Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75801
típus K
Vezető kutató Magyari Árpád
magyar cím Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása
Angol cím Correlation of the plio-pleistocene sediments of the western basin margin of the Great Hungarian Plain
magyar kulcsszavak Alföld, nyugati medenceperemek, posztpannon üledékek, korreláció, OSL-kormeghatározás, neotektonika
angol kulcsszavak Western basin margins, Great Hungarian Plain, post-pannonian sediments, correlation, OSL-dating, neotectonics
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Geológia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MAFI (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
résztvevők Babinszki Edit
Chikán Géza
Jámbor Áron
Kercsmár Zsolt
Koloszár László
Marsi István
Musitz Balázs
Nádor Annamária
Síkhegyi Ferenc
Thamóné dr. Bozsó Edit
Tóthné Makk Ágnes
Unger Zoltán
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.219
FTE (kutatóév egyenérték) 18.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatómunka célja az Alföld nyugati részének és az avval határos peremterületeinek - földtani egységként mint negyedidőszaki medence nyugati része és annak pereme - posztpannon fejlődéstörténetének, az üledékképződés vertikális és regionális törvényszerűségeinek részletes, komplex vizsgálata, a részmedencék szerkezeti, neotektonikai fejlődésmenetének rekonstrukciója, illetve az üledékképződés és a szerkezeti fejlődés kapcsolatának nyomozása. A vizsgálandó terület fő célpontja az Alföldet határoló nyugatról peremi dombvidék (Szlavónia, Baranya-, Tolnai-, Somogyi-dombság keleti pereme, a Gödöllői-dombság D-i, DNy-i pereme), kisebb részben az Alföld nyugati peremvidéke és belseje, fiókmedencéi.
A kutatás várható eredménye az Alföldet nyugatról övező, dombsági- és hegységperemeken kibukkanó posztpannon – pliocén és pleisztocén – üledékek üledékföldtani vizsgálata és korrelációja. Remélhető eredménye továbbá a peremi képződményeknek az üledékgyűjtő részmedencékben kimutatható – többek között dunai eredetű - plio-pleisztocén üledékföldtani ciklusokkal és neotektonikai eseményekkel való párhuzamosítása és azok egységes kronológiai és neotektonikai fejlődéstörténetbe való foglalása.
Mindezek az eredmények döntően kihatnak a Duna-Tisza köze ivóvízkészletének meghatározására, vízbázis védelemére, a geotermikus energiakészlet kiaknázhatóságának becslésére, hulladék elhelyezésre illetve fokozattan veszélyes létesítmények építési kockázatainak felmérésére.
angol összefoglaló
The main goal of the project is to study the post-Pannonian evolution history of the western basin margin areas of the Quaternary depression of the Great Hungarian Plain. This includes the complex sedimentological and structural investigations of the different sub-basins, as well as the western basin margin areas, and the evaluation of tectonic control on sedimentation and landscape development. The study areas mainly include the hilly regions around the western part of the Great Hungarian Plain (Slavonia, eastern margin of the Baranya-, Tolna-, Somogy Hills, S-SW part of the Gödöllő and Cserhát Hills). The inner margin of the Great Hungarian Plain and the basin interior areas are going to be studied, too at a less extent.
Based on the sedimentological and stratigraphical investigations of the Plio-Pleistocene sediments around the western basin margin, the geological and structural evolution of the area will be outlined. Expected results include the correlation of basin margin sequences with the main sedimentary units of the western basin interior areas, in the frame of a complex geotectonic evolution history.
