The Early Avar Cemetery of Szegvár-Oromdűlő and a Specific Burial Custom: the Catacomb Grave at East of the Tisza  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76375
Type K
Principal investigator Lőrinczy, Gábor
Title in Hungarian A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon
Title in English The Early Avar Cemetery of Szegvár-Oromdűlő and a Specific Burial Custom: the Catacomb Grave at East of the Tisza
Keywords in Hungarian Szegvár-Oromdűlő, kora avar kor, temetkezési szokások, fülkesír
Keywords in English Szegvár-Oromdűlő, Early Avarian Age, Burial Customs, Catacomb Grave
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Archeology
Department or equivalent Móra Ferenc Museum
Participants Bende, Lívia
Boros, Józsefné
Lőrinczy, Gábor
Mende, Balázs Gusztáv
Starting date 2009-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 2.512
FTE (full time equivalent) 3.31
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat célja a Tiszántúl területén a legnagyobb sírszámú kora avar kori temető, Szegvár-Oromdűlő komplex vizsgálata és feldolgozása, illetve a temető egyik meghatározó jellemzőjének, a fülkesíros temetkezési szokásnak a régészeti vizsgálata a kora és késő avar kor időszakában egyaránt (Szegvár-Oromdűlő, Székkutas-Kápolnadűlő, Pitvaros), az archeogenetika nyújtotta új vizsgálati lehetőségek bevonásával.
A szegvár-oromdűlői temető sajátos temetkezési szokásainak, régészeti, embertani és zoológiai leleteinek közös értékelése és közzététele nemcsak a Kárpát-medence népvándorlás kori történetéhez, hanem a steppei népek kora középkori történetének megismeréséhez is jelentős adatokkal szolgálhat, és az anyag közzététele nem csupán a hazai, hanem a külföldi szakemberek számára is nélkülözhetetlen adatbázist és forrást jelenthet.
A fent említett három reprezentatív temető embertani anyagából vett 44 minta archeogenetikai vizsgálatától pedig olyan új összefüggések felismerését reméljük, amelyek a divatfüggő, viszonylag gyorsan cserélődő tárgyanyagra, illetve a konzervatívabban öröklődő, de generációról-generációra mégis változó temetkezési szokásokra összpontosító régészeti vizsgálatnál, illetve a morfológiai jellegű embertani vizsgálatnál egyértelműbben jelzik a kapcsolatot a kora és késő avar kori temetőkbe temetkező közösségek között, és hozzájárulhatnak a tiszántúli avar kori népesség eredetének, illetve rejtélyes temetkezési szokásának megfejtéséhez.
Az ugyanebben a témában korábban benyújtott pályázatunkhoz képest – a bírálók véleményének figyelembe vételével – jelentősen csökkentettük a tervezett költségeket, így a régészeti és archeogenetikai vizsgálatokra tervezett ráfordítás aránya is kiegyenlítettebb lett.
Summary
One of the groups of the Avars occupying the Carpathian Basin in 568, settled at the territory east of river Tisza between rivers Körös and Maros. One of the characteristic burial rites of this ethnic group is a special type of catacomb grave that, according to our present knowledge, have no direct eastern antecedents.
In the course of our work we evaluate the find materials and burial customs of catacomb graves and the early avar cemetery of Szegvár-Oromdűlő excavated by Gábor Lőrinczy between 1980 and 1997, and tried to make a chronology, partly differing from the classical one, on the basis of new finds, radiocarbon dating and archeogenetical examinations.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A temetőben megfigyelt temetkezési szokásokat összehasonlítottuk a Tiszántúl területéről ismert, az avar kor első felében használt temetőkben megfigyeltekkel. A témaválasztásban az meggyőződés vezetett bennünket, hogy ebben a korszakban ezen a területen a temetkezési szokásokra támaszkodva markánsabban jellemezhető az itt élt népesség, mint a tárgyi kultúra ránk maradt emlékei alapján. A temető női és férfi sírjaiból előkerült mellékletek felölelik a Kárpát-medencei kora avar kori régészeti leletanyagot, illetve több egyedi sajátossággal rendelkeznek. A temetkezési szokásoknak a szegvári temetőben megfigyelt jegyei alapján jellemezhető temetkezések az avar szállásterületen belül a Tiszántúlon a kora avar időszakban általánosnak mondható, míg a halotti kultusznak ezen jegyei egyértelműen eltérnek a Kárpát-medence más nagytájairól ismert temetkezési szokásoktól. A fülkesírokban eltemetettek antropológiai vizsgálata során az állapították meg, hogy nem- és életkorcsoport, morfológiai, metrikus értékek, patológiás elváltozások szerint nincs különbség, tehát a három szériában a fülkés temetkezés oka embertani jellegzetességekkel nem magyarázható meg. A fülkesíros temetkezési szokás az avar kor második felére jellemző gyakorlatának egyértelműen a vizsgált terület a törzsterülete, de a kora avar kori temetők használata megszűnik és az új, fülkesírokat is tartalmazó temetőket kevésbé exponált, perifériális területen nyitnak.
