A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73574
típus K
Vezető kutató Szuromi Szabolcs
magyar cím A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése
Angol cím Textual-development of the Medieval Canonical Collections
magyar kulcsszavak Gratianus előtti gyűjtemények; Gregoriánus gyűjtemények; Decretum Gratiani; szövegkritikai analízis; kritikai kiadás; marginális referenciák; rubrika-rendszer; a „folyamatosan fejlődő szöveg” elmélet;
angol kulcsszavak Pre-Gratians Collections; Gregorian Collections; Decretum Gratiani; textual-critical analysis; critical editions; marginal references; rubric-system; theory of „work in progress”; ecclesiastical insti
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Egyházjog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Hittudományi Kar (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 7.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése c. kutatási program elsődlegesen a Gratianus Decretum-a (1140) előtti kánonjogi kollekciók sajátosságait kívánja vizsgálni két szempontból:
1) a létező kiadások és a kiadatlan gyűjtemények szövegének a modern szövegkritika elveit szem előtt tartó jobb bemutatása. Módszerünk a „folyamatosan fejlődő szöveg” elmélet, mely elengedhetetlenné teszi a különböző, önálló műként kezelt kánonjogi gyűjtemények összehasonlító szövegkritikai elemzését, valamint kodikológiai és paleográfiai analízist. Az így feltárt szöveg bemutatására új elektronikus kiadási módszer kidolgozását akarjuk elvégezni, melyet „intelligens szövegkiadásnak” nevezünk, mivel több fajta szempontból tudjuk egyszerre bemutatni ugyanazt a szöveget: az eredeti forrás (fons formalis) kritikai formáját, a konkrét joggyűjtemény kánonjának kritikai formáját, továbbá mindazoknak a kánoni gyűjteményeknek a felsorolását, és releváns szövegcsaládjait, amelyben az adott kánon előfordul.
2) Jelen kutatási programunk másik iránya a középkori egyházi intézmények kánonjogtörténeti adatainak szisztematikus bemutatása. Az ilyen jellegű információ nemcsak történelmi jelentőséggel bír, amikor megvilágítja egy adott jogintézmény adott korban és földrajzi helyen való működésének elveit, hanem világosabbá teszi az azóta eltelt időben működő és a most fenn álló kánoni előírások sajátosságainak alapját. Be kívánjuk tehát mutatni az egyház intézményes életének hatását a kánonjogi forrásokra. Elemezni kívánjuk a kánonjogi kollekciók plébániai, bírósági, székesegyházi, káptalani iskolai és egyetemi használatát az egyes kánongyűjtemények kéziratainak sajátosságai alapján.
3) Az így elért eredményeket közvetlenül beillesztjük a doktori képzésbe, szemináriumok, előadások és konferenciák formájában. Az eredmények publikálása szakfolyóiratokban, önálló kötet, és elektronikus publikáció formájában történik, valamint évente több nemzetközi konferencián.
angol összefoglaló
The program intends to analyse the Pre-Gratian Canonical Collections based on two aspects.
1) To supply those informations which are in the diplomatic and critical editions of the Pre-Gratian Collections, moreover to give a more detailed overview on those collections which do not have yet edition. We are going to use the method of „work in progress” theory, therefore will necessary to make comparative textual-critical analysis on those canonical collections which look independent from each another. We will make this analysis based on the paleographical and codicological evidences. We would like to describe the new data through a new editing mode, which is called by us „intelligent text-edition”. This type of edition will be able to show the same text based on different aspects: the critical form of the original texts (fontes formales), the critical form of the particular canonical collection’s canon; moreover a list of every single canon law collection and relevant recension wherein the particular canon is quoted.
2) The other intention of this research project is the systematical explanation of the canon law historical facts of the ecclesiastical institutes. This type of information is considerable, not only based on historical sense. This explanation can give more data about the working of the particular institution in the proper age, geographical territory, and also give more detailed interpretation for the basis of those canonical rules which are still in force. We would like to explain the effect of the institutionalized life of the Church on the canonical sources. We intend to analyse how the day-to-day use made effect on the contents of the canonical collections.