The results are expected to be broadly utilised in groundwater management policies of the Duna-Tisza area, investigation of geothermal resources of the basin, outlining of waste repository sites, as well as risk assessment of hazardous investments/constructions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során elvégzett munka hat nagyobb témakör köré csoportosítható: 1. Szlavónia és a Dráva-medence területén végzett negyedidőszaki képződmények térképezése. Eredménye a Sellye-Slatina és Dolnji Miholjac 1: 100 000 közös horvát-magyar térképlapok és a dél-baranyai – DK-dunántúli löszök korrelációja. 2. A medence DNy-Ny-ÉNy-i peremén (DK Dunántúlon, Baranyai-, Tolnai-, Somogyi-dombság, Gödöllői-dombság nyugati részén, Cserhát déli lábánál) végzett terepi, földtani korreláció. Eredménye több regionálisan is korrelálható eróziós, paleoszeizmológiai és neotektonikai esemény. 3. A MÁFI által az üveghutai telephely fúrásos kutatása során nyert rétegsorok párhuzamosítása egymással, a Tolnai-hegyhát fúrásaival és a térség feltárásaival. Eredménye a DK-dunántúli lösz rétegsorok terepi, mélyfúrás-geofizikai és laboratóriumi jellemzőinek párhuzamosítása és kiértékelése. 4. Az OSL kormeghatározás pontosságának fejlesztése, a mérés módszertani pontosítása és új módszerek elsajátítása. Eredménye pIRIR (post infrared infrared) mérések, amellyel néhány százezer éves korok is nagy pontossággal meghatározhatók. 5. A medenceterületeken a plio-pleisztocén képződmények karotázs görbéinek újraértékelése alapján azok fácies elterjedésének és vastagságának térképezése, negyedidőszaki mélység- és talp-térkép előállítása. 6. A Körös medence térségében - mint modellterületen - a folyóvízi üledékfeltöltődés típusai, a neotektonikus mozgások és talajfejlődés közötti kapcsolatok vizsgálata.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project consisted of six main topics: 1. Geological mapping of the quaternary sediments of Slavonia and Drava-valley. The results are the Sellye-Slatina and Dolnji Miholjac 1:100 000 Croatian-Hungarian geological sheets and the correlation of loess sections between S-Baranja and SE Transdanubia. 2. Geological field correlation on the SW-W-NW part of the basin margin (SE Transdanubia, Baranya-, Tolna-, Somogy-Hill, western part of Gödöllő Hills, S-Cserhát Hill). It is resulted in three discovered erosional, paleoseismological and neotectonic regional events which can be correlated to each other. 3. The correlation of borehole and outcrop data of Mórágy and Tolna-Hegyhát blocks. It is resulted in the correlation of the determined geophysical units, with the documented field units and geophysical measurements (mainly resistivity and magnetic susceptibility). 4. Improving the methodology and accuracy of the OSL measurements of Geol. Ins. Hungary’s laboratory – the new pIRIR measurements can be applied up to several hundreds of thousands of years. 5. Systematic mapping of the Plio-Pleistocene formations mainly based on well log reinterpretations in the basin area which resulted in a facies distribution and Quaternary Basement Map of the basin (Alföld). 6. Study the relationship between different types of drainage pattern development, vertical neotectonic movements and soil formation in the vicinity of the Körös Basin as a model area.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75801
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Chikán G.: Heavy Loess-Wall Movements at Danube River in Dunaszekcső (Hungary), LoessFest ’09, International Conference on Loess Research, Novi Sad, 2009. August 31 – September 1., abstract book, 53. p, 2009
Koloszár L., Marsi I.: The Thickest and the Most Complete Loess Sequence in the Carpatian Basin: The Borehole Udvari-2A, LoessFest ’09, International Conference on Loess Research, Novi Sad, 2009. August 31 – September 1., abstract book, 107. p, 2009
