Public Administration in the EU Member States  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76308
Type K
Principal investigator Szamel, Katalin
Title in Hungarian Az EU tagállamainak közigazgatási rendszere
Title in English Public Administration in the EU Member States
Keywords in Hungarian Összehasonlító közigazgatás, kormányzati szervek, helyi igazgatás
Keywords in English Comparative Public Administration, Government, Local Administration
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Administrative law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences
Participants Balázs, István
Bordás, Mária
Boros, Anita
Gajduschek, György
Halász, Iván
Imre, Miklós
Koi, Gyula
Kristó, Katalin
Lővétei, István
Rixer, Ádám
Sipos, Katalin
Tamás, András
Temesi, István
Starting date 2008-10-01
Closing date 2011-10-31
Funding (in million HUF) 8.658
FTE (full time equivalent) 4.87
state closed project
Summary in Hungarian
Az Eu-ba történő belépésünkkel a magyar közigazgatási rendszer változtatásra szorul. A változtatás során tekintettel kell lennünk a ma már 27 tagúra bővült Unió többi tagállamának megoldásaira. Eddig nálunk még nem történt meg még a régi tagállamok közigazgatási rendszerének egységes elvek alapján történő bemutatása sem, kiváltképpen hiányzik az új, mostmár tucatnyira duzzadt országok ismertetése. A napirenden lévő, s feltétlenül indokolt közigazgatási reform tudományos megalapozásához nélkülözhetetlen e feladat elvégzése.
A pályázat 27 tagállam közigazgatási rendszerét dolgozná fel egységes elvek alapján, hogy az egybevetés lehetséges legyen. Az általános információk után a tanulmányok az országok közigazgatási történetét ismertetnék először,majd vázolnák a jelenlegi helyzet kialakulásának közvetlen előzményeit. A közigazgatás szervezeti rendszerének bemutatása során először a kormányzati szervek, ezt követően a helyi igazgatás szervei, végezetül az egyéb kategóriába sorolható szervek ismertetésére kerül sor.
Fontos részét képezi a tanulmányoknak a közigazgatás müködésének leírása. Ezen a téren különösen fontos az újonnan alkalmazott igazgatási módszerek, a technikai megoldások feltárása.
Ugyanilyen fontos eleme lesz a 27 tanulmánynak a személyzeti, közszolgálati megoldások, specifikus vonások bemutatása.
Mindegyik tanulmány kitér a vizsgált országban folyó, a közigazgatásra irányuló viták, kritikai megjegyzések, a közigazgatás fejlesztését célzó kutatási programok ismertetésére.
A tanulmányok megjelentetését egy kötetben tervezzük.
Summary
The administrative system of Hungary pushes into the reform after the enlargement of the EU. In the course of reforms must thoughtfull of solutions of the 27 EU member states. As yet, the presentation of the administrative systems of the older member states on the ground of same principles not happened in Hungary, the review of the new member states particularly missing. The compliance of the task is necessary for the perfection of the current and certainly reasonable administrative system. This tender will delineate the administrative systems of the 27 EU member states on the ground of same principles, that the comparaison will become possible. The essays (country studies) after the general informations will contains firstable the administrative history of the member states, later to block in the direct antecedents of present situation. In the course of reviewing of the system of organisational administrations shows the governmental organisations, and local self-governments, and finally the other administrative organisations. The description of the function of the administration is an essential part of the essays (country studies). The new administrative techniques, methods are also very important. Also an important of an element of the 27 essays (country studies) the introduce of solutions of personnel systems, civil service systems, special features. All essays (country studies) shows the current administrative debates, critical comments, research programmes on Develeopment Governance. We'll intend to publish these essays (country studies) in a one-volume book.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célkitűzése abban állott, hogy az Európai Unió 27 tagállamának belső közigazgatási rendszerét mutassuk be. Módszertanilag a feldolgozás egy előzetesen kialakított egységes vázlat alapján történt, mivel a közigazgatási összehasonlítás, mint minden komparatisztikai tevékenység, csak egységes és azonos elvek alapján lehetséges. Ezen a bázison a következő témák kerültek elemzésre: Az ország általános jellemzése (az ország legfontosabb adatai, az ország közigazgatás-története, az ország közigazgatása általában, modellbe sorolás); A közigazgatás jelenlegi felépítése, szervezete (kormányzati rendszer, miniszteriális szint és egyéb országos hatáskörű közigazgatási szervek, helyi igazgatás); A közigazgatás működése (közigazgatási eljárás, a működés hibáit javító korrekciós eszközök, tárgyi feltételek és informatika); A közigazgatás személyzete. A közigazgatási rendszerek bemutatására saját hazai történelmi és politikai kontextusukban került sor. E tárgyalásmód lehetővé tette a rendszerek egymással való egybevetését, és fejlődési tendenciáik érzékeltetését is. A vállalkozás legnagyobb erénye teljes körűségében, és összehasonlító jellegében rejlik, mivel ilyen irányú kutatás még a legfejlettebb közigazgatásokat tömörítő OECD, és IIAS keretei között sem folyt az elmúlt két évtizedben. A kutatás legfőbb megállapítása az, hogy a történeti eredetre építő modellképzés a jelenkor közigazgatásainak rendszerezésére ma már csak módjával alkalmas, mivel a rendszerképző elemek a globalizáció és az EU hatása következtében keverednek az egyes államok gyakorlatában.
Results in English
The goal of the research was to demonstrate the internal administrative systems of the 27 EU member states. Methodologically the implementation of research was built on a common draft plan. On this basis the following issues were analyzed: General characteristics of the country (the country's most important data, government characteristics, history, of the country's public administration in general, and on this basis the classification of the countries into different models); The current government structure, organization (system of government, ministerial and other levels of national scope to public administrations, local government); The functioning of public administration (administrative procedures, improve operational errors correction tools, facilities and information technology); The administrative staff (civil service). The administrative systems are presented in their own historical and political contexts. This method is enabled the comparison of the systems with each other (as well as perceived trends in their developments). The greatest advantage of this approach lies in its most comprehensive and comparative nature, because such a research has not been realized within the last two decades, even in such important international organisations as OECD, or IIAS. The most important conclusion on the basis of the research is the influence of globalisation and the formation of new models within the EU whose characteristics are becoming increasingly mixed.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76308
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rixer Ádám: Írország közigazgatásának sajátosságai., Új Magyar Közigazgatás III. évf. (2010) 5. sz. 24-34., 2010
Rixer Ádám: Málta közigazgatásának sajátosságai., Új Magyar Közigazgatás III. évf. (2010) 9-10. sz. 45-54., 2010
Balázs István-- Gajduschek György -- Szamel Katatalin: Trendek az európai országok közigazgatásában, Állam és Jogtudomány, Vol. LII. 2011 2.sz. 161-195, 2011

 

Events of the project

 
2012-02-14 15:37:15
Résztvevők változása
2011-11-22 11:58:13
Résztvevők változása
2011-03-09 10:19:40
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Lőrincz Lajos
Új vezető kutató: Szamel Katalin

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt.
Back »