Bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73804
típus K
Vezető kutató Noszál Béla
magyar cím Bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációja
Angol cím Microspeciation of bio- and drug molecules
magyar kulcsszavak mikroszkópikus bázicitás, megoszlás, hidrolízis, membrán-penetráció, redoxi potenciál, felszívódás
angol kulcsszavak microscopic basicity, partition, hydrolysis, membrane penetration, redox potential, absortion
megadott besorolás
Analitikai kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Műszeres analitika
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Fizikai kémia
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Gyógyszerészi Kémiai Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Béni Szabolcs
Hosztafi Sándor
Kovács Zsuzsanna
Mazák Károly
Mazákné Kraszni Márta
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 20.452
FTE (kutatóév egyenérték) 13.74
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Biológiai folyamatok molekuláris szintű megértésének és gyógyászati befolyásolásának fiatal, interdiszciplináris módszere a mikrospeciáció, mely érthetővé és tervezhetővé teszi hatóanyagok felszívódásának, membránpenetrációjának, receptor-kötésének és lebomlásának számos részletét. Vizsgálati eszközeit az analitikai és koordinációs kémiában, fő alkalmazásait a molekuláris medicínában találjuk. E tudományág hazai eredményei – publikációkkal mérhetően - a világ első vonalába tartoznak.
Kutatócsoportunk mikrospeciációs munkásságához több új fizikai-kémiai mennyiség definiálása és elsőként való meghatározása fűződik. Irodalmi prioritást jelentő alapkutatási eredményeink közé tartozik a mikroszkópikus protoncsere-sebességi állandó, a mikroszkópikus aktiválási energia, a csoportállandó, a több ismérv szerint izomer részecske-koncentráció, valamint a konformer-specifikus megoszlási hányados bevezetése és/vagy meghatározása olyan biológiai alapmolekulákon, mint a szerin, cisztein, glutation, N-acetil-cisztein, hisztamin, imatinib. E munkák eredetiségét mutatja, hogy igen rangos folyóiratokban (J. Am. Chem. Soc., Anal. Chem, J. Phys. Chem., J. Org. Chem., J. Med Chem., Pharm. Res., stb.) kaptak nyilvánosságot jellemzően egy- háromszerzős, doktoranduszokkal készült, részben vagy egészben hazai kutatóhelyről jegyzett közleményekben.
Tervezett kutatásaink nem kevésbé újszerűek: Bevezetni kívánjuk a mikroszkópikus megoszlási hányadost, elektroforetikus mobilitást és redoxi potenciált, és – megújult műszerparkunk (pl. 600 MHz-es NMR, 3 Tesla MRI/MRS) felhasználásával – eredményeink in vivo adaptálására és gyógyászati hasznosítására is fokozottan törekszünk.
angol összefoglaló
Microspeciation is a novel interdisciplinary branch of sciences to characterize and therapeutically influence biological processes at the molecular level. It allows understanding and improving several details of the absorption, membrane penetration, receptor binding and metabolism of drugs. Its methodology utilises achievements of analytical and coordinational chemistry, while its main applications lie in molecular medicine. The Hungarian results of this branch of science – as shown by scientimetric data – belong to the forefront of the world.
As parts of these results, our research group introduced and determined several new physico-chemical parameters for the first time. Our literature priorities in the field include introduction and/or determination of microscopic proton-deuterium exchange rate constant, microscopic activation energy, group constant, concentration of multiply isomeric species, and the conformer-specific partition coefficient on important biomolecules such as serine, cysteine, glutathione, N-acetylcysteine, histamine, imatinib. The originality of our papers, (with usually no more than three authors including PhD students) is testified by the high standard and reputation of the publishing journals (J. Am. Chem. Soc., Anal. Chem, J. Phys. Chem., J. Org. Chem., J. Med Chem., Pharm. Res., etc.).
