Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75457
típus K
Vezető kutató Déri Balázs
magyar cím Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban
Angol cím The literary public in antiquity
magyar kulcsszavak irodalmi nyilvánosság, olvasástörténet, szerző és közönség, klasszika-filológia
angol kulcsszavak literary public, history of reading, author and audience, classical studies
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
zsűri Irodalom
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Acél Zsolt
Dejcsics Norbert Konrád
Földváry Miklós István
Hanula Gergely
Kékesi Zoltán
Kelemen Pál
Kozák Dániel
Krupp József
Molnár Gábor Tamás
Nemerkényi Előd
Simon Attila
Simon Zoltán
Tamás Ábel
Varga Benjamin
Vér Ádám
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-09-30
aktuális összeg (MFt) 24.990
FTE (kutatóév egyenérték) 15.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja az 'irodalmi nyilvánosság' ókori (római) és kora középkori változatainak feltárása, kitekintéssel a téma tudománytörténeti és filológiaelméleti vonatkozásaira. A Thienemann Tivadar által kidolgozott 'irodalmi alapviszony' fogalmából kiindulva célunk a szerző - előadó - közönség viszony változó formáinak megragadása, illetve a lehető legszélesebben értelmezett irodalmi mű elhelyezése e változó viszonyrendszerben.
Kutatásunk mindenekelőtt arra irányul, hogy az irodalmi élet kutatását és az irodalmi szövegek értelmezését - melyek a 20. század második felében eltávolodtak egymástól - egy új, kultúratudományosnak nevezhető paradigma jegyében úgy kösse össze, hogy eközben sem a történeti rekonstrukció hitelességének, sem az értelmezés innovativitásának szempontja ne váljék másodlagossá. Az irodalmi szövegek 'szoros olvasata' segíthet pl. a költői hang rétegzettségének, az irodalmi kommunikáció anyagszerű vonatkozásainak, a társadalmi és nemi szerepek szövegszerű megképződésének, a filozófiai és konfesszionális kontextusnak a történetileg értett feltárásában - mint ahogy 'az irodalom társadalomtörténetének' módszerei a művek kulturális kontextusának feltárásával segíthetik az irodalmi értelmezést. Ennek a módszertani elvnek a jegyében teszünk kísérletet egyfelől jelentős olvasás-, műfaj- és retorikatörténeti, másfelől tudománytörténeti kérdések megválaszolására.
angol összefoglaló
The aim of our project is to explore the most important variants of literary public in ancient (esp. Roman) as well as in early medieval culture, including aspects regarding the history and theory of classical philology. Taking the idea of 'literarisches Grundverhältnis' elaborated by Theodore Thienemann as our starting point, we intend to describe the various 'author - performer - audience' relations, and to position the literary work as such in this varying context. The primary goal of this project would be a 'cultural studies' based combination of two ways of research (diverged in the 20th century), i.e. the exploration of ancient literary life and the interpretation of literary texts, without overshadowing the aspects of historical authenticity and interpretative innovativeness. The 'close reading' of literary texts can help to reconstruct the cultural strata of poetic voice, the material aspects of literary communication, the textual construction of social and gender roles, and the philosophical and confessional background. Researching the 'social history of literature', on the other hand, can facilitate the interpretation of literary texts (poetry and prose) by exploring their cultural contexts. In terms of this methodological paradigm, our aim is to answer important questions regarding the history of reading, genres and rhetoric, and the history of scholarship.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az irodalmi nyilvánosságra vonatkozó kutatásaink két jól elkülöníthető, mégis szorosan összefüggő nyomvonalon haladtak. Az egyik téma az antik, késő antik és középkori irodalmi nyilvánosság különféle formáinak feltárása volt, különös tekintettel arra, hogy az irodalmi szövegek miképpen vesznek részt saját kulturális keretfeltételeik - többek között publikus/nyilvános státuszuk - meghatározásában és módosításában. A projekt keretében megjelentetett számos publikációban e mechanizmusnak a változatait tártuk fel. A másik téma (klasszika) filológia és nyilvánosság összefüggése volt, különös tekintettel arra, hogy a filológia mint kulturális gyakorlatok együttese milyen konstitutív szerepet játszik az (antik) szövegek megalkotásában, archiválásában, hozzáférhetővé tételében. A projekt keretében megjelentetett számos publikációban erre a kérdésre kerestünk elméleti és történeti válaszokat.
