Corvina Graeca  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75693
típus K
Vezető kutató Bolonyai Gábor
magyar cím Corvina Graeca
Angol cím Corvina Graeca
magyar kulcsszavak görög irodalom, szövegkritika, humanizmus, kodikológia, rétorika, latin fordítások
angol kulcsszavak Greek Literature, Textual Criticism, Humanism, Codicology, Rhetoric, Latin Translations
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)75 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Klasszika-filológia
zsűri Irodalom
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Németh András
Pajorin Klára
Tóth Péter
Zsupán Edina
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 18.200
FTE (kutatóév egyenérték) 7.65
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célkitűzése a Bibliotheca Corvina görög gyűjteményének, és ezen keresztül a Mátyás-kori humanisták görög műveltségének vizsgálata. A kutatás három fő területe 1. a „tényleges könyvtár”: a görög nyelvű kódexek jelenleg mérvadó (Csapodi-féle) listájának revíziója és a görögből készített latin fordítások átfogó (szövegkritikai, fordítástechnikai, hatástörténeti és a szöveget illusztráló képanyag ikonográfiai) elemzése, 2. az „eszményi könyvtár“: a humanista könyvtár és ezen belül a görög állomány kialakításának programja, valamint 3. a „könyvtár olvasói”: a görög kultúrát befogadó – itáliai, görög és magyar humanisták alkotta – szellemi környezet bemutatása.
angol összefoglaló
The aim of the project is to undertake a systematic study of the unique Greek manuscript collection of the Corvinian Library, and to give a detailed examination of the Hellenic culture of the Humanists around Matthias. Our research focuses on three main areas. 1. We intend to reconstruct the “actual library”, by making a revision of the currently standard inventory (made by Csaba Csapodi) of Greek codices which belonged, or might have belonged, to the library, and also by giving a complex analysis (in which various methods such as textual criticism, translation technique, and iconography, are adopted) of the translations made from Greek into Latin and dedicated to Matthias. 2. This reconstruction work will be complemented by an examination of “the ideal library”, a vision for the Corvinian Library and its Greek collection, as outlined by the poet Naldi and put into practice by Ugoleto, the royal librarian. 3. Finally, we intend to identify the profile of “the readers of the library”, those intellectual circles, formed by Italian, Greek, and Hungarian Humanists alike, who showed, for different reasons, a strong interest in the revival of Hellenic culture.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Elkészítettük a Világörökség részét képező Bibliotheca Corvina görög állományának új katalógusát. A vizsgálat valamennyi kódexre kiterjedt, amelyről eddig felmerült, hogy Mátyás könyvtárába tartozott. A kutatás egyik leglátványosabb eredménye egy eddig ismeretlen korvina beazonosítása. Több kódex esetében újabb szempontokat sikerült találnunk hitelességük mellett, illetve ellen, míg más szerzők és kéziratok kapcsán azt tisztáztuk, milyen tévedés vezetett alaptalan feltételezésekhez. 2. Átfogó elemzés született a görög patrisztikai anyagról, különös tekintettel az idetartozó kódexek (mind a görög szövegek, mind a latin fordítások) korabeli teológiai jelentőségére. 3. Részletes szövegkritikai elemzésnek vetettük alá a Mátyás számára készült humanista fordításokat; ezek színvonalát és jelentőségét korabeli összefüggésekbe helyezve vizsgáltuk. 4. Kutatásaink további súlypontját képezte a korabeli humanista könyvtáreszmény vizsgálata, s főként a görög állomány kialakításának programja. Új megvilágításba helyeztük Naldo Naldinak a könyvtár szerzőit méltató leírását, és megtörtént a költemény szövegének előkészítése a kritikai kiadásra. A könyvtárleírás művészettörténeti vonatkozásairól konferenciát tartottunk. 5. Több tanulmányunk a görög kultúrát befogadó – itáliai, görög és magyar humanisták alkotta – szellemi környezetet elemzik, elsősorban Béssarion, Argyropulos, Ficino és Ugoleto szerepét a görög könyvtár kialakításában.
