Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75906
Type K
Principal investigator Kiss, Edit Éva
Title in Hungarian Az ipari beruházások és közlekedési kapcsolataik térszerkezeti kihatásai
Title in English Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections
Keywords in Hungarian ipar, közlekedés, ipari park, telephelyválasztás,
Keywords in English industry, transport, industrial park, location choice,
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Social geography
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Geographical Institute (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Tiner, Tibor
Starting date 2008-10-01
Closing date 2013-03-31
Funding (in million HUF) 3.169
FTE (full time equivalent) 4.40
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1989-es politikai rendszerváltozás óta radikális változások mentek végbe a magyar iparban. Számos új ipari beruházás valósult meg, jelentős hányaduk az ipari parkokban. Az ipari létesítmények területi elhelyezkedésében releváns különbségek vannak. Az okok sokfélék, de kétségtelen, hogy a közlekedési infrastruktúra milyenségének nagy szerepe lehetett benne. Mivel eddig még idehaza nem került sor ezen összefüggés vizsgálatára, ezért ezen kutatás alapvető célja, hogy feltárja a közlekedési hálózat milyenségének a szerepét az ipari beruházások telephelyválasztásában, az ipar fejlődésében és területi szerkezetében regionális és lokális szinten. Ez a kutatás új aspektusból vizsgálja a közlekedési hálózat, a különböző közlekedési ágazatok ipari fejlődésre és ipari térre gyakorolt hatását. A kutatás hozzájárulna az ipar és a közlekedés közötti mélyebb kapcsolatrendszer megismeréséhez. Az új összefüggések, a kutatás eredményei a Gazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési céljainak és a Nemzeti Fejlesztési Tervben kiemelt prioritást kapott közlekedésfejlesztési céloknak a megvalósítását is megalapozzák.
Summary
After the change in the political system in 1989 radical changes have taken place in the Hungarian industry. Numerous new industrial investments were carried out mostly in industrial parks. There are relevant differences in the geographical location of the new industrial establishments. The reasons are different, but it is unquestionable that transport infrastructure could have been a great role in it. As until now this connection has not been analysed yet, therefore the basic purpose of this proposal is to reveal the role of the quality of the transport network in the location choice of industrial establishments and in the development and spatial pattern of industry on regional and local levels. This research examines from a new aspect the impacts of the transport network and of the different branches of transport on the industrial development and space. The research would contribute to the recognition of the deeper relationship between industry and transport. The results of the proposal could largely serve the economic development purposes of the Ministry of Economics and the transport development purposes of National Development Plan, in which the development of transport network has got priority.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során először került sor az 1989 utáni magyar ipar fejlődése, térszerkezete és a közlekedési kapcsolatok közötti összefüggések részletes vizsgálatára az ipari parkok példáján. Különböző elméleti megközelítésekre alapozva, sokféle módszert alkalmazva és jelentős empirikus kutatást végezve nyilvánvalóvá vált, hogy a közlekedési adottságok, közlekedési kapcsolatok (különösen a gyorsforgalmi úthálózat) milyensége számottevően determinálta az ipari beruházások telephelyválasztását, az ipar fejlődését és ezáltal a magyar ipar új térszerkezetének a kialakulását. Bebizonyosodott, hogy a kapcsolat intenzitása időben és térben is változott az elmúlt évtizedekben. Tipizáltuk az ipari parkokat közlekedési kapcsolataik alapján és meghatároztuk az országos logisztikai szolgáltató központok vonzáskörzetébe be nem sorolhatókat. Új összefüggéseket tártunk fel az ipari létesítmények ismérvei (pl. tulajdonos, méret, beruházás jellege) és a közlekedési kapcsolatok között. A kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy a regionális fejlettségbeli különbségekben, az ipari parkok eltérő „sikerességében”, versenyképességük fokozásában a jó közlekedési adottságokon, kapcsolatokon kívül más tényezők is fontosak, sőt azok egyre fontosabb differenciáló elemmé válnak. Ez pedig az ipar térszerkezetében is markáns változásokat generálhat hosszú távon.
Results in English
This research was the first which started to study the relationship between transport connections and the development of Hungarian industry and its spatial pattern after 1989 in detail on the case of industrial parks. Based upon different theoretical approaches and significant empirical researches applied different methods it has become obvious that transport connections (especially motorways) have considerably determined the location choice of industrial establishments, the development of industry and thus the new spatial pattern of Hungarian industry. It has been also proved that the intensity of the connection has changed in time and space during the last decades. Industrial parks have been typified by their transport connections and we have also determined those parks which do not belong to the national logistic service centre‘s region. New correlations between the major features of industrial parks (ownership, size, type of investment etc.) and transport connections have been revealed as well. The research has also called the attention to that not only transport connections, but other factors are also important in the successfulness and increasing competitiveness of industrial parks. These “other factors” have become more and more important elements lately, and this can have a great impact on the spatial pattern of industry in the future.
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss É.-Tiner T.: A hazai ipari parkok közlekedési kapcsolatai, Közlekedéstudományi Szemle. 62 (69.pp50-60, 2012
Kiss, É – Tiner, T.: Depending on motorways – transport connections of Hungarian industrial parks and their enterprise., Hungarian Geograhical Bulletin 61. 2. 131-154., 2012
Kiss É. szerk.: A hazai ipari parkok különböző dimenzióban., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 320p. (megjelenés alatt), 2013
Kiss, E.: The impacts of the economic crisis on the spatial organisation of Hungarian industry., European Urban and Regional Studies. 19. 1. pp.62-77., 2012
Kiss É.: A válság területi konzekvenciái az iparban, Területi Statisztika 2. 161-181., 2011
Tiner T.: Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és a hazai szakirodalomban, Földrajzi Közlemények. 135 (2) pp.196-197, 2011
Kiss É.: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs., 2010
Kiss É.: Hungarian industry in a context of settlement network and pattern, Hungarian Geographical Bulletin 1. 1-23, 2011
Tiner T.: Far from the core -regions and industrial parks in economic shadow in Hungary I-II., Hungarain Geograhical Bulletin. 59. (2) pp.89-110; (3) pp 241-254., 2010
Kiss É.: Telephely-választási szempontok, In:Kiss É. Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.25-40, 2010
Tiner T.- Kiss É.: Autópályák függésében – magyarországi ipari parkok közlekedési kapcsolatai., VI. Magyar Földrajzi Konferencia absztrakt kötete. SZTE, Szeged. 221p., 2012
Kiss É.: Depending on motorways or on what?- Hungarian industrial parks and their transport connections., EURS Conference, 2013
Kiss É.: Hungarian industry and its crisis, IGU Congress, 2012
Kiss É.: Industrial parks and their transport connections in Hungary, AAG Annual Meeting CD., 2012
Tiner T.: Az elérhetőségi tényező változása az ipari parkokra vonatkozó szakirodalomban, Kézirat. MTA FKI Könyvtára, 2009
Kiss É.: Spatial pattern of Hungarian industry and its relationship with transportation, AAG Annual Meeting. Abstract Book., 2010
Tiner T.: A közlekedéslogisztikai kritériumok jelentősége az ipari parkok telephelyválasztásában, Kézirat. Budapest, 16p., 2010
Tiner T.: Az ipari parkok helye a magyarországi logisztikai térségekben., Kézirat. Budapest, 6p., 2010
Kiss É.: Összefüggések az ipar, a közlekedés és a térszerkezet között, Kézirat. 10p., 2013
Kiss É.: A gazdasági válság hatása az ipari parkokra, Kézirat. 18p., 2013
Back »