Egyenlőségi viszonyok, hierarchikus kapcsolódások. Interetnikus kapcsolatrendszerek kommunikációs stratégiái a füvespuszta és tajga határán a Bajkál-tó környékén élő evenkik és burjátok példáján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76045
típus PD
Vezető kutató Sántha István
magyar cím Egyenlőségi viszonyok, hierarchikus kapcsolódások. Interetnikus kapcsolatrendszerek kommunikációs stratégiái a füvespuszta és tajga határán a Bajkál-tó környékén élő evenkik és burjátok példáján
Angol cím Culture contacts in the borderland of taiga and steppe
magyar kulcsszavak szociálantropológia, kommunikáció, tajga, füvespuszta, állattartók, vadászok, Bajkál-tó,
angol kulcsszavak social anthropology, communicative strategies, taiga, steppe, cattle breeders, hunters, Baikal region
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
zsűri Kultúra
Kutatóhely Néprajztudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2009-07-01
projekt vége 2012-07-31
aktuális összeg (MFt) 3.635
FTE (kutatóév egyenérték) 2.70
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás keretében egy helyi interetnikus kapcsolatrendszer kultúraközi kommunikációs stratégiáit kívánom elemezni. A három vizsgálatba vont nép a helyi etnikus hierarchia különböző szintjeit képviseli. A kutatás elsősorban az evenkikre irányul, mivel ők vannak a legkevesebben. Előző kutatásaim a térségre vonatkozó tapasztalatai, nyelvtudásom, kutatási eredményeim és a mindmáig megoldatlan kérdések arra ösztönöztek, hogy olyan területet válasszak majd egyéves terepmunkám helyszínéül, ahol az evenkik helyi burját többségi társadalmi közegbe vannak ágyazva. Természetszerűleg az államalkotó és a bürokratikus rendszert adó orosz társadalom hatásától sem lehet eltekinteni. Jellemző a helyi kultúrára, hogy már évszázadok óta együtt élnek a különböző etnikumok, az interetnikus kapcsolatoknak hosszú hagyománya van a Bajkál-vidéken. Az evenkik egy egyenlőségen alapuló társadalmi szerveződési formát gyakorolnak mindennapjaikban, de a szomszédos hierarchián alapuló többségi társadalmakkal való együttélés elengedhetetlenné teszi, hogy hierarchikus rendszer jellemvonásait és stratégiáit felidéző társadalmi szerkezetet is gyakoroljanak. Az evenkik e „kettős társadalom szerveződése” a tervezett kutatás tárgya. Azt kívánom a projekt keretében megfigyelni, hogy hogyan tud egy egyenlőségi viszonyokat ápoló etnikai csoport megmaradni a többi szomszédos, hierarchián alapuló társadalom gyűrűjében.
A kutatás módszertani keretét, mind a terepkutatás, mind a feldolgozás során, Gregory Bateson eredendően kulturális kontaktusok leírására alkotott schismogenezis elmélete adja.
Kutatásom eredményeként egy olyan könyvet kívánok publikálni, amely alapján nemcsak a helyi viszonyokat lehet sajátosan (evenki szempontok bevonásával) megérteni, és a magyar őstörténet tajgai-füvespusztai kérdésfeltevését lehet gyakorlati meggondolásokkal megtölteni, de talán ennél is fontosabb, hogy a jelen, hierarchiára épülő civilizált társadalom egyenlőségi viszonyokon alapuló kommunikációs mechanizmusai is egyértelműbben lesznek megfigyelhetőek és értelmezhetőek. Pályázatomban a majdani könyv módszertani keretét és egyes fejezeteit mutatom be.
angol összefoglaló
The Evenki of Eastern Buryatia never avoided the contact with members of other communities, such as Chinese, Buryats and Russians. This contact has a long history of several centuries of both fighting and peaceful trading. The Evenki are an indigenous hunter community living in the contact zone between steppe and taiga. I argue that the Evenki elaborated a special form of integration into Russian-Buryat society that prevents their assimilation and helps them to maintain their social organisation even without hunting as a dominant social activity. This is quite a complex phenomenon, which has characteristics of a self-corrective system with divergent circuits devoted to communication within the system itself and communication with the outer world. I use the cybernetic concept of schismogenesis of Gregory Bateson to study processes of complementary and symmetrical differentiation (Bateson 1958, Bateson 1972) that by balancing each other out help to keep the system on the edge between processes of assimilation and isolation. Without this mutual balancing these processes would destroy the Evenki community.

