Diplomata Hungariae antiquissima 2  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75697
típus K
Vezető kutató Szovák Kornél
magyar cím Diplomata Hungariae antiquissima 2
Angol cím The Earliest Charters of Medieval Hungary 2
magyar kulcsszavak diplomatika, középkor, forráskiadás, latin filológia, oklevéltan, Árpád-kor
angol kulcsszavak diplomatic, middle ages, edition of sources, latin philology, the age of Árpáds
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Mediavisztikai Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Farkas Zoltán
Kóta Péter
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2014-06-30
aktuális összeg (MFt) 21.921
FTE (kutatóév egyenérték) 3.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja a Györffy György nevével fémjelzett projekt második kötetének elkészítése. A Diplomata Hungariae antiquissima első kötete az 1000-1131 között keletkezett magyar történeti vonatkozású okleveleket tette közzé. A folytatás 1131--1196 között vállalja ugyanezt a feladatot. A feladat elvégzéséhez rendelkezésre állnak bizonyos előmunkálatok, összességében azonban a Györffy Györgytől átvett kézirati anyag kiegészítésre és feldolgozásra szorul. Hiányoznak belőle a pápai és legátusi oklevelek, a bizánci források ill. a nyugat európai okleveles anyag. A legnagyobb készültségi fokot jelentő III. Béla-kori oklevélcsoport (Borsa Iván munkája) 1963-as állapotot mutat, az apparátus nem készült el, az közben eltelt időben a szakirodalom jelentős eredményeket hozott. A pályázatban részt vevő kutatók feladata a Györffy-kézirat rendezése, a hiányok pótlása, a szövegkolláció, az apparátus és a forráskritikai készlet elkészítése.
angol összefoglaló
The aim of this research is the edition of the second volume of Diplomata
Hungariae antiquissima, which initiated the famous scholar György Györffy.
The first volume of this project contains the charters of the years from
1000 A. D. to 1131. A. D., concerning Hungarian early medieval history.
This continuation undertakes the same task of editing between the years
1131-1196. There are available some works or manuscripts which were
compiled by Györffy and by his fellow scholars, but these manuscripts are
rather incomplete; they must be completed and processed. The most
important defect is the absence of the charters of the popes and his
legates from this age. The most sufficient part of this manuscript is a
work of Iván Borsa, archivist, which contains the texts of charters
between the years 1172-1196, from the age of king Béla III. Unfortunately,
the status of this part also reflects the facts from 1963, the apparatus
still required and the reference literature brought important results
since then. The proposition of the researchers participating in this
project is: arranging the manuscript of Györffy, supplementing of
failures, collation of texts, making of apparatus and critical analysis of
sources.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A támogatási összegeket a munkatervbe foglalt költségterv szerint igyekeztünk felhasználni. Az utazási keretet hat római és két párizsi tanulmány- ill. konferenciaútra használtuk fel. A konferenciákon a projekt résztvevői részéről két német nyelvű előadás hangzott el. A kerekasztalaink biztosították a körülményeket a tudományos eszmecseréhez, ezek főként a kiadási elvek elméleti kérdéseire összpontosítottak. A munka során együttműködtünk a párhuzamos projektekkel. A teljes kézirat egyelőre nem készült el, részeredményeink már bíztatóak a munka közeli jövőbeni megjelentetését illetően. Elkészült a tördelőformátum, mely alkalmas arra, hogy a DHA által kínált információkat kezelje. A leginkább lényeges eredménynek az átörökölt kézirati anyag fizikai egyesítését, rendszerezését és a megóvásáról való gondoskodást látjuk, valamint az egész anyag digitalizálását és egy olyan adatbázisba szerkesztését, mely az oklevélfotók és az elődök kéziratainak fényképei és legépelt és szerkesztett változatai mellett a legfontosabb tudományos segédanyagokat is tartalmazza. A bevezető tanulmány vázlata és egyes szövegrészei már alkalmasak a megvitatásra. Reményeink szerint a kisebb hiányokkal elvégzett kutatómunka garanciáját jelenti egy valóban korszerű, mintaszerű forráskiadvány megszületésének.
