A pálcától a szép szóig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75295
típus K
Vezető kutató Vajda Zsuzsanna
magyar cím A pálcától a szép szóig
Angol cím The way from caning to fine words
magyar kulcsszavak fegyelmezés, jutalom, büntetés
angol kulcsszavak discipline, reward, punishment
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Neveléspszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely *Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Ádám Anetta
Gyökös Eleonóra Éva
Hegedűs Judit
Karlovitz János Tibor
Paksi Borbála
Sárközi Gabriella
Vincze Tamás András
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.422
FTE (kutatóév egyenérték) 5.28
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Bár mind a szülők, mind a pedagógusok a legnehezebb feladatok közé sorolják a gyerekek fegyelmezését és büntetését, meglepő módon alig találkozunk e problémakör módszeres vizsgálatával. Holott a fegyelmezés kérdése nem csupán a nevelés - oktatás hatékonyságával, a tanulói motivációval függ össze, hanem jelentősége van a tágabb értelemben vett sikeres szocializáció szempontjából is.
A neveléstörténetben a fegyelmezésnek és a büntetésnek sokféle gyakorlata létezett, melyek szenvedélyes vitákat váltottak és váltanak ki az érdekeltek körében. Kutatásunk céljai közé tartozik, hogy e felfogások történetiségére, az emberi természetre vonatkozó előfeltevésekkel való szoros kapcsolatára felhívjuk a figyelmet.
Célunk a nevelési – tanítási folyamat céljai és a gyermek-tanuló egyéni jogai közötti határok vizsgálata. Arra a kérdésre keresünk választ, milyen eszközökkel és módszerekkel igyekeztek különböző korok pedagógiái egyensúlyban tartani a nevelés szocializációs és perszonalizációs céljait, és melyek azok a jellegzetes okok, amelyek miatt az egyensúly az egyik vagy másik oldal rovására rendre felbomlott, felbomlik? Milyen sikeres és kevésbé eredményes eszközöket, kísérleteket ismerünk a felbomlott egyensúly helyreállítására?
Kutatócsoportunk több időmetszetben (1880-90-es, 1920-30-as, 1960-80-as évek, a jelen), változatos módszerekkel - elméleti tanulmány, szakirodalmi kitekintés, dokumentumok, jogszabályok, iskolai tantervek, rendtartások, szülőknek szóló útmutatók elemzése és történeti összehasonlítása - igyekszik feltárni a fegyelmezés és büntetés kérdését a pedagógiai elméletek, a jogi gondolkodás, a pedagógiai gyakorlat és a közgondolkodás szintjén.
angol összefoglaló
Most parents and teachers would agree in that discipline and punishment of children is the most difficult task in child-rearing and education. Nevertheless we hardly can find an accurate investigation of the issue. In the same time the question of discipline is connected not only with the effectiveness of education but it has a significance from the point of view of socialization in a greater sense.
There was a variety of praxis of discipline and punishment of the children in the history of education and there have always been passionate debates on the topic. The main purpose of our research is to call attention to the interconnection of the ideas and methods with the historical circumstances and to their strong relationship with basic assumptions about human nature.
In our research we would like to investigate boundary between the goals of the process of child-rearing and education and individual rights of the child-pupil. Our question at hand is what the methods and instruments were like with which pedagogical thinking of different eras strived to keep purposes of socialisation and personalization in balance, and what are the typical reasons why this two became imbalanced several times? Which were successful or less effective methods and attempts for the sake of setting up the balance again?
