Migration, minorities, local communities and solidarity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76223
Type K
Principal investigator Janky, Béla
Title in Hungarian Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás
Title in English Migration, minorities, local communities and solidarity
Keywords in Hungarian migráció, helyi közösségek, kisebbségek, bizalom, helyi identitás, jóléti attitűdök
Keywords in English migration, local communities, minoroties, trust, local identity, welfare atittudes
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Societal behaviour
Demography (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Demography
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Political economy
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Department of Sociology and Communication (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bognár, Adrienn
Kocsis, János Balázs
Orbán, Annamária
Starting date 2009-01-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 9.822
FTE (full time equivalent) 6.23
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunk során a belföldi vándorlási folyamatok helyi közösségek bizalmi viszonyaira, a közösségi identitásra valamint a szolidaritási normákra gyakorolt hatásait kívánjuk vizsgálni. Kérdéseink az alábbiakban összegezhetők:
Miképpen befolyásolja egy helyi közösségben (község, kisváros, városrész) a fizikai környezet, a vándorlási folyamatok dinamikája, továbbá a különböző időpontokban betelepülő csoportok státusz és egyéb társadalmi-demográfiai jellemzők szerinti összetétele
a) a bizalmi viszonyokat,
b) a lakóhelyi identitást, illetve
c) a társadalmi szolidaritás normáit és a belőlük levezethető társadalompolitikai attitűdöket?
Célunk, hogy speciális empirikus felmérésünk segítségével szétválasszuk a státusz, az etnikum, a vándorlási dinamika, a betelepülők motivációi és a településszerkezeti változások hatását.
Az empirikus vizsgálatok alapja magyarországi települések, kistérségek illetve nagyobb városok településrészeinek fenti szempontok szerint történő csoportosítása 4-6, előzetes vándorlástörténeti elemzések alapján kiválasztott térségben. A speciálisan rétegzett mintán kérdőíves felmérést tervezünk, melyet megelőz 4-6 esettanulmány. Továbbá a felmérésre ráépülve egy szűkebb almintán terepkísérletet is tervezünk. A kérdőíves felmérés eredményeit többváltozós multilevel elemzés segítségével dolgozzuk fel.
Summary
We investigate the impacts of migration on trust, local identity and solidarity norms. Our research questions can be summarised as follows:
How could phisical environment, migration dynamics and the characteristics of various immigrant groups influence
a) Trust,
b) local identity, and
c) norms of social solidarity and social policy attitudes
in a local community (rural settlement, small town, metropolitan neighbourhod).
Our aim is to separate the effects of ethnicity, migration dynamics, immigrants’ objectives and changes in spatial structure with the help of our special survey.
The empirical analyses are based upon a classification of settlements, microregions and metropolitan districts in 4-6 selected regions in Hungary. Selection of regions stems from a preliminary migration history analysis. We also intend to carry out filed experiments in those regions. The data are analysed by multivariate multilevel analysis.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási projektünk során több oldalról közelítve próbáltuk jobban megérteni a társadalmi szolidaritást meghatározó tényezőket. Elsősorban az anyagi státusz- illetve az etnokulturális identitás alapján is megosztott csoportokon belüli viszonyokra voltunk kíváncsiak; és kiemelt figyelmet kapott a szolidaritás társadalompolitikai preferenciákká alakulása. Az alapvető pszichológiai mechanizmusok tekintetében elméleti modellünk a szegénység önálló stigmatizáló hatására mutat rá , továbbá felvillantja a szegénység és etnicitás percepciójának komoly következményekkel járó interakcióját. Az elméletet speciális 'videó-vignette' kísérletünk is alátámasztja. A helyi társadalmak interetnikus viszonyainak megértése szempontjából terepkutatásunk legfontosabb tanulsága a ‘túl’ magas státuszú bevándorlás káros hatásaihoz kapcsolódik. A helyi társadalmak kohézióját meghatározó tényezőket vizsgáló kérdőíves felmérésünk adatai ugyanakkor nem utalnak jelentős vándorlási hatásra. Ugyanakkor az eredmények identitásukat őrző nemzetiségek pozitív hatását jelzik. A makrotársadalmi következményekre fókuszáló elemzések közül kiemelendő az aktív korú bevándorlás potenciális paradox, 'gerontokráciát' erősítő újraelosztási következményeit tárgyaló és tesztelő modell. A kutatás során közelebb kerültünk a társadalmi tőke és a szolidaritás fogalmainak jobb megértéséhez , és a helyi társadalmak vizsgálatához szükséges szempontok megismeréséhez is.
Results in English
Our research project has focused on the determinants of social solidarity. We were particularly interested in communities where ethnocultural and socio-economic cleavages are strong. We investigated a) psychological mechanisms of solidarity, b) social cohesion at the local level, and also c) macro-social consequences individual preferences. As far as the underlying psychological mechanisms concerned, we developed a model which points to the independent stigmatizing effect of distress and shows that poverty and ethnicity may interact in fostering stigmatization. An important lesson of our qualitative fieldwork is that 'high status immigration could be harmful to social cohesion in a low status community. Data of our local community survey, on the other hand, show that ethnic fractionalization is not always bad for social cohesion. We also built a model which connects individuals' social preferences with the impacts of immigration on social solidarity (at the national level). Our model highlights ambiguous consequences of active age immigrants: they may improve dependency rate, but at the same time, might contribute to further elderly bias of public spending.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76223
Decision
Yes

