A két Ratio közép-európai kontextusban. Az oktatáspolitika megszületése Közép-Európa néhány országában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75335
típus PD
Vezető kutató Ugrai János
magyar cím A két Ratio közép-európai kontextusban. Az oktatáspolitika megszületése Közép-Európa néhány országában
Angol cím The Two Ratios in Central-Europeans Context. The Birth of the Educational Politics in Some of The Central-European Countries
magyar kulcsszavak oktatáspolitika, oktatástörténet
angol kulcsszavak history of education, educational politics
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító oktatás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Újkori történelem
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Tanárképző Intézet (Miskolci Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2011-09-30
aktuális összeg (MFt) 4.932
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A XVIII. század utolsó harmada a hazai és az egyetemes neveléstörténet jelentős korszaka. Az állami (uralkodói) oktatáspolitika megszületését tehetjük ekkorra, amit Magyarországon az I. és a II. Ratio Educationis (1777, 1806), a szekularizált oktatási alapok és tankerületek létrehozása, II. József tandíj-rendelete vagy az állami alapítású iskolák létesítése jellemez. A magyar történetírás azonban csak a magyarországi fejlemények körülményeit ismeri alaposan, annak nemzetközi vonatkozásait részletesen eddig nem vizsgálták.
A pályázat célja, hogy ezt a hiányosságot csökkentve az oktatáspolitika közép-európai megszületésének sajátosságaival megismerkedjünk. Ezért teljességre törően igyekszem áttekinteni az ausztriai és a magyarországi oktatáspolitikai törekvéseket és eredményeket, valamint a tanügyi kérdésekben megjelenő értelmiségi diskurzus legfontosabb jellemzőit. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit tekintettek az adott korszakban fontos kérdésnek a legkiválóbb, immár az iskolázás iránt is élénken érdeklődő elmék és milyen megoldásokat javasoltak, koncepciókat dolgoztak ki. Ezeket az eredményeket továbbá összevetem a csehországi és poroszországi oktatáspolitika és szakmai diskurzus főbb jellemzőivel. Mindettől a hazai tanügyi fejlemények közvetlen nemzetközi kontextusba helyezését, s a közép-kelet-európai állami oktatáspolitika kezdeti hasonlóságainak és eltéréseinek megkülönböztetését remélem.
angol összefoglaló
In the last third of the 18th century is considered to be as a significant era of domestic and universal educational history. The birth of state educational policy is also dated at that time featuring with the Firts and Second Ratio Educationis (1777,1806),the secular educational basis and the creation of the tutorial districts also with Emperor Joseph II. tuitional order or the appearance of the state founded schools. The Hungarian historical records are only aware of the circumstances of the Hungarian developments and its international respects have never been analysed.This application is aiming at diminishing this inadequacy and in this way one can get acquaintanced with the pecularities concerning with the birth of the Eastern-European educational policy. By endeavoring completness I am striving to review the Austrian and Hungarian pursuits and acheivements of educational policy as well as the most remarkable features of the intellectual debates appearing in scholar questions. I am highly interested in those questions wich were considered to be as the most iportant ones by the men of merit of that era; also in their ideas and suggestions. By comparing these results with the most significant features of the Czech and the Prussian educational policy my aim is to place the Hungarian developments into the International context and to distinguish the similarities and differences of early educational policy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 3 éves projektet eredményesen zártam, terveimet megvalósítottam. Elkészült a vállalt monográfia kézirata (290 oldal, 657 ezer n). Ebben részletesen összehasonlítottam az oktatáspolitika alakulását a 18. század második felében Ausztriában, Csehországban és Bajorországban, valamint Magyarországon. Ilyen összehasonlító vizsgálat eddig sem hazánkban, sem külföldön nem készült – munkám tehát hiánypótló jellegű. A kéziratot Dr. Soós István (MTA Történettudományi Intézet) lektorálta, aki – kisebb-nagyobb megjegyzései mellett – kéziratomat minden tekintetben megfelelőnek, kiadásra méltónak ítélte. Emellett 2008-2011-ben nyolc nagyobb tanulmányt publikáltam a témakörben – köztük a Századokban, a Századvégben, a Magyar Pedagógiában és a Neveléstörténet c. folyóiratban. Idegen nyelven két konferencián tartottam előadást, s eredményeimmel bejelentkeztem a jövő évi innsbrucki Kulturgeschichtetag 2012 c. konferenciára. Itthon rendszeresen tartottam előadást különböző konferenciákon. Részben a projekt témakörében habilitáltam 2010-ben, az értekezés külön kötetben megjelent az Új Mandátum Kiadó gondozásában.
kutatási eredmények (angolul)
The three-year project was successfully accomplished and all plans realized. The manuscript of the monograph undertaken in the project research proposal is complete (p 290 and 657,000 n). The monograph compares in details educational politics from Austria, Bohemian, Bavaria and Hungary during the second part of the 18th century. This is the first study dealing with this issue in Hungary, moreover in Central Eastern Europe. Thus the monograph fills a gap in the research of the educational issues in the Habsburg Empire. The manuscript has undergone a per-review by Dr. István Soós (Hungarian Academy of Sciences, Institute of Historical Sciences). According to Dr. Soós, the monograph is adapted to be published. Besides the monograph, I have published eight papers in between 2008 and 2011 in the issue on the pages of Századok, Századvég, Magyar Pedagógia, and Neveléstörténet journals. I made two conference talks in foreign language, and I have signed up to the Kulturgeschichtetag 2012 conference in Innsbruck. In Hungary, I regularly gave lectures at various conferences. Partly in this research topic, I have accomplished my habilitation in 2010, and the paper presented was published as a book with the Új Mandátum publisher.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75335
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ugrai János: Felemás modernizáció. Az osztrák oktatáspolitika kezdetei és J. M. v. Birkenstock nézetei., Századok. 2009/5. 1163-1198., 2009
Ugrai János: A pallérozatlanság ellenében. Iskolázás a falvakban a polgárosodás hajnalán., Oktatás és társadalom 6. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest,, 2010
Ugrai János: 28. Egy „liberális” oktatáspolitikus a 18. század végén. Karl Anton von Martini tanügyi munkássága., Századvég. (56.) 45-70., 2010
Ugrai János: Érvek és érdekek hálójában. Vita Bécsben a szaktanári rendszer bevezetéséről., Magyar Pedagógia. (110.) 1. sz. 35-52., 2010
Ugrai János: A felsőoktatás-politika kezdetei Bécsben. A Habsburgok egyetemi reformtörekvései a 18. század végén., Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, 2009. 259-272., 2009
Ugrai János: A népkoktatás-politika megszületése Bécsben., Brezsnyánszky László – Fenyő Imre (szerk.): Kutatás és képzés. In honorem Orosz Gábor. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kara. Debrecen-Nyíregyháza, 113-128., 2010
Ugrai János: A csehországi oktatáspolitika megszületésének körülményei a XVIII. század második felében., Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Csokonai Könyvkiadó. Debrecen, 107-120., 2010
Ugrai János: Die protestantische Peregrination und die Verbreitung der aufgeklärten pädagogischen Ideen in Nordost-Ungarn., Neveléstörténet. (7.) 1-2. sz. 113-123., 2010
Ugrai János: Iskolázás a közjó jegyében. Tanügyi törekvések a felvilágosult abszoutizmus évtizedeiben a Habsburg Birodalomban, Debreceni Disputa. 2008/07-08. 106-111., 2008
vissza »