Magyar szentek 13-15. századi olasz nyelvű kéziratokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75329
típus PD
Vezető kutató Falvay György Dávid
magyar cím Magyar szentek 13-15. századi olasz nyelvű kéziratokban
Angol cím Hungarian saints in Italian manuscripts of the 13-15th century
magyar kulcsszavak hagiográfia, filológia, olasz irodalom, magyarságkép
angol kulcsszavak hagiogrpahy, philology, Italian literature, image of Hungarians
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Filológia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Vallástörténet
zsűri Irodalom
Kutatóhely Romanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.380
FTE (kutatóév egyenérték) 2.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Nagy számú 13-15 századi, magyar szentekre vonatkozó olasz nyelvű kéziratot őriznek olasz könyvtárak, melyek jelentős része ismeretlen a kutatók előtt. E kéziratok rendszerezése, katalogizálása és közreadása fontos alapkutatás, mely nem csupán az irodalom- és vallástörténet számára, hanem általában a hungarika-kutatás szempontjából is új eredményekhez vezethet. A téma egyben az olasz-magyar kapcsolatok történetének egy fontos aspektusa is, s eredményei az egyetemi oktatásban is felhasználhatóak. A forrásfeltárás és közreadás a későbbi kutatók munkáját is megkönnyítheti.
E kultuszok kapcsán képet alkothatunk arról, mit jelentett a késő-középkori olasz közönség számára a magyar származás, milyen kép élt hazánkról a korabeli műfajok (legendák, exemplumok, csodák, sacra rappresentazionék) alapján.
Metodológiailag egyrészt filológiai kutatást végzek: kéziratok feltárása, kézirat-katalógus, szövegek illetve szövegrészletek átírása, a variánsok összehasonlítása, szöveg-, és motívum elemzés, másrészt irodalmi-hagiográfiai elemzéssel élnék: az egyes motívumok, attribútumok, szöveghagyományok elterjedését, változását, egymásra hatását, keveredését vizsgálom, tágabb kontextusban (latin források, más népnyelvű párhuzamok komparatív bemutatása) is.
A kutatómunka eredményeképpen egy monográfiát kívánok megírni, és kiadásra előkészíteni, mely: 1) 150 oldal kézirat-katalógus, szövegkiadás, stemmák és fordítás, 2) 200-250 oldal tanulmányból áll. Két nemzetközi konferencia előadáson, és legalább két tudományos közlemény formájában ismertetem a kutatás eredményeit.
angol összefoglaló
The Italian libraries conserve many manuscripts written in Italian vernaculars and with reference to Hungarian saints. A part of these sources is unknown to the scholarship of the topic. I intend to collect them in a systematic way in order to make a catalogue of this corpus, and to publish it. This research is important not only from the viewpoint of literary and religious history, but also for the research of the Hungarica generally speaking. It also constitutes a relevant aspect of the history of Italo-Hungarian relations, and the results of the study can be used also in undergraduate teaching. The collection and publication of these sources can help the work of future scholars.
On the basis of these sources one can understand how the late-medieval audience thought about Hungarian provenience, how did Italian people see and represent the Hungarians in these genres (legends, exempla, miracles, sacra rappresentazione).
I use a double methodology: on the one hand a philological research, ie. manuscript-research, catalogue, transcription of texts and comparison of variants, motif- and textual analysis; on the other a literary-hagiographic analysis of the diffusion, modification, interaction and mixture of motifs, attributes and textual traditions, also in a wider context (in comparison with Latin sources and other vernacular parallels).
As a result of this research project I intend to write and prepare for publication a monograph, which would contain: 1) 150 pages of catalogue of MSS., text-editions, stemmas and translation 2) a 200-250 pages long study. I will present my results in two international conferences and at least in two scholarly articles.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a kitűzött célkitűzéseket legnagyobb részt sikerült megvalósítani. A kutatómunka során sikerült átfogó módon feltárni a 13-15. századi olasz hagiográfiai kéziratok magyar vonatkozásait, és az összegyűjtött anyagot sikerült szerves formában feldolgozni is. Az egyéves engedélyezett hosszabbítás részben technikai okok miatt, részben új, esettanulmányok bevonása miatt vált szükségessé. A kutatási időszak alatt a kutatási tervben megfogalmazottnál lényegesen több, összesen 16 publikációm jelent meg, ebből 8 kifejezetten az OTKA támogatásával. Valamint 5 hazai és 8 külföldi konferencián ismertettem kutatási eredményeimet (a vállalt 3-4-hez képest). A kutatás során több külföldi és belföldi kutatóutat valósítottam meg, amelyek során a 21 könyvtárban tanulmányoztam az ott őrzött magyar szentekre vonatkozó kéziratokat, és számos szakértővel konzultáltam. A megígért monográfia is elkészült (magyar nyelven, részletes olasz összefoglalóval), és noha a munkatervben csak a kézirat előkészítését ígértem, végül sikerült a kéziratot könyv formájában (nyomtatásban és Open access digitális formában is) meg is jelentetni (Magyar dinasztikus szentek olasz kódexekben - Santi ungheresi dinastici in codici itaiani, Bp., ELTE BTK, 2012, pp. 268, http://olasz.elte.hu/files/falvay/magyar_szentek.pdf ).
