Ellebodius poétikájának kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76329
típus K
Vezető kutató Szepessy Tibor
magyar cím Ellebodius poétikájának kritikai kiadása
Angol cím Critical Edition of Ellebodius' Poetics
magyar kulcsszavak Ellebodius, poétika, kritikai kiadás, Arisztotelész, fordításelmélet, reneszánsz poétikák
angol kulcsszavak Ellebodius, poetics, critical edition, Aristotle, theory of translation, Poetics of Cinquecento
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Maurer Zsuzsa
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 2.947
FTE (kutatóév egyenérték) 9.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Nicasius Ellebodiust, a flamand humanistát /Cassel 1535 - Pozsony 1577/ a reneszánsz poétikákat áttekintő B.Weinberg, és Arisztotelész Poétikájának oxfordi kiadója, R. Kassel perelte vissza a feledésből. Klaniczay Tibor kutatásaiból kiderült, hogy Ellebodius bő évtizedet élt Magyarországon, Pozsony és Bécs humanistáinak vonzáskörében, állandó levelezésben Európa humanistáival.
Életművének kutatói a 16. század egyik legkiválóbb görög filológusát tisztelik benne, aki különösen Arisztotelész és Arisztophanész szövegeinek javításában, magyarázásában és latinra fordításában kimagasló. Művei kéziratban maradtak, emlékezete elhalványult. Kiadásukat, köztük elsősorban Poétikájáét a következő meggondolások indokolják. Figyelemre méltó és a maga korában egyedülálló az a fordításelmélet és az a filológusi program, melyet Poetica-parafrázisában (is) megvalósít. Módszere, a parafrazeálás, lehetővé teszi a vázlatszerű, töredezett arisztotelészi szöveg, a definiálatlan fogalmak minél teljesebb kibontását, mert túllépve a Poetica szövegének keretein az árnyalt értelmezéshez felhasználja az arisztotelészi corpus egészét, de gyakran idezi Platónt stb. is. A megvalósult Parafrázis Pinelli padovai humanista körével való együttgondolkodás terméke. A velük folytatott sűrű, főleg filológiai vonatkozású levélváltás bepillantást enged az alkotási folyamatba és nehézségeibe. Ennek köszönhetően maradtak fenn a műhelymunka szakaszait reprezentáló fogalmazványok. A kiadás gazdagítja és árnyalja a 16. századi filológia-történet, az Arisztotelész-kutatás és a magyarországi humanizmus közkeletű felfogását.
angol összefoglaló
Nicasius Ellebodius Flemish humanist (Cassel 1535 - Pressburg 1577) was brought back from oblivion by Weinberg who surveyed the Renaissance Poetics and by Kassel the editor of the Oxford text of Aristotle’s Poetics. From the studies of Klaniczay we know that Ellebodius was living for more than a decade in Hungary in the attraction of Vienna’s and Pressburg’s humanists and was having a lively correspondece with the humanists of all Europe.
The researchers of his life-works respect him as one of the most eminent Greek philologist of the 16. century, who is especially outstanding in the emendation, explanation and Latin translation of the texts of Aristotle and Aristophanes. As his works are all manuscripts his memory faded. The publishing of them, especially that of the Poetics are justified by the following considerations.
His theory of translation and the philologist program that he accomplished in his Poetics-paraphrasis (too) was unique in his days and truly deserves attention. His method (paraphrasealing) enables us to fully expound the roughly outlined and fragmentary text of Aristotle and the undefined notions. Transgressing the frames of the Poetics, for a subtle interpretation he uses the whole corpus Aristotelicum, but he often recites Platon et al., too. The accomplished paraphrasis is the product of a “thinking together” with Pinelli’s humanist circle in Padua. His frequent, mostly philological correspondence with them lets us have an insight in the process and problems of creation. Thanks to this relationship text variations remained representing the different phases of work.This present publication will deepen and add to the current approach of the 16 century history of philology, the Aristotle studies and the humanism in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nicasius Ellebodius (1535-1577) kéziratban fennmaradt Poeticájának kritikai kiadásával a 16. századi filológiatörténet egyik újra felfedezett szuverén alkotójának legfontosabb műve vált hozzáférhetővé, amely mind formai, mind tartalmi tekintetben figyelemre méltó egyéni, a kortársakéitól eltérő sajátosságokat, megoldásokat mutat. A nyolc poetica-kéziratot magába foglaló kollekción kívül fennmaradt a Pozsonyban élő szerző és egykori padovai humanista társai főként filológiai tárgyú levelezése, amely felbecsülhetetlen adatokat szolgáltatott a Poetica-parafrázis keletkezéstörténetéhez. A kutatás során összevetettük a kéziratokat, feltártuk kronológiájukat. Kiválasztottuk a publikálandó kéziratokat, meghatároztuk a szövegközlési elveket, elvégeztük a szövegkritikát, azonosítottuk a vendégszövegeket, jegyzeteltük a mai mérvadó kiadásoktól való eltérésüket. A kötet a Typotex kiadónál, az "Értekezések a magyarországi latinság köréből" sorozatban jelent meg részletes bevezető tanulmánnyal, indexekkel, bibliográfiával.
kutatási eredmények (angolul)
The critical publication of “Poetica” written by Nicasius Ellebodius (1535 – 1577) remained in manuscript made the most important work created by one of the recurrently discovered sovereign authors of the philosophy history accessible that, in respect of both form and content, shows remarkable individual properties and solutions different from those of contemporaries. In addition to the collection that includes the eight poetica manuscripts, the correspondence of mostly phylologic subject of the author living in Pozsony and his former humanist associates in Padova also remained that supplied data of inestimable value to the birth history of the Poetica paraphrase. During the research, the manuscripts were compared, their chronology revealed. The manuscripts to be published were selected, the principles of text communication specified, the text critique performed, the guest text identified and their deviations from the current standart publications noted. The volume appeared with the publisher Typotex within the series “Essays from the circle of Latins in Hungary” provided with a detailed introductory study, indices and bibliography.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76329
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Maurer Zs.: Nuptam probam, piam, pudicam, prudentem, pecuniosam: A res uxoria és a respublica litteraria, pp. 49-58 in: Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára.szerk. Csörsz Rumen István, rec.iti, Budapest, 2010
Maurer Zs.: Lusus poetici ad Georgium Purkircherum Pisoniensem (Padova, 1563), Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára 127-128., 2011
Maurer Zsuzsanna: Nicasius Ellebodius. In Aristotelis librum de Poetica Paraphrasis et Notae, Értekezések a magyarországi latinság köréből. Új sorozat 3. kötet, 2014
Maurer Zsuzsanna: Radéczi mozaikok, In: Kovács Zsuzsanna születésének 60. évfordulójára közreadják Kovács Zsuzsa barátai, Balassi Kiadó, 9-11., 2013
Maurer Zs.: Si nos haec spes fefellerit aliud conabimur: Nicasius Ellebodius és a respublica litteraria, Corollarium.Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum 13. 166-176p., 2010
vissza »