigné, Franciából ford., bev. Balogh Ferenc, Debrecen, 1878), Debrecen , Tiszántúli Ref. Egyházkerület, 2009
Csorba Dávid: Tanári címerek 1665-66-ból, Egyháztörténeti Szemle, 2009/1, 65-71, 2009
Csorba Dávid: Hungarian Reformed Church in the 17th century, Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, ed. by Ábrahám KOVÁCS, Bp., l'Harmattan, 2009, 217-265., 2009
Fazakas Gergely Tamás: From a peripheral towards a central issue? English-language historiography of early modern Hungarian Calvinism, Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, ed. by Ábrahám KOVÁCS, Bp., l'Harmattan, 2009, 45-65., 2009
Fazakas Gergely Tamás: Törekvések a „savanyú fekete kökény” megédesítésére (Fejezetek a protestáns imádságirodalom kutatástörténetéből), Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPTE, 2008, 62-104, 2008
Fazakas Gergely Tamás: Le immagini dell’identità nazionale nei libri di preghiera della letteratura calvinista ungherese del XVII secolo, Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII), a cura di I. BITSKEY, A. DI FRANCESCO, O. SZÁRAZ, Alessandria, dell’Orso, (Sajtó alatt) 95-112., 2011
Száraz Orsolya: Paolo Segneri művei Magyarországon, Magyar Könyvszemle 2008/2., 123-140., 2008
Tasi Réka: Magyar nyelvű Szent Erzsébet-prédikációk a 17–18. század fordulóján, Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában / ed.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2008, 47-55, 2009
Tasi Réka: Az affektusok retorikája és Kelemen Didák prédikációi, Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére:, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2008. 9-18, 2008
Oláh Szabolcs: Az Írás tartalmi egysége, Debreceni Disputa, 2008/11–12, 12-18., 2008
Oláh Szabolcs: „Magyar költők fülében idegen dallam zúg”. Kodály és a magyar irodalom, Alföld, 2008/3, 61–71., 2008
Fekete Csaba: Melius Juhász Péter: A Szent Jób könyvének (...) igazán való fordítása magyar nyelvre 1565-ben. Hasonmás kiadás kísérőtanulmánya (P. Vásárhelyi Judittal), Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyházkerület, 2008
Fekete Csaba: A genfi zsoltárok elterjedése hazánkban, Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának mradandó értékéről és magyarországi hatásáról. szerk. Fazakas Sándor, Bp., 2009, Magyaro Ref. Egyház, 187-242., 2008
Fekete Csaba (szerk.): Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai, szerk., bev., tan. Fekete Csaba, Bp., Kálvin kiadó, 2009
Fekete Csaba (szerk.): Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai, szerk., bev., tan. Fekete Csaba, Bp., Kálvin kiadó, 2009
Fekete Csaba: Melius Juhász Péter hitelesnek vélt arcképéhez. János avagy Márk?, Magyar Könyvszemle, 2008, 170-180, 2008
Fekete Csaba: Megjegyzések Bibliáinkhoz, Sárospataki Füzetek. 2009, 109-113., 2009
Fekete Csaba: Jablonski Bibliája, Magyar Könyvszemle, 2009, 95-101., 2009
Fekete Csaba: Protestáns imádságtörténeti mozzanatok. Buzgó könyörgések, áhítatos imádságok, Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPKE, 2008, 23-54, 2008
Gábor Csilla: Elmélkedés, meditáció: a kutatás állása, feladatok, tervek, Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPTE, 2008, 55-62, 2008
Fazakas Gergely Tamás: Imádság és nemzettudat. Közösségértelmezések a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben (megj. előtt), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011
Fazakas Gergely Tamás: Bűnös-e a fejedelem? Imádságok és versek az 1657 utáni Rákóczi-propaganda kontextusában, „A szerencsének elegyes forgása”. II. Rákóczi György és kora, szerk. KÁRMÁN Gábor, SZABÓ András Péter, Bp., L’Harmattan, 425–449., 2009
Fazakas Gergely Tamás: „Az én álmaim akkor leg kedvesebbek, mikor Hollandiarol vagynak” Pántzél Pál, egy 18. század végi leideni peregrinus kéziratos önéletírása, Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata, szerk. PUSZTAI Gábor, BOZZAY Réka, Debrecen, Néderlandisztika Tanszék, 209-250, 2010
Csorba Dávid: A történelem, ahogy Hollandiában írták, avagy a 17. századi hollandiai történelem-képzetek magyar recepciója, Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata, szerk. PUSZTAI Gábor, BOZZAY Réka, Debrecen, Néderlandisztika Tanszék, 251-273, 2010