Results in English
We compared various elements of the burial customs with the funerary rites practiced in the cemeteries of eastern Hungary during the first half of the Avar period. Our choice of this research subject was motivated by our conviction that funerary rites offer a better understanding of the period’s communities living in the area than the relics of their material culture. The grave goods from the cemetery’s male and female burials encompass the entire range of early Avar period finds in the Carpathian Basin; at the same time, several unique traits could be distinguished in the archaeological material. We found that the most typical traits of the funerary rite practiced at Szegvár were fairly widespread during the early Avar period in the Tiszántúl region and, also, that the rite practiced in this region differed significantly from the burial customs documented in other major regions of the Carpathian Basin. The comparison of the age, sex, morphological and metrical traits, and pathological deformations of the deceased interred in end niche graves indicated that there were no differences between them, suggesting that this funerary rite cannot be correlated with any anthropological traits. The distribution of end niche graves in the later Avar period clearly shows that the study area was the core area of this burial practice. The early Avar cemeteries were abandoned and the new burial grounds with end niche graves were opened in more peripheral areas.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76375
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bende Lívia: Lószerszámos temetkezések, áldozati állatok és ételmellékletek a Körös–Tisza–Maros köze késő avar kori temetőiben. — Bestattungen mit Pferdegeschirr, Tieropfer und Speisebeigaben in den Spätawarenzeitlichen Gräberfeldern des Gebietes zwischen Kreisch/Körös, Teiß/Tisza und Mieresch/Maros., Thesaurus Avarorum. Szerk.: Vida Tivadar. Budapest 2012, 645–678., 2012
Lőrinczy Gábor: A fülkesír. A padmalyos sír., Régészeti kézikönyv. Főszerk.: Müller Róbert. Budapest 2011, 147–151., 2011
Lőrinczy Gábor – Strazb Péter: Adatok Kárpát-medence avar kori védőfegyverzethez. A sisakok. — Grave 1 from Hajdúdorog-Városkert Road. Helmets of the Avar period., Thesaurus Avarorum. Szerk.: Vida Tivadar. Budapest 2012, 395–405., 2012
Bereczki, Zsolt – Marcsik Antónia – Pálfi György: A magyarországi mesterséges koponyatorzítás – keleti örökségünk egy különleges eleme a csontvázleletek tükrében., Magyarok 7. Világkongresszusa – A Magyarság és a Kelet – 2. Őstörténeti Konferencia. Budapest, 16-20th Sept 2009, A Magyarok 7. Világkongresszusának kötete 1, 119-120., 2009
Bereczki, Zsolt – Marcsik, Antónia – Pálfi, György: Artificially deformed skulls from the southern part of the Great Hungarian Plain., GPLF – Meeting of the French-speaking paleopathologists, Szeged, Hungary, 30th April -3rd May 2009, ‘From Past Lesions to modern Diagnostics’ Abstract Book and Program, 4, 2009
Bereczki, Zsolt – Marcsik, Antónia – Fóthi, Erzsébet – Pap, Ildikó – Pálfi, György: Artificially deformed skulls from the southern part of the Great Hungarian Plain., 18th European Meeting of the Paleopathology Association, 23th – 26th Aug, 2010, Vienna, Austria, Abstracts and Program, 44., 2010
Bereczki, Zsolt – Marcsik, Antónia – Fóthi, Erzsébet – Pap, Ildikó – Pálfi, György: Symbolic trephinations – Ritualistic interventions of eastern origin in Hungarian skeletal samples., 18th European Meeting of the Paleopathology Association, 23th – 26th Aug, 2010, Vienna, Austria, Abstracts and Program, 45., 2010

 

Events of the project

 
2010-01-25 11:33:51
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Bende Lívia
Új vezető kutató: Lőrinczy Gábor

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt
Back »