kutatási eredmények (angolul)
Our investigations on literary public sphere can be divided into two distinct, but still intertwined paths. One was the exploration of the various forms of ancient, late ancient and medieval literary public sphere, with special emphasis on the question how literary texts contribute to determining and modifying their own cultural conditions, including their public/private status. Numerous publications published in the framework of this research project address the various forms of such mechanisms. The other path was the interaction between (classical) philology and public sphere, with special emphasis on the constitutive role played by philology as an ensemble of cultural practices in the process of constructing, archiving, and making accessible (classical) texts. Numerous publications that came out from the research project seek theoretical and historical answers to these questions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75457
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tamás Ábel (szerk.): Irodalmi nyilvánosság az antikvitásban (tematikus szám), Ókor 9 (2010/3), 2010
Déri Balázs – Kelemen Pál – Krupp József – Tamás Ábel: Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár, Ráció Kiadó, Budapest, p. 600, 2011
Simon Attila: Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Ráció Kiadó, Budapest, p. 288, 2009
Acél Zsolt: Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben, Ráció Kiadó, Budapest, p. 252, 2011
Kozák Dániel: Achilles másik pajzsa. Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében. Függelékben Publius Papinius Statius Achilleisének prózafordításával, Ráció Kiadó, Budapest, p. 360, 2012
Kelemen Pál - Kozák Dániel - Kulcsár Szabó Ernő - Molnár Gábor Tamás: Filológia - nyilvánosság - történetiség, Ráció Kiadó, Budapest, 2011
Déri Balázs – Kelemen Pál – Krupp József – Tamás Ábel: Előszó. A filológia mint kulturális gyakorlat, pp. 9-44. In: Déri Balázs – Kelemen Pál – Krupp József – Tamás Ábel (szerk.): Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár, Ráció Kiadó, Budapest, 2011
Kozák Dániel: A nőnem ingatag. Grammatikai nem és identitás egy ezüstkori római eposzban, Alföld – irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 63 (2012/2) 79-88, 2012
Simon Attila: Kővé dermesztő képek. Látvány, kép és erőszak Lukianos De domójában, Ókor 10 (2011/4) 41-50, 2011
Acél Zsolt: Kígyó és babér. A palatiumi Apollo-templom Ovidius Daphne-történetében, Ókor 10 (2011/4) 51-58, 2011
Tamás Ábel: Multiplex sermo. A Fama ’összetett beszéde’ Vergilius Aeneisében, Alföld – irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 63 (2012/2) 70-79, 2012
Acél Zsolt: Contextus és corpus. A korpusz-metafora kialakulása és Cicero könyvgyűjteményei, Ókor 11 (2012/4) 43-50, 2012
Déri Balázs: A Kézai-krónika bibliai-liturgikus idézetei, Magyar Egyházzene 18 (2010/2011): 59–62, 2011
Déri Balázs: Egy nagyböjti responzórium szövege legendáinkban?, Magyar Egyházzene 18 (2010/2011): 363–366, 2011
Déri Balázs: P. magister gesztájának bibliai-liturgikus idézetei — I., Magyar Egyházzene 19 (2011/2012): 33–38, 2012
Déri Balázs: P. magister gestájának bibliai-liturgikus idézetei — II., Magyar Egyházzene 19 (2011/2012): 241–250, 2012
Déri Balázs: P. magister gestájának bibliai-liturgikus idézetei — III., Magyar Egyházzene 19 (2011/2012): 343–352, 2012
Déri Balázs: Krónika és liturgia, Magyar Egyházzene 20 (2012/2013): 37–42, 2013
Acél Zsolt: A római közkönyvtár Gellius és Galénos műveiben, In: Kelemen P. - Kozák D. - Kulcsár Szabó E. - Molnár G. T. (szerk.): Filológia - nyilvánosság - történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 76-104, 2011
Déri Balázs: Idézet, parafrázis és társaik – valamint az irodalmi nyilvánosság, In: Kelemen P. - Kozák D. - Kulcsár Szabó E. - Molnár G. T. (szerk.): Filológia - nyilvánosság - történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 23-37, 2011
Tamás Ábel: Énformálás és szövegalakítás. Plinius leveleinek privát és publikus státusáról, In: Kelemen P. - Kozák D. - Kulcsár Szabó E. - Molnár G. T. (szerk.): Filológia - nyilvánosság - történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 38-54, 2011
Kozák Dániel: A lectio facilior dicsérete? Egy új Statius-szövegkiadás ürügyén, In: Kelemen P. - Kozák D. - Kulcsár Szabó E. - Molnár G. T. (szerk.): Filológia - nyilvánosság - történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 55-75, 2011
Kelemen Pál: Az irodalmi biedermeier feltalálása. Tudománytörténet és recepciótörténet, In: Kelemen P. - Kozák D. - Kulcsár Szabó E. - Molnár G. T. (szerk.): Filológia - nyilvánosság - történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 363-425, 2011
Molnár Gábor Tamás: Hermeneutika, filológia és szövegértés az irodalomtudományos képzésben, In: Kelemen P. - Kozák D. - Kulcsár Szabó E. - Molnár G. T. (szerk.): Filológia - nyilvánosság - történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 329-362, 2011
