Community-building and the integration of minorities as a condition of successful state-building in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Voivodina and Kraina  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75624
Type K
Principal investigator Reményi, Péter
Title in Hungarian Közösségépítés és kisebbségi integráció mint a sikeres államépítés feltétele Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, a Vajdaságban és Krajinában
Title in English Community-building and the integration of minorities as a condition of successful state-building in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Voivodina and Kraina
Keywords in Hungarian Nyugat-Balkán, kisebbségek, integráció, gazdaság, politika, társadalom
Keywords in English Western Balkans, minorities, integration, economy, politics, society
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: International relations
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Socio-economic research
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Local public economics
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute of World Economics (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Dobos, Edgár
Gulyás, László
Hóvári, János
Juhász, Adrienn Lilla
Léphaft, Áron
Ludvig, Zsuzsa
M. Császár, Zsuzsa
Novák, Tamás
Pap, Norbert
Szemlér, Tamás
Szilágyi, Judit
Végh, Andor
Starting date 2008-10-01
Closing date 2014-10-31
Funding (in million HUF) 5.885
FTE (full time equivalent) 6.72
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás azt vizsgálja meg, lehetséges-e, s ha igen, miként a kisebbségek sikeres integrációja hosszú távon a volt Jugoszlávia négy, erősen megosztott térségében: Bosznia-Hercegovinában, Krajinában, a Vajdaságban és Koszovóban. Több dimenzióban kívánjuk megvizsgálni a folyamatokat mindegyik térségben, törekedve arra, hogy a hivatalos politikai deklarációkat és helyzetjelentéseket (mind az illetékes államok, mind a nemzetközi politikai élet szereplői részéről) folyamatosan összevessük a helyszínen tapasztalható valós állapotokkal és tendenciákkal. A kutatás fő értékét épp az adhatja, hogy a térséggel kapcsolatban általánosan ismert sztereotípiákon túl, illetve akár azokkal ellentétben mutathatja be a valós helyzetet (a kisebbségek integrálásának, autonómiájuk fenntartásának és bővítésének, az etnikai sokszínűség helyreállításának politikai, társadalmi és gazdasági feltételeit, illetve adott esetben akadályait). Tekintettel a vizsgált problémakör összetett voltára, a kutatás interdiszciplináris jellegű, közgazdasági, politikatudományi és szociológiai vizsgálatokat szintetizál, s kiemelt fontossággal bírnak benne a helyszínen végzett empirikus vizsgálatok (terepmunka).
Summary
The research examines the question whether (and if yes, how) the successful integration of minorities in four different parts of the former Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina, Krajina, Vojvodina and Kosovo) is possible on the long run. We would like to examine the processes in all areas in several dimensions, trying to compare official political declarations and reports (from the part of the states concerned as well as from the international community) to the real situation and tendencies on the spot. The main value of this research could be to provide detailed information on the real situation (concerning the political, social and economic conditions (or barriers) of the integration of minorities, of maintaining and strenghtening their autonomy, going far beyond (or being even in contrast with) widely known stereotypes. Taking into account the complexity of the analysed topic, the research is one of interdisciplinary character, synthesising analysis of economics, political science and sociology. Empirical research carried out on the spot (field research) plays an outstanding role in this process.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során arra tettünk kísérletet, hogy a Jugoszlávia felbomlása következtében kialakult instabil Nyugat-Balkánon multidiszciplináris eszközök segítségével elemezzük az állam- és nemzetépítés, a közösségi integráció folyamatát. A kiválasztott vizsgálati területek egyrészt a legérzékenyebbek (Bosznia, Krajinák, Koszovó), másrészt hazánk számára nemzetpolitikai jelentőséggel bírnak (Vajdaság). Eredményeinket összefoglalva, tömören azt mondhatjuk, hogy a térség etnikai alapon szerveződő közösségei az elmúlt időszakban nagyon keveset mozdultak el a stabil, fenntartható és prosperáló állam és nemzet felé vezető úton. Minden általunk vizsgált közösség esetében a nemzetközi szervezetek és a külső hatalmak törekvései ellenére is megmaradtak a társadalmak etnikai alapú szerveződései, a párhuzamos valóságok és intézmények rendszere, az egymással szembeállított közösségek. Mindez nagymértékben megnehezíti vagy ellehetetleníti a társadalmi-gazdasági fejlődést és a hosszú távú stabilitást. Mindössze ott figyelhető meg elmozdulás e tekintetben, ahol az etnikai kisebbség számbeli és jelentőségbeli marginalizációja annyira előrehaladott, hogy a többségi társadalom veszélyérzetét már csak kismértékben érinti (Horvátországi Krajinák). Ez nem kis mértékben járult hozzá Horvátország sikeres euroatlanti integrációjához is.
