Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli differenciái a 18-20. századi Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73237
típus K
Vezető kutató Ori Péter
magyar cím Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli differenciái a 18-20. századi Magyarországon
Angol cím Regional differences in the demographic processes and demographic behaviour in 18-20th century Hungary
magyar kulcsszavak történeti demográfia, demográfiai átmenetek, lokális demográfiai rendszerek, migráció, klaszterelemzés, családrekonstitúció, eseménytörténeti elemzés
angol kulcsszavak historical demography, demographic transitions, local demographic systems, migration, clusteranalysis, family reconstitution, event history analysis
megadott besorolás
Demográfia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Demográfia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Társadalom
Kutatóhely KSH Népességtudományi Kutatóintézet
résztvevők Pakot Levente
Varga Szabolcsné Gödri Irén
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 14.800
FTE (kutatóév egyenérték) 4.65
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás (magyarul)

A kutatás célja kárpát-medencei demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli különbségeinek a feltárása a 18–20. században. A kutatás makro- és mikroszinten részben megyei, részben településszintű demográfiai adatokat használna. Először 20. század eleji népszámlálási és népmozgalmi adatok segítségével megyei szinten, majd két, sok tekintetben reprezentatívnak tekintett megye (Pest-Pilis-Solt-Kiskun és az erdélyi Udvarhely) településeinek szintjén többváltozós matematikai-statisztikai elemzési módszerrel (hierarchikus klaszterelemzés) próbálja a demográfiai viselkedés térszerkezetét megragadni, regionális és lokális demográfiai rendszereket elkülöníteni. Néhány, a makroelemzés során kiválasztott település anyakönyvi mikroelemzésével pedig a feltárt különbségek értelmezésére törekedne (családrekonstitúció, eseménytörténeti elemzés).

A cél komplex demográfiai rendszerek, stratégiák feltárása, a termékenység, halandóság, házasodás és vándorlás rendszerbe kapcsolódása változatainak a megismerése lenne. Ugyanakkor néhány kiemelt kérdés esetén (termékenység, házasodás, válás, házasságon kívüli születés, valamint a migráció) a 19. század végi, 20. század eleji térbeli különbségek 20. századi továbbélését is vizsgálnánk népszámlálási adatok alapján. A migráció elemzése a korábbi kárpát-medencei vándorlási irányok fennmaradásának vizsgálata mellett kitérne a vándorlási irányokat erősen meghatározó migrációs kapcsolathálók szerepére, illetve a befogadó népesség vándorlókkal szembeni attitűdjének vizsgálatára is.
angol összefoglaló
The aim of the project is to explore demographic processes and the local differences of demographic behaviour in the 18–20th century Carpathian basin. The analysis uses macro and micro data of larger administrative units (counties) and settlements. First we try to separate the regional and local demographic systems and strategies on the basis of census data and those of population movement relating to the beginning of the 20th century. The method of the analysis would be hierarchical cluster analysis carried out on two levels (the counties of the country and two counties regarded as representative in many respects – Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Udvarhely from Transylvania). The microanalysis of the parish registers and other ecclesiastic census-type sources of some settlements chosen on the basis of the macroanalysis helps to interpret the explored differences in demographic behaviour. The methods used on micro level would be family reconstitution and event history analysis.

