Nyelv, kultúra, értelmezés. A humántudományok és a hermeneutika érintkezési pontjai és elágazásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75840
típus K
Vezető kutató Fehér M. István
magyar cím Nyelv, kultúra, értelmezés. A humántudományok és a hermeneutika érintkezési pontjai és elágazásai
Angol cím Language, Culture, Interpretation: Interconnections and Diversities between the Humanities and Hermeneutics
magyar kulcsszavak humántudományok, filozófia, hermeneutika, esztétika, filológia
angol kulcsszavak Humanities, Philosophy, Hermeneutics, Aesthetics, Philology
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Filozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Herder Alapítvány
résztvevők Bacsó Béla
Kulcsár Szabó Ernő
Szegedy-Maszák Mihály
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.416
FTE (kutatóév egyenérték) 3.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a kultúratudomány és hermeneutika kapcsolatainak a legújabb nemzetközi kutatások fényében való feltárása, alkotó hozzájárulás e stúdiumok elmélyítéséhez nemzetközi együttműködésben és publikációk révén. A részvevő kutatók előzetes munkái és nemzetközi kapcsolatrendszere nagy mértékben valószínűsítik a kutatás eredményes lefolytatását. A várható konkrét és ellenőrizhető eredmények a kutatás révén közzétett tudományos közleményekben, egyetemi kurzusok és előadások tartásában, konferenciarészvételekben és egyéb -- hazai és nemzetközi -- együttműködési formákban mutatkoznak meg.

A kutatás a humán tudományok benső összefüggéseinek -- a hermeneutika integratív szemléletmódja alapján történő -- feltárásához lényeges adalékokkal szolgálhat. A tervezett kutatási projekt új szempontokkal gazdagíthatja a tudományterület művelését, jelentősen hozzájárulhat az akadémiai diszciplinák szerint elkülönült-felszabdalt humán tudományszakok (pl. filozófia, irodalom, nyelvtudomány, teológia) integrálásához, egységes szempontú megközelítéséhez, a kutatói utánpótlás fejlesztéséhez, a hazai és külföldi kutatási együttműködési hálózat erősítéséhez, valamint -- a tervezett nemzetközi együttműködés és a részvevő kutatók előzetesen kiépült kapcsolatrendszere révén -- a hazai kutatóbázis nemzetközi szintű eredményekre történő alkalmassá tételéhez.

A várható eredmények és azok adaptálása alkalmasak a hazai humántudományi oktatás és doktori képzés naprakésszé tételére, és hozzásegítenek a tudományterület európai szintű konvertibilitásához.
angol összefoglaló
The planned research proposes explore interconnections between cultural studies and hermeneutics in the light of most recent international research, as well as actively contributing to furthering those studies by publications and international cooperation. The research participants’ previous scholarly activity and international contacts make a successful development and completion of the research highly plausible. Concrete and verifiable results to be awaited to originate from the research include publications based on the output of research done, graduate courses and lectures, contributions to conferences, as well as other forms of -- domestic and international -- cooperation.

The research proposes to provide essential contributions to exploring the interconnections among the human disciplines primarily by adopting the integrative perspective of hermeneutics. The research proposal suggests to provide new approaches to dealing with themes related to those areas, to contribute lending human studies, otherwise typically dealt with and pursued separately by each discipline (e.g., philosophy, literature, linguistics, theology, etc.) an integrative view, to further graduate school research, to reinforce and intensify international cooperation network, as well as to enable domestic research teams to adapt international research results by drawing on the international contacts developed by the research participants in the course of the previous years.