Magyari Á., Unger Z., Tóthné Makk Á., Babinszki E., Kercsmár Zs., Koloszár L., Marsi I., Nádor A., Tullner T.: Az Alföld negyedidőszaki képződményeinek karotázs szelvények átértékelése alapján szerkesztett talpmélység-térképe, XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő, Románia, 2009 április 2-5., Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 162. o., 2009
Magyari Á., Musitz B., Thamó Bozsó E.: Origin and timing of development of radial valley system on the northern part of the Transdanubian Hills (Somogy, Hungary), HUNTEK, Pécs, 13-16 May, abstract book, 51. p., 2009
Magyari Á., Chikán G., Koloszár L., Marsi I., Galovič L.,, Grizelj A.: Late Pleistocene terrestrial sediments in the surroundings of Ilok (Croatia) and its possible correlation with South Transdanubian (Hungary) sediments, LoessFest ’09, International Conference on Loess Research, Novi Sad, 2009. August 31 – September 1., abstract book, 108. p, 2009
Thamó-Bozsó, E., Biro, T. K.: Optically stimulated luminescence dating of sediments on archaeological sites, MinPet2009 & 4th Mineral Sciences in the Carpathians Conference and Eötvös Workshops in Science meeting, Budapest, 2009. szeptember 7–11. Mitteilungen der Österreichische, 2009
Thamó-Bozsó E., Nádor A., Magyari Á.,: A luminescens kormeghatározás alkalmazása a történelmi idők környezeti eseményeinek datálására – Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és ter, Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében – Hantken Kiadó, Budapest, 399-407., 2009
Chikán G., Hećimović I.: Borderless geology: Geological Maps of Drava territory, Croatian Geological Congress with international participation Sibenik 14.–15. 10. 2010. Abstract Book, pp. 364-365., 2010
Hećimović I., Marsi I., Banak A., Chikán G., Ferić P., Grizelj A., Horvat M., Koloszár L. & Magyari Á.: Correlation of Quaternary and Tertiary sediments of Drava-valley at Sellye–Slatina sheet, scale 1: 100.000, 4. Croatian Geological Congress with international participation Sibenik 14.–15. 10. 2010. Abstract Book, pp. 369-370., 2010
Koloszar L: The thickest and the most complete loess sequence in the Carpathian basin: the borehole Udvari–2A, Central European Journal of Geosciences 2(2), 165-174., 2010
Koloszár L., Marsi I.: A Kárpát-medence legvastagabb és legteljesebb löszrétegsora: Az Udvari-2A fúrás szelvénye és kvarter rétegtani jelentősége, Földtani Közlöny. 140/3, 251–262., 2010
Magyari Á., Marsi I., Galovic L.: Pleisztocén szárazföldi üledékek fáciesváltozásai Ilok (Újlak, Szlavónia) térségében és azok korrelációja a Dél-Dunántúl lösz szelvényeivel, – XII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Nagyenyed, Románia, 2010 április 8-11., Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 154-155., 2010
Magyari Á., Nádor A., Tóthné Makk Á., Babinszki E., Jámbor Á., Juhász Gy., Kercsmár Zs., Marsi I., Muráti J., Thamóné Bozsó E., Unger Z., Tullner T.: Az Alföld negyedidőszaki medencefejlődése – eredmények, megoldandó feladatok és kérdések – Medencefejlődés és geológiai erőforrások: víz, szénhidrogén, geotermikus energi, Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, Szeged, 2010. május 20-22. Geolitera, 21-22.o., 2010
Magyari Á. & Marsi I.: Indications of neotectonic activity of Late Pleistocene terrestrial sediments in the middle part of the Danube valley, 4. Croatian Geological Congress with international participation Sibenik 14.–15. 10. 2010. Abstract Book, 397 p, 2010
Magyari Á., Marsi I.: Indications of Pleistocene Geomorphic Processes in the Middle Part of the Danube Valley, International Workshop on Loess Research and Geomorphology - INQUA Loess Focus Group & Carpatho-Balkan Geomorphological Comission, Pécs, Hungary 17-21 October 2010, Book, 2010
Marsi I., Hecimovic I.: Sellye–Slatina - Geological maps of Drava territory 1:100.000, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Croatian Geological Survey, Zagreb, 2010
Thamóné Bozsó E., Nádor A., Magyari Á.: Késő-pleisztocén – holocén törmelékes üledékes kőzetek kora, származása, és a folyóvízhálózat változásai OSL kormeghatározás és nehézásvány vizsgálat alapján, Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, 2010. június 11-13, Gárdony, előadás, absztrakt p. 18., 2010
