A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76117
típus K
Vezető kutató Cs. Kiss Lajos
magyar cím A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége
Angol cím The position of the Hungarian jurisprudence and the chance of the synoptic theory of state
magyar kulcsszavak jogtudomány, államelmélet, szinopszis
angol kulcsszavak jurisprudence, theorie of state, synopsis
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Jogtudomány
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jog- és Társadalomelméleti Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 8.574
FTE (kutatóév egyenérték) 2.69
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a szinoptikus fogalom- és elméletalkotás filozófiai-tudományos ''elméletének'' alkalmazása a jogtudományi és az ún. államtudományi megismerés problémáira, különös tekintettel az államfogalom konstrukciójának lehetséges változataira. E metaelmélethez igazodva, a jogtudomány (jogfilozófia), a politikatudomány (politikafilozófia) és a szociológia (társadalomelmélet) nézőpontjainak ''diskurzív'' együttlátásával lehet létrehozni az állam szinoptikus elméletének konstrukcióját. A szinoptikus államelmélet megalkotása megteremti az államprobléma jogdogmatatikai-ágazatijogtudományi vizsgálatának a módszertani előfeltételét, lehetővé teszi az államfogalom különböző jogdogmatikai konstrukcióinak a perspektivikus értelmezését és a jogdogmatikailag helyes alkalmazhatóságuk ellenőrzését.
A szinoptikus államelmélet kidolgozásának további fontos előfeltétele -- az első pontban jelzett elméleti-módszertani problémák megoldásán túlmenően -- a magyar jogtudomány, és az ún. államtudomány, helyzetének, a magyar tudományrendszeren belüli pozíciójának a tisztázása, amely az európai jogtudomány eszméjét és hivatását vizsgáló kutatásaim egyik lehetséges alkalmazásának tekinthető. Ebben a vonatkozásban a magyar jogtudomány és államtudomány önértelmezése szempontjából paradigmatikusnak tekintjük az európai jog- és államtudományban a 19. század végén kezdődő és az egész 20. századot átívelő kompetenciavitát, amely a ''politikai'' és a ''tiszta'' jogtudomány képviselői között játszódott, illetve játszódik le. Ennek a vitának a rekonstrukciója -- mint az a már publikált kutatási eredményekből látható -- reményeink szerint, tudományos hozadékain túlmenően, hozzájárulhat a rendszerváltozás és az európai integráció helyzetében szellemi orientációs pontokat kereső magyar jogtudomány önértelmezéséhez.
A szinoptikus államelmélet és a totalitarizmus-elmélet kidolgozására irányuló kutatások befejezése és kötet formájában történő publikálása.
angol összefoglaló
The research applies the philosophical-scientific “theory” of the construction of the synoptic concept- and theory-creation to the cognitive problems in the field of theory of law and state, especially to the construction of the concept of state. Guided by this meta-theory, the synoptic theory of state can be established through the discursive-synoptic points of view of legal science (legal philosophy), political science (political philosophy) and sociology (social theory). The elaboration of the synoptic theory of state creates the methodological conditions for the research on the problem of state from the point of view of legal dogmatic and special legal sciences. It enables the perspective interpretation of the different legal-dogmatical constructions of the concept of state and the supervision, whether they can be applied legal dogmatically correctly. A further important condition for the elaboration of the synoptic state-theory is to determine the position of the Hungarian jurisprudence and the so called theory of state within the Hungarian science system, which can be seen as a possible application of my researches on the idea and vocation of the European legal science. From the point of view of the self-interpretation of the Hungarian theory of state and law the debate on competence between the representatives of the “political” and “pure” legal science during the 19th and 20th century is considered paradigmatic. The final aim is to finish the researches on the synoptic theory of the state and the theory of the totalitarianism, then publish them in a monograph.