Results in English
During the research, we attempted to analyze the process of state- and nation-building and the community integration process in the unstable Western Balkans, emerged due to the disintegration of Yugoslavia, with multidisciplinary means. The selected investigated areas on the one hand are the most sensitive ones (Bosnia, Krajinas, Kosovo) and ones with national political significance for Hungary (Vojvodina). Summarizing our results, we can say briefly that communities of the region organized along ethnic lines have moved very little so far towards a stable, sustainable and prosperous nation and state in the recent past. For each community we studied, despite the efforts of international organizations and foreign powers, the ethnic based organization of societies, the systems of parallel institutions and realities, the alienated communities remained. This makes the achievement of socio-economic development and long-term stability highly difficult or even impossible .The only change in this regard is observed, where the marginalization of ethnic minorities, both in numbers and in importance, are so advanced that it affects only slightly the perception of danger of the majority population (Croatian Krajinas). This is contributed to the success of Croatia's Euro-Atlantic integration as well.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75624
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gulyás László: A Brief History of the Kosovo Conflict with Special Emphasis on the Period 1988-2008, Revista Historia Actual vol. 27 141-150, 2012
Reményi Péter: An emerging border of an emerging state? The case of the IEBL and the Republika Srpska of Bosnia-Herzegovina, Eurolimes, vol. 11. spring, 2011
Reményi Péter: The statehood of Bosnia-Herzegovina according to the Hartshorne model, Revista Historia Actual vol 27, pp. 129-140, 2012
Reményi Péter: A jugoszláv utódállamok fragmentálódó városhálózata., Közép Európai Közlemények 4. évf. 2. sz. pp. 93-104., 2011
Dobos Edgár: Kisebbségi visszatérések, avagy a Kokoschka-Modigliani metafora ereje: nemzetközi kísérlet az etnikai tisztogatás visszafordítására Bosznia-Hercegovinában, Magyar Földrajzi Társaság rendezvényén elhangzott előadás szerkesztett kézirata, 2011
Dobos Edgár: The limits of confidence building and reconciliation in Kosovo, Confidence Building and Reconciliation in Kosovo, Three Years after Independence”, konferencián elhangzott előadás kézirata, 2011
Dobos Edgár: EU and ethnopolitics: the limits of multilateral state-building in Bosnia-Herzegovina, Towards the next EU enlargement: Western Balkans and beyond konferencia szerkesztett kézirata, 2011
Pap Norbert-Kitanics Máté: LAS RELACIONES GEOPOLÍTICAS DE LAS ÁREAS ALBANESAS, Revista Historia Actual vol 27, pp. 103-116, 2012
Ludvig Zsuzsa: Oroszország és a Balkán – fókuszban a gazdasági kapcsolatok, VII. Mediterrán világ symposium - integráció és geopolitika a Mediterráneumban és a Balkánon - kézirat, 2011
Reményi Péter-Léphaft Áron: Transforming borders – changing development potentials The case of Vojvodina, Borderscapes III konferenciaelőadás kézirata, 2012
Végh Andor: eu accession of croatia and the border in baranya, Borderscapes III konferenciaelőadás írásos anyaga, 2012
Reményi Péter: Államépítés és nemzetépítés Koszovóban, az 5. Magyar Földrajzi Konferencia konferenciakötete, Szeged, pp. 721-727, 2012
Végh Andor: békében háborúban – Az etnikai térszerkezetet befolyásoló folyamatok különbségei a volt jugoszlávia területén., az 5. Magyar Földrajzi Konferencia előadásának Kézirata, 2012
Léphaft Áron: Illegális migráció a Balkánon, az 5. Magyar Földrajzi Konferencia előadásának Kézirata, 2012, 2012
Pap Norbert: A magyar Balkán politika kihívásai, Külügyi Szemle 2012/4 pp. 150-165, 2012
Reményi Péter: A Vajdaság etnikai homogenizációja 1910 és 1931 között, Mediterrán és Balkán fórum 2013/2 pp. 11-18., 2012
Gulyás László: A csatlakozástól az eurozónáig, avagy húsz év (1981-2001) Görögország politika és gazdaságtörténetéből, Mediterrán Világ - közlésre elfogadva, 2012
Pap Norbert-Reményi Péter-Végh Andor: Changeing Frameworks of The Bosnian Serb Republic: A Geographical Approach, Journal of Balkan and Near Eastern Studies - közlésre elküldve, 2013