Our proposed research is not less innovative: we intend to introduce microscopic partition coefficient, electroforetic mobility and redox potential, using state-of-the-art instrumentation (600 MHz NMR, 3 Tesla MRI/MRS). Also, we increasingly strive for the in vivo adaption and therapeutic application of our results.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás csoportosított eredményei az alábbiak: 1) Új elvek és módszerek bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációjában 1)a) A mikroszkópikus lipofilitás meghatározása, különös tekintettel az ikerionos és töltésmentes protonáltsági izomerekre A hatóanyagok felszívódásában kulcsfontosságú mikroszkópikus lipofilitás jellemzéséhez levezettük a szükséges összefüggéseket és meghatároztuk konkrét értéküket több jelentős molekulára (morfin, tiroxin, nifluminsav, vinpocetin) 1)b) Torzításmentes, erősen lúgos oldatokban is használható, NMR alapú pH-meghatározási módszerkidolgozása és alkalmazása 2) Bio-, gyógyszer- és gyógyszerjelölt molekulák részecskéinek receptor-kötési vizsgálata in silico módszerekkel 3) Biomolekulák metabonomikai analízise 4) Biológiai alapmolekulák (szerotonin, tiroxin, arginin) mikrospeciációja 5) Néhány hatóanyag (cetirizin, famotidin, tolperizon, fluorokinolonok) mikrospeciációja 6) Bio- és gyógyszermolekulák ciklodextrin komplexeinek részecske-specifikus egyensúlyi és szerkezeti jellemzése 7) Új gyógyszerjelölt vegyületek szintézise és jellemzése 8) Összefoglaló közlemények megjelentetése a témakörben Ezen eredmények 31 közlemény és egy könyvrészlet formájában jelentek meg jelentős nemzetközi folyóiratokban ( J. Med. Chem, J. Proteom. Res, Anal. Bioanal. Chem, J. Pharm. Biomed. Anal., Eur, J. Pharm. Sci., Electrophoresis, Tetrahedron Letters, stb.)
kutatási eredmények (angolul)
Results of the funded research can be sorted as follows: 1) New principles and methods in the microspeciation of bio and drug molecules 1)a) Determination of microscopic lipophilicity, with special regard to the noncharged and zwitterionic protonation isomers. Physicochemical relationships of microscopic lipophilicity, the key parameter in pharmacokinetics have been deduced, and real microscopic lipophilicities have been determined for such important molecules as morphine, thyroxin, niflumic acid, vinpocetine. 1)b) Elaboration and application of an undistorted, NMR-based pH determination method that can be used in highly basic solutions too. 2) Receptor-binding studies on bio-, drug and drug candidate molecules, by in silico techniques. 3) Metabonomic analysis of biomolecules 4) Microspeciation of some fundamental biomolecules (serotonin, thyroxin, arginin) 5) Microspeciation of some therapeutic agents (cetirizin, famotidin, tolperizon, fluorokinolons9 6) Species-specific equilibrium and structural characterization of cyclodextrin complexation of bio- and drug molecules 7) Synthesis and characterization of new drug candidates 8) Publishing related review papers These results have been published as 31 papers and one book chapter in prestigious international journals, including J. Med. Chem., J. Proteome. Res, Anal. Bioanal. Chem, J. Pharm. Biomed. Anal., Eur, J. Pharm. Sci., Electrophoresis, Tetrahedron Letters.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73804
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szakács, Z., Béni, S., Noszál, B.: Resolution of carboxylate protonation microequilibria of NTA, EDTE and related complexones, Talanta 2008, 74(4), 666-674, 2008