3) The concluisions will take place in our PhD instruction, as seminars, optional courses, moreover we explain those at congresses. We are going to publish our research in reviews, independent volume, and electronic-publication, moreover we intend to explain it at international congresses.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődését vizsgáltuk, széles nemzetközi kitekintésse. Ennek köszönhetően részletesen elemeztünk több kánonjogi kéziratot, paleográfiai, kodikolgiai, szövegkritikai és tartalmi szempontból. vizsgálatához új munkamódszert választottunk: a „folyamatosan fejlődő szöveg” elméletét. Elemeztük a Collectio Dionysio-Hadriana, a Decretales Pseudo-Isidorianae, a Decretum Burchardi Wormatiensis, a Collectio Canonum Anselmi Lucensis, a Chartres-i Szt. Ivo által összeállított kánonjogi kollectiókat, valamint a Coll. Dacheriana és a Coll. Hibernensis kéziratait, tartalmát, és azok forrásait. Vizsgáltuk a joggyűjteményekben alkalmazott eszközök fejlődését, valamint a marginális inscriptio rendszert. Ezek lehetővé tették a kéziratok használati hely szerinti osztályozását, továbbá az Intézmény és a kézirat szövegének kölcsönös egymásra hatását. Kiemelkedő eredményt értünk el a Szentpétervári Nemzeti Könyvtár középkori kánonjogi anyagának szisztematikus feldolgozásával. Hasonlóan fontosak az egyházi intézmények fejlődéséről tett megállapításaink, melyek komoly nemzetközi visszhangot váltottak ki. Mindez kiegészült a rendelkezésünkre bocsátott mikrofilm anyag modern digitalizációjával és feldolgozásával.
kutatási eredmények (angolul)
I made a detailed analysis many manuscripts by paleographical, codicological and textual critical method. I have chosen a new working method, the so called "permanent development of the text" theory. The observation was done concerning the textual witnesses and sources of Collectio Dionysio-Hadriana, Decretales Pseudo-Isidorianae, Decretum Burchardi Wormatiensis, Collectio Canonum Anselmi Lucensis, the textual families of Ivo of Chartres, moreover, Coll. Dacheriana and Coll. Hibernensis . I analyzed the development of the applicated methods and also the marginal inscription systems. These new facts made possible the classification of the manuscripts based on the theoretical using place, moreover the interaction between the particular institutes and the text of the manuscripts. lehetővé The results of the sistematical analyzis of the medieval canon law manuscript collection of the National Library of St. Petersburg has made a substantial scientific conclusion. Another very important result arose by the observation of the medieval ecclesiastical institutions. These two topics have made a very serious effect on the international canon law history research. All of this has been supplied by a unique microfilm and microfiche data base, which has been received from the IDEC and we have begun the re-digitalizing, morover to use it for the textual comparison of the medieval manuscripts.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73574
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szuromi Sz.A.: Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjog-gyűjtemények sajátossága (8-12. század), Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis de Petro Pázmány nominatae III/11), Budapest 2009, 204 pp., 2009
Szuromi Sz.A.: Bibliai források a középkori kánonjogi gyűjteményekben (9-12. század), Magyar Sion. Új folyam II/XLIV (2008/2) 207-216., 2008
Szuromi Sz.A.: Az egyházi temetés, mint a lelkek üdvösségének a szolgálata: megjegyzések a katolikus egyház temetési fegyelméhez, Iustum Aequum Salutare IV/3 (2008) 211-215., 2008
Szuromi Sz.A.: Az egyházi házasságra vonatkozó kánoni előírások történetének vázlata, Iustum Aequum Salutare IV/3 (2008) 39-48., 2008
Szuromi Sz.A.: A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak sajátos kötelességei és jogai, Teológia 43 (2009)., 2009
Szuromi Sz.A.: Vallástudomány a teológia szemszögéből, Vallástudományi Szemle (2008/4) 55-60., 2008
Szuromi Sz.A.: Vallástudomány és a katolikus teológia, Communio 16 (2008/3-4) 128-134., 2008