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási tervben kijelölt munkafeladatok megvalósítása a német és a magyar szociológiai, jog- és államelméleti hagyomány érintkezési pontjain formálódó szinoptikus szemlélet keretében történt. A versengő államelméleti felfogásokat a funkcionális egyenértékűség elve alapján összehasonlító és értelmező szinoptikus szemlélet a megközelítésünkben eljárás, a tudományos diskurzus ideális és intézményesült formája. A szinoptikus államelmélet konstrukciója e felfogás helyességét, s ezzel összefüggésben a határmegvonási viták fontosságát bizonyítja. A kutatási program fontos gyakorlati törekvése volt az ilyen típusú diskurzusok szervezése – a rendelkezésre álló lehetőségek által megengedett mértékben – intézményesítése, ami a kutatási eredmények közvetlen hasznosításának tekinthető. Az elméleti alapkutatás így szorosan kapcsolódott tudományszervezési, szerkesztői feladatok elvégzéséhez. Folyóiratalapítás: A kutatási program kivitelezése intézményi feltételeinek megteremtését hivatott biztosítani a Jog Állam Politika című jogtudományi és politikatudományi folyóirat (periodika) alapítása, szervezése, a folyóirat tudományos profiljának a kialakítása. A folyóirat elnevezése, a cím kompozíciója emblematikusan az államot a politikai és jogi funkció megkülönböztetésének paradox egységeként értelmező szinoptikus megközelítést jeleníti meg. Kiadványszerkesztés: Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban; Bibó István élete és műve; Carl Schmitt elméletei kortársi-kritikai kontextusban; Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok.
kutatási eredmények (angolul)
The completion of tasks specified in the research plan was carried out within the framework of the synoptic aspect formulated at the points of contact of the German and Hungarian tradition of social, legal and state theory. The synoptic approach comparing rival concepts of state theory based on the principle of functional equivalence serves as a method; an ideal and institutional form of academic discourse. The synoptic theory of state proves the pertinence of this approach and thus the importance of demarcation disputes. An important endeavour of our research programme was the organization and institutionalization of discourses of this type (largely depending on opportunities available), which can be considered as a direct utilization of the results of the research. The basic theoretical research was thus closely linked to organizational and editorial tasks. The establishment of a periodical: The establishment and management of the periodical Jog Állam Politika as well as shaping its profile serves as an important tool of creating the institutional prerequisites of the research programme. The title of the periodical and its composition visualises the synoptic approach interpreting the state as the paradox unity of distinction of the political and legal functions. Editing: Herbert L. A. Hart's Jurisprudence in a Critical Context; The Life and Works of István Bibó; Carl Schmitt’s Theories in a Contemporary Critical Context; Carl Schmitt: The Concept of Political. A selection of studies on political and state theory.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76117
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Cs. Kiss Lajos: Niklas Luhmann politikai államfogalma, In Pethő László – Karácsony András (szerk.): Identitások – Identitäten. Festschrift Bangó Jenő zum 75. Lebensjahr. Jászsági Évkönyv Alapítvány, 137-158. o., 2009
Cs. Kiss Lajos (szerk.): Jog – Állam – Politika. 2009/1, 184. o, Győr. Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 2009
Horváth Barna: Mező törvény és jogi mező I. Ford. Rigó Anett. Szerk. Cs. Kiss Lajos, Cs. Kiss Lajos (szerk.): Jog – Állam – Politika. 2009/1, SZE, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 129-146. o, 2009