Kiss, R., Kiss, B., Könczöl, A., Szalai, F., Jelinek, I., László, V., Noszál, B., Falus, A., Thurmond, R. L., Keserű, G. M. IF: 4,895: Discovery of novel human histamine H4 receptor ligands by large-scale structure-based virtual screening, J. Medicinal Chemistry 2008, 51(11), 3145-3153, 2008
Kiss, R., Noszál, B., Rácz, Á., Falus, A., Erős, D., Keserű, Gy. M: Binding mode analysis and enrichment studies on homology models of the human histamine H4 receptor, Eur. J. Med. Chem. 2008, 43(5), 1059-1070, 2008
Nagy, K., Béni, Sz., Szakács, Z., Bényei, A., Noszal, B., Kele, P., Kotschy, A: Substituent dependent fluorescence response of diazacrown-based PET sensors, Tetrahedron 2008, 64(27), 6191-6195, 2008
Bubenyák, M., Pálfi, M., Takács, M., Béni, Sz., Szökő, É., Noszál, B., Kökösi, J: Synthesis of hybrids between the alkaloids rutaecarpine and luotonins A, B, Tetrahedron Letters 2008, 49(33), 4937-4940, 2008
Bubenyák, M., Noszál B., Kóczián K., Takács, M., Béni, Sz., Hermecz, I., Kökösi,J: Bioisosteric hybrids of two anti-inflammatory agents, rutaecarpine and piroxicam, Tetrahedron Letters 2008, 49(40), 5711-5713, 2008
Deák, K., Takács-Novák, K., Kapás, M., Vastag, M., Tihanyi, K., Noszál, B: Physico-chemical characterization of a novel group of dopamine D3/D2 receptor ligands, potential atypical antipsychotic agents, J. of Pharm. and Biomedical Anal. 2008, 48(3), 678-684, 2008
Bohus, E.; Coen, M.; Keun, H.; Ebbels, T., Beckonert, O.; Lindon, J.; Holmes, E.; Noszál, B.; Nicholson, J: Temporal metabonomic modeling of L-arginine-induced exocrine pancreatitis, Journal of Proteome Research 2008, 7(10), 4435-4445, 2008
Marosi, A., Kovács, Z., Béni, Sz., Kökösi, J., Noszál, B.: Triprotic acid–base microequilibria and pharmacokinetic sequelae of cetirizine, European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2009 37 321–328, 2009
Mazák, K., Dóczy, V., Kökösi, J., Noszál, B.: Proton Speciation and Microspeciation of Serotonin and 5-Hydroxytryptophan, Chemistry and Biodiversity 2009, 6(4), 578-590,, 2009
Mazák, K., Hosztafi, S., Rácz, Á., Noszál, B.: Structural and Physicochemical Profiling of Morphine and Related Compounds of Therapeutic Interest, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2009 9, 984-995, 2009
Orgován G., Tihanyi K., Noszál, B.: NMR analysis, protonation equilibria and decomposition kinetics of tolperisone, J. Pharm. Biomed. Anal. 2009 50, 718-723, 2009
Sohajda T., Béni Sz., Varga E., Iványi R., Rácz Á., Szente L., Noszál B: Characterization of aspartame-cyclodextrin complexation, J. Pharm. Biomed. Anal. 2009 50, 718-723, 2009
Bohus E, Rácz A, Noszál B, , Coen M, Beckonert O, Keun HC, Ebbels TMD, Cantor GH, Wijsman JA, Holmes E, Lindon JC, Nicholson JK: Metabonomic investigations into the global biochemical sequelae of exposure to the pancreatic toxin 1-cyano-2-hydroxy-3-butene in the rat, Magn. Reson Chem. (2009) 47: S26-S35, 2009
Haghedooren, E.; Janssens, T.; Nijs, R.; Park, S.K.; Farkas, E.; Dragovic, S.; Noszal, B.; Hoogmartens, J.; Adams, E: Selecting a Suitable LC Column for Pharmaceutical Separations using a Column Characterisation System, J. of Liquid Chromatogr. & R. T. 2009, 32(6), 747-771, 2009
Orgován G., Noszál B: Electrodeless, accurate pH determination in highly basic media using a new set of 1H NMR pH indicators, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2011) 54, 958-964, 2011