Thamó-Bozsó E., Magyari Á.: Tracing the origin of some loess and loess-like sediments in Transdanubia and valleys of Ér- and Berettyó Rivers by the help of OSL dating and heavy mineral analysis, International Workshop on Loess Research and Geomorphology - INQUA Loess Focus Group & Carpatho-Balkan Geomorphological Comission, Pécs, Hungary 17-21 October 2010, Book, 2010
Thamó-Bozsó, E., Magyari, Á., Musitz, B., Nagy, A.: OSL ages and origin of Late Quaternary sediments in the North Transdanubian Hills (Hungary): timing of neotectonic activity, Quaternary International, 222 / 209-220, 2010
Unger Z., Magyari Á., Pál-Molnár E., Szakács S.: Medencefejlődés és geológiai erőforrások: víz, szénhidrogén, geotermikus energia, Kirándulásvezető, Zarándi-hegység, Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, Szeged, 2010. május 20-22, Magyarhoni Földtani Társulat, 22.o., 2010
Wacha, L.; Koloszár, L.; Chikán, G.; Galović, L.; Magyari, Á.; Marsi I.; Tsukamoto, S.: IRSL Dating of a Quaternary Sediment Succession in Šarengrad, Eastern Croatia, 4. Croatian Geological Congress with international participation Sibenik 14.–15. 10. 2010. Abstract Book, pp. 380-381., 2010
Galović, L., Wacha, L., Frechen, M., Koloszár, L., Chikán G., Magyari, Á., Marsi I.: Correlation of two loess sections from Šarengrad, Eastern Croatia, 2. znanstveni skup Geologija kvartara u Hrvatskoj. Zagreb, Hrvatska, 25.-26.03.2011., 2011
Magyari Á. Kercsmár Zs., Unger Z., Thamó Bozsó E.: Negyedidőszaki képződmények neotektonikai és üledékföldtani vizsgálata az Ér-völgyében, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, 2011. márc. 31-ápr. 3. Abstract 298. o., 2011
Magyari Á. Marsi I., Thamó Bozsó E.: Üledékföldtani és tektonikai megfigyelések az M6 autópálya Paks környéki szelvényeiben, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, 2011. márc. 31-ápr. 3. Abstract 237. oldal., 2011
Magyari Á., Marsi I. and Thamó Bozsó E.: Indications of Late Pleistocene Neotectonic and paleoseismic activity in the Middle Part of the Danube Valley (Pannonian Basin), XVIII. INQUA Congress Bern, Switzerland, 21-27 July 2011, Abstracts., 2011
Marsi I., Hecimovic I., Banak A., Chikán G., Feric P., Grizelj A., Horvat M., Koloszár L., Magyari Á.: Negyed- és harmadidőszaki képződmények korrelációja a Dráva mentén – a Sellye-Slatina 1:100 000 méretarányú földtani térképlap horvát-magyar reambulációja, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, 2011. márc. 31-ápr. 3. Abstract 230. oldal., 2011
Marsi I., Zilahy-Sebess L., Magyari Á.: Correlation of loess sequences of Southeastern Transdanubia based on field observations, well-logging and laboratory investigations (Hungary), XVIII. INQUA Congress Bern, Switzerland, 21-27 July 2011, Abstracts, 2011
Marsi I., Selmeczi I., Koloszár L., Vatai J., Szentpétery I., Magyari Á., Róth L: Geological mapping and environmental analysis — the collapse of the dam in Kolontár, Central European Geology (in press), 2011
Nádor, A., Sinha, A., Magyari, Á., Tandon, S.K., Medzihradszky, Zs, Babinszki, E., Thamó-Bozsó, E., Unger, Z., Singh, A: Late Quaternary (Weichselian) alluvial history and neotectonic control on fluvial landscape development in the southern Körös plain, Hungary, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 299 (2011) 1–14. doi:10.1016/j.palaeo.2010.09.018, 2011
Thamó-Bozsó, E., Magyari, Á., Csillag, G., Fodor, L., Nagy, A: New luminescence age data of Late-Pleistocene sediments in the border areas of the Great Hungarian Plain, 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2011), 10-14 July 2011, Toruń, Poland, Book of Abstracts, p. 202., 2011
Thamó-Bozsó E., Magyari Á., Marsi I.: Heavy mineral composition of some loess and loess-like sediments in Hungary, XVIII. INQUA Congress Bern, Switzerland, 21-27 July 2011, Abstracts., 2011
Thamóné Bozsó, E: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2011, július 10-14), Toruń, Lengyelország, Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztály és Ásványtan-Geokémiai Szakosztály, Őszi konferencialevelek, Budapest, ELTE,, 2011