Pap Norbert-Reményi Péter-Végh Andor: Regionalism in Hungary and in the Western Balkans, In: Rajko Gnjato, Milenko Živković (szerk.) Third Congress of Serbian Geographers with International Participation: Congress Proceedings pp. 525-532, 2011
Császár Zsuzsa-Léphaft Áron: The mental frame of the Balkans in Hungary, Rajko Gnjato, Milenko Živković (szerk.) Third Congress of Serbian Geographers with International Participation: Congress Proceedings pp. 75-86, 2011
Reményi Péter: Homogenizálódó etnikai terek a volt Jugoszlávia területén, Intercultural Zone of Vocational Groups in East-Central Europe and the Balkan Regions.: Report of the FY2011 Bilateral Joint Research Project between Nagoya City Universi, 2011
Reményi Péter-Léphaft Áron: A nemzetépítés kérdőjelei Koszovóban, VIKEK Közlemények V. évf. 2. sz. pp. 159-163, 2013
M. Császár Zsuzsa-Csüllög Gábor: Ethnic Processes in the Spatial Structure of the Balkans, Eurolimes vol. 15. pp. 143-157., 2013
Reményi Péter: Bosznia - Hercegovina államisága és a Hartshorne - modell, VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs, pp. 38-47, 2013
Bacsa Beatrix-M. Császár Zsuzsa: Reiszlamizációs folyamatok a balkánon, különös tekintettel Bulgáriára, Közép-Európa Közlemények Megjelenés alatt, 2013
Pap Norbert-Kitanics Máté: La apuesta de Montenegro por la integracion europea., CUADERNOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL 71: pp. 21-32., 2012
Léphaft Áron-Reményi Péter: A Central European frontier zone in transition: The case of Vojvodina, Communist and Post-Communist studies - közlésre elküldve, 2014
Reményi Péter-Léphaft Áron: Vojvodina as a frontier zone, EUGEO Rome 2013 Congress Programme and Abstracts, Rome, pp 82-83., 2013
Léphaft Áron-Reményi Péter: Transforming Borders - Changing development potentials, 3. Kongress Geografa Bosne i Hercegovine, Tuzla, p. 62., 2013
Pap Norbert-Végh Andor: Utjecajikoridora V/C na razvoj pogranicnih podrucja - slicnosti i razlike na jugu, 3. Kongress Geografa Bosne i Hercegovine, Tuzla, p 51., 2013
Reményi Péter: Etnikai változások a Nyugat-Balkánon 1991-2011, Mediterrán és Balkán Fórum 2014/1. pp. 2-12., 2014
Gulyás László: A csatlakozástól az eurozónáig, avagy húsz év (1981-2001) Görögország politika és gazdaságtörténetéből, Mediterrán Világ No27-28. 139-150. old, 2013
Reményi Péter: A koszovói szerb kisebbség és a független állam, Végh A. (szerk.): 8. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia – A kisebbségek geopolitikája. konferenciakötet Pécs, pp. 27-33, 2014
Reményi Péter: Koszovó – az együttélés nehézségei, Publikon tudományos ismeretterjesztő portál, 2014
Reményi Péter: A Vajdaság etnikai átalakulása, Akiyo YAMAMOTO (ed.): Report of the FY2013 Bilateral Joint Research Project between Nagoya City University and Hungarian Academy of Sciences, supported by Japan Society f, 2014
Léphaft Áron-Németh Ádám-Reményi Péter: Ethnic diversity and polarization in Vojvodina, Hungarian Geographical Bulletin 63 (2) (2014) 135–157., 2014
Novák Tamás: A Nyugat-Balkán gazdasága, Mediterrán és Balkán Fórum 8: (2) pp. 3-14, 2014
Tamas Novak: Economic Perspectives of the Western Balkans Back to the Past., Kihívások, 211. sz. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, világgazdasági Intézet, 2014
Kitanics Máté–Pap Norbert: A balkáni migráció a római kortól az Oszmán Birodalom hanyatlásáig – történeti vázlat, Léphaft Áron–Pap Norbert–Reményi Péter (szerk.): Átmeneti zónák és áramlási terek a Balkánon A Japán–Magyar Balkán kutatócsoport tanulmánykötete közlésre elfogadva, 2014
Végh Andor: Etnikai-kulturális kontaktzónák a Balkán északi határvidékén, Léphaft Áron–Pap Norbert–Reményi Péter (szerk.): Átmeneti zónák és áramlási terek a Balkánon A Japán–Magyar Balkán kutatócsoport tanulmánykötete közlésre elfogadva, 2014
Léphaft Áron–Reményi Péter: A kisebbségi intézményrendszer és politikum földrajzi dimenziói a Vajdaságban, Léphaft Áron–Pap Norbert–Reményi Péter (szerk.): Átmeneti zónák és áramlási terek a Balkánon A Japán–Magyar Balkán kutatócsoport tanulmánykötete közlésre elfogadva, 2014
