Exploration of the Origin and Relationships of Teleki's Grape Rootstocks by Isoenzyme and Microsatellite Markers  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73708
Type K
Principal investigator Kocsis, László
Title in Hungarian A Teleki szőlőalanyok eredetének, rokonsági viszonyainak feltárása izoenzim és mikroszatellit markerek segítségével
Title in English Exploration of the Origin and Relationships of Teleki's Grape Rootstocks by Isoenzyme and Microsatellite Markers
Keywords in Hungarian szőlő alany, Teleki Zsigmond, izoenzim, mikroszatellit
Keywords in English grape rootstock, Zsigmond Teleki, isoenzyme, microsatellite
Discipline
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)70 %
Cell genetics (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Genetics
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Horticulture (University of Pannonia)
Participants Győrffyné dr. Jahnke, Gizella
Kocsisné Molnár, Gitta
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-03-31
Funding (in million HUF) 22.500
FTE (full time equivalent) 1.81
state closed project
Summary in Hungarian
Az alanyfajták alkalmazása a szőlőtermesztésben a múlt század végén, a filoxéra Európában való megjelenése után, az 1860-as évek végén, az 1870-es évek elején indult meg. A szőlőalanyok szelekciós és keresztezéses nemesítése több mint 100 évre nyúlik vissza, de az előállított alanyok között egy sem rendelkezik mindazon tulajdonságokkal, amit a gyakorlati szőlőtermesztés egy alanytól elvár. Teleki Zsigmond saját szőlőültetvényeiben tapasztalta meg mindezt és ez a felismerés vezette oda, hogy újabb alanyfajtákat próbáljon ki. A szőlővesszőre vonatkozó behozatali tilalom miatt Teleki szőlőmagokat vásárolt Franciaországból, a Vitis berlandieri nemesítéséről híres Euryalc Résséquiertől. Célja magas mésztűrő-képességű alanyok előállítása volt. A téma előzményei alapján jelen pályázatunk célja 96 szőlő alanyfajta és több Vitis berlandieri, Vitis riparia és Vitis rupestris egyed jellemzése 6 izoenzim és 23 magi, valamint 2 kloroplaszt SSR marker segítségével, a Világ legelterjedtebb szőlőalanyainak, a Teleki alanyok eredetének és rokonsági viszonyainak tisztázása végett.
Summary
The application of rootstock varieties in grape growing started at the end of the 19th century, after the appearance of the phylloxera epidemic in Europe at the end of the 1860s, beginning of 1870s. The clone selection and cross breeding of grape rootstocks dates back more than a hundred years, but none of the rootstocks are in possession of all the features that the production expects. Zsigmond Teleki experienced this in his own vineyards, and this recognition let him to probe newer rootstock types. Because of the embargo on import of vine-stocks, he bought grape seeds from France, from a famous Vitis berlandieri breeder Euryalc Résséquier. His aim was to breed rootstocks with high lime tolerance. Based on the antecedents the aims of my present project proposal are: the analysis and characterisation of 96 rootstock varieties and more Vitis berlandieri, Vitis riparia and Vitis rupestris individuals by 6 isoenzyme, 23 nuclear and 2 cloroplast microsatellite markers, to clarify the origin and relationships between the most widespread grapevine rootstocks of the World, Teleki’s rootstocks.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Levéltári vizsgálataink alapján meghatároztuk, mely alanyok lehettek a feltételezett szülőpartnerei a Teleki alanyoknak, áttekintettük, honnét érkezhettek a szőlőalany szelekciójára, nemesítésére felhasznált vesszők az USA-ból. A lehetséges növényi anyagok eredetére utaló dokumentumokat levéltári kutatásaink során nem találtunk. A Teleki magoncokból szelektált alanyok önálló fajták, SSR markerekkel jól elkülöníthetők, egymással rokonsági viszonyban állnak. A Teleki alanyok klónjai morfológiai bélyegeik alapján helytelenül kerültek megnevezésre, jelentős genetikai eltérést mutatnak az alapfajtáktól. Három izoenzim rendszerrel az alanyok rokonsági viszonyai leírhatóak, a cathecol-oxidáz, a savas-foszfatáz és a glutaminsav-oxálecetsav-transzamináz. A Berlandieri Resseguire közelebbi rokonságot mutatott, míg a V. riparia, V. rupestris származásúak távolabbi kapcsolatban állnak. A 19 lókuszban vizsgált SSR markerekkel sikerült a Teleki származású alanyokat és azok klónjait teljes rokonsági ágakba besorolni. Egy részük közeli rokonságot mutat a ’Riparia Gloire de Montpellier’ alannyal, amelyik lehet apai ágon az egyik szülőpartner. A három kloroplaszt régióban elvégzett vizsgálat alapján hét Teleki származású genotípus V. berlandieri anyai vonalból származik, míg másik 16 V. riparia háttérrel rendelkezik. Megállapítottuk, hogy a Teleki származású alanyok keresztezési partnerei nem tisztázottak és az eredetük részben helytelenül került feltüntetésre.
Results in English
Based on our archival study we determined which rootstocks may have been the presumed parent partners in the Teleki rootstocks. It was reviewed, from whence could originate grape canes from USA for rootstock selection and breeding. The documents were not found about the possible origin of plant material. The rootstocks selected of Teleki’s seedlings are true genotypes. Those are well separated by SSR markers, and those are relatives to each other. The morphological basis of Teleki rootstocks clones were named incorrectly, significant genetic divergence was found from the basic species. Three iso-enzyme systems were given an opportunity to describe the rootstocks of kinship relations, the cathecol oxidase, acid phosphatase, and glutamic acid oxalyc acid transaminase. The Berlandieri Resseguire showed a closer relationship, while the V. riparia, V. rupestris are related to more distant origin. The Teleki’s originated rootstocks and their relatives, all clones have been completely classified by SSR markers of 19 locus. Some of them are close kinship with the 'Riparia Gloire de Montpellier' entities which, in the father's side which can be a parent partner. The three chloroplast regions of test data resulted for seven genotypes Teleki’s rootstocks has V. berlandieri from the maternal line, while another 16 genotypes has V. riparia background. We found that the Teleki’s originated rootstocks crossing partners are not understood and the origin has been indicated in part erroneous.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73708
Decision
Yes

