The Criminal Procedure Systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76138
Type PD
Principal investigator Fantoly, Zsanett Zsuzsanna
Title in Hungarian A büntető tárgyalási rendszerek
Title in English The Criminal Procedure Systems
Keywords in Hungarian büntető eljárásjog, tárgyalás, összehasonlító jog
Keywords in English Criminal Procedure, Trial, Comparative Law
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Criminal law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute of Criminal Law and Criminal Science (University of Szeged)
Starting date 2010-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 3.864
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A büntető tárgyalási rendszerek kutatásával foglalkozó pályázat célkitűzése, hogy a hazai büntetőeljárások bírósági szakaszát hatékonyabbá, perköltség- és időkímélőbbé tegye. Az ehhez szükséges kutatások körében a pályázó elemezni kívánja a kontinentális és az angolszász tárgyalási rendszerek típusait, azok előnyeit és hátrányait összevetve, illetve egyes jogintézmények meghonosíthatóságát vizsgálva javaslatokat fogalmaz meg a de lege ferenda jogalkotás számára. Empirikus kutatásokat végezne több megye lezárt bírósági aktáinak áttekintésével, kiszűrve ezáltal a tárgyalások elhúzódását eredményező körülményeket, illetve megvizsgálva azt, hogy a joggyakorlatban hogyan alkalmazzák / vagy nem alkalmazzák az egyes eljárást rugalmasabbá tevő jogintézményeket. A pályázó kutatásaiban különös figyelmet szentelne a keresztkérdezésés kihallgatási módnak, illetve annak ''szelídített'' kontinentális jogi változatának: a felek általi kihallgatásnak.
A pályázó vállalja, hogy a kutatás eredményeit monográfiában foglalja össze, amely mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás, mind pedig az egyetemi oktatás körében hézagpótló szerepet töltene be.
Summary
The application’s aiming at doing research on "criminal trial's system".
The research dealing with "criminal trial's system" aims at contributing to transform the judicial part of the criminal procedure into a more effective, less time-consuming and less expensive procedure in Hungary.
In order to reach this goal the applicant will analyse the different types of the continental and Anglo-Saxon „trial's system”, comparing their advantages and disadvantages with each other. Based on the results of this research, recommendations de lege ferenda can be drafted and forwarded to the legislator.
The applicant aims to do empirical research, as well, examining the jurisdiction of more countries from the process/procedure side. Having it done, concrete data will be available on the circumstances leading to lengthy procedures and on what legal institutions are used to make the process more flexible.
In the research the applicant pays specific attention to cross-questioning and its reflection in the continental system: the “questioning by the parties”.
The applicant will sum up the overall results of the research in a monograph and since it is a missing topic from the Hungarian criminal jurisprudence, it can also contribute to the legislation and legal education in this field.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban foglalt célkitűzések teljes mértékben teljesedésbe mentek: több előtanulmányt követően elkészült a monográfia a büntető tárgyalási rendszerek sajátosságairól és a jelenlegi magyar büntetőeljárás egyszerűsítésének, gyorsításának lehetséges módozatairól. A büntetőeljárás hatékonyságának növelése volt a cél, a monográfia ehhez fogalmaz meg hasznosítható javaslatokat. A monográfia terjedelmét tekintve 236 oldal lett, két fő könyvre oszlik: az egyik nagy egység a büntető tárgyalási rendszerek történeti fejlődését, jelenlegi sajátosságait tartalmazza, továbbá a nemzetközi büntető bíróságok gyakorlatát dolgozza fel, illetve jogbölcseleti megállapításokat sorakoztat fel. A második könyv a büntetőeljárások hatékonyságáról szól, kiemelve azokat a problémákat, amelyek a hatályos magyar büntetőeljárást jellemzik.
Results in English
The aim of the research was fulfilled: the author has written some studies, than a book about the criminal trial systems and about the hungarian criminal procedures. The author helped to grow the efficency of the hungarian criminal procedures. The book contains 236 pages and divided into two main pieces: one of them is about the historical development of the criminal trial systems, and the main features of the criminal trial systems, and about the international criminal trials. The first part of the book also contains some philosophical remarks. The second part of the book is about the problems of the hungarian criminal procedures nowadays.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76138
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fantoly Zsanett: Lemondás a tárgyalásról-lemondás az igazságról?, pp.139-153. in: A büntető ítélet igazságtartalma. Közlöny Kiadó. Budapest, 2010., 2010
Fantoly Zsanett - Ördög-Deák Andrea: Vádalku kontinentális módra, Magyar Jog 2010/6., 2010
Fantoly Zsanett: Az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőeljárás (tárgyalás) történeti fejlődése és alapvető jellemzői, Acta Juridica et Politica Tomus LXXII. Fasciculus 4., 2010
Fantoly Zsanett: A nemzetközi büntetőbíróságok tárgyalási rendszerei, Acta Universitatis Szegediensis FORUM Acta Juridica et Politica, 2011
Fantoly Zsanett: Evidentiary systems in the Anglo-Saxon criminal proceedings, Pleadings - Celebration Volume og Professor Tremmel Flórián's 70.th Birthday. Pécs, 2011., 2011
Fantoly Zsanett: A hazai büntetőeljárás gyakorlati visszásságának problémái, Sapieti sat... Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin Professzor 90. születésnapjára. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXIV., 2011
Fantoly Zsanett: Expedited hearing as the saver of the Hungarian criminal procedure?, Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére, 2011
Fantoly Zsanett: A büntetőeljlárást gyorsító, de alkotmányos garanciákkal fedett jogintézmények gyakorlati alkalmazhatóságáról, Acta universitatis Szegedisensis FORUM Acta Juridica et Politica II. évfolyam 1. szám, 2012
Fantoly Zsanett: A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2012
Back »