kutatási eredmények (angolul)
1. In the framework of the project we have made a new inventory of the Greek manuscript collection of Matthias Corvinus’s library, part of World Heritage. The research comprised all the manuscripts which had previously been considered or assumed to have belonged to the Corvinian Library. As a result, a new codex has been identified as a previous item of the royal collection, fresh evidence and new arguments have been advanced in favour of and against the authenticity of others. 2. An overall study has been undertaken of the Greek patristic collection, focusing on its relevance to contemporary theological issues. 3. A systematic and complex analysis has been made of all the translations from Greek to Latin that were dedicated to Matthias. 4. Codicological and textual studies have been complemented by an examination of “the ideal library”, a vision for the Corvinian Library and its Greek collection, as outlined by the Florentine poet Naldo Naldi. In a detailed study we have defined the literary and philosophical context of this undeservedly neglected poem. 5. Several individual papers shed new light on the activity of those humanists (Bessarion, Argyropulos, Ficino, Poliziano, Ugoleto) who were in close contact with Buda and showed a strong interest in the revival of Hellenic culture.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75693
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bolonyai Gábor: A Sapphó-korvina titka – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez., Magyar Könyvszemle 126 ( 2010) 429-452., 2010
Zsupán Edina: Bevezető gondolatok a görög nyelvű corvinák problematikájához, Agora 3 (2009) 26–39., 2009
Bolonyai Gábor: A Sapphó-korvina titka, Ókor 9 (2010) 77-84, 2010
Bolonyai Gábor: Taddeo Ugoleto’s Marginal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary, Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, Wien, 119-154, 2011
Németh András: Willibald Pirckheimer és a Budáról származó görög kódexei, Boka László és Sirató Ildikó (szerk.), Érték és értelmezés, Bibliotheca Scientiae et Artis I. Budapest: Gondolat–OSZK, 2010, 156–180, 2010
Németh András: A Mynas-kódex és a Corvina Könyvtár, Könyvszemle 126 (2010), 158–192, 2010
Németh András: The Mynas codex and the Bibliotheca Corviniana, Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel (Hrsg. Gastgeber, Ch., et al.). Wien, 2011, 153–176, 2011
Tóth Péter: Sirmian Martyrs in Exile: Pannonian Parallels and a Re-evaluation of the St. Demetrius Problem, Byzantinische Zeitschrift 103 (2010), 145-170, 2010
Tóth Péter: Die Sirmische Legende des heiligen Demetrius von Thessaloniki: Eine Lateinische Passionsfassung aus mittelalterlichem Ungarn, Analecta Bollandiana 128 (2010), 348-392, 2010
Bolonyai Gábor: Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán., Poetica Margarita poetica. Szerk. Ekler Péter. Budapest OSzK – Gondolat Kiadó, 2011, 66–68, 2011
Bolonyai Gábor: Lapszéli jegyzetek Taddeo Ugoleto szótárában, Ant. Tan. 55 (2011) 197–246, 2011
Németh András: Willibald Pirckheimer and His Greek Codices from Buda, Gutenberg Jahrbuch 86 (2011) 175–198, 2011
Németh András: A Mynas kódex és VII. Konstantin történeti kivonatgyűjteménye, Antik Tanulmányok 55 (2011) 70–95, 2011
Németh András: Egy újabb nemzetközi jelentőségű kódextöredék az Országos Széchényi Könyvtárban (A Recently Found Greek Fragment of International Significance at the National Széchényi L, Szöveg – Emlék – Kép. (Bibliotheca Scientiae et Artis 2), 25–46. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár / Gondolat, 2011., 2011
Németh András: I. Miksa Willibald Pirckheimernek küldött ajándékkönyvei: új budai eredetű görög kódexek?, Művészettörténeti Értesítő 59 (2010) 275–291, 2010
Tóth Péter: Görög egyházatyák a Corvinában I, Magyar Könyvszemle 127 (2011) 137-148, 2011
Tóth Péter: Görög egyházatyák a Corvinában II, Magyar Könyvszemle 127 (2011) 289-312, 2011
Zsupán Edina: A Beatrix-psalterium geneziséhez, Művészettörténeti Értesítő (2010) 233-260, 2010
Zsupán Edina: Bartolomeo della Fonte levele Hunyadi Mátyáshoz (Cod. Guelg. 43 Aug. 2o, ff. Ir–IIIr), Margarita poetica. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Szerk. Ekler Péter, Budapest 2011, 2011
Zsupán Edina: Tanner, Marcus: The Raven King. Matthias Corvinus and the Fate of his Lost Library. New Haven and London, 2008. Yale University Press , XX + 265 l. (recenzió), Magyar Könyvszemle 127 (2011/4), 2011
Pajorin Klára: Argüropulosz magyar hívei, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, XIV–XV, Bp., ELTE Könyvtára, 2011, 275-282, 2011
