A Szintaktikai Lokalitás Minimalista Megközelítése: A szintaktikai lokalitási feltételekért felelős nyelvi alrendszerek munkamegosztásának vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73537
típus NF
Vezető kutató Surányi Balázs
magyar cím A Szintaktikai Lokalitás Minimalista Megközelítése: A szintaktikai lokalitási feltételekért felelős nyelvi alrendszerek munkamegosztásának vizsgálata
Angol cím A Minimalist Approach to Syntactic Locality: A study of the division of labour of linguistic subsystems underlying syntactic locality effects
magyar kulcsszavak minimalista szintaxis, szintaktikai lokalitás, mozgatás, polaritáselemek engedélyezése, erős szigetek, gyenge szigetek, prozódia
angol kulcsszavak minimalist syntax, syntactic locality, movement, polarity licensing, strong islands, weak islands, prosody
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvészet
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Nyelvtudományi Kutatóközpont
résztvevők Abrusán Márta
Bartos Huba
Bende Farkas Ágnes
Ishihara Shinichiro
MacDonald Jonathan
Olsvay Csaba
Radó Janina
Schubö Fabian
Szalontai Ádám
Szécsényi Krisztina
Ürögdi Barbara
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-02-29
aktuális összeg (MFt) 42.531
FTE (kutatóév egyenérték) 11.98
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Projektünk célja annak vizsgálata, hogy a szintaxis és a hozzá kapcsolódó alrendszerek milyen munkamegosztásban felelősek a nem-lokális dependenciákat szabályozó legfontosabb lokalitási megszorításokért (pl. mozgatásokban, polaritás engedélyezésében), és hogy ebben a tekintetben milyen különbségek állnak fenn egyes nyelvek (különösen a magyar és a nála részletesebben leírt nyelvek) között. A kurrens transzformációs generatív kutatási program "erős minimalista tézis"-ét (Strong Minimalist Thesis, SMT) (miszerint a szűken értelmezett nyelvi fakultás, FLN, és annak működése minimális komplexitást mutat) követve arra a radikális álláspontra helyezkedünk, hogy az FLN nem tartalmaz szintaktikai lokalitás-megszorításokat. A dependenciákra vonatkozó megkötések e helyett három tényező interakciójából erednek: (i) a komputációs komplexitás lokális szinten történő minimalizálásának követelménye a hierarchikus szintaktikai szerkezetek felépítésénél; (ii) a szemantikai és prozódiai interfészek tulajdonságai és bemeneti megszorításai; és (iii) a feldolgozó rendszer tulajdonságai. Terveink szerint kutatásunk hozzájárul majd a szintaktikai lokalitás természetének és összefüggéseinek mélyebb megértéséhez, és ezen keresztül érdekes bizonyítékot szolgáltathat az SMT mellett. Projektünk nemzetközi PhD-programok kiváló végzőseit hozza össze Magyarországon, ily módon lehetővé téve egymással, valamint a magyarországi kutatói közösség más tagjaival való együttműködésüket. A projekt eredményeképpen elkészül majd egy doktori disszertáció, számos tanulmány magas színvonalú szaklapok és kötetek számára, valamint egy, az eredményeinket összefoglaló, nemzetközi kiadónál megjelenő monográfia.