Our research group is planning to study pedagogical thinking and praxis, legal questions and the public opinion with a historical comparison of different eras (1880-1890, 1920-1930, 1960-1980 and the present). Material is to be collected by a variety of methods: review of the Hungarian and international literature, an analysis of documents and laws, curricula, rules and regulations of schools, popular books.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2009-ben kezdődött tematikus kutatás célja a fegyelem és a fegyelmezés - jutalmazás és büntetés kérdéseinek vizsgálata volt. A kutatásban sor került elméleti kérdések elemzésére, a felnevelkedés történeti és aktuális kontextusának vizsgálatára, valamint a fegyelem, a jutalmazás és büntetés családi és intézményi gyakorlatának empírikus kutatására. A kutatás eredményei tükrözik, hogy miként a gyermeknevelés más kérdéseiben, a fegyelem megítélésében is jelentős változások mentek végbe a nevelésben az elmúlt évtizedekben. A gyermeknevelés mai helyzetére rányomja a bélyegét a gyerekek és a felnőttek közötti távolság csökkenése, a kereskedelmi érdekek behatolása az élet minden területére. A szocializációra mind jelentősebb hatást gyakorolnak a tömegkommunikáció szakmai kontroll nélküli médiumai. A gyermeknevelési kultúra változásai nem hagyták érintetlenül a nevelőintézetet és az iskolát sem. Kutatási eredményeink szerint az iskola társadalmi státusza hanyatlik, ugyanakkor továbbra is fontos szocializációs terep a gyerekek életében. Az iskola fegyelmi problémái többségükben nem erőszakos természetűek, ám gyakoriak a kisebb fegyelemsértések: a késések, hiányzások, órai rendbontások. Egyre inkább a pedagógus személyes képességein múlik, képes-e kézben tartani az irányítást. A fegyelem helyzete lényegesen rosszabb a hátrányos helyzetű diákokat kiszolgáló környezetben. A kutatás magában foglalja egyedi esetek, különleges iskolák vizsgálatát is.
kutatási eredmények (angolul)
This thematic research got started in 2009. It's aim was to invesgate the issue of dscipline, reward and punishment in child-rearing and education. Our work included theoretical analysis of the topic and the investigation of the practice of discipline in the recent past and present in familial and institutional context. Results reflected significant changes that had taken place in education in recent decades. Distance between children and adults is decreasing and we are faced with the intrusion of commercial interests in all areas of life. Child-rearing habits are more and more shaped by the media of mass communication which lack of professional control. Changes did not leave untouched educational institutions (schools, foster homes) either. Results of our empirical study showed that school's social prestige is declining, however it is still an important terrain of socialization for students. Although recently it was school violence that got public attention, according to our experiences discipline problems are mostly non- violent by nature, but sortes of minor disobedience: being late, absenteeism, classroom disorder. It depends more and more on the teachers's abilities, is he/she able to control the class. School discipline situation is much worse in schools which serve disadvantaged students. Research also includes case studies which give a picture about schools working in various environment and about methods of alternative schools.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75295
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vajda Zsuzsanna: Tudás és hatalom a XXI. század kezdetén, Eszmélet, 98. szám, 115-132, 2013
Vajda Zsuzsanna: Identitás a hálóvilágban, Közlés alatt, szerk, Lányi András - László Miklós, 2014
Paksi Borbála - Vajda Zsuzsanna: Hogyan észlelik az iskolai fegyelemsértéseket a pedagógusok?, A Selye János Egyetem Új Tudományos Közleményei, 2014
Gyökös Eleonóra: Párhuzamos iskolatörténetek. Egy alföldi mikrorégió gimnáziumai, HUCER konferenciakötet, Debrecen, 2013 (megjelenés alatt) /, 2013