Szuromi Sz.A.: Egy kiemelkedően fontos kötelék a keleti és nyugati egyházak közötti ökumenikus törekvésben: a Canones apostolici, Deliberationes 2 (2008) 175-183., 2008
Szuromi Sz.A.: A püspök erőszakos halála kánonjogi szempontból – megjegyzések Fráter György halálához, Iustum Aequum Salutare V (2009) [megjelenés alatt], 2009
Szuromi Sz.A.: A plébánia viszonya a megszentelt élet intézményeihez és az apostoli élet társaságaihoz, valamint egyes lelkiségi mozgalmakhoz, Kánonjog 11 (2009) [megjelenés alatt], 2009
Szuromi Sz.A.: From a reading book to a crystallized canonical collection (Notes to the development of Ivo’s work based on Orléans), Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009) [megjelenés alatt], 2009
Szuromi Sz.A.: Some new observations on the textual development of the Collectio Canonum Anselmi Lucensis, Iustum Aequum Salutare V (2009) [megjelenés alatt], 2009
Szuromi Sz.A.: Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjoggyűjtemények sajátossága (8-12. század) [Bibliotheca Instituti Postgradualis), Budapest, 2009
Szuromi Sz.A.: Medieval Canon Law – Sources and Theory – (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/12), Budapest, 2009
Szuromi Sz.A.: From a reading book to a structuralized canonical collection – The Textual Development of the Ivonian Work – (Aus Recht und Religion), Berlin, 2010
Szuromi Sz.A.: Some impressions on the 12th century textual witnesses of Ivo’s canonical work, Studia Canonica 42 (2008) 347-365, 2009
Szuromi Sz.A.: Outlines of the Medieval Concordatary Law between 1122 and 1418, Folia Theologica 18 (2008) 303-314, 2009
Szuromi Sz.A.: An important canonical bond in the ecumenical endeavor between the Eastern and Latin churches: the Canones apostolici, Archiv für katolisches Kirchenrecht (2008) 3-14, 2009
Szuromi Sz.A.: Authority and sacramentality in the Catholic Church (A Canonical-Theological Schema), Folia Canonica 11 (2008) 77-95, 2009
Szuromi Sz.A.: Some new observations on the textual development of the Collectio Canonum Anselmi Lucensis, Iustum Aequum Salutare V/2 (2009) 141-148., 2009
Szuromi Sz.A.: From a reading book to a crystallized canonical collection (Notes to the development of Ivo’s work based on Orléans, Bibliothèque Municipal Ms 222 [194] and Cambridge, Go, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 20 (2009) 1-19, 2009
Szuromi Sz.A.: Il passaggio da un’istituto ad un altro istituto di vita consacrata, Commentarium pro religiosis et missionaris 90 (2009) 335-341, 2009
Szuromi Sz.A.: Remarques concernant la nécessité de la promulgation de la loi ecclésiastique, Periodica 98 (2009) 565-580, 2009
Szuromi Sz.A.: A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak sajátos kötelességei és jogai, Teológia 43 (2009) 74-80, 2009
Szuromi Sz.A.: A plébánia viszonya a megszentelt élet intézményeihez és az apostoli élet társaságaihoz, valamint egyes lelkiségi mozgalmakhoz, Kánonjog 11 (2009) 47-55, 2009
Szuromi Sz.A.: Bibliai források a középkori kánonjogi gyűjteményekben (9-12. század), BENYIK Gy. (szerk.), Zsoltárok, himnuszok, imádságok (Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2008. augusztus 31-szeptember 2.), Szeged 2009. 147-152, 2009
Szuromi Sz.A.: Megjegyzések Chartres-i Szt. Ivo kánongyűjteményének néhány 12. századi szövegtanújához, NEMERKÉNYI E. (szerk.), Emlékkönyv Madas Edit tiszteletére, Budapest 2009. 269-281, 2009
Szuromi Sz.A.: Bánk József érsek-püspök kánonjogászi munkája, Jogtörténeti szemle (2009) 58-60., 2009
Szuromi Sz.A.: A krisztushívők társulásai a katolikus egyház hatályos jogában, Teológia 43 (2009) 222-229, 2009
Szuromi Sz.A.: Biblical sources in the Medieval Canonical Collections (9th -12th centuries),, Angelicum 86 (2009) 921-929, 2010
Szuromi Sz.A.: A püspök erőszakos halála kánonjogi szempontból – megjegyzések Fráter György halálához –, Iustum Aequum Salutare V (2010), 2010
Szuromi Sz.A.: Szempontok a Katolikus Egyház jogrendjének működéséhez, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/13, Budapest, 2010
Szuromi Sz.A.: Kánonjogi metodológia, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/7, Budapest, 2011
Szuromi Sz.A.: Az egyházi jogalkotás ezer év távlatából, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/15, Budapest (megjelenés alatt), 2011
