A magyarországi polgári korszakbeli tudáselitek prozopográfiája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75981
típus K
Vezető kutató Kovács I. Gábor
magyar cím A magyarországi polgári korszakbeli tudáselitek prozopográfiája
Angol cím The Prosopographia of Knowledge Elites of the Pre-War Hungary
magyar kulcsszavak tudáselit, prozopográfia, rekrutáció, életút
angol kulcsszavak Knowledge Elites
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Szociológia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kende Gábor
Kiss Zsuzsanna
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.032
FTE (kutatóév egyenérték) 2.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A program egyik célja, hogy előkészítse az 1848 és 1945 közötti magyarországi egyetemi tanárság illetve a két világháború közötti teljes tudáselit prozopográfiájának nyilvánossá tételét. A szisztematikus életrajzi adatgyűjteményt, amelyet részben könyv formában, részben webes formátumban szeretnénk majd közzétenni, másfél évtizede építjük, pontosítjuk sokféle könyvészeti, levéltári és orális forrás módszeres felderítésével, filológiai elemzésével. Az 1100 egyetemi tanárról és további 1000 tudáselit tagról összeállított prozopográfiánk rendkívül adatgazdag. A program során kisebb mértékben kiegészítjük a mintát. Szükséges még bizonyos adatgyűjtések befejezése (főleg a határontúli anyakönyvekből és középiskolai törzskönyvekből) és az adatok újabb gondos ellenőrzése is. A kiegészített, pontosított nyilvános adattár minden eddiginél sokoldalúbb, részletesebb, megbízhatóbb lesz. Ez új módszereket, megközelítéseket tesz lehetővé, ami új távlatokat nyithat a történeti elitek elemzésében. Különösen részletes lesz új az elittagok rekrutációjára, származására, az elitbe kerülési utakra, s az életutak teljességére vonatkozó adattömeg. Programunk másik fő célja, hogy az utóbbi témákról elemző történeti-szociológiai tanulmányokat készítsünk. A változók sokfélesége lehetőséget ad arra is, hogy mikrotörténeti nézőpontból elemezzük a társadalmasodási folyamatokat, a társadalomszervezet alakulását.
angol összefoglaló
The Prosopographia of Knowledge Elites of the Pre-War Hungary

The main aim of this project is to make ready the publication of the prosopographia of the university professors and the knowledge elite of 1848-1945 in Hungary. The systematicalbiographical data base – collected and specified during the previous one and half decade from oral, archival and bibliographical resources – is going to be published in book format, and partly on the net. This prosopographia containing data 1100 university professors and other 1000 members of the knowledge elite is immensely rich of information.
During the planned project we are going to supplement the sample. It needs completing some data collection processes – mainly from the parish registers and secondary school registers – and the careful checking of our data. This completed and specified public data base will be much more many-sided, detailed and reliable. Making possible new approaches and methods may open new perspectives in the analysis of elites of history.
The data referring to the origin and recrutation, the ways into the elite and the whole careers are especially detailed. The plurality of variables allows us to interpret the societalization processes and social structural changes from a micro-historical point of view.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A program a hosszabb ideje folyó történeti tudáselit kutatás folytatása volt. Egyrészt kiegészítettük a két világháború közötti pozícionális tudáselit mintáját. A 142 új elittagra vonatkozóan kiterjedt levéltári és könyvészeti adatgyűjtést végeztünk. Így rögzítve van a pontosított tudáselit egészének életrajzi adatbázisa. Másrészt intenzíven foglalkoztunk a tudáselit magját képező egyetemi tanárok adatbázisának elkészítésével. A tervek szerinti séma alapján kiegészítve és ellenőrizve rögzítettük az 1848 és 1944 között működött 1044 magyarországi professzor életrajzi adattárát. Az adattári anyag elemzését, publikálásra való előkészítését felekezeti - kulturális alakzatok, szocio- és etnokulturális csoportok szerint végezzük. Erről több tanulmányunk jelent meg. Megjelenés előtt áll önálló kiadványként a zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok adattára s 2013 folyamán kiadható két kötetben a protestáns egyetemi tanárok adattára is, elemző tanulmány kíséretében. Az elkészült adatbázis alapján elemezhető az egyetemi tanárok területi, társadalmi, vallási, etno- és szociokulturális származása, a tudástőke felhalmozódása, az életpályák típusai, a kiválasztás mechanizmusai, a kapcsolati hálók és a közéleti szerepvállalás. A rekrutációs változók sokfélesége lehetőséget ad arra is, hogy mikrotörténeti aspektusból elemezzük a társadalmasodási folyamatokat.
kutatási eredmények (angolul)
The project was a part of a long research of the knowledge elite. On the hand, we have completed the sample of positional knowledge elite between the two world wars. In archives and in libraries we’ve done an extended search for data of 142 new persons integrated into this elite sample. Thus, the refined data base of the biographies of knowledge elite has been fixed. On the other hand, we have intensively dealt with the preparation of the data base of university professors as the core of knowledge elite. We have checked, amended and recorded the data base of 1044 university professors’ biographies in Hungary between 1848 and 1944. The analysis of data base, the preparation of its publication has done in terms of denomination, culture, social position and ethnicity. We have published several studies on these issues. The edited data base of Jewish (by religion or by origin) university professors is already in print and we plan the publication of the data base of Protestant professors in two volumes in 2013, with an analytical study, as well. On the basis of the ready data base the origin of university professors can be analyzed in terms of geography, religion, social position and ethnicity; the accumulation of knowledge capital, types of carriers, the mechanism of selection, the networks and the public roles can be researched. The plurality in recruitment variables may provide prospect for analysis of societal process from a micro-historical point of view.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75981
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács I. Gábor: A prozopográfiai módszerek lehetőségei a társadalmi nagycsoportok történeti kutatásában, Somlai Péter-Surányi Bálint-Tardos Róbert-Vásárhelyi Mária (szerk.): Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára, 2009
Kovács I. Gábor: A magyarországi polgári korszakbeli országos elitek empirikus kutatásának historikumához I. A Huszár Tibor által kezdeményezett történeti elitvizsgálatok, Kiss László szerk.: A cselekvő érelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. pp 175-207, 2010
Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezete és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. p. 447, L’Harmattan, 2011
Kovács I. Gábor: Diszkrimináció – emancipáció – asszimiláció. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok kinevezése Magyarország egyetemeire, 1848-1944., In: Aczél Á. – Rényi Á. – Vásárhelyi M. – Gellériné Lázár M. – Kain P. (szerk.): A társas szociológus. Tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára. Bp., pp. 270-285, 2011
Kovács I. Gábor: Protestáns egyetemi tanárok Magyarország egyetemein 1848 és 1944 között (Az egyetem „hitfelekezeti jelleg nélküli államintézeti minősége” és a felekezeti művelődési alakzatok), Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. Szerk.: Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. ELTE BTK Új- és Jelenkori Magya, 2012
vissza »