Horváth Barna: Mező törvény és jogi mező II. Ford. Rigó Anett. Szerk. Cs. Kiss Lajos, In Jog – Állam – Politika. 2009/2, SZE, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 133-151. o., 2009
Horváth Barna: Összehasonlító nemzetközi magánjog és a változó jog fogalma. Ford. Márton Miklós. Szerk. Cs. Kiss Lajos, Acta, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010, 129-154. o., 2009
Horváth Barna: Horváth Barna: Kommentár Kelsenhez. Ford. Márton Miklós. Szerk. Cs. Kiss Lajos, Állam- és Jogtudomány, 2010/3, MTA, Jogtudományi Intézet, 2009
Cs. Kiss Lajos: Totális állam és totalitarizmus, In Bihari Mihály – Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Széchenyi István Egyetem, Győr, 98-116. o., 2010
Cs. Kiss Lajos: A szociológiai rendszerelmélet államfelfogása, Jog – Állam – Politika. 2010/3, SZE, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 3-34. o., 2010
Cs. Kiss Lajos – Fábri György: Herbert L. A Hart és a Világosság, Világosság, 2010, tavasz, 3-6. o., 2010
Cs. Kiss Lajos – Fábri György: Carl Schmitt és a Világosság, Világosság, 2010 ősz, 3-4. o, 2010
Cs. Kiss Lajos: A totális állam elmélete és mítosza, Világosság, 2010, ősz, 19-40. o., 2010
Cs. Kiss Lajos: Max Weber filozófiai hagyatéka, Szociológiai Szemle. 21. évf. 2011/2, 47-75. o., 2011
Cs. Kiss Lajos: Recepció és jogelmélet, Justum, Aequm, Salutare, VII. évf. 2011/3, 15-32. o., 2011
Cs. Kiss Lajos – Fábri György (szerk.): Hart jogelmélete. (Herbert L. A. Hart jogfilozófiája. III.), Világosság, 2010, tavasz, 187. o.; Világosság, 2010, nyár, 143-160. o., 2010
Fábri György – Techet Péter (vál.): Kortársunk-e Carl Schmitt?, Világosság, 2010, ősz, 164. o. [Társszerkesztő], 2010
Cs. Kiss Lajos (szerk.): Jog – Állam – Politika. 2009/1, Győr. Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 184. o., 2009
Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hart jogelmélete. (Herbert L. A. Hart jogfilozófiája. III.), Világosság, 2010, tavasz, 187. o.; Világosság, 2010, nyár, 143-160. o., 2010
Cs. Kiss Lajos: Herbert L. A Hart és a Világosság, Világosság, 2010, tavasz, 3-6. o. [társszerzővel], 2010
Cs. Kiss Lajos: Kortársunk-e Carl Schmitt?, Világosság, 2010, ősz, 164. o. [társszerkesztővel], 2010
Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt és a Világosság, Világosság, 2010 ősz, 3-4. o [társszerzővel], 2010
Horváth Barna: Az ember jogai - due process of law és excés de pouvoir. Ford Fleck Zoltán. Szerk. Cs. Kiss Lajos, ACTA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 99-130. o., 2012
Cs. Kiss Lajos: Ami kimondható: tények és emlékek, Jog Állam Politika 2013/2, 63-76. o., 2013
Cs. Kiss Lajos (szerk.): Bibó István élete és műve, Világosság, 2013 tavasz-nyár, 377. o., 2013
Cs. Kiss Lajos: Bibó István és a Világosság, In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Bibó István élete és műve. Világosság, 2013 tavasz-nyár, 5-8. o., 2013
Cs. Kiss Lajos: Totalitarizmus-tapasztalat külső és belső nézőpontból, Jog Állam Politika, 2013/4, 3-26. o., 2013
Cs. Kiss Lajos: Bibó István élete és műve, ACTA ELTE ÁJK, Tom. L., 2013
Cs. Kiss Lajos (szerk.): Herbert L. A. Hart. jogtudománya kritikai kontextusban, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 992. o., 2014
Cs. Kiss Lajos: Előszó, In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 9-24. o., 2014
Cs. Kiss Lajos: Köszöntő, In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Jog – Állam – Politika. 2009/1, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 3-6. o., 2009
Cs. Kiss Lajos: Cs. Kiss Lajos: Edmund Husserl és a politikai problémája., In Gedő Éva – Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, 2014

 

Projekt eseményei

 
2013-08-27 10:58:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Filozófia Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Jog- és Társadalomelméleti Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »