Magyarország alkotmány- és parlamentarizmustörténete 1989-2007  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75816
típus PD
Vezető kutató Smuk Péter
magyar cím Magyarország alkotmány- és parlamentarizmustörténete 1989-2007
Angol cím History of Hungarian Constititutionalism and Parliamentarism 1989-2007
magyar kulcsszavak alkotmányjog, parlamentarizmus, jogállam
angol kulcsszavak Constitutional Law, Parliamentarism, Rule of Law
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Alkotmányjog
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék (Széchenyi István Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.222
FTE (kutatóév egyenérték) 2.28
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás Magyarország rendszerváltás utáni alkotmányfejlődését kívánja feltárni és összegezni. A jogállam kiépülésének bemutatását két dimenzióban végzi el: egyrészt a politikatörténet állomásaihoz (kormányzati ciklusokhoz) igazodóan kronologikusan elemzi az alkotmányfejlődés mozzanatait, másrészt a kutatás az alkotmányos intézmények dimenziójában, azok tartalmi fejlődésének ívét külön esettanulmányokban kívánja felvázolni.
A kutatás kiindulása interdiszciplináris: tárgya mind az alkotmányjog, mind a politikatudomány vizsgálódási körébe sorolható. A normatív alkotmánytani megközelítés és a közhatalom gyakorlását, politikai küzdelmeit elemző politikatudomány szükségszerűen találkozik. Az elvégzendő vizsgálat lényege, hogy a legújabb magyar alkotmányfejlődéshez és politikai hátteréhez együttesen gyűjtsön információkat. A kutatás szinoptikus módszerével olyan mélyelemzésre nyílik mód, amely az alkotmányjog újdonságként értékelhető elméletalkotását, összefüggés-vizsgálatát eredményezheti.
A kutatás terméke egy monográfia, amely folyóiratcikkekkel, konferencia-előadásokkal együtt az eredmények közzétételét jelenti. A monográfia az alkotmányjogi és politikatudományi kurzusok anyagaként nyújt informatív segédletet. Összehasonlító és mélyelemző dimenzióit tudományos kérdésfelvetések és témamegjelölések egészítik ki, újabb kutatási témákat is felvetve. A részeredmények közzététele a szakmai közvéleményben párbeszédet indíthat több, napjainkban szélesebb körben felvetett, s a rendszerváltás utáni alkotmányfejlődést érintő közjogi kérdésben.
angol összefoglaló
This research aims the analyzing and summarizing of the constitutional development of Hungary after 1989. It demonstrates the evolution of the rule of law in two dimensions: 1) chronologically, according to the events of political history; 2) analyzing the constitutional institutions in case studies.
The starting point of the research is interdisciplinary: its subject is observed both by constitutional law and political science. The normative approach of constitutional law and the political science concerning the political struggles meet here necessarily. The matter of the research is to collect information to the recent constitutional development and its political background. The ‘synoptical’ approach provides a deeper analysis for constitutional law, which could be considered as a novelty in concept-formation and in observation of coherencies.
The outcome of the research is a monograph, which is – with joined articles and lectures – for publishing the results. This monograph would be a useful material for courses in constitutional law and political sciences. Its analysis is completed with scientific questioning and specification of new research topics. The publication of results on the constitutional achievements and shortcomings of the 3rd Hungarian Republic would be able to generate new issues in professional discourse – the need for such a discourse and research can be observed in public opinion’s recent debates.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során feltártam a magyar parlamentarizmus és alkotmányfejlődés történetét 1989 és 2011 vége között. A kutatás egyesítette az alkotmányjogi és a politikatudományi megközelítést, révén a közjogi átalakulások és jogesetek politikai hátterét feltárva magyarázta a jogállamiság és a kormányforma tartalmi fejlődését, alakulását. A kutatás ciklusonként haladva mutatta be a választásokat, a parlament megalakulását, működésének sajátosságait, elemezte a parlamenti jog és funkciók fejlődését, valamint a főbb közjogi eseteket. A Kutatás összefoglalója elvégzi a parlamentarizmus főbb ismérveinek immár nem ciklusonkénti dimenzióban való áttekintését, a főbb állami szervek szabályozásának, a személyi döntéseknek, az alapjogvédelemnek és mindezek alapján a magyar demokrácia jellegének elemző bemutatásával. A kutatás végén arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a parlament hatáskörgyakorlásának ismérvei, az alkotmányos intézmények működési tapasztalatai és a politikai erők (elitek) stratégiája nyomán a még nem régiben is konszenzusosnak tartott magyar demokrácia-típus alapvetően inkább a többségi modellhez tartozik.