Gyökös Eleonóra: Iskolaimázs és iskolahasználat. Egy alföldi mikkrorégió gimnáziumai 1850-1945, Pécsi OTDI konferenciakötet, Pécs, 2013 (megjelenés alatt), 2013
Hegedűs Judit: Multikulturalizmus a javítóintézetek világában, Taní-tani konferencia, Miskolc, 2014 február 7, 2014
Hegedűs Judit: Mód-szer-tan, avagy dualizmuskori tanítók az oktatási-nevelési módszerekről., Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2013
Hegedűs Judit: A javítóintézet világa, Eötvös Kiadó, 2010
Hegedűs Judit: Fegyelem és fegyelmezés gyermekvédelmi intézményekben, Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban: XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012, 307. old, 2012
Bolgár Dániel - Gyökös Eleonóra - Szokol Réka: A veréstől a liliomtiprásig. Ami a régimódi iskolatörténetekből kimaradt, Taní-tani. Alternatív iskolai folyóirat. 14. (2010) 54. szám. 3-10., 2010
Gyökös Eleonóra: Kiszolgáltatott kiskorú? A tanárok és a diákok közötti fizikai erőszak (testi fenyítés, szexuális zaklatás) megítélése a 19-20. század fordulóján, III. Miskolci Taní-tani konferencia anyagainak gyűjteménye, megjelenése folyamatban, 2011
Karlovitz János Tibor: Katolikus szerzetesrendi iskolák. In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek, A VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2009. szeptember 18-19. előadásainak szerkesztett változata. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen. p., 2010
Karlovitz János Tibor: Tankönyvek - fegyelmezés - régen és ma. In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért., Nyitrai Konstantin Egyetem, Nyitra, 2010. p. 99-106., 2010
Karlovitz János Tibor: Alsó tagozatos olvasókönyvek hatása az erkölcsi tudat fejlődésére, Új utak és módok az oktatásban, neveléstudományi konferencia. Kolozsvár, 2010. április 30-május 2. 16. old, 2010
Hegedűs Judit: Gyermekkor-narratívák a 19. század végén, Hegedűs Judit - Kempf Katalin - Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - A múlt értékei és a jövő kihívásai. ONK absztraktkötet, 51. old., 2011
Karlovitz János Tibor: Society and Education, 1. 4th International Conference for Theory and Practice in Education. Society and Education. Absztraktkötet, 99. old., 2011
Karlovitz János Tibor: Interdiszciplináris pedagógia és a felsöoktatás alakváltozásai., Kiss Árpád emlékkonferencia. Absztraktkötet. 34. old., 2011
Vajda Zsuzsanna: I acted under orders – or just wanted to earn money?, nternational Conference on Moral Education, Nanjing International Conference Centre, Nanjing, Kínai Népköztársaság, 2011 október 24-28, 2011
Vajda Zsuzsanna: Elakadtam, adjatok tanácsot!, Előadás a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány VI. Nemzetközi Médiakonferenciáján. Balatonalmádi, 2011 szeptember 26-28, 2011
Vajda Zsuzsanna: Legyenek gyerekeink?, A társas szociológus, szerkesztette Aczél Ágnes és mások. Tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára. 152-179. old., 2011
Vajda Zsuzsanna: Kultúra és szocializáció. Gyermekkor a kulturális – társadalmi változások kontextusában., www.tanarkepzo.hu, 2011
Hegedűs Judit: Nádpálcától az atyai szóig. Fegyelmi esetek és kezelésük a Család és Iskola folyóirat hasábjain., Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és összefoglalók, 146., 2012
Hegedűs Judit: Fegyelem és fegyelmezés gyermekvédelmi intézményekben, Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és Összefoglalók, 307, 2012
Vajda Zsuzsanna: Talking, late coming and walking during lessons – disciplinary problems at Hungarian schools, 5th International Conference for Theory and Practice in Education. Miskolc. június 14-16, 2012
Vajda Zsuzsanna: The Child is Our Most Precious Treasure” Child-rearing and educational issues in the popular „Journal of Women” in the fifties., Joint conference of ESHHS (European Society for the History of Human Sciences) and Cheiron, US, Montral, Canada. július 18-22, Abstracts, 93. old., 2012
Vajda Zsuzsanna: Gondtalan gyerekkor? Gyerekkor és nevelés a harmadik évezred kezdetén., IV. Óvodapedagógiai Nyári Akadémia Debrecen, július 2., 2012