angol összefoglaló
This project proposes to study the division of labour between syntax and its interface subsystems in deriving some of the most central syntactic locality conditions on non-local dependencies (e.g. movement, polarity licensing) as well as cross-linguistic variation in their application, with special attention to the relevant differences between Hungarian and better described languages. Implementing the strong minimalist thesis SMT of the current transformational generative research program (viz. that the faculty of language in the narrow sense, FLN, as well as its operations are minimally complex), we propose to adopt the radical view that the FLN itself includes no special syntactic locality conditions at all. Instead, restrictions on possible dependencies stem from the interaction of three factors: (i) the way the syntactic computational system assembles hierarchical structures, keeping local computational complexity to a minimum; (ii) properties of the semantic and prosodic interface systems, as well as their input requirements; and (iii) the properties of the processing subsystem. We expect the project to lead to a better understanding of the nature and interrelatedness of syntactic locality effects, and it has the potential to furnish intriguing confirmation of the SMT. Our project brings together in Hungary excellent young graduates of top international PhD programmes, fostering their cooperation with each other as well as the Hungarian research community. The project will lead to a PhD thesis, a number of publications both in quality journals and in edited volumes, and its end results will be published in monographic form with an international publisher.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a szintaxis és az azzal érintkező grammatikai komponensek munkamegosztását vizsgálta a mozgatási és polaritás engedélyezési függőségekben jelentkező szintaktikai lokalitási hatások területén. A projektnek a generatív grammatika mai, Minimalista kutatási programjába illeszkedő radikális tézise szerint a természetes nyelvi szintaxis egyáltalán nem is tartalmaz külön lokalitási megszorítás(oka)t. Kimutattuk, hogy az általunk vizsgált, a szintaxisban jelentkező lokalitási hatások (i) a szintaktikai komputációs rendszer általános tulajdonságaiból, különösen a komputációs komplexitása minimalizálásának igényéből, valamint (ii) a szintaxis és a vele érintkező grammatikai alrendszerek munkamegosztálából fakadnak. A projekt olyan területeken vizsgálta a lokalitási hatások természetét, mint a főnévi kifejezések által képviselt szigetek, a szintaktikai fejmozgatás, a kvantorhatókör-értelmezés, a fókuszálás, a határozói módosítás, a mondatbeágyazás, a preszuppozíciós, a tagadó és a kérdő típusú gyenge szigetek, és egyes, a polaritásengedélyezésben szerepet játszó intervenciós hatások. A több nemzetközi együttműködést is kezdeményező kutatócsoport munkájának sikerességét a számos jelentős publikáció, köztük egy sor nemzetközi folyóiratcikk és nagy presztízsű nemzetközi kiadónál megjelenő könyvfejezet is jelzi. A kutatás keretében egy megvédett DSc értekezés és egy leadott PhD disszertáció is született, és egy további doktori disszertáció készül el még ebben az évben.
kutatási eredmények (angolul)
This project studied the division of labour between syntax and its interface subsystems in giving rise to some of the central syntactic locality properties of dependencies like movement and polarity licensing. Implementing the current Minimalist research program of transformational generative grammar, it explored the radical proposal that natural language syntax itself includes no special syntactic locality conditions per se. Instead, the locality effects under scrutiny are reduced to (i) the elementary properties of the syntactic computational system, including its quest to keep computational complexity to a minimum, which in turn subsumes its cyclic mapping to the interpretive systems of sound and meaning; and (ii) the division of labour between syntax and the interface subsystems, in particular, semantics and information structure. The topics investigated include the locality effects involved in noun phrase islands, syntactic head movement, quantifier scope interpretation, focusing, adverbial modification, clausal embedding, weak islands like presuppositional, negative, and wh-islands, and some apparent intervention effects in polarity licensing. The project established fruitful international co-operations, and its results have appeared in the form of a number of international journal and book chapter publications. The project has also yielded a completed PhD dissertation, a PhD thesis to be submitted later this year, and a DSc dissertation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73537