Csorba Dávid: Orális török néphagyomány egy magyar krónikában, Identitás és kultúra a török hódoltságban, szerk. ÁCS Pál, Bp., MTA ITI (megj. előtt), 2010
Csorba Dávid: Martonfalvi und der ungarische reformierte Pietismus in 17. Jh., Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Church History and Religious Culture 90(2010) (megj. előtt), 2010
Csorba Dávid: A 17. századi prédikáció homiletikai irányváltásai, Könyv és Könyvtár 30(2008) (megj. előtt), 2010
Bitskey István: „Erdély Hektora” avagy „tirannusa”? Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában, Báthory Gábor és kora, szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila, Debrecen, 2009, 29–36., 2009
Bitskey István: Pázmány Péter memoranduma a vallásszabadságról, Keresztény Szó (Kolozsvár), 2009/2, 1–4., 2009
Bitskey István: Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke, Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára, szerk. Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla, Eger, 2009, 23-29., 2009
Bitskey István: Szent Erzsébet a kora újkori magyar irodalomban, Debreceni Szemle, 2008/2, 214-222., 2008
Bitskey István: Telekesy István egri püspök Róma-élménye, Rómából Hungáriába, szerk. Véghseő Tamás, Nyíregyháza, 2008, 129-135., 2008
Bitskey István: Szabadsághős vagy „törökös cimbora”? Thököly Imre a kora újkori magyar költészetben, Thököly Imre gróf és felkelése, szerk. Kónya Péter, Presov, 2009, 39–48., 2009
Bitskey István: Un capitolo della storia dell’Umanesimo postcorviniano: Celio Calcagnini, Studia Historica Adriatica ac Danubiana, Duino Aurisina, Trieste, 2009, 13–23., 2009
Bitskey István: Die Topoi des Nationalschicksals bei Zrínyi, Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Hg. W. Kühlmann, G. Tüskés, Tübingen, 2009, 159–173 (Frühe Neuzeit, 141)., 2009
Bitskey István: Kapitel aus dem Nachleben des corvinianischen Humanismus: C. Calcagnini in Ungarn, Matthias and his legacy, eds. A. Bárány, A. Györkös, Debrecen, 2009, 265–274 (Speculum Historiae Debreceniense, 1)., 2009
Bitskey István: L’esperienza romana di István Telekesy, vescovo di Eger, Da Roma in Hungaria, a cura di Tamás Véghseő, Nyíregyháza, 2009, 113–120 (Collectanea Athanasiana, Studia I/2), 2009
Bitskey István: Csáky Imre bíboros római tanulmányai, Megtört kenyér. Ünnepi könyv Bosák Nándor püspök 70. születésnapjára, szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona, Debrecen, 2009, 26–30., 2009
Imre Mihály: Szenci Molnár Albert arc(kép)másai, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2009 (Művelődéstörténeti Füzetek, 2)., 2009
Imre Mihály: Sebastian Matthaeus 1551-es wittenbergi Mátyás-témájú disputációja, Erdély reneszánsza, szerk. GÁBOR Csilla, LUFFY Katalin, SIPOS Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 55-65., 2009
Gábor Csilla: Erdély reneszánsza, szerk. GÁBOR Csilla, LUFFY Katalin, SIPOS Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009., 2009
Luffy Katalin: Erdély reneszánsza, szerk. GÁBOR Csilla, LUFFY Katalin, SIPOS Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009., 2009
Gábor Csilla: A történet kerete, a keret története: változatok a Ponciánusra, Erdély reneszánsza, szerk. GÁBOR Csilla, LUFFY Katalin, SIPOS Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 147-160., 2009
Oláh Szabolcs: Bornemisza Péter, Tragédia magyar nyelven az Szophoklész Élektrájából (1558), Kísérő tanulmány (A mítosz átértelmezése a keresztény humanista színpadon), Bornemisza Péter, Tragédia magyar nyelven az Szophoklész Élektrájából (1558), BHA XLII, Bp., Balassi Kiadó, 2009., 2009
Oláh Szabolcs: Monográfia a pásztorköltészet kulturális életképességét fokozó műfajötvözetekről, Irodalomtörténet, 2009/2, 2009
Győri L. János: Siderius János kátéja (szövegkiadás kísérőtanulmánnyal), Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2010 (Művelődéstörténeti Füzetek, 4), megj. előtt, 2010
Győri L. János: A Biblia hatása a kora újkori magyar irodalomra és közgondolkodásra, Studia Theologica Debrecinensis, 2009/1, 45-68., 2009
Tasi Réka: Az isteni szó barokk sáfárai, Deberecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010
Fekete Csaba: E’ mi nyomorúlt várasunkban... A Losonczi András-féle gyűjtemény (1660-1663) egyik imádsága és szertartási háttere, Református Szemle (Kolozsvár) 102 (2009), 432–438., 2009