kutatási eredmények (angolul)
We aimed to make use of the support money according to the budget schedule of our work plan. The our travel funds were spent on six research and conference trips in Rome and two in Paris. The participants of our project held two conference talks in German. Our scientific workshops ensured excellent conditions to scientific talks. As editing principles seemed to require professional consensus the most, our discussions mainly focused on these theoretical questions. We cooperated with parallel projects including. The entire manuscript has not yet been completed. However, our partial results are promising and anticipate the publication of our work in the near future. We have developed a typesetting format that enables us to manage the items of information in the DHA and also employable in other editions of diplomatic sources. The most essential partial results are the physical unification, classification, preservation and digitalisation of the inherited manuscript material. Our database contains the photographs and the typed and edited versions of the charters and the notes of our predecessors just as the most important secondary literature. The outline and several samples of the introductory study are already suitable for discussion. We are sure that our elaborate and detailed research will guarantee the publication of an indeed up-to-date and excellent edition of the sources, which can match to the international standards too.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75697
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bácsatyai Dániel: Levélírás és prologus a 12. századi forrásokban., Történelmi Szemle 52 (2010) 125-132., 2010
Farkas Zoltán: A Diplomata Hungariae Antiquissima kiadási elveiről., Történelmi Szemle 52 (2010) 133-142., 2010
Vajk Borbála: Adalékok Ikervár korai történetéhez., Vasi Szemle 64 (2010) 698-710., 2010
Szovák Kornél: Gersei Pethő János címerbővítő armálisa., Turul 83 (2010) 97-103., 2010
Farkas Zoltán: Czebe Gyula (1887–1930) emlékezete, Antik Tanulmányok 55 (2011) 118–124., 2011
Farkas Zoltán: Gyóni Mátyás (1913-1955) emlékezete, Antik Tanulmányok 55 (2011) 125–133., 2011
Bácsatyai Dániel: Utószó., Gombos A. F.: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae IV. (reprint) Budapest 2011, 255-263., 2011
Bácsatyai Dániel: A Catalogus Fontiumban található források korszerű kiadásainak bibliográfiája., Gombos A. F.: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae IV. (reprint) Budapest 2011,264-278., 2011
Bácsatyai Dániel: “Ut mortuus seculo, solus soli viveret Deo” The Charter of Hermit Andreas and Admont., Sajtó alatt (Acta Antiqua 2012), 2012
Szovák Kornél: Ilkusi (Bylica) Márton pápai bullái. Forrásközlés a Vatikáni Levéltárból., Magyarország és a Római Szentszék. (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk.: Tusor Péter. Budapest – Róma 2012, 27-49., 2012
Szovák Kornél: Santo Stefano Re d’Ungheria. Fondatore dello Stato e apostolo della Nazione. Roma 2012, 48 p., Roma 2012, 2012
Bácsatyai Dániel: “Ut mortuus seculo, solus soli viveret Deo” the charter of hermit Andreas and Admont., Acta Antiqua 52 (2012:1) 27-34., 2012
Bácsatyai Dániel: Gesta eorum digna aeternitate laudis (Közös motívumok Geoffrey of Monmouth és P. mester regényes gestáiban), Századok 147 (2013) (Közlésre elfogadva), 2013
Bácsatyai Dániel: Gaimar Estoire des Engleis-ének magyar vonatkozásai., Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely – Sághy Marianne. (Közlésre elfogadva), 2013
Bácsatyai Dániel: Patterns of Myth-Making: Galfridian Influences on Hungarian Pseudo-Historical Narrative., FREOND IC GEMETE WIÐ. Ed. Znojemská, Helena. Cambridge-Prague (Cambridge Scholars) 2013. (Megjelenés alatt), 2013
Szovák Kornél: Magyar opinió a ferences szegénységi vitában, Peritia linguarum. A Vienne-i Zsinat a nyelvek oktatásáról. Szerk. Mayer Gy. – Mayer É. Budapest – Piliscsaba, 2013 (megjelenés alatt).., 2013
Kóta Péter: A vienne-i zsinat helye az emberi lélek és az animáció meghatározásának történetében, Peritia linguarum. A Vienne-i Zsinat a nyelvek oktatásáról. Szerk. Mayer Gy. – Mayer É. Budapest – Piliscsaba, 2013, 165-172 (megjelenés alatt)., 2013
Szovák Kornél: Beweisführung in politischen Briefen des 12-13. Jahrhunderts aus Ungarn, In: Fodor Pál, Mayer Gyula, Monostori Martina, Szovák Kornél, Takács László (szerk.) (szerk.) More Modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident: Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. Budapest: Argumentum Kiadó; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013. pp. 489-498., 2013
Szovák Kornél: Magyar opinió a ferences szegénységi vitában, In: Maróth Miklós (szerk.) (szerk.) Peritia Linguarum: A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Piliscsaba: Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2013. pp. 197-212. (Studia Philologica; 2.), 2013
Szovák Kornél: Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae, Supplementum I., Budapest, Argumentum Kiadó, 2013
Szovák Kornél: A váradi irásbeliség hagyománya, Klaniczay Gábor et al.: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. (Tanulmányok Biharország történetéből 1.) Nagyvárad 2014, 129-146., 2014
vissza »