The results to be benefited from the research proposal together with their domestic adaptation are apt to update graduate teaching courses and to help make the area of human studies convertible to European standards.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célul tűzte ki a kultúratudomány és a hermeneutika kapcsolatainak a legújabb nemzetközi kutatások fényében való feltárását, alkotó hozzájárulást e stúdiumok elmélyítéséhez nemzetközi együttműködésben és publikációk révén. A konkrét eredmények a kutatás révén közzétett tudományos közleményekben, egyetemi kurzusok és előadások tartásában, konferencia-részvételekben és egyéb -- hazai és nemzetközi -- együttműködési formákban mutatkoztak meg. A kutatás a humán tudományok benső összefüggéseinek -- a hermeneutika integratív szemléletmódja alapján történő -- feltárásához lényeges adalékokkal szolgált, új szempontokkal gazdagította a tudományterület művelését, jelentősen hozzájárulva az akadémiai diszciplínák szerint elkülönült-felszabdalt humán tudományszakok (pl. filozófia, filológia, irodalom, nyelvtudomány, teológia) integrálásához, egységes szempontú megközelítéséhez, a kutatói utánpótlás fejlesztéséhez, a hazai és külföldi kutatási együttműködési hálózat erősítéséhez, valamint -- a megvalósított nemzetközi együttműködés és a részvevő kutatók előzetesen kiépült kapcsolatrendszere révén -- a hazai kutatóbázis nemzetközi szintű eredményekre történő alkalmassá tételéhez. A kutatás keretében magyar és idegen nyelven közel harminc konferencia- és egyéb előadásra került sor, a közleményeket illetően magyar, német és angol nyelven több mint negyven tanulmány látott napvilágot.
kutatási eredmények (angolul)
The research proposed to explore the interconnections between cultural studies and hermeneutics in the light of most recent international research, as well as actively contributing to furthering those studies by publications and international cooperation. Concrete results originating from the research include publications based on the output of research done, graduate courses and lectures, contributions to conferences, as well as other forms of -- domestic and international -- cooperation. The research has provided essential contributions to exploring the interconnections among the human disciplines primarily by adopting the integrative perspective of hermeneutics. The research provided new approaches to dealing with themes related to those areas; it contributed to lending human studies, otherwise typically dealt with and pursued separately by each discipline (e.g., philosophy, philology, literature, linguistics, theology, etc.) an integrative view, to furthering graduate school research, to reinforcing and intensifying international cooperation network, as well as to enabling domestic research teams to adapt international research results by drawing on the international contacts developed by the research participants in the course of the previous years. The output of the research includes about thirty lectures or conference presentations, as well as more than fourty publications in Hungarian, German and English languages.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75840
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
István M. Fehér: Die Humboldt-Universität. Spannung von Idee und Institution, Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten, hrsg. Csongor Lörincz, Bielefeld: Transcript Verlag, 2011, 85–124. old., 2011
Fehér M. István: Őskeresztény élettapasztalat és eszkatológikus idő: Martin Heidegger korai vallásfenomenológiai előadásai, A vallási tapasztalat megértése. Jog, bölcselet, teológia, szerk. Bányai Ferenc, Nagypál Szabolcs, Bakos Gergely, Budapest: L'Harmattan, 2010, 29–57. old., 2010
Fehér M. István: Irónia és szolidaritás, Világosság LI, 2010 nyár, 3–28 old., 2010
István M. Fehér: Textkritik, Editionsgeschichte, Interpretation – Philologisch-hermeneutische Probleme der historisch-kritischen Editionen. Der Geist des Hegel’schen Werkes und [...], Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, hrsg. Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Ábel Tamás, Heidelberg: Winter Universitätsverlag, 2011, 389–427. o., 2011
István M. Fehér: Primal Christian Life Experience and Eschatological Time: Martin Heidegger’s Early Lectures on the Phenomenology of Religion, Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Volume XVI, Number 1, January – June 2011, Cluj University Press, 2011, 203–229. old., 2011
Fehér M. István: Az élet értelmére vonatkozó kérdés, Vigilia 76. évf. 2011/12, 908–912. old., 2011