Dejcsics Konrád: „Megszerette ezt a lakóhelyet…” Fokalizáció és határátlépés Jeromos Vita Pauli című szerzeteséletrajzában, Ókor 12 (2013/1): 78-82, 2013
Simon Attila: Gorgonen und Sirenen. Repräsentation und Petrifikation in Lukians Lobrede auf einen schönen Saal, In: Cs. Lőrincz (szerk.): Zwischen Pygmalion und Gorgo. Die Gegenwart des Bildes in der Sprache. Kulturverlag Kadmos, Berlin, pp. 55–96, 2013
Simon Attila: A szónok és a színész (Cicero, A szónokról III. 214−215), Ókor 9 (2010/3): 11-16., 2010
Acél Zsolt: Könyvtár és színház. Az irodalmi nyilvánosság terei Horatius Augustus-levele alapján, Ókor 9 (2010/3) 17-21, 2010
Krupp József: Jelenlét és nyilvánosság. Kulturális és társadalmi kontextusok a Carmen saecularében, Ókor 9 (2010/3) 22-29, 2010
Tamás Ábel: A várost olvasó könyv - a könyvet olvasó város. Az irodalmi kommunikáció színrevitele Ov. Trist. III. 1-ben, Ókor 9 (2010/3) 30-39, 2010
Kozák Dániel: A kommunikáció útja Statius Silvaejében, Ókor 9 (2010/3) 40-45, 2010
Dejcsics Konrád: Szent Jeromos korának irodalmi körforgása: bepillantás a szerzeteséletrajzok segítségével, Ókor 9 (2010/3) 46-51, 2010
Hanula Gergely: A chrysostomosi homília hallgatósága a 4. századi Antiochiában, Ókor 9 (2010/3) 52-55, 2010
Déri Balázs: Patrisztikus himnuszok - középkori himnuszok. A dekontextualizálás és a rekontextualizálás útjai a latin liturgiában, Ókor 9 (2010/3) 56-63, 2010
Nemerkényi Előd: Priscianus és a klasszikus hagyomány a középkorban, Ókor 9 (2010/3) 71-76, 2010
Kékesi Zoltán: Az emlékezet csapdája. A „treblinkai dal” Claude Lanzmann Shoah című filmjében, Irodalomtörténet, 2011/1, 64-89, 2011
Tamás Ábel: Bevezetés Helmut Krasser tanulmányához, Ókor 9 (2010/3) 91-92, 2010
Krupp József: Distanz und Bedeutung. Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, p. 200, 2009
Acél Zsolt: Szó és írás a római költészetben, pp. 312-326. In: Kelemen P., Kulcsár-Szabó Z., Simon A., Tverdota Gy. (szerk.): Filológia - interpretáció - médiatörténet. Ráció Kiadó, Budapest, 2009
Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai - beszéd, írás, cselekvés és performativitás Sterne és Pynchon regényeiben, Filológiai Közlöny 2008/3-4 [2009]: 235-256, 2009
Tamás Ábel: A variabilitás dicsérete. Születésnapi kísérlet egy antik vers próteusi olvasatára, pp. 309-321. In: Bónus T. et al. (szerk.): A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, 2010
Földváry Miklós István: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei I. Bevezetés, II. Esztergom, Magyar Egyházzene 16 (2008/9): 143-154; 405-440, 2009
Földváry Miklós István: Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában, Ókor 9 (2010/3) 64-70, 2010
Nemerkényi Előd: The Latin Vocabulary of Memory in Medieval Hungary, In: The Making of Memory in the Middle Ages, ed. Lucie Dolezalova, Leiden and Boston: Brill, 269–282, 2010
Nemerkényi Előd: Italian Influence on the Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary, In: In my Spirit and Thought I Remained a European of Hungarian Origin, ed. I. Petrovics et al. Szeged, JATE Press, 115-121, 2010
Tamás Ábel: Gefährliches Lesen und philologische Obhut. Kommentar zum Kommentar, In: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. von P. Kelemen - E. Kulcsár Szabó - Á. Tamás, Winter, Heidelberg, 265-276, 2011
Kelemen Pál: Das „Philologisch-Unbewußte“. Über das Sammeln und das Archäologische in der Philologie, In: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. von P. Kelemen - E. Kulcsár Szabó - Á. Tamás, Winter, Heidelberg, 45-103, 2011
Krupp József: Kritik und Imagination. Zur Philologie des Achaemenides, In: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. von P. Kelemen - E. Kulcsár Szabó - Á. Tamás, Winter, Heidelberg, 249-264, 2011
Simon Attila: Die sinnliche Tradition der Antike. Karl Kerényi und „das Problem des Buches”, In: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. von P. Kelemen - E. Kulcsár Szabó - Á. Tamás, Winter, Heidelberg, 105-124, 2011
Molnár Gábor Tamás: Philologie, Pädagogik und „kritisches Denken” in der Literaturtheorie, In: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. von P. Kelemen - E. Kulcsár Szabó - Á. Tamás, Winter, Heidelberg, 185-208, 2011
Déri Balázs: Prudentius' Weg in den Kanon, In: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. von P. Kelemen - E. Kulcsár Szabó - Á. Tamás, Winter, Heidelberg, 453-468, 2011
Simon Attila: Az erkölcsi megértés szerepe Arisztotelész Poétikájának hatáselméletében, In: Bónus Tibor – Eisemann György − Lőrincz Csongor – Szirák Péter (szerk.): A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Ráció, Budapest, 19−37, 2010

 

Projekt eseményei

 
2012-04-26 12:19:23
Résztvevők változása
2011-05-12 15:21:24
Résztvevők változása
vissza »