Fekete Csaba: Igazán soha nem mondhatjuk... Biblia és szertartásbírálat Nagyari József prédikációiban (1681-1686), Studia Theologica Debrecinensis, 2009/2, 49-75., 2009
Fekete Csaba: L. F. mester nyomában. (Laurentius Fronius nyomdász és fametsző), Magyar Könyvszemle 126 (2010/1) 56-65., 2010
Fekete Csaba: "még a fészekből leeső verébfiókára is" Adalék a Losonczi András-féle imádságok (1660-1662) hátteréhez és forrásaihoz, Egyháztörténeti Szemle, 2009/4., 2009
Tóth Zsombor: Egy kora újkori familiárisi kapcsolat kérdései: Cserei Mihály esete gr. Altorjai Apor Istvánnal (1692-1703), Acta Siculica, 2008, 309-318., 2008
Bitskey I.: A reformáció kezdetei Nyugat-Magyarországon, Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára, Debrecen, 2010, 93-102., 2010
Bitskey István: Petrus Cardinalis Pázmány archiepiscopus strigoniensis, Trnava, Tranvskej University, 2010
Bitskey István: Das Motiv Caritas Romana in der ungarischen und deutschen Literatur der frühen Neuzeit, Fortunatus, Magelone, Genovefa. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der frühen Neuzeit, Hg. D. Breuer, G. Tüskés, Bern, 85-104, 2010
Bitskey István: Der ungarische Jesuit Peter Pázmány über die Religionsfreiheit der Calvinisten und Lutheraner, Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen, Hg. Marta Fata, Anton Schindling, Münster, 453-472., 2010
Bitskey István: The Organization of Travels in Early Modern Hungary, Eger Journal of American Studies, 169–187., 2010
Bitskey István: Pázmány Péter, a barokk kultúra mecénésa, Állam, egyház és az egyetemalapító Pázmány, szerk. Király Miklós, Rácz Lajos, Bp. 157–167., 2010
Bitskey István: Római religió, barokk kultúra. Kutatási körkép a magyarországi barokk katolikus komponenséről, Barokk. Történelem, irodalom, művészet, Warszawa, 139–155., 2010
Bitskey István: Mit tudtak Amerikáról a kora újkori magyarok?, A mondat becsülete. Írások a 70 éves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére, szerk. Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debrecen, 417–424., 2010
Imre Mihály: A Vizsolyi Biblia egyik lehetséges forrásáról, Biblia Hungarica Philologica Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban, szerk. Heltai János, Bp., Argumentum, 77–99., 2009
Imre Mihály: Sturm-hatások Szenci Molnár Albert műveiben, „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., 31-39., 2010
Imre Mihály: Kulturális és önreprezentáció feszültségei — Filiczki János verses ajánlásai Szenci Molnár Albert zsoltároskönyvéhez, Retrospectio Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, Szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, 129-147., 2011
Imre Mihály: Az isteni és emberi szó párbeszéde. Tanulmányok a 16-18. századi protestantizmusról, Debrecen, Hernád kiadó (Nemzet, egyház, művelődés), kiadásra elfogadva., 2011
Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011
Imre Mihály: A fogalmi szint alatti jelentések szerepe a reformáció korának retorikáiban, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 37-45., 2011
Gábor Csilla: Jezsuita családtagok: naagyszombati Káldi Márton és György, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 95-102., 2011
Száraz Orsolya: "O inferno, o penitenza!" Két 17. századi olasz pokol-prédikáció, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 108-114., 2011
Tasi Réka: "...tisztelvén, avagy bár imádván..." (Adalékok a képek tiszteletéről szóló hitvitáinkhoz), Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 122-129., 2011
Fazakas Gergely Tamás: Református imádságok és az 1620 körüli Bethlen-propaganda, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 167-178., 2011
Fekete Csaba: Ó, Jézus, egek harmatja (Kanciók és himnuszok a délvidéki graduálokból), Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 179-193., 2011
Győri L. János: Egy elfeledett református prédikátor, Nádudvari Péter, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 202-208., 2011
Csorba Dávid: Magyar írók - magyar olvasmányok?, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 490-496., 2011
Oláh Szabolcs: A reprezentáció kerülőútja - a Habsburg-kép a humanista nyilvánosságban, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 677-686., 2011
