Hungarian Metrical Tradititon and the Contemporary Hungarian Poetry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76152
Type PD
Principal investigator Horváth, Kornélia
Title in Hungarian Magyar verstani tradíció és a kortárs magyar líra
Title in English Hungarian Metrical Tradititon and the Contemporary Hungarian Poetry
Keywords in Hungarian verstan, ritmus, interpretáció, líra, poétika, retorika
Keywords in English metrics, rythm, interpretation, lyrics, poetics, rhetoric
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2009-01-01
Closing date 2012-05-31
Funding (in million HUF) 2.756
FTE (full time equivalent) 2.22
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat a magyar verstani alapkutatások ma kevéssé reflektált eredményeinek újragondolására és átértelmezésére vállalkozik a jelenkori líraelméleti irányzatok alapvetéseinek fényében. A kétféle tradíció közötti kapcsolódási pontok feltárása új elméleti meglátásokra vezethet ritmus és interpretáció, verselés és retorika, ritmus és én-szerkezet, versforma és műfajiság kérdéskörében, módszertani kidolgozásuk pedig új líraelemző eljárásokat és értelmezői stratégiákat hív elő. A hazai verselméleti tradícióban kialakult ritmusfogalmaknak, ritmus és interpretáció problémájának - a nemzetközi kontextust is figyelembe vevő - feldolgozását egy kismonográfia formájában vállalom. A kutatás szövegkorpuszát egyfelől Petri György költészete képezi: a Petri-féle versnyelv részletes ritmikai-poétikai értelmezését, különös tekintettel az életmű utolsó kötetére és verseire, egy monográfia keretében végzem el. Másfelől a ritmikai vizsgálat anyagát a legfrissebb mai magyar líra szövegei biztosítják: ezek ritmikai és retorikai kérdéseiről tanulmányt készítek, illetve konferenciát szervezek, melynek szövegeit kötet formájában fogom publikálni. Az infrastrukturális feltételeket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara biztosítja.
Summary
The project undertakes to reinterpretate the achievments of the Hungarian metrical and rhytmical basic research, in the context of the contemporary tendencies in theory of lyric. The connections between the two theorical traditions can lead to the formation of a new approach to the questions of the relationship between rhytm and interpretation, rhytm and lyrical self-structure, versification and rhetoric, metrical composition and literary genre. The methodological elaboration of these connenctions involves new methods of analysis and new interpretative strategies of the lyrical text. I undertake to write a short monography about the rhytm-concepts in Hungarian metrics, reflecting also on the context of the international rhytmical and metrical researches. The lyrics of contemporary Hungarian poetry provide the pragmatical textual basis for the research: I will write a paper about their special rhytmical and rhetorical figures, and organize a symposium on this topic in the Campus in Piliscsaba of Peter Pázmány Catholic University. The papers lectured on the conferenc will be published in book form. I will write also a monography about the rhytmical and poetic aspects of György Petri's Poetry.
The infrastructure for the research is provided by the Peter Pázmány Catholic University, Faculty of Arts.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban vállaltak teljesültek. 1. Elkészült és megjelent a magyar verstani-verselméleti kutatások eredményeit, illetve ritmus és interpretáció kölcsönkapcsolatának kérdéseit a tudományág nemzetközi kontextusában, valamint a modern magyar líra darabjainak poétikai interpretációjában elemző kismonográfia (Horváth K.: Verselméleti tradíció és a modern magyar líra. Ritmus és interpretáció kérdéseiről, Ráció, Budapest, 2012, p. 168, ISBN 978-615-5047-32-9). 2. Elkészült és megjelent a Petri György költészetét nyelvi-poétikai aspektusból tárgyaló monográfia (Horváth K.: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia, Ráció, Budapest, 2012, p. 174, ISBN 978-615-5047-27-5). 3. Elkészült és az Iskolakultúra 2012. januári számában megjelent a kortárs magyar líra ritmikai-poétikai tendenciáit tárgyaló tanulmány (Horváth K.: Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben, Iskolakultúra, XXII. évf., 2012. január, pp.63-70, ISSN 1215 5233). 4. 2009. november 27-28-án a pályázatban vállaltak szerint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán megrendeztem a "Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában" című nemzetközi (magyar nyelvű) konferenciát, melyen 30 hazai, illetve határon túli kolléga vett részt előadással. 5. Elkészült és megjelent a konferencia anyagának bővített és szerkesztett szövegeit tartalmazó tanulmánykötet (Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk. Horváth K. ("...és a szöveg beszél". Művek, értelmezések, elméletek 2., sorozatszerk. Horváth K.), Ráció, Bp., 2011, p. 362, ISBN978-615-5047-17-6.
Results in English
The project undertaken is completely developed and finished. 1. The short monography on the rhytm-concepts in Hungarian literary history, reflecting also on the achievements of the international rhytmical and metrical researches and on the problems of rhytm and interpretetation in modern Hungarian lyrics, was published in 2012. 2. The poetic monography on Petri György's lyrical poetry is completed and published (2012). 3. The paper on the rhytmical and poetic tendencies in the contemporary Hungarian poetry was published in January 2012, in the Hungarian periodical "Iskolakultúra". 4. In 27-28 Novembre 2009 I organized an international conference in the Peter Pázmány Catholic University intitled "Rhytmical and Rhetoric Tradition in Contemporary Hungarian Poetry". 5. The volume of the texts of the conference was published in 2011 (p. 362).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76152
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth K.: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia, Ráció, Budapest, p. 174., 2012
Horváth K.: Turczi István költői nyelvéről, in Tények melankóliája. Tanulmányok Turczi István műveiről, szerk. Radvánszky A., Sütő Cs. A., pp. 203-209, Ráció, Budapest, 2012
Horváth K.: Verselméleti tradíció és a modern magyar líra. Ritmus és interpretáció kérdéseiről, Ráció, Budapest, p. 168., 2012
Horváth K.: Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben, Iskolakultúra, XXII. évfolyam, 2012. január, pp. 63-70., 2012
Horváth K.: A "mintha" poétikai alakzatáról, PoLíSz, 2011 szeptember (138.), pp- 20-23., 2011
Horváth K.: A Petri-vers poétikája, Zborník III. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Univerzity J. Selyeho "Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spolocnosti". Selye János Egyetem, Komárno, 2011
Horváth K.: "Magyarázatok": Dante Alighieri, Szabó Lőrinc, Petri György, pp. 81-91, in Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk. Horváth K., Ráció, Budapest, 2011., 2011
Horváth K. (szerk.): Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, Ráció, Budapest, p. 362., 2011
Horváth Kornélia: Egy poétikai antikapcsolat? Petri és Kosztolányi, "...friss szellő eleven virágból.." Versértelmezésk Sipos Lajos tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2010
Horváth Kornélia: A ritmus interpretatív elméleteiről (Tinyanov, Richards, Benveniste, Mesconnic), Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika, Bp., EditioPrinceps, 183-194., 2009
Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika, Bp., EditioPrinceps, 2009
Horváth Kornélia: Hagyománytör(tén)és: Petri és Kosztolányi, Hagyomány és kánon. A Nyugat első száz éve, Szombathely, Savaria University Press, 65-73., 2009
Back »