Orgován G., Noszál B.: The complete microspeciation of arginine and citrulline, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2011) 54, pp. 965-971, 2011
Boldizsár I., Kraszni M., Tóth F., Noszál B., Molnár-Perl I.: Complementary fragmentation pattern analysis by gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography tandem mass spectrometry confirmed the precious lignan cont, Journal of Chromatography A (2010) 1217, 6281-6289, 2010
Váradi A., Gergely A., Béni Sz., Jankovics P., Noszál B., Hosztafi S: Sulfate esters of morphine derivatives: Synthesis and Characterization, European Journal of Pharmaceutical Sciences (2011) 42(1-2) 65-72, 2011
Mazák K., Kökösi J., Noszál B: Lipophilicity of zwitterions and related species: A new insight, European Journal of Pharmaceutical Sciences DOI 10.1016, 2011
Béni S, Sohajda T, Neumajer G, Iványi R. Szente L, Noszál B.: Separation and characterization of modified pregabalins in terms of cyclodextrin complexation, using capillary electrophoresis and nuclear magnetic resonance spectroscopy, J. Pharm. Biomed. Anal. (2010), 51, 842-852, 2010
Sohajda T., Varga E., Iványi R., Fejős I., Szente L., Noszál B., Béni Sz.: Separation of vinca alkaloid enantiomers by capillary electrophoresis applying cyclodextrin derivatives and characterization of cyclodextrin complexes by nuclear magnetic, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2010) 53, 1258-1266, 2010
Marosi A., Szalay Zs., Béni Sz., Gáti T., Rácz Á., Noszál B., Demeter Á.: Solution-state NMR spectroscopy of famotidine revisited: spectral assignment, protonation sites and their structural consequences, Analytical Bioanalytical Chemistry 2012, 402, 1653-1666, 2012
Orgován G., Noszál B.: NMR analysis and microscopic protonation constants of streptomycin, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 59, 78-82, 2012
Tóth G., Hosztafi S., Kovács Zs., Noszál B.: The protonation states of thyroid hormones influence their biosynthesis, transport and receptorbinding, Journal of Pharmaceutical Nad Biomedical Analysis 2012, 61, 156-1164, 2012
Pendela M., Béni S., Haghedooren E., Van den Bossche L., F. Daidone F., NoszálB., Van Schepdael A., Hoogmartens J., Adams E.: Identification of degradation compounds in an erythromycin formulation by liquid chromatography coupled to mass spectrometry and nuclear magnetic resonance, Analytical Bioanalytical Chemistry 2012 402, 781-790, 2012
Neumajer G., Sohajda T., Darcsi A., Tóth G., Szente L., Noszál B., Béni Sz.: Chiral recognition of dapoxetine enantiomers with methylated cyclodextrin: A validated capillary electrophoresis method, J. Pharm. Biomed Anal. 2012, 62, 42-47, 2012
Mazák K., Noszál B.: Lipophilicity of morphine microspecies and their contribution to the lipophilicity profile, Eur. J. Pharm. Sci. 2012, 45, 205-210, 2012
Rusu, A., Tóth G., Szőcs L., Kökösi J., Kraszni M., Gyéresi Á., Noszál B.: Triprotic site-specific acid-base equilibria and related properties of fluoroquinolone antibacterials, J. Pharm. Biomed Anal. 2012, 66, 50-57, 2012
155. Sohajda T., Szakács Z., Szente L., Noszál B., Béni Sz.: Chiral recognition of imperanene enantiomers by various cyclodextrins: A capillary electrophoresis and NMR spectroscopy study, Electrophoresis 2012, 33, 1458-1464, 2012
Mazák K., Noszál B.: Zwitterions can be predominant in membrane penetration of drugs: Experimental Proof, Journal of Medicinal Chemistry 2012, 55, 6942-6947, 2012
vissza »