Tóth Zsombor: Emlék? irat? irodalom? - kérdések és megjegyzések az (al)diszciplinához, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, 697-705., 2011
Fazakas Gergely Tamás: Milotai Nyilas István könyörgése Bethlen Gáborért. Néhány adalék az országos imádságok kutatásainak fényében, „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp.,173-178., 2010
Csorba Dávid: Prédikátorok kuruckodásai. A kuruc kor prédikátori beszédmódja., „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., 179-187., 2011
Luffy Katalin: Gyulafehérvári beszédek 1674-ből, „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., 188-193., 2010
Fekete Csaba: Bázeli, amsterdami, utrechti és lejdai zsoltárok és zsoltárdallamok, „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., 202-214., 2010
Tasi Réka: "Ezekbe azért a bizonyosságokba illyen vétek vagyon..." (Hitvita és vitamódszer: Monoszlóy, Gyarmathi, Pázmány), Retrospectio Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, Szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, 11-22., 2011
Fazakas Gergely Tamás: Nemzeti bűnbánat Bethlen Gábor idejében, Retrospectio Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, Szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, 197-208., 2011
Csorba Dávid: "Őrálló torony" (Lelkipásztori hivatástudat és önkép a 17. századi református közfelfogásban), Retrospectio Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, Szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, 299-312., 2011
Bitskey István: Németalföldi humanisták a 16. századi Magyarországon, Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata, szerk. PUSZTAI Gábor, BOZZAY Réka, Debrecen, Néderlandisztika Tanszék, 45-58., 2010
Gábor Csilla (Korondi Ágnessel) (szerk.): A fordítás kultúrája - szövegek és gyakorlatok, I-II., Kolozsvár, Verbum - Láthatatlan Kollégium, 2010
Fazakas Gergely Tamás: Kora újkori nemzeti imádságok nemzetközi összefüggésben, A fordítás kultúrája - szövegek és gyakorlatok, I-II., Kolozsvár, Verbum - Láthatatlan Kollégium, 7-28., 2010
Fazakas Gergely Tamás: Pántzél Pál önéletírása és más munkái, s. a. r., jegyz., kísérőtanulmány FAZAKAS Gergely Tamás, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, (Csokonai – Források, Régi kortársaink), 226 pp., 2010
Bitskey István, Amedeo Di Francesco, Száraz Orsolya (a cura di): Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII), Alessandria, dell’Orso, (Sajtó alatt), 2011
Bitskey István: Il destino della nazione nei topoi della letteratura ungherese antica, Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII), a cura di I. BITSKEY, A. DI FRANCESCO, O. SZÁRAZ, Alessandria, dell’Orso, (Sajtó alatt), 39-63., 2011
Imre Mihály: Il topos della Querela Hungariae nella letteratura del XVI secolo, Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII), a cura di I. BITSKEY, A. DI FRANCESCO, O. SZÁRAZ, Alessandria, dell’Orso, (Sajtó alatt),139-165, 2011
Száraz Orsolya: La fortuna delle opere di Paolo Segneri in Ungheria, Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII), a cura di I. BITSKEY, A. DI FRANCESCO, O. SZÁRAZ, Alessandria, dell’Orso, (Sajtó alatt),231-253, 2011
Oláh Szabolcs: Az Igaz megtérésnek módja – prédikációelemzés, Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, szerk. Imre M, Fazakas G. T., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Fazakas Gergely Tamás (Móré Tündével): A Medgyesi-kutatás irányai az 1980-as évektől napjainkig, Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, szerk. Imre M, Fazakas G. T., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Luffy Katalin: Medgyesi Pál gyermekei, Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, szerk. Imre M, Fazakas G. T., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Csorba Dávid: „Nagy a dolog rajtad, az idő pedig rövid hozzá”. A conduct-book rekreációs aspektusa, Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, szerk. Imre M, Fazakas G. T., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Fekete Csaba: Ágendától ábécéig, Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, szerk. Imre M, Fazakas G. T., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Gábor Csilla: A széljegyzet dicsérete: Medgyesi Pál és Vásárhelyi Dániel vitája, Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, szerk. Imre M, Fazakas G. T., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Imre Mihály, Fazakas Gergely Tamás (szerk.): Studia Medgyesiana. Tanulmányok Medgyesi Pál életpályájáról, műveiről és hatásáról, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (sajtó alatt), 2011