 

List of publications

 
KOCSIS LÁSZLÓ, PODMANICZKY PÉTER, CSEH ANDRÁS, MIROSLAV BARANEK, MIROSLAV PIDRA, CERNÁK ISTVÁN, GYŐRFFYNÉ JAHNKE GIZELLA, TALLER JÁNOS: ROKONSÁGI VISZONYOK A TELEKI MAGONCOKBÓL SZÁRMAZÓ ALANYOK KÖZÖTT, Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA Agrártudományok Osztálya kiadásában, 252-256., 2009
L. Kocsis, G. Jahnke, E. Tarczal, G. Molnár Kocsisné, J. Májer: Breeding grape rootstocks for lime and drought tolerance, American Journal of Enology and Viticulture 60:(3) 393., 2009
Jahnke, G., Kocsis, L., Tarczal, E., Kocsisné Molnár, G., Májer, J.: Genetic background of the rootstock breeding against abiotic stress factors, COST 858 Viticulture final meeting Book of Abstracts, 80., 2009
Kocsis L.: Izzivi in izbor podlag v sodobnem vinogradnistvu, Zbornik Referatov, Vinogradniski Posvet (ISBN 987-961-92769-1-4), Maribor, 32-36., 2010
Kocsis L.: Vyber podnozi a revokaz v moderni dobe vinohradnictvi, Odraz vedy a vyzkumu ve vinohradnicke a vinarske praxi (Odborná konference s mezinarodni ucasti) (ISBN 978-80-7375-400-6), Zahradnicka fakulta Lednice, CZ, 33-39., 2010
Kocsis, L.: Grape rootstock choice and phylloxera issue in modern era of viticulture, ERASMUS LLP-The Intensive Programme ECOVITIS-Italy, 08-27 July. 39-46., 2010
Kocsis, L., Györffyné Jahnke, G.: Teleki szőlőalanyainak eredete, LII. Georgikon Napok, Keszthely szeptember 30.-október 1., 2010
Kocsis L.: Az alanyfajták megválasztásának szempontjai, Országos szőlész-borász tanfolyamon elhangzott előadás. Balatonfüred 2011. január 31. fenruár 4., 2011
Jahnke G., Kocsisné Molnár G., Májer J., Szőke B., Tarczal E., Varga P., Kocsis L.: Analysis of grape rootstocks by microsatellite markers, 10th International Conference on Grapevine Breeding and Genetics. Abstracts. 146. p., 2010
Jahnke, G., Kocsisné Molnár, G. Májer, J., Szőke, B., Tarczal, E., Varga, P., Kocsis, L.: Analyisis of grape rootstocks by SSR markers, Journal International Science du Vigne et du Vin,45: 199-210, 2011

 

Events of the project

 
2009-05-07 14:41:25
Résztvevők változása
Back »