Léphaft Áron–Pap Norbert–Reményi Péter (szerk.): Átmeneti zónák és áramlási terek a Balkánon. A Japán-Magyar Balkán Kutatócsoport tanulmánykötete, Mediterrán és Balkán Fórum II. különszám, Pécs, közlésre elfogadva, 2014
Pap Norbert– Dömös Mariann: Az olasz geopolitika hagyományos sarokköve: a Balkán, Mediterrán és Balkán fórum III. különszám közlésre elfogadva, 2014
Novák Tamás: Fenntartható fenntarthatatlanság? Bosznia-Hercegovina gazdasága, Mediterrán és Balkán Fórum III. különszám, közlésre elfogadva, 2014
Végh Andor: Társadalmi reintegrációs kérdések a poszt-háborús horvátországi Krajinák területén, Mediterrán és Balkán Fórum III. különszám, közlésre elfogadva, 2014
M. Császár Zsuzsa–Négyesi József: Vallási újjászületés, avagy vallási köntösben felerősödő nemzeti identitástudat Bosznia-Hercegovinában?, Mediterrán és Balkán Fórum III. különszám, közlésre elfogadva, 2014
Reményi Péter: Községi szintű etnikai diverzitás változása a Nyugat-Balkánon 1991-2011 között, Mediterrán és Balkán Fórum III. különszám, közlésre elfogadva, 2014
Dobos Edgár: Versengő etnopolitikák, „államalkotó kisebbségek” és a foglyul ejtett állam működési zavarai Bosznia-Hercegovinában, Mediterrán és Balkán Fórum III. különszám, közlésre elfogadva, 2014
Léphaft Áron: Parlamenti választások és magyar választói mobilizáció a vajdasági magyar többségű községekben, Mediterrán és Balkán Fórum III. különszám, közlésre elfogadva, 2014
Reményi Péter-Léphaft Áron: Transforming borders - Changing development potentials, Nusret Dreskovic (szerk.) Zbornik radova treceg kongresa geografa Bosne i Hercegovine Geografsko drustvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2014. pp. 295-302, 2014
Pap Norbert-Végh Andor: Effects of corridor V/C on the developmentz of border areas - similarities and differences in the south, Nusret Dreskovic (szerk.) Zbornik radova treceg kongresa geografa Bosne i Hercegovine Geografsko drustvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2014. pp. 217-224, 2014
Léphaft Áron: Az autonómia foka: javaslatok összehasonlító autonómiavizsgálatokhoz - kelet-közép- és délkelet-európai szempontok, MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM 2014:(1) pp. 14-24., 2014
Végh Andor (szerk.): A kisebbségek geopolitikája - VIII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs 203p., 2014
Reményi Péter (szerk.): 9. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs közlésre elfogadva, 2014
Juhász Adrienn Lilla: Az etnicitás szigetei: megélhetési és reaktív etnicitások, háztáji társadalmak és kisebbségi etnopolitikák Koszovóban, Pro Minoritate, 2008. ősz, 2008
Szemlér Tamás: From Ad Hoc Aid to IPA: EU Financial Support for the Western Balkans, in: Attila Ágh and Judit Kis-Varga (eds.): The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency, pp. 137-156, 2009
Ludvig Zsuzsa: Oroszország és a Balkán: érdekek és politikák, MTA VKI Műhelytanulmányok, 2010
Juhász Adrienn Lilla: Bosznia-Hercegovina etnopolitikai tájképe – A boszniai Szerb Köztársaság különállásának tényezői, BCE doktori értekezéstervezet, 2010
Novák Tamás: A válság hatásai a Nyugat-Balkánon, Novák Tamás-Wisniewski Anna (szerk.): Az új EU-tagállamok és a tagjelöltek helyzete a válságban, MTA VKI, Budapest, 2009, pp. 64-69., 2009
Szilágyi Judit-Szemlér Tamás: A daytoni örökség és a butmiri valóság. Útkeresés Bosznia-Hercegovinában 2009 őszén, A "Deklarációk és valóság" OTKA-workshop (2009. november 24.) háttéranyaga, MTA VKI (kézirat), 2009
Szemlér Tamás: From Ad Hoc Aid to IPA - EU Financial Support for the Western Balkans, A "Serbia and the EU" c. nemzetközi konferencián (2009. május 18., Belgrád) elhangzott előadás írásos anyaga, 2009
Dobos Edgár: Etnopolitika, kormányzás és közösség-elképzelések Bosznia-Hercegovinában, VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem - közlésre elfogadva, 2011

 

Events of the project

 
2011-10-05 15:00:12
Résztvevők változása
2011-07-05 15:19:20
Résztvevők változása
2011-02-01 13:00:16
Résztvevők változása
2011-01-27 13:28:26
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Szemlér Tamás
Új vezető kutató: Reményi Péter

A vezető kutató váltás indoka: egyéb elfoglaltság miatt nem tudja vállalni a projekt vezetését
Back »