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szalontai, Á: On the configurationality of Hungarian Dative constructions: An experimental study., In: Surányi, B and Varga, D (eds.) Proceedings of the 1st Central-European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Pázmány University, Budapest. 294-317.[67], 2012
Surányi, B.: Syntax and its Interfaces: Transformational Generative Perspectives. Guest editor’s note., Acta Linguistica Hungarica 58(3). 197-201. [59], 2011
Surányi, B (ed.): Acta Linguistica Hungarica Vol. 58. Issue 3., Acta Linguistica Hungarica Vol. 58. Issue 3. [58], 2011
Gyarmathy, Zs; Szalontai, Á: Marcel den Dikken-Robert M. Vago (eds): Approaches to Hungarian, Volume 11: Papers from the 2007 New York Conference. Book Review., Acta Linguistica Hungarica Vol. 58. Issue 4. 467-480. [49], 2011
Tánczos, O; Surányi, B: Iterated syntax and focus in Udmurt., Handout of abstract accepted to 10th International Conference on the Structure of Hungarian. Lund, Sweden. 25-28 August 2011. [62], 2011
Surányi, B.: Structural government effects in Hungarian locative incorporation., Handout of abstract accepted to Explorations in Syntactic Government and Subcategorisation. Cambridge, UK. 31 August-3 September 2011. [60], 2011
Surányi, B: Goal locative particles in Hungarian: Argument structure and movement chains., Handout of invited talk at Workshop on Spatial and Temporal Relations in LFG. Debrecen, Hungary. 1 April 2011. [57], 2011
Olsvay, Cs.: Tagadás olasz dialektusokban: Létezik-e univerzális funkcionális hierarchia?, Handout of a talk at Nyelvelmélet és Dialektológia Konferencia. Piliscsaba, Hungary. 15-16 November 2011. [53], 2011
xx: xx, xx, 2013
Surányi, B: The theory of head movement and cyclic Spell Out, In: Hartmann J; Hegedus V; H van Riemsdijk. Sounds of Silence: Empty Elements in Syntax and Phonology. Elsevier, Amsterdam. 293-337. [3], 2008
Surányi, B: Subject Islands: Cyclicity of Derivation and Intermediate Movement to Edges., Proceedings of 38th Meeting of the North East Linguistic Society. GSLA, Amherst. 401-414. [9], 2009
xx: xx, xx, 2013
Surányi, B: Subject and object islands and the Interpretability Condition on Transfer, Handout of abstract for an oral presentation at the Third International Conference on the Linguistics of Contemporary English. 14-17 July 2009, University of London [10], 2009
Ürögdi B; Ishihara S: The prosody and information structure of factive vs. non-factive embedding constructions: A case study on Hungarian, Handout of abstract invited for an oral presentation at the Workshop on Information Structure, held at Univeristy of Potsdam, 12 December 2008 [6], 2008
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
Ürögdi B; Cuba C de: Clausal Expletives and the Referentiality of CP, Handout of abstract for an oral presentation at 19th Colloquium on Generative Grammar. University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Spain. 1-3 April 2009. [20], 2009
Bende-Farkas, Á: Adverbs of quantification, it-clefts and Hungarian focus, Handout of abstract accepted for oral presentation at the Focus at the Syntax-Semantics Interface workshop. 6-7 April 2008. University of Stuttgart. [1], 2008
xx: xx, xx, 2013
Bende-Farkas, Á: On the interaction of syntactic focus and it-clefts with adverbs of quantification, Handout of abstract invited for an oral presentation at the SinFonija 1 Workshop. 10 October 2008. University of Nova Gorica, Slovenia. [2], 2008
Bende-Farkas, Á; Kamp H: Negation and N-Words in Hungarian, Handout of abstract for an oral presentation at the International Conference on the Structure of Hungarian 9. 30 August–1 September 2009, University of Debrecen [8], 2009
Bende-Farkas, Á: Are there Beck-effects in Hungarian?, Submitted to Natural Language Semantics. [7], 2009
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
Surányi, B: Határozóosztályok és mondattartományok, Nyelvtudományi Közlemények 105. [4], 2008
Surányi, B; Ürögdi B: A szintaktikai lokalitás minimalista megközelítésben (projektbemutató), Handout of accepted abstract for the conference A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei. 23-24 május 2008, Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem. [5], 2008
xx: xx, xx, 2013
