Multidimensional Geolinguistical Representation of Computer Based Corpus  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76239
Type K
Principal investigator Pállné dr. Lakatos, Ilona
Title in Hungarian Informatizált nyelvi korpusz többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása
Title in English Multidimensional Geolinguistical Representation of Computer Based Corpus
Keywords in Hungarian többdimenziós ábrázolás, nyelvi változó-társadalmi változó, természetes határ, politikai határ, látszólagosidő-vizsgálat
Keywords in English multidimensional representation, language variable - social variable, isogloss - administrativ border, change in apparent time
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Dialectology
Panel Linguistics
Department or equivalent Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék (University of Nyíregyháza)
Participants Tukacsné dr. Károlyi, Margit
Starting date 2009-04-01
Closing date 2012-09-30
Funding (in million HUF) 17.059
FTE (full time equivalent) 1.70
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja a korábbi OTKA-pályázat (T 025 237) segítségével a hármas határ mentén (magyar–ukrán, magyar–román) 18 településpáron gyűjtött jelentős mennyiségű — és e pályázat segítségével meghatározott szempontok szerint tovább bővíthető — nyelvi korpusz informatizált adatbázison alapuló bemutatása, a magyar dialektológiában újdonságnak számító többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok elkészítése, CD ROM-on való megjelenítése. A dimenzionális nyelvszemléleten alapuló ábrázolás a kiválasztott morfológiai és lexikai adatokat a tér, idő és társadalmi dimenziók metszéspontjában elhelyezve általunk kidolgozott újszerű módszerrel mutatja be. Ezzel mennyiségi mutatókkal, egzakt módon tükröztethető, hogy a trianoni mesterséges országhatár a korábban szoros kommunikációs kapcsolatban lévő, azonos nyelvjárási régióhoz tartozó településpárokon milyen nyelvhasználati különbségeket eredményezett; ábrázolni tudjuk a nyelvhasználatot jellemző dinamizmust, látható válik a nyelvi változók társadalmi disztribúciója. A módszer a későbbiekben más nyelvjárási területeken is alkalmazható, így alkalmas összehasonlításra, nagyobb összefüggések levonására is. A kutatásba bevonhatók a tervezett mesterképzés hallgatói. Feladatok: ellenőrző és kiegészítő gyűjtések a kutatópontokon; szoftverfejlesztés, a véglegesített nyelvi korpusz informatizálása, többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása. Várható eredmények: többdimenziós térképek CD ROM-on, konferencia-előadások, publikációk.
Summary
The aims of the research are: with a computer database, the presentation of the substantial linguistic corpus - that can certainly be, with the help of this application, extended further - collected along the triple (Hungarian-Ukrainian, Hungarian-Romanian) border in 18 pairs of settlements with a former OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Hungarian Scientific Research Fund) research project (T 025 237); the preparation of three-dimensional linguistic-geographical maps that count as novelties in Hungarian dialectology; and their presentation in a CD-ROM format. With a new method developed by us, this model, based on the dimensional view of language, presents the chosen morphological and lexical data within the intersection of space, time and social dimensions. By this approach, the kinds of change in the use of language can be shown with quantitative indicators and in an exact way that the artificial partition of the country by the Versailles Treaty brought in the pairs of settlements that used to stay in a strong communicative contact beforehand, for they belonged to the same dialect area; and also, by this approach, the dynamics governing language use can be represented since the social distribution of linguistic variables becomes visible. In the future, this method can be applied in other areas of dialects, thus it will be suitable for drawing more significant conclusions. The students of the would-be MA program might also participate in the research. Further tasks: checking and supplementary gathering of material at the research locations; software development; computer processing and linguistic-geographical representation of the finalised linguistic corpus. Expected results: multi-dimensional maps on CD-ROMs, conference lectures and publications.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási célkitűzéseinkkel összhangban kifejlesztettük és elkészítettük a hármas határ mentén 537 adatközlőtől 18 településen (8 magyarországi, 6 kárpátaljai, 4 romániai) gyűjtött 143 000 morfológiai és lexikai nyelvi adatot tartalmazó informatizált adatbázist. Az adatbázisból 12 település (6 magyarországi, 6 határon túli) adatait felhasználva 71 morfológiai és 70 lexikai többdimenziós térképlapot készítettünk el, illetve elemeztünk. A térképlapokon – a trianoni határ nyelvhasználatot alakító szerepét is érzékeltetve – a nyelvi és társadalmi változók korrelációját a területiség vetületében ábrázoltuk. A területen számos összetevőből adódó változatosságot és változást vizsgáló kutatásainkat a szociodialektológiai és a labovi variacionista megközelítés mellett a dimenzionális szemlélet határozta meg. A nyelvi adatokat a tér, az idő és a humán/társadalmi dimenziók metszéspontjában értékeltük, de figyelembe kellett vennünk a területet jellemző multikulturális, multietnikus hatásokat és ennek következményeit is. Így munkánk minden fázisában számos elméleti és módszertani kérdés tisztázására volt szükség. A projekt időtartama alatt 15 publikáció született, és 11 hazai és nemzetközi konferencia-előadást tartottunk. Munkánk elméleti és módszertani összegzése A változó nyelvhasználat a hármas határ mentén (Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai) címmel és a 141 térképlapot és elemzését tartalmazó CD-melléklettel a Tinta Könyvkiadónál jelenik meg.
Results in English
In accordance with the research objectives we drafted and built an electronic database of 143 000 morphological and lexical data gathered from 537 informants in 18 townships (8 Hungarian, 6 Sub-Carpathian, 4 Romanian) along the triple borders. Using the data of 12 townships (6 Hungarian and 6 transborder ones) we made and analysed 71 morphological and 70 lexical multidimensional map sheets. In these sheets the correlations of linguistic and social variables are illustrated in terms of geographical areas, thus presenting the influence of Trianon borders on language use as well. Our researches investigating the varieties and changes brought about by several factors were determined by Labov’s variationist paradigm and sociodialectological and dimensional approaches. Linguistic data were evaluated in the intersection of space, time and human/social dimensions; moreover, the regional multicultural and multiethnic effects were also taken into consideration together with their consequences. Therefore, we needed to clarify several theoretical and methodological issues in each stage of our work. The results of the project implementation period are 15 scientific publications and 11 Hungarian and international conference talks. The theoretical and methodological summary of our work is the volume entitled A változó nyelvhasználat a hármas határ mentén (Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai) with its CD supplement containing the 141 map sheets and their analyses.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76239
Decision
Yes