Fehér M. István: Totalitás és enyémvalóság. A halál témája Heidegger 'Lét és idő'-jében, Don Quijote.hu – avagy a filozófia vándorútjai, szerk. Kissné Novák Éva és Laczkó Sándor, Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2011, 29–55. old., 2011
Fehér M. István: Létmegértés és filozófia – hit és teológia, Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról, szerk. Bakos Gergely OSB, Budapest: L’Harmattan – Sapientia Hittudományi Főiskola, 2011, 93–139. old, 2011
Fehér M. István: Az egyetem humboldti eszméje és a német idealizmus, Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban (Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XXXVIII.), szerk. Loboczky János, Eger: Líceum Kiadó, 2011, 15–33. old, 2011
Fekér M. István: Létmegértés és filozófia – hit és teológia, Világosság LI, 2010 tél, 107–144. old., 2010
Fehér M. István: Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő. Martin Heidegger korai vallásfenomenológiai előadásai, Magyar Filozófiai Szemle LV, 2011/4, 9–35. old., 2011
Fehér M. István: Literaturgeschichte ohne Ästhetik? Zur Literaturtheorie-Auffassung des jungen Lukács, Berliner Beiträge zur Hungarologie (Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin), Bd. 16, Berlin 2011, 9–23., 2011
Fehér M. István - Olay Csaba: A másik igazsága. Fehér M. István válaszol Olay Csaba kérdéseire, A másik igazsága, szerk. Lengyel Zsuzsanna Mariann és Jani Anna, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2012, 265–332. old., 2012
Fehér M. István: Textual Criticism, Edition History, Interpretation: Philological and Hermeneutical Problems of Historical-Critical and Life-Work Editions, Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Volume XVII, Number 1, January – June 2012, 114–181. old., 2012
Fehér M. István: Die Selbstinterpretation der Universität in der Auffassung von Loránd Eötvös, Berliner Beiträge zur Hungarologie (Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin), Bd. 17, 2012, 8–24. old., 2012
Fehér M. István: Wort und Zeichen: Die strukturalistisch-semiotische Sprachauffassung aus hermeneutischer Sicht, Hrsg. Ulrich Arnswald, Jens Kertscher und Louise Röska-Hardy mit einem Geleitwort von Hans-Peter Schütt Heidelberg: Manutius Verlag, 2012, 91–109. old., 2012
Fehér M. István: Destruktion und Applikation oder Philosophie als »Philosophie ihrer Zeit«: Geschichte und Geschichtlichkeit in Heidegger und Gadamer, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie / Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy 28, 2012, 67–86. old., 2012
Fehér M. István: Hermeneutika és applikáció – destrukció és dekonstrukció (Heidegger, Gadamer, Derrida), Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida, szerk. Nyírő Miklós, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2012, 25–74. old., 2012
Fehér M. István: Hermeneutika és applikáció – destrukció és dekonstrukció. Heidegger, Derrida, Irodalomtörténet, XCIII, 2012/2, 143–160. old., 2012
Fehér M. István: A kerekded kör avagy a filozófia nagyságáról és nyomorúságáról, Magyar Tudomány 173. évf., 2012/9, 1110–1120. old., 2012
Fehér M. István: Vonakodni, visszariadni, értelmezni, Magyar Filozófiai Szemle LXVI, 2012/3, 151–159. old., 2012
Fehér M. István: »Das sinnliche Scheinen der Idee«: Gadamer und Hegel. Zwei Arten einer Metaphysik des Schönen, Hegels Ästhetik als Theorie der Moderne, hg. A. Gethmann-Siefert et al., Berlin: Akademie Verlag, 2013 (közlésre elfogadva), 2013
Fehér M. István: Szót érteni egymással. Jegyzetek a Gadamer-Derrida vitához, Szót érteni egymással, szerk. Fehér M. István, Lengyel Zsuzsa, Nyírő Miklós, Olay Csaba, Budapest: L’Harmattan, 2013 (közlésre elfogadva), 2013
Fehér M. István: Heidegger’s Development up to Being and Time: The Concept of Being-in-the-World and the Distinction between Authenticity and Inauthenticity, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie/Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy 29, 2013 (közlésre elfogadva), 2013
István M. Fehér: Religion, Theology, and Philosophy on the Way to Being and Time: Heidegger, the Hermeneutical, the Factical, and the Historical with Respect to Dilthey and Early Christia, Research in Phenomenology, ed. John Sallis (Boston College), vol. 39, 2009/1, 99–131. old. Lásd www.brill.nl/rp, 2009
István M. Fehér: Mündlichkeit und Schriftlichkeit aus hermeneutischer Sicht, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik. Hrsg. Günter Figal (Tübingen: Mohr Siebeck), Bd. 8, 2009, 117–145. old., 2009