Vajda Zsuzsanna: Szakaszosság versus linearitás a fejlődéslélektanban, A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése. Central European University, Budapest, november 9-11, 2012
Vajda Zsuzsanna: Elakadtam, adjatok tanácsot! Gyermeknevelés és szülői vélemények az interneten., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, VI. kötet. 288-293., 2012
Vajda Zsuzsanna: Fejlődnek a gyerekek, vagy csak nőnek? Hozzászólás Bodor Péter A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma című írásához, Replika, 1.sz. 159-167, 2012
Vajda Zsuzsanna: Tudás és hatalom a XXI. század kezdetén. Az iskola, a gazdaság és a globalizáció, közlésre benyújtva az Eszmélet c. folyóiratnak, 2013
Vajda Zsuzsanna: Legdrágább kincsünk a gyermek! Anyaság és gyermeknevelés az 1950-es években Magyarországon a Nők Lapja hasábjain, Iskolakultúra, 2013/2. sz, 65-82, 2013
Fejlődnek a gyerekek, vagy csak nőnek? H: Hozzászólás Bodor Péter A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma című írásához., Replika, 2012/1, 169-177, 2012
Vajda Zsuzsanna: Elakadtam, adjatok tanácsot! Gyermeknevelés és szülői vélemények az interneten., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra, VI. kötet. Szerk: Gabos Erika. 288-293 old., 2012
Vajda Zsuzsanna: A gyerekek és a számítógép., Az internet a kockázatok és mellékhatások tükrében. Szerk.:Talyigás Judit. 167-194. Budapest, Scholar kiadó, 2011
Vajda Zsuzsanna: Siettetett gyerekek, A gyermeklét alternatívái.szerk: Tengerdi Antal és Varga László. Edutech Kiadó, Sopron, 2009
Karlovitz János Tibor: Tanárjelöltek saját élményei közoktatási pályafutásukból, II. Miskolci Taní-tani konferencia, 2009 február 6. Konferenciakötet, 40. old., 2009
Karlovitz János Tibor: Katolikus szerzetesrendi iskolák fegyelmezési gyakorlata, VI. Kiss Árpád emlékkonferencia, Debrecen, 2009 szeptember 18-19, 2009
Hegedűs Judit: Terápiák zárt intézetekben, VI. Kiss Árpád emlékkonferencia, Debrecen, 2009 szeptember 18-19, 2009
Szabolcs Éva - Hegedűs Judit: The construction of the "normal" child in the educational journals in Hungary 1868-1914, Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwalzungen in der Moderne. Internationales Symposion, Oktober 9-11. 2009., 2009
Murvainé Ádám Anetta: Szégyen, bátorság, dicsőség. Az iskolai fegyelmezés változása., Kállai Ernő-Kovács László (szerk): Megismerés és elfogadás. Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2009
Vajda Zsuzsanna: Fegyelemhiány az iskolában., Új Katedra, különszám, 9-15. old., 2010
Vajda Zsuzsanna: Pajkos gyerkőcök, vagy haszontalan gyerekek? Az óvodáskori nevelési zavarokról., Chrappán M. (szerk): Az iskolakezdés kihívásai. Elektronikus kiadvány, ISBN 978963473429-1, 29-37. old., 2011
Vajda Zsuzsanna: "Hé emberek, ez zajlik az orrunk előtt!" Esettanulmány az esztergomi Szent István Gimnázium és az önkormányzat konfliktusáról (15 oldal), A III. Miskolci Taní-tani konferencia előadásszövegeinek gyűjteménye, sajtó alatt, 2011
Hegedűs Judit: A javítóintézet világa, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010
Hegedűs Judit-Dóra Szilvia: Gyermekvédelmi esetek a dualizmus korából., Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermeknevelés – pedagógusképzés 2010. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 127-140. o., 2010
Hegedűs Judit: Gyermekotthonból börtönbe?, X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010 november 8-10, 2010
Vajda Zsuzsanna: A jutalom és a büntetés a pszichológia szemszögéből, II. Miskolci Taní-tani konferencia, 2009 február 6. Konferenciakötet, 88. old., 2009
Vajda Zsuzsanna: Mégis, kinek a gyereke? Szülői és intézményi kompetenciák a gyermeknevelésben, A Magyar Pszichológusok Egyesülete "Gyermekkor 2009" c. konferenciája, konferenciakötet 16. old, 2009
Vajda Zsuzsanna: Siettetett gyerekek, Tengerdi Antal-Varga László (szerk):A gyermeklét narratívái, 2009

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 13:01:06
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2016-04-13 09:15:20
Résztvevők változása
2011-07-21 09:53:18
Résztvevők változása
vissza »