Thamóné Bozsó E., Nagy A.: Késő-negyedidőszaki üledékek betemetődési korának meghatározása kvarcszemcsék lumineszcens (OSL) vizsgálatával, Földtani Közlöny 141/1, 41–56., 2011
Galović L., Wacha L., Koloszár L., Chikán G., Magyari Á., Marsi I., & Frechen M.: Upper & Middle Pleistocene Loess Records in Šarengrad Sections, Loess in China & Europe, International Conference on Loess Research, INQUA Loess Focus Group Meeting, 27-30 September 2012, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, Abstract book, p, 2012
Magyari Á., Marsi I. Thamó-Bozsó E: Késő-pleisztocén neotektonikai és paleoszeizmológiai tevékenységek nyomai a Duna-völgy középső részén, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIV. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Arad, 2012. márc. 29-ápr. 1. Abstract 235. oldal, 2012
Magyari Á., Marsi I. Majercsik Cs., Thamó-Bozsó E.: Késő-negyedidőszaki paleomorfológiai és neotektonikai megfigyelések a Zagyva-völgy felső részén, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIV. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Arad, 2012. márc. 29-ápr. 1. Abstract 236. oldal, 2012
Magyari Á.: Indications of Late Pleistocene neotectonic and paleoseismic activity in the middle part of the Danube Valley (Pannonian Basin), Quaternary International, Volumes 279–280, 16 November 2012, Page 299, 2012
Marsi I. Zilahy-Sebess L., Magyari Á.: Délkelet-dunántúli lösz rétegsorok terepi, mélyfúrás-geofizikai és laboratóriumi jellemzőinek párhuzamosítása és értékelése, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIV. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Arad, 2012. márc. 29-ápr. 1. Abstract 237. oldal, 2012
Marsi I.: Dévaványa környéke földtani felépítése és talajai, In: Németh Cs. (szerk.) Dévaványa története. Papp Tibor, Dévaványa, pp. 10–29., 2012
Marsi I.: Liffa Aurél a földtani térképező-talajkutató, Előadás, a Magyarhoni Földtani Társulat, Tudománytörténeti szakosztálya emlékülése (2012.04.25). Budapest, 2012
Marsi I.: Correlation of loess sequences in Southeastern Transd-anubia based on field observations, well-log interp-retations and laboratory investigations (Hungary), Quaternary International, Volumes 279–280, Page 308, 2012
Marsi I., Magyari Á., Zilahy-Sebess L.: Correlation of loess sequences based on field observations, well-log interpretations and laboratory investigations in the Middle Part of the Danube Valley (Hungary), Loess in China & Europe, International Conference on Loess Research, INQUA Loess Focus Group Meeting, 27-30 September 2012, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, Abstract book, p., 2012
Thamó-Bozsó E., Nagy A., Magyari Á.: Radioactive isotope content of some loess sections in Hungary, Loess in China & Europe, International Conference on Loess Research, INQUA Loess Focus Group Meeting, 27-30 September 2012, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, Abstract book, p., 2012
Thamó-Bozsó E.: Heavy mineral composition of some loess and loess-like sediments in Hungary, Quaternary International, Volumes 279–280, 16 November 2012, Page 489, 2012
Thamó-Bozsó E.: Luminescence characteristics of quartz separated from Late-Pleistocene-Holocene sediments of the Carpathian Basin, JOINT MSCC+CEMC 2012, 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference and 3rd Central-European Mineralogical Conference, Acta Universitatis Szegediensis: Acta mineralo, 2012
Thamó-Bozsó, E., Ó.Kovács, L., Magyari, Á., Marsi, I.: Tracing the origin of loess in Hungary by the help of heavy mineral composition data, Quaternary International (közlésre benyújtva), 2012
Thamó-Bozsó E.: Hajdani szelek nyomában. Éghajlatunk múltbéli változékonysága, Élet és Tudomány, 2012/14, pp. 438-440., 2012
Thamóné Bozsó E., Nagy A. Magyari Á.: Radioactive isotope content of some loess sections in Hungary, Őszi konferencialevelek. MFT Agyagásványtani Szakosztály és Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadóülése, 2012. december 17., 2012
vissza »