In the course of the analysis we try to identify complex demographic systems, the variations of fertility, mortality, nuptiality and migration forming a homogenous strategy. At the same time in the case of some demographic problem (fertility, nuptiality, divorce, births out-of-wedlock: the problem of the so called second demographic transition; and migration), we would examine the survival of the local differences identified for the beginning of the 20th century at the end of the 20th and beginning of the 21th centuries on the basis of census data. In the case of migration we would examine the remaining directions of migration in the Carpathian basin and the social networks of immigrants influencing strongly the directions of migration, and the attitudes of the receiving population towards immigrants.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során országos szinten feltártuk a demográfiai átmenet térbeli változatait és alternatív mintáit, térbeli előrehaladását. Községsoros adatok segítségével két megyében megrajzoltuk a lokális demográfiai sokféleséget, a termékenységi átmenet időbeli és térbeli előrehaladását. Pest megyében a házas termékenység és nupcialitás variációi, a termékenységi átmenet modernizációtól független elindulása és térbeli kiterjedése, Udvarhelyben pedig „alacsony” és „magas nyomású” lokális demográfiai rendszerek egymás mellett élése, az elvándorlás szabályozó szerepe emelkedett ki. A két erdélyi római katolikus, magyar falu individuális szintű vizsgálata megvilágította a tradicionális demográfiai rendszer működését. Az eseménytörténeti elemzés bizonyítékokkal szolgált az átmenet előtti termékenységszabályozásra (spacing behaviour), bemutatta a családi szintű, sikeres reprodukciót, a házasodás, újraházasodás, rokoni együttműködés mintáját. A 2001-es migrációs elemzés a Magyarországon élő külföldiek területi elhelyezkedését, valamint a különböző demográfiai jellemzőik és a munkaerő-piaci helyzetük területi sajátosságait vizsgálta, rávilágítva az ezek közötti összefüggésekre. Másfelől a népszámlálási makroadatokat survey adatokkal összekapcsolva kísérletet tettünk azon összefüggések feltárására, amelyek a külföldi népesség területi megoszlása, illetve adott területi egységen belüli aránya és a bevándorlók beilleszkedése, valamint a velük szembeni attitűdök között feltételezhetők.
kutatási eredmények (angolul)
In the project we have explored the spatial versions and the alternative patterns of demographic transition at the national level. Using the settlement-level data of two counties we have described the local demographic patterns, the development of demographic transition over time and space. In Pest the variations of marital fertility and nuptiality, the fertility transition starting and developing independently of modernisation were the main findings of the analysis. In Udvarhely the co-existence of ‘low’ and ‘high pressure’ demographic regimes, and the role of out-migration as a regulating element seems to be the key-points. The demographic analysis of the two Transylvanian villages at individual level has shown the working of a traditional demographic regime. Event history analysis could provide some evidences on pre-transitional birth-control (spacing behaviour), the successful strategies of the reproduction of families, the prevailing pattern of marrying, remarrying and cooperation among relatives. The analysis of the migration in 2001 has examined the spatial distribution of the foreigners in Hungary, and has demonstrated the spatial characteristics of their demography and labour-market position, as well as the correlation among these phenomena. At the same time, having linked census-data to survey ones we tried to explore the connections between the spatial distribution and proportion of the foreign population and their integration and attitudes towards them.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73237
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pakot Levente: Népesedési folyamatok és a demográfiai viselkedés kistérségi mintái. Udvarhely vármegye a 19. század végén, 20. század elején., KSH NKI Történeti Demográfiai Évkönyv, 2006–2008. 123-155., 2008
Gödri Irén: Territorial Aspects of the Characteristics of Foreign Population in Hungary and the Influence of these on their Labour Market Integration, XXVI International Population Conference Abstracts, Marrakech, 27 September – 2 October 2009, IUSSP, 2009
Őri Péter: Demográfiai átmenetek a 20. században. A demográfiai viselkedés térszerkezetének változásai a történeti Pest megye területén, 1900-2001., Demográfia, 52. évf. 2009. 1. sz. 31–54., 2009
Őri Péter: Marriage Customs and Household Structure in Hungary at the end of the 18th Century. The Case of County Pest-Pilis-Solt (1774–1785)., In Fauve-Chamoux, Antoinette – Bolovan, Ioan (eds.): Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. (Suppl. of the Romanian Journal of Pop. Studies) 167-192., 2009
Őri Péter - Pakot Levente: Demographic Transitions in the Carpathian Basin. Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Udvarhely Counties in the Late 19th and Early 20th centuries., In Bolovan, Ioan – Gräf, Rudolf – Heppner, Harald – Lumperdean, Ioan (eds.): Demographic Changes int he Time of Industrialization (1750–1918). (Transylvanian Review, vol., 2009
Pakot Levente: Megözvegyülés és újraházasodás székelyföldi rurális közösségekben, 1840–1930., Demográfia, 2009, 52/1. 55–88., 2009
Pakot Levente: Family composition and remarriage in rural Transylvania, 1838-1910., Demográfia, English Edition, 2009/5. 48-75., 2010
Gödri Irén: Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerő-piaci helyzetében Magyarországon., In: Nagy I.– Pongrácz T.-né – Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és a nők helyzetéről 2011. TÁRKI, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest: 88–11, 2011
Gödri Irén: A Magyarországon élő külföldiek jellemzőinek területi sajátosságai és ezek összefüggése a munkaerő-piaci helyzetükkel., Demográfia, 2011. 54/2-3. 81-120., 2011
Őri Péter: Etnikum, felekezet és demográfiai különbségek a 18-19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye példája., Demográfia, 2010. 53/4. 373-405., 2011
Pakot Levente: Egyéni életutak, családok, közösségek. Székelyföldi falusi társadalmak dinamikája a 19. század második felében, Kéziratos PhD-disszertáció, 2011
Pakot Levente: Csecsemőhalandóság székelyföldi rurális közösségekben. Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva, 1838-1910, Demográfia, 2010. 53/4. 406-436., 2011
Pakot Levente: Halandósági válságok székelyföldi rurális közösségekben: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva, 1838-1914, In Katona Csaba (szerk.): Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Mediawave-Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 2011. 26-56., 2011
Őri Péter - Pakot Levente: Marriage systems and remarriage in 19th century Hungary: a comparative study., History of the Family (megjelenés alatt), 2012
vissza »