kutatási eredmények (angolul)
The research helped to summarize the history of the Hungarian parliamentarism and constitutional develepoments between 1989-2011. The research combined the methodology of constitutional law and political sciences, since the political background of the constitutional changes and case-law helped to interpret the development of rule-of-law and the form-of-government. From terms to terms of the parliament, the research documented the elections, the constituent sessions of the legislative, features of its functioning, analysed the parliamentary functions and the legal regulation thereof, and the most important legal cases. The summary of the research outlines the main features of Hungarian parliamentarism, the regulation of the main state organs and fundamental rights, the personal decisions - and finally the character of the Hungarian democracy. At the end, I take the position that the Hungarian political system can be regarded as a majoritarian one, regarding the competencies of Parliament, the practice of the state organs, and the strategies of the political forces (elites) - rather than a consensual one, as it was considered even till recently.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75816
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Smuk Péter: A frakcióvezető különleges hatásköréről, Közjogi Szemle, 2009/2. sz. 14-16. o., 2009
Smuk Péter: Az Országgyűlés funkcióinak fejlődéstörténete - 1985-1990, Jog-Állam-Politika, 2009/3. sz. 36-63. o., 2009
Smuk Péter: Az Országgyűlés személyi döntései - 1989-2009, A köztársasági alkotmány 20 éve. Pécs, 2009., PAMA. p. 453-467., 2009
Smuk Péter: Az Európai Tanács rasszizmus elleni kerethatározatával kapcsolatos alkotmányjogi és jogalkalmazói problémák, Rendészeti Szemle - 2009/12. p. 3-17., 2009
Smuk Péter: A politikai zsákmányelv alkotmányos korlátai, Jog-Állam-Politika, 2010/4. p. 3-22., 2010
Smuk Péter - Kukorelli István: A magyar Országgyűlés 1990-2010. Öt parlamenti ciklus története, Budapest, Országgyűlés Hivatala. (S.P.: p. 61-128.), 2010
Smuk Péter: Kis magyar parlamentarizmus, Közjogi Szemle, 2010/4. p. 62-64., 2010
Smuk Péter: The Hungarian Parliament 1990-2010, Časopis pro právní vědu a praxi (Journal of Jurisprudence and Legal Practice) [Brno, CZ] 2010/2. p. 151-162., 2010
Smuk Péter: Szervezetalakítási vagy zsákmányszerzési hatáskörök?, DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO, 2010/3-4. p. 226-238., 2010
Smuk Péter: Egy kétharmados kormány ellenzékének jogai, Jog-Állam-Politika, különszám, Győr, 2011. p. 17-25., 2011
Smuk Péter: Parliamentarism in Hungary 1990-2010, Perspectives For The Development Of Constitutional Law In The Conditions Of Integrating (Bratislava), 2011
Smuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011, Bp., Osiris kiadó, 2011
Smuk Péter: Constitutional Changes in Hungary between 1989-2011 and the Hungarian Democracy, CONSTITUTIONAL AND POLITICAL PROCESSES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: TWENTY YEARS AFTER . Moszkva, 2012.02.17-18., Konferencia-előadás., 2012
vissza »