Fazakas Gergely Tamás: Közösségértelmezések a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben (A panaszos könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései), Debreceni Egyetem BTK, Irodalomtudományok Doktori Iskola, 2008
Luffy Katalin: „Temetö Jajjokan kezdtem én”. Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemválság idején, Debreceni Egyetem BTK, Irodalomtudományok Doktori Iskola, 2008
Száraz Orsolya: Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója, Debreceni Egyetem BTK, Irodalomtudományok Doktori Iskola, 2010
Tóth Zsombor: The Homiletics of political Discourse–Martirology as a(Re)Invented Tradition in the Paradigm of Early Modern Hungarian Calvinism, Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, ed. B. TRENCSÉNYI, M. ZÁSZKALICZKY, Leiden, 2010
Fekete Csaba: Pataki ábécéskönyv töredéke az 1660-as évek második feléből, Magyar Könyvszemle (megj. előtt), 2011
Fekete Csaba: Kálvin Sárdon és Radnóton (Prelegált Institutio), „Ezen az úton haladunk máig...” szerk. G. Szabó Botond, Debrecen, megj. előtt, 2011
Fekete Csaba: Paralipomena avagy elvetett énekek, Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. Szelestei Nagy László, Piliscsaba, 2011, megj. előtt, 2011
Fekete Csaba: Alvinczi Péter Ágendája, Debrecen, 2011 (Liturgiai Kutatóközpont kiadványai), megj. előtt, 2011
Fekete Csaba: Református-unitárius énekeskönyvi párhuzamok, Collegium Doctorum. Magyar református teológia, 167–192., 2010
Fekete Csaba: Hamis érvek és énekreform, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek” – népénektáraink tegnap és ma, szerk. Kovács Andrea, Bp., 60-72., 2011
Győri L. János: 2. Zur Bedeutung des Reformierten Kollegiums Debrecen für Kultur und Politik Ungarns vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen, Hg. Marta Fata, Anton Schindling, Münster, 239-259, 2010
Győri L. János: 6. A Debreceni Református Kollégium évszázados partikuláris kapcsolatai – különös tekintettel a szikszói iskolára, Átjárható határok, tanulmánykötet, szerk. Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám, Debrecen, 229-243., 2011
Tasi Réka (Kecskeméti Gáborral) szerk.: Retrospectio Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, Miskolc, Miskolci Egyetem, BTK, 2011
Csorba Dávid: A zászlósbárány nyomában: a magyar kálvinizmus 17. századi világa, Debrecen (Speculum Historiae Debreceniense, 5), megj. előtt, 2011
Csorba Dávid: Mohács egy mesemondó szemével: Szerémi György világképe, Nyíregyháza, MZSKE (Modus hodiernus, 3), megj. előtt, 2011
Csorba Dávid: Keserű méreg – édes méz: egy toposz variációi, Mesterfüzet II, szerk. PÁLLNÉ LAKATOS Ilona, PETHŐ József, Nyíregyháza (megj. előtt), 2011
Csorba Dávid: Szathmárnémethi Mihály pataki disputájának tanulságai, Magyar Könyvszemle, 2011 (megj. előtt), 2011
Csorba Dávid: Debreceni ünnepszentelés a 17. században, Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Bp., rec.iti, 2010, 287–296, 2010
Imre Mihály, Csorba Dávid, Tóth Zsombor (szerk.): A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás (megj. előtt), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011
Tóth Zsombor: Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban, A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás, szerk. Imre M. et al (megj. előtt), 2011
Csorba Dávid: Magyar mártírkatalógusok, A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás, szerk. Imre M. et al (megj. előtt), 2011
Győri L. János: Apológia és mártírium a kora újkori magyar református gondolkodásban (Szöllősi Mihály mártírkatalógusa 1668-ból), A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás, szerk. Imre M. et al (megj. előtt), 2011
Imre Mihály: Mártírok vigasztalása Zürichben, A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás, szerk. Imre M. et al (megj. előtt), 2011
Fazakas Gergely Tamás: Bethlen Kata és a református mártírium mintái a 18. században, A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás, szerk. Imre M. et al (megj. előtt), 2011
vissza »