I am turning to the committee to support my project because I would like to study the interethnic communicative strategies between egalitarian Evenki and the surrounding hierarchical communities. I am going to write a book about my experiences among hunters-gatherers and cattle breeders in the borderland of taiga and steppe around Lake Baikal. This can be useful to observe and understand the egalitarian communicative strategies in the western societies generally based on hierarchical relationships.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt jelentősége abban áll, hogy a kibernetikus kutatáshagyományt csak olyan kutatási területeken használták eddig az antropológiában, melyek összhangba hozhatok Bateson eredeti antropológiai működésével, terepmunkája helyszínével Pápua-Új-Guineával, helyi ökológiai rendszerek és vallási gyakorlatok vizsgálatával. De a kinernetikus megközelítést ritkán használták olyan régiók és témák tamulmányozására, melyeken Bateson ne dolgozott volna. Az egyik hozadéka ennek a projektnek, hogy a Bateson által kidolgozott kibernetikus nyelvet jól lehet használni nemcsak a hagyományosan kibernetikusnak tekintett témak elemzésekor. Az egyenlőségi stratégiákat előszeretettel használó vadász-gyűjtögető evenkik kisebbséget alkotnak a hierarchikus rendszerekbe rögzült többségi társadalmi csoportok helyi szorításában. Nem tudni olyan leírásról, még evenki szerzőktől sem, melyben az evenkik önmagukban élnének; a környezetükben élő más emberekkel fenntartott kapcsolatok fontos, meghatározó szerepet játszanak az evenki módon való életvitelben. A projekt keretében arra vállalkoztam, hogy a batesoni kibernetikus antropológia nyelvet következetesen használjam olyan területek elemzése során – mint a vadász-gyűjtögetők ethos-a, az állam-társadalom kölcsönhatás, vagy mint a kulturális kontaktus jelentősége a Bajkál-vidék lakóinak mindennapi életében.
kutatási eredmények (angolul)
This project is an attempt to understand culture contact in Evenki land between egalitarian and hierarchical societies through the lens of Batesonian cybernetic anthropology. This approach is used in studies of local ecology, ritual, and especially in the anthropology of Papua New Guinea, and builds on research that Gregory Bateson pioneered in these areas. But the cybernetic approach has rarely been used to study regions and topics on which Bateson did not work. One of the contentions in this project is that the theoretical language developed by Bateson can be usefully applied beyond the traditional range of cybernetic topics. The Evenki are a small group of Siberian hunter-gatherers who nowadays share their extensive territory with more numerous groups of incomers. They are rarely seen outside of their interactions with these outsiders and, there is no way of interacting with the Evenki other than within the frame of culture contact. The Evenki simply do not exist to non-Evenki outside of such contacts. In this project I proposed to use Bateson’s language to study the ethos of hunter-gatherers, state-society interactions, and culture contact in the daily lives of the inhabitants of the Baikal region of Eastern Siberia.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76045
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
sántha istván - tatiana safonova: Az evenkik földjén. Kulturális kontatusok a Bajkál-vidéken, balassi kiadó budapest, 2011
Uray-Kőhalmi Katalin - Nagy Zoltán - Ruttkay-Miklián Eszter - Mészáros Csaba - Sántha István- Tatiana Safonova: Szibéria-kutatás ma. Gondolatok, vélemények és megközelítések. Sántha István – Tatiana Safonova: Az evenkik földjén. Kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken. Budapest. Balassi. 2011. 240 oldal + 1 ív képmelléklet + DVD., Tabula 2011 14 (1-2): 161-192., 2012