Erdő P. - Szuromi Sz.A.: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law. Esztergom, 3 August – 8 August 2008, Monumenta Iuris Canonici, C/14, Città del Vaticano, 2010
Szuromi Sz.A.: 6. Authority and sacramentality in the Catholic Church (A Canonical-Theological Schema), ARRIETA, J.I. (a cura di), Jus divinum (XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 17-21 settembre 2008, Venezia), Venezia, 2010
Szuromi Sz.A.: Le particolarità dell’indagine previa nel processo penale canonico, KOWAL, J. – LLOBELL, J. (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antonio Stankiewicz, Città del Vaticano, 2010
Szuromi Sz.A.: Rules concerning Bishops in the Collectio Dionysio-Hadriana, Rivista internazionale di diritto comune 20 (2009), 2010
Szuromi Sz.A.: 10. Outline of the History of Canonical Prescriptions Regarding Marriage in the Church, Folia Theologica 19 (2009)., 2009
Szuromi Sz.A.: Legal regulation of the religious sphere – Notes on the development of Church and State relations in Central and Eastern Europe, mirrored by the recent two decades, Iustum Aequum Salutare VI (2010) 211-218., 2010
Szuromi Sz.A.: Some witnesses of the gradual crystallization process of the Ivonian textual families, Ius Canonicum 50 (2010) 209-228., 2010
Szuromi Sz.A.: Medieval Canon Law heritage of the Norbertine Abbey of Weissenau in the Hermitage of St. Petersburg, Folia Canonica 12 (2009) 119-137., 2010
Szuromi Sz.A.: Some 12th century textual witnesses of the family of the Ivonian «Panormia», ERDŐ, P. – SZUROMI, SZ.A. (ed.), Proceedings of the Thirteenth Int. Cong. of Medieval Canon Law(Monumenta I.C.) 2010. 273-287., 2011
Szuromi Sz.A.: Il diritto e i doveri propri del Capitolo dei canonici. Annotazioni sul cambiamento dei compiti in un istituzione antica della Chiesa, Folia Theologica 20 (2010)., 2011
Szuromi Sz.A.: Some Canonical Manuscripts in the Collection of the National Library of St. Petersburg, Archiv für katolisches Kirchenrecht (2011) [megjelenés alatt], 2011
Szuromi Sz.A.: Bibliai források a középkori kánonjogi gyűjteményekben (9-12. század),, BENYIK Gy. (szerk.), Zsoltárok, himnuszok, imádságok (Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2008. augusztus 31-szeptember 2.), Szeged 2009. 147-152., 2009
Szuromi Sz.A.: A káptalan sajátos kötelességei és jogai – megjegyzések egy régi egyházi jogintézmény feladatkörének változásaihoz, Teológia 44 (2010)., 2010
Szuromi Sz.A.: Szt. Ágoston Regulája mint a szabályozott kanonokok saját fegyelmének hatályos jogforrása, Kánonjog 12 (2010) 61-68., 2010
Szuromi Sz.A.: A »Canones Apostolici« mint a keleti és nyugati egyházak közös jogforrása, BUGÁR M.I. – PESTHY M. (szerk.), Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia Budapest 2010. 109-119., 2010
Szuromi Sz.A.: A krisztushívők társulásai a Katolikus Egyház hatályos jogában, NAMÉNYI I. (szerk.), Konferencia – A Központi Oltáregyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából, Budapest 2010. 23-28., 2010
Szuromi Sz.A.: Megjegyzések Chartres-i Szt. Ivo szövegcsaládjainak szerzőségéhez, Magyar könyvszemle 125 (2010) 375-380., 2010
Szuromi Sz.A.: Az Eucharisztia bemutatására vonatkozó hatályos latin liturgikus fegyelem, Teológia 44 (2010)., 2010
Szuromi Sz.A.-Ferenczy R.: Az egyház és állam kapcsolatainak alakulása Közép- és Kelet-Európában az elmúlt két évtized jogalkotásának tükrében, Kánonjog 12 (2010) 105-112., 2010
Szuromi Sz.A.: A Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregáció illetékessége és működése, Kánonjog 13 (2011) 49-56., 2011
Szuromi Sz.A.: A Kassai Egyházmegye közigazgatásának változásai, Magyar Sion V. (XLVII.) [2011] 97-103., 2011
Szuromi Sz.A.: Az Eucharisztia őrzésének és tiszteletének egyházjogi előírásai a hatályos latin liturgikus fegyelemben, Teológia 45 (2011) 98-107., 2011
Ferenczy R. - Szuromi Sz.A.: Újabb megjegyzések az államilag elismert egyházi házasság kérdéséhez, Kánonjog 13 (2011) 83-95., 2011
Szuromi Sz.A. - Ferenczy R.: Újabb szempontok az államilag elismert egyházi házasság kérdéséhez, Jogtudományi közlöny 66 (2011) [megjelenés alatt]., 2011
vissza »