 

List of publications

 
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Nyelvföldrajzi ábrázolási technikák: hagyomány és újítás, Fábián Miroszlava–Horváth Katalin (szerk.): Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Ungvár - Patent. 428–440., 2010
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: A hármas határ mentén gyűjtött korpuszok feldolgozási lehetőségeiről, Hári Gyula (szerk.): „Végetlen a tér, mely munkára hív”. Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Veszprém, 139-146., 2010
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Nyelvföldrajz: honnan hová?, P. Lakatos Ilona- Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek 2. Nyíregyháza, 37-56., 2010
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Tudomány és oktatás: a Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben, Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 85-92., 2010
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Egy nyelv(használati) mítoszról a tények tükrében, Hires-László Kornélia-Karmacsi Zoltán-Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban., 2011
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: A hármas határ menti korpusz informatizálásának előkészítési munkáiról, Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Europica Varietas, Nyitra, 179-187., 2011
Iglai Edit: Kognitív nyelvészet és dialektológia, Magyar Nyelvjárások (megjelenés előtt), 2012
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén, VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásinak kiadványa. Kolozsvár, 2012
P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit: A zsírosbödöntől a zsírosbögréig (Tájnyelvi lexémák dimenzionális ábrázolásának tanulságai), Baranyai Tünde (szerk.): „… könyvek által a világ …” Bura László 80. születésnapjára. Státus Kiadó, Szatmárnémeti. 120–128., 2012
P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit: A többdimenziós térképlapok típusai, P. Lakatos Ilona–Pethő József (szerk.) Elméletek és módszerek 3. Tanulmányok a nyelv és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. 35–53., 2012
Iglai Edit: Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén., Első Század Online, 2012
Iglai Edit: Cognitive Linguistic and Dialectology, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Linguistica. (Megjelenés előtt), 2012
P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit: A változó nyelvhasználat a hármas határ mentén (Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai), Tinta Könyvkiadó (Megjelenés előtt), 2012
P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás – dinamikus nyelvi struktúra, É. Kiss Katalin-Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba. 119-132., 2012
Ilona P. Lakatos –Margit T. Károlyi –Edit Iglai: The Effects of the New Borders after the Versailles Peace Treaty on the Changes of the Language, Izsevszk, 2011
P.Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit: Elméleti és módszertani dilemmák a hármas határ mentén gyűjtött korpusz informatizálása, illetve a több dimenziós térképlapok elkészítése során, 17. Élőnyelvi konferencia (Szeged), 2012
Back »