Sántha István - Tatiana Safonova: Stories about Evenki People and their Dogs: Communication through Sharing of Contexts, M. Brightman, V. E. Grotti and O. Ulturgasheva (eds.) Animism in Rainforest and Tundra Personhood, Animals, Plants and Things in Contemporary Amazonia and Siberia. N.Y, 2012
Sántha István - Tatiana Safonova: Pokazukha in the House of Culture: The Pattern of Behavior in Kurumkan, Eastern Buriatiia., Reconstructing the House of Culture. Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond. Eds.: Donahoe, Brian and Habeck, Joachim Otto. Berghahn Books. New, 2011
sántha istván - safonova tatiana: Being Local Outsiders: a Study of Chinese Ethos in East Siberia //, Inner Asia, 12(2) (2010) Cambridge MIASU, pp. 347-364, 2010
sántha istván - safonova tatiana: Gender Distinctions in an Egalitarian Society: The Case of Evenki People of the Baikal Region, Anthropology of East Europe Review, Special Issue:"Gender Shift in the North of Russia", 28(2), Indiana University Bloomington 2010, pp. 120-139,, 2010
Sántha István - Tatiana Safonova: Mapping Evenki Land. The Study of Mobility Patterns in Eastern Siberia., Folklore. Electronic journal of Folklore 49. (World Routes in the Arctic: Guest Editors: Lette, Art and Ventsel, Aimar.) Tartu 2011: 71-96., 2011
sántha istván: Az evenkik dárgaköve. Nefritbányászat a tajgában, Földgömb 2011. május-június: 16-27, 2011
Sántha István- Tatiana Safonova: Értelmiségi terek és magatartásformák fotográfiai elemzése egy kelet-szibériai kultúrház példáján., Ethno-Lore, az MTA Néprajzi Kutatóintézet évkönyve XXVIII. Szerkesztette: Ispán Ágota Lídia és Magyar Zoltán. MTA Néprajzi Kutatóintézet Budapest 2011.: 235-258., 2011
Sántha István - Tatiana Safonova: The Shaman Tree and the Everyday Life of the Evenki: A Photographic Analysis., Shaman Vol. 20. Nos. 1-2. Spring/Autumn Budapest: 55-108., 2012
István Sántha - Brian Donahoe – Joachim Otto Habeck – Kirill Istomin – Agnieszka Halemba – Virginie Vaté: Research Design and Methodology of the Comparative Research Project. „The Social Significance of the Hous of Culture”., Reconstructing the House of Culture. Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond. Eds.: Donahoe, Brian and Habeck, Joachim Otto. Berghahn Books. New, 2011
sántha istván: Diószegi Vilmos néprajzi expedíciói Dél-Szibériában és Észak-Mongóliában (1957-1964), Inde aurum – inde vinum- inde salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. ELTE BTK Tárgyi Néprajz Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet Budapest 2010: 527-539, 2010
sántha istván: Az evenkik drágaköve, heti válasz 2011/23: 32-33, 2011
Sántha, István - Safonova Tatiana: ’Mítoszban élni’ és a sámánkodás gyakorlata a Bajkál-tó környéki ehirit-burjátok körében. (“Living in the Myth ” and the Practice of Shamans among Ehirit - Buryats, Berta, P. (ed.) Ethno-lore, XXVI. 2009 Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete: 191–204, 2009
Sántha, István - Safonova Tatiana: Risk and Biography: Reversibility for Buryats and Circularity for Evenkis., Biography, Risk and Uncertainty. Forum of Qualitative Research Vol 11, No. 1 (2010). Institute for Qualitative Research and the Center for Digital Systems, Freie Universi, 2010
Safonova, Tatiana - Sántha, István: Walking Mind: The Pattern that Connects Evenki land, Companionship and Person., Science, Tecnology and Society. Yearbook of the Institute fro Advanced Studies., 2010
Sántha, István: Zenegyűjtés, mint kommunikációs stratégia (Colleting Music as Communicative Strategy)., Folklór és zene. Szerkesztette: Szemerkényi Ágnes. Akadémiai kiadó Budapest 2009: 508-517, 2009
vissza »