 

List of publications

 
Janky Béla, Varga Dániel: The Poverty-Assistance Paradox, Economics Letters 120(3): 447-449., 2013
Horváth Ágnes: Immigration: A Remedy or Curse for Native Welfare Recipients?, CEU Economics Department, Ph.D. Dissertation, Chapter 3, 2013
Janky Béla, Bakó Boglárka, Szilágyi Péter, Bognár Adrienn: Colored Suspicions and Color-Blind Evidence on the Poverty Scene: Media and Welfare Attitudes, Paper to be presented at Espanet Conference, Poznan, 5-7 September 2013, 2013
Horváth Ágnes, Janky Béla: Uncertainty, Poverty Attributions and Welfare Preferences, CEU Economics Department, Ph.D. Dissertation, Chapter 2, 2013
Janky Béla: Solidarity and Preferences on Welfare Institutions, Marion Ellison (ed.): Reinventing Social Solidarity Across Europe, Bristol: Policy Press, 2011
Orbán Annamária: Self-help community models in Hungary., Social Capital and Social Resource: Concept and Reality, Karunanithi, G. and Ramakrishnan, M. (eds), Manonmaniam Sundaranar University Publication Division, Tirunelveli, 2010
Kocsis János Balázs: Budapesti agglomeráció és globalizáció, Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne - Kocsis János - Kőszeghy Lea - Tomay Kyra: Város-Tervező-Társadalom. Sík Kiadó, Bp., 2010
Janky Béla - Takács Károly: EFFICIENT AND INEFFICIENT SOCIAL CONTROL IN COLLECTIVE ACTION1, CEU Political Science Journal. Vol. 5, No. 3 316-354., 2010
Orbán Annamária: Quality ageing and participatory democracy, “Becoming Visible: Older People as Active Participants in the Community and in Long-term Care Settings” SPARC conference, 16 & 17 November 2010, Dublin, 2010
Soós Réka: Conjoint-elemzés: Szociológiai alkalmazások, Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet., 2010
Molnár Tímea: Exclusion in Public and Civil Spheres: A Case Study on the Dynamics of Social Exclusion in an Ethnically Diverse Village of Central Hungary, Kézirat, BME-BCE (BCE Nemzetközi tanulmányok MA szakdolgozat fejezet), 2010
Janky Béla: Mélyszegénység, etnicitás és társadalompolitikai preferenciák, MSZT Konferencia, Miskolc, November 11-13., 2011
Bognár Adrienn: A társadalmi tőke egyes mutatóinak vizsgálata a debereceni és pécsi egyetemisták körében, Dusa et al. (szerk.): Egyetemi élethelyzetek. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165-180., 2012
Horváth Ágnes, Janky Béla: Notes on an Attribution Model of Welfare Preferences, In. Balog et al. (szerk.): A szociológia szemüvegén keresztül. Tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. Belvedere Meridionale, Szeged., 2012
Viczena Bianka: A média hatása a romákkal szembeni előítéletekre, BME Szociológia és Kommunikáció Tsz., BA szakdolgozat, 2012
Bognár Adrienn: Az önbecsülés és a társadalmi tőke egyes elemeinek hatása a kirekesztő nézetekre, Megjelenés alatt, Acta Sociologica, PTE Szociológia Tsz., 2013
Janky Béla, Bakó Boglárka, Szilágyi Péter, Bognár Adrienn: Szegénykép, cigánykép és társadalompolitikai preferenciák, Bogdán et al. (szerk.): A reprezentáció politikája és különbségtétel mediatizált formái. PTE, Pécs, 2013
Horváth Ágnes, Janky Béla: Uncertainty, Poverty Attributions and Welfare Preferences: A Theoretical Analysis, In. Tóth - Szántó (szerk.): Tanulmányok Lengyel György 60. születésnapjára. Aula, Bp., megjelenés alatt, 2013
Janky Béla: Social cohesion and interethnic trust in local communities, Research report, first draft, MTA SZI, 2013
Janky Béla, Horváth Ágnes: Inequality, Ethnicity and Welfare Attitudes, Manuscript. Budapest Univeristy of Technology and Economics, 2011

 

Events of the project

 
2013-03-13 08:50:40
Résztvevők változása
Back »