kutatási eredmények (angolul)
During the research period I could realize he main objectives formulated in the reseach plan. I investigated in a complex manner the Hungarian connections of the 13-15-century Italian hagiographic manuscripts, and I could elaborate in an organic way he collected source-material. The extension of 1 year of he project was motivated by tecnical issues and partly because of the inclusion of new case-studies. During the research period I published much more than it was planned, in total I have produced 16 publications (out of them 8 with the direct support of the OKTA). Furthermore I shared the results of my research in 5 conferences in Hungary and 8 abroad (instead of the 3-4 conferences planed). During the research period I effectuated several research trips in Hungary and abroad, in which I could consult the Italian manuscripts of non less then 21 libraries, and I consulted several experts. Finally I wrote also he planned monograph (in Hungarian with a long Italian abstract), and it has been published also as a printed book and digitally wih open access (Magyar dinasztikus szentek olasz kódexekben - Santi ungheresi dinastici in codici itaiani, Bp., ELTE BTK, 2012, pp. 268, http://olasz.elte.hu/files/falvay/magyar_szentek.pdf ).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75329
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Falvay Dávid: Magyar dinasztikus szentek olasz kódexekben, Budapest, ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, 2012
Falvay Dávid: Traduzione, volgarizzamento e presenza femminile in testi devozionali bassomedievali, LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, vol. 1, n. 1, pp. 265-276 http://www.fupress.com/bsfm-lea, 2012
Dávid Falvay: St. Elizabeth of Hungary in Italian Vernacular Literature. Vitae, Miracles, Revelations and the Meditations on the Life of Christ, Promoting the Saints: Cults and Their Context from Late Antiquity until the Early Modern Period: Essays in Honor of Gábor Klaniczay. Bp-New York, CEU Press, 137-150, 2010
Falvay Dávid: Sant'Albano e la santità regale ungherese, Nuova Corvina: Rivista di Italianistica 24, 45-56, 2012
Falvay Dávid: Árpád-házi Szt. Margit és Marguerite Porete, Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely (szerk.) "Köztes-Európa" vonzásában: Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Pécs, Kronosz, 151-161., 2012
Dávid Falvay: Hungarians as „Saintly Pagans” in Late Medieval Western Literature., Ana Marinković - Trpimir Vedriš, szerk., Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints. Zagreb: Hagiotheca, 2010, 165-178, 2010
Dávid Falvay: Memory and Hagiography: The Formation of the Memory of Three Thirteenth Century Female Saints, Lucie Doleźalová, szerk. The Making of Memory in the Middle Ages. Leiden-Boston: Brill, Late Medieval Europe 4. , 347-364., 2010
Huszthy Alma-Falvay Dávid: Problemi metodologici relativi a manoscritti italiani con riferimenti ungheresi: Un manoscritto dello Specchio delle anime semplici di Margherita Porete conservato a Buda, Újlatin filológia (Pécs), 2011/3, 185-196., 2011
Anna Pullia - Dávid Falvay: La sacra rappresentazione fiorentina di Santa Guglielma, regina d'Ungheria, "sul fil ragno della memoria": studi in onore di Ilona Fried. Budapest: ELTE BTK Olasz Tsz - Ponte, 2012, 235-248, 2012
Falvay Dávid: Storia religiosa: prospettive di ricerca, Roma: Storiografia Ungherese dopo il 1989. "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo", 113 (2011), 299-31, 2011
Falvay Dávid: Szent Albanus, a vérfertőző magyar királyfi. Egy fiktív szent legendája Itáliában., Szegedi Eszter – Falvay Dávid, szerk., „Ritrar parlando il bel.” Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. Budapest: L’Harmattan, 267-278., 2011
Falvay Dávid: La versione italiana delle Meditationes Vitae Christi: Presentazione di un progetto di ricerca, ÚJLATIN FILOLÓGIA 5, 63-67., 2012
Falvay Dávid: A rózsacsoda Itáliában: Olasz nyelvű kéziratok., Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században. Studia Franciscana Hungarica 2. Bp.: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009, 123-140, 2010
Tóth Péter - Falvay Dávid: Jakab apostoltól Szent Bonaventuráig: egy ál-apokrif a Sermones dominicales passiós beszédében., Nemerkényi Előd, szerk. Magistrae discipuli: Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Budapest: Argumentum, A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 2., 313-340, 2009
Falvay Dávid, szerk.: Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században., Studia Franciscana Hungarica 2. Budapest: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009 (2010), pp. 250., 2010
Szegedi Eszter - Falvay Dávid: „Ritrar parlando il bel.” Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. 2011,, Budapest: L’Harmattan, pp. 399., 2011
vissza »