Bartos, H: Hungarian external causatives: Monoclausal but bi-eventive, In: Ringen, C. & T. Laczkó (eds.), Approaches to Hungarian 12. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia. 1-38. [48], 2011
Surányi, B.: Verbal particles inside and outside vP., Acta Linguistica Hungarica 56. 201-249. [13], 2009
Surányi, B.: “Incorporated” locative adverbials in Hungarian., In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Berlin: Mouton de Gruyter. [14], 2009
Surányi, B.: Preverbs, Chain Reduction, and phases., In: Marcel den Dikken and Robert Vago (ed.) Approaches to Hungarian 11. Amsterdam: John Benjamins. 217-250. [15], 2009
Surányi, B.: Natures of cyclicity of derivation: Derivational DP islands., In: John Bailyn et al. (eds.) Proceedings of the Second Novi Sad Workshop on Generative Grammar. Novi Sad: University of Novi Sad. 74–90. [16], 2009
Surányi, B.: Cyclic derivation, and the opacity of subjects and objects., In: Peter Coopmans, Martin Everaert and Marijana Marelj (eds.) Promoting Interfaces. Utrecht: Utrecht Institute of Linguistics OTS. 465-478. [17], 2009
Surányi, B.: Identificational focusing: Focus raising and stress–focus correspondence., In: Vincenzo Moscati and Emilio Servidio (eds.) Studies in Linguistics 2009(3). Siena: CISCL, University of Siena. 258–268. [18], 2009
Surányi, B.: Határozók és kvantorok a magyar mondatszerkezetben. A magyar „rugalmas” szórend., In: Maleczki, M; Németh T (eds) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége a nyelvi adatok tükrében. Szeged. 33-66. [19], 2009
Ürögdi, B; C. de Cuba: Eliminating factivity from syntax: Sentential complements in Hungarian., In: M. den Dikken and R. M. Vago (eds.) Approaches to Hungarian 11. Amsterdam: John Benjamins. 29–64. [24], 2009
Ürögdi, B: Temporal adverbial clauses with or without operator movement., In: K. É. Kiss (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Mouton: Berlin. 133-168. [21], 2009
Ürögdi, B; de Cuba, C: Clearing up the `Facts' on Complementation., In: University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics: Vol. 16: Iss. 1, Article 6. [44], 2010
Bartos, H: Relators, adverbials, complements, Joint Conference Abstracts of 18th Conf. of the International Association of Chinese Linguistics (IACL-18), Harvard University & NACCL-22, Harvard University [31], 2010
xx: xx, xx, 2013
Surányi, B: Probléma-eltolódások a chomskyánus nyelvelméletben: A generatív nyelvészet ma., Magyar Tudomány 170: 1052–1058. [11], 2009
Surányi, B: Probléma-eltolódások a generatív nyelvészetben: Mi minimális a minimalizmusban?, Nyelvtudományi Közlemények 106: 135-141. [12], 2009
Ürögdi, B; MacDonald, J: Against Stativizing Negation, Expletive Negation and NPI-until., submitted to Acta Linguistica Hungarica 58(3): 203-220. [64], 2011
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
Ürögdi, B; MacDonald, J: Operators in the TP-domain and Aspectual Interpretation., Handout of abstract accepted to the 19th Colloquium on Generative Grammar, Vitoria-Gasteiz, Spain. [27], 2009
Ürögdi, B; MacDonald, J: Against Stativizing Negation, Expletive Negation and NPI-until., Handout of abstract invited to the 2nd Budapest Generative Syntax Workshop, Budapest. Hungary [28], 2009
Ürögdi, B; de Cuba, C: Roots and Radicals: The Referentiality of CP., Handout of abstract accepted to the Workshop on Root Phenomena. ZAS, Berlin [25], 2009
Ürögdi, B; MacDonald, J: Duratives, negation and reference time identification., Handout of abstract accepted to the Chronos 9 conference. Paris, France [29], 2009
Ürögdi, B; MacDonald, J: Reducing ‘stativizing negation’ to an LF configuration., Handout of abstract accepted to Sarajevo Linguistic Gathering 4 & Sinfonija 2. Sarajevo, BIH [30], 2009
Ürögdi, B; de Cuba, C: Referentiality of CP., Handout of abstract accepted to LSA Annual Meeting 2009, Baltimore [26], 2009
Abrusán, M: Presuppositional and negative islands: A semantic account, Natural Language Semantics 19(3). 257–321. [45], 2011
Abrusán, M; Spector, B: A Semantics for Degree Questions Based on Intervals: Negative Islands and Their Obviation, Journal of Semantics 28: 107–147. [47], 2011
Olsvay, Cs: A lokalitás szerepe a lehetséges operátorhatókörök szintaktikai magyarázatában, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII: 377-414. [51], 2011
Surányi, B: Subextraction from subjects and objects: Cyclicity and Freezing, In: Vincent Torrens (ed.) Movement and Clitics. Cambridge: Cambridge Scholars. 64–84. [36], 2010
Surányi, B: Toward a strongly derivational syntax, In: Michael Putnam (ed.) Exploring Crash-Proof Grammars. Amsterdam: John Benjamins. 167–212. [38], 2010