Pajorin Klára: L’influsso del Concilio di Basilea sull’Umanesimo in Ungheria. I primi contatti degli Ungheresi con gli umanisti greci, Italy and Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance, ed. P. FARBAKY, L. A. WALDMAN, (Florence), Villa I Tatti, 2011 (HUC Italian Renaissance Studies, 27), 97-125, 2011
Pajorin Klára: Il ruolo di Beatrice d’Aragona nel mecenatismo letterario di Mattia Corvino, Mecenati, artisti e pubblico nel Rinascimento. Atti del XXI Convegno Internaz., a cura di L. S. TARUGI, Firenze, 2011, 479-490, 2011
Pajorin Klára: Asztali művelődés és szórakozás Mátyás király udvarában, “Ritrar parlando il bel”. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, szerk. SZEGEDI E., FALVAY D., ERTL P., Bp., 2011, 287-298, 2011
Tóth Péter: La vision du Christ dans le jardin de Gethsemani : le dialogue pseudo-apocryphe comme exemplum théologique, M-A. Polo de Beaulieau (ed), Formes dialogues dans la littérature exemplaire du Moyan Âge II, Paris: Champion, 423-443., 2011
Bolonyai Gábor: Görög tragikusok Naldo Naldi könyvtárleírásában, Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Szerk. Békés Enikő – Tegyey Imre. Debrecen – Budapest, 2012, 35–46., 2012
Bolonyai Gábor: Das Rätsel der Sappho-Corvina, Wiener Studien 125 (2012) 145–163., 2012
Bolonyai Gábor: Bonfini Héródianosz-fordításáról, Magyar Könyvszemle 128 (2012) 190–211., 2012
Bolonyai Gábor: Corvina Graeca. A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül., Budapest, ELTE, Habilitációs értekezés. 2012. 278 lap., 2012
Tóth Péter: Honey on the Brim of The Poison Cup: Translation and Propaganda in Rufinus’s Latin Version of the Historia Monachorum in Aegypto, Ch. Burnett – J. Glucker, Greek into Latin from Antiquity until the Nineteenth Century, London, Torino: Warburg Institute, Nino Aragone Editore, 2012, 117-129., 2012
Zsupán Edina: Philosophia picta. A firenzei újplatonizmus budai recepciójához, Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények, szerk. Boka L, Földesi F., Mikusi B., Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat, Budapest, 2012, 193-213., 2012
Bolonyai Gábor: Ore rotundo – a phrase reborn in the Renaissance, Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici (közlésre leadva), 2013
Németh András: A Viennese Bibliophile in the Hungarian Royal Library in 1525: New evidence from the inventory of Johannes Alexander Brassicanus’ bequest (1539), Gutenberg Jahrbuch 88 (2013) 149–165, 2013
Bolonyai Gábor: A firenzei Naldo Naldi levele, valamint négy könyvben megírt költeménye a fenséges könyvtár dicséretéről, Corvinus Mátyáshoz, Pannonia királyához, Mattia Corvino e Firenze. Arte e Umanesimo alla corte del re d’Ungheria. – kiállítási katalógus (közlésre leadva), 2013
Németh András: Byzantine and Humanist Greek Manuscripts in the Bibliotheca Corviniana, Proceedings of Matthias Rex 1458–1490, Hungary at the Dawn of the Renaissance, International Conference, Budapest May 20–25, 2008, 2013
Németh András: Fragments from the Earliest Parchment Manuscript of Eustratius’ Commentary on Aristotle’s Nicomachean Ethics, Revue d’histoire des textes 9 (2014), 2014
Zsupán Edina: Philosophia picta. On the reception of Neo-Platonism of Florence in Buda, Journal of Warburg and Courtauld Institutes (közlésre leadva), 2014
Zsupán Edina: Gastgeber, Christian / Mitsiou, Ekaterini / Pop, Ioan-Aurel / Popovic, Mihailo / Preiser-Kapeller, Johannes / Simon, Alexandru (Hrsg.), Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Wien, 2011. (recenzió), Ostkirchliche Studien, 2014
Zsupán Edina: Vitéz János Leveleskönyve. ÖNB 431, Magyar Könyvszemle, 2014
Tóth Péter: ‘In volumine Longobardo’ New Light on the Date and Origin of the Latin Translation of St Anthony’s Seven Letters, Studia Patristica 53 (2013), 2013
Pajorin Klára: Humanisták birodalomeszménye és Mátyás király, Erdély reneszánsza, I. (Konf. 2008. október 8‒11.), szerk. GÁBOR Cs., LUFFY K., SIPOS G., Kolozsvár (Cluj-Napoca), Erdélyi Múzeum Egy. 2009. 25-34., 2009
Németh András: Egy bécsi bibliofil 1525-ös látogatása a budai királyi könyvtárban: Johannes Alexander Brassicanus hagyatéki leltára (1539), Magyar Könyvszemle 130 (2014), 2014
Tóth Péter: Szent Márton bizánci legendája, A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei. Szerk. Zsámbéky Monika, Szombathely: Szombathelyi Képtár, 5-22., 2009
Tóth Péter: Pseudo-Apocryphal Dialogue as a Tool for the Memorization of Scholastic Wisdom: The Farewell of Christ to Mary and the Liber de Vita Christi by Jacobus, The Making of Memory in the Middle Ages. Ed. by Lucie Dolezalova, Leiden: Brill, 161-198., 2009
vissza »