Fehér M. István: A Nyugat és a filozófia, Irodalomtörténet (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének folyóirata), XC (Új folyam: XL), 2009/1, 19–48. old., 2009
Fehér M. István: Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái. (I.) A hegeli mű szelleme és kiadásának történ, Világosság XLX, 2009 nyár, 3–32. old., 2009
István M. Fehér: Schellings Hegel-Kritik und die Selbstüberwindung des Idealismus im Spätdenken Schellings, Negativität und Positivität als System, Berliner Schelling Studien, Heft 9, hrsg. E. Hahn, Berlin: Total Verlag, 2009, 103–129. old., 2009
Fehér M. István: Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái. (II.) Kant, Schelling, Arisztotelész, Husserl, Világosság XLX, 2009 ősz, 63–93. old., 2009
Fehér M. István: Hermeneutika és humanizmus, Hans-Georg Gadamer − egy 20. századi humanista, szerk. Nyírő Miklós, Budapest: L'Harmattan, 2009, 43–117. old., 2009
István M. Fehér: Hermeneutics and the Philosophical Tradition, The British Society for Phenomenology. E-publication. Lásd http://britishphenomenology.com/2009page1.aspx, 2009
Fehér M. István: Jóra és rosszra való szabadság – a dulakodás szabadsága, Híd. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat LXXIV, 2010. február, 2. szám (Újvidék: Forum Könyvkiadó Intézet), 53–80. old., 2010
Fehér M. István: Jóra és rosszra való szabadság – a dulakodás szabadsága, Lábjegyzetek Platónhoz 8. A szabadság, szerk. Laczkó S. és Gyenge Z., Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alap. - Státus Kiadó, 2010, 141–168. old., 2010
Fehér M. István: Az irodalom filozófiája és a gondolatok »folyékonnyá tétele«, A hermeneutika vonzásában, szerk. Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Budapest: Ráció Kiadó, 2010, 38–56., 2010
Fehér M. István: »Az aprioritás rejtélye«. A priori és idő Heidegger gondolkodásában, Pro Philosophia Évkönyv 2010, szerk. Veres Ildikó, Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2010, 6–29. old., 2010
Fehér M. István: Irónia és szolidaritás, Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty, szerk. Nyírő Miklós, Budapest: L'Harmattan, 2010, 35–71. old., 2010
Fehér M. István: A ‘sensus litteralis’ filológiai-hermeneutikai nézőpontból, Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva, Budapest: Balassi Kiadó, 2010 (Pont fordítva, 10. kötet), 31–54. old., 2010
István M. Fehér: Religion, Theology and Philosophy on the Way to Being and Time: Heidegger, Dilthey and Early Christianity, A Companion to Heidegger’s Phenomenology of Religious Life, edited by S.J. McGrath and Andrzej Wierciński, Amsterdam/New York: Rodopi, 2010, 35–65. old., 2010
Fehér M. István: Humanizmus pro és kontra: egy előadás és egy levél (Sartre versus Heidegger), Irodalomtörténet (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének folyóirata), XCI (Új folyam: XLI), 2010/2, 155–185. old., 2010
István M. Fehér: ‘The Mystery of Apriority’: A priori and Time in Heidegger’s Thought, Philobiblon. Journal of the "Lucian Blaga" Central University Library, vol. XV, Cluj University Press 2010, 11–38. old., 2010
Fehér M. István: Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái, Filológia – interpretácó – médiatörténet, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György (Filológia 1), Budapest: Ráció Kiadó, 2009, 56–151. old, 2009
Fehér M. István: Az egyetem humboldti eszméje. A filozófia és a humán stúdiumok közti összefüggés az újkori egyetem megszületésében, Jacques Derrida szakmai hitvallása , szerk. Orbán Jolán, Veszprém: Iskolakultúra, 2009 (Iskolakultúra-könyvek 36.), 47–57., 104–106. old., 2009
Fehér M. István: Fenomenológia, tapasztalat, szabadság. Schwendtner Tibor »Husserl és Heidegger: egy filozófiai összecsapás analízise« című akadémiai doktori értekezéséről, Magyar Filozófiai Szemle LIII, 2009/1–2, 1–95. old., 2009
Kulcsár Szabó Ernő: Budapest – Wien – Berlin: Der Nyugat und die mitteleuropäische Moderne, Berliner Beiträge zur Hungarologie (Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin), Bd. 17, 2012, 25–58. old., 2012
Kulcsár Szabó Ernő: Kultúra – mítosz – nyelviség. A kultúratudomány eredetéről, Idealizmus és hermeneutika, szerk. Olay Csaba, Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2010, 97–122. old., 2010
Bacsó Béla: Hans-Georg Gadamer Arisztotelész olvasata, Hans-Georg Gadamer − egy 20. századi humanista, szerk. Nyírő Miklós, Budapest: L'Harmattan, 2009, 118-129. old., 2009
Lengyel Zsuzsanna: Transzcendencia és temporalitás (Kapcsolódási pontok Szilasi és Heidegger gondolkodásában), Pro Philosophia Évkönyv 2010, szerk. Veres Ildikó, Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2010, 48–57. old., 2010
vissza »