Surányi, B: Principles and Parameters theory, In: Patrick Colm Hogan (ed.) Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. New York: Cambridge University Press. 666–669. [39], 2010
Surányi, B: Merge, In: Patrick Colm Hogan (ed.) Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. New York: Cambridge University Press. 482–483. [39], 2010
Surányi, B: Freedom of Word Order and Domains for Movement: A flexible syntax of Hungarian., Habilitationschrift. RIL, Hungarian Academy of Sciences. [40], 2010
Surányi, B: Interface configurations: Identificational focus and the flexibility of syntax, In: Ad Neeleman and Ivona Kucerova (eds.) Information Structure: Contrasts and Positions. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 87-101. [54], 2011
Surányi, B: An interface account of identificational focus movement, In: Laczkó, Tibor, and Catherine Ringen (eds.) Approaches to Hungarian 12. Amsterdam: John Benjamins. 163-208. [55], 2011
Surányi, B; Ishihara, S; Schubö, F: Syntax–Prosody Mapping, Topic–Comment Structure and Stress–Focus Correspondence in Hungarian., In: Gorka Elordieta Alcibar and Pilar Prieto (eds.) Prosody and Meaning. Berlin: Mouton/de Gruyter. [61], 2011
Haegeman, L; Ürögdi, B: Referential CPs and DPs: An operator movement account, Theoretical Linguistics 36: 111-152. [32], 2010
Haegeman, L; Ürögdi, B: Operator movement, referentiality and intervention., Theoretial Linguistics 36: 233-246. [33], 2010
Ürögdi, B; Ishihara, S: The Syntax-Prosody Interface and Sentential Complementation in Hungarian, In: Laczkó, T. and C. Ringen (eds.) Approaches to Hungarian 12. Amsterdam: John Benjamins. 63-84. [63], 2011
Ürögdi, B: A végpontjelölő időhatározói mellékmondatok szerkezete és értelmezése, In: É. Kiss, Katalin and Hegedűs, Attila (eds), Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba, Pazmany University. 231-248. [22], 2009
Ürögdi, B: Dative as predicate marker, In: John Bailyn et al. (eds.) Proceedings of the Second Novi Sad Workshop on Generative Grammar. Novi Sad, University of Novi Sad. [23], 2009
xx: xx, xx, 2013
Olsvay, Cs: Inverse scope in Hungarian: A locality based approach to the relation of operator scope and grammatical functions, Handout of abstract accepted to the International Conference on the Structure of Hungarian 2011. Lund, Sweden, August 2011. [52], 2011
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
xx: xx, xx, 2013
Surányi, B: The flexibility of syntax: An interface perspective (on Hungarian), Handouts for six lectures, 7–10 June 2010, Center for Research in Syntax, Semantics and Phonology (CRISSP), Hogeschool-Universiteit Brussel (Belgium) [41], 2010
Szalontai, Á: A fully configurational analysis of the Hungarian vP, Handout for talk, LingDok 14 (14th National Conference of Doctoral Students in Linguistics), Szeged. November 2010. [42], 2010
Ürögdi, B: Referentiality restrictions on the wh-expletive construction in Hungarian, Handout for talk, The Syntax of Finno-Ugric Languages and Universal Grammar, Piliscsaba. August 2010. [43], 2010
Haegeman, L; Ürögdi, B: Referential CPs and DPs: An operator movement account., Handout for talk, GLOW Asia, Beijing, China. [34], 2010
Haegeman, L; Ürögdi, B: Op-movement in referential CPs and DPs., Handout for talk at conference Sinfonija 3, Novi Sad, Serbia. [35], 2010
Surányi, B: A szintaktikailag jelöletlen fókusz pragmatikája., Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII. 281-313. [56], 2011
MacDonald, J: Nouns affect aspect syntactically, In: Proceedings of the 29th West Coast Conference on Formal Linguistics. Sommerville, MA: Cascadilla Press. [66], 2012
MacDonald, J: The phrase structure of phase verbs., Acta Linguistica Hungarica 58.3: 261-276. [50], 2011
Hartmann, J; Hegedűs, V; Surányi, B: Pseudoclefts in Hungarian and German (submitted), Brandtler, J; Molnar, V; Platzak, C. (eds) Approaches to Hungarian 12. Amsterdam: John Benjamins. [65], 2012
Szécsényi, K: An LF-driven account of infinitival constructions with a nominative subject., Acta Linguistica Hungarica (submitted) [68], 2012
Ürögdi, B: Operator Movements in Embedded Clauses, PhD dissertation, Eötvtös Loránd University, Budapest. [69], 2012
Abrusán, M: Wh-islands in degree questions., Semantics and Pragmatics Volume 4, Article 5: 1–44. [46], 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-11-24 14:47:47
Résztvevők változása
2010-07-20 14:59:19
Résztvevők változása
2010-02-02 14:56:19
Kiegészítő támogatás beolvasztása
2009-12-17 08:50:59
Résztvevők változása
vissza »