Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76434
típus K
Vezető kutató Kertész Ádám
magyar cím Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében
Angol cím The role of gully erosion in the present-day relief development of Hungary
magyar kulcsszavak árkos erózió, földhasználat, talajveszteség, tájdegradáció
angol kulcsszavak gully erosion, land use, soil loss, land degradation
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajztudományi Intézet (HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Jakab Gergely
Madarász Balázs
Szalai Zoltán
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.112
FTE (kutatóév egyenérték) 5.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarország felszínét jelentős mértékben alakítja – rombolja, illetve építi – az erózió folyamata. Korábban a felületi rétegeróziót tartották a legfontosabb folyamatnak, ma viszont egyre világosabbá válik, hogy az árkos erózió szerepe legalább olyan fontos. Ezt a tényt a nemzetközi tudományos kutatás eredményei alátámasztják és sürgetik a téma hazai kutatását alaptudományi szinten.
Jelen OTKA pályázat keretében elsősorban egy országos helyzetképet szeretnénk adni arról, hogy az árkos erózió az ország mely területein milyen mértékű, különös tekintettel a veszélyeztetettség mértékére és a folyamatok prognosztizálására. A kutatás másik célja egy mintaterület, a Tetves vízgyűjtő árkos eróziójának részletes feldolgozása abból a célból, hogy a folyamatok felszínalakító, környezetkárosító és környezetkémiai tulajdonságait részletesen feltárjuk.
A kutatás eredményeként tehát egyfelől azt várhatjuk, hogy egy országos térinformatikai feldolgozást, helyzetképet adunk az árkos erózióról hazánkban. Másrészt részletes képet kapunk az árkos erózió felszínalakító és környezetkárosító szerepéről mintaterületeken úgy, hogy eredményeinket a hasonló adottságú területekre is ki tudjuk terjeszteni.
angol összefoglaló
Soil erosion processes play a very important role in the formation of present-day relief of Hungary. In former times sheet erosion was considered to be the most destructive process while today it has become more and more evident that the relief forming effect of gully erosion is at least as significant as that of sheet erosion. Results of international scientific research support this statement and urge us to carry out basic scientific research on this topic in Hungary as well.
The main objective of the present OTKA project application is to give a country-wide review of the situation concerning the extent of gully erosion in the country, with special emphasis on the rate of endangerment and on forecasting processes of gullying. The second objective is to provide a detailed analysis of gully erosion processes in the sample area in the Tetves catchment. The analysis aims to reveal the relief forming, environment endangering effects and chemical characteristics of gully erosion processes.
The expected outcome of this research is first of all a GIS map and a description of gully erosion processes and phenomena in Hungary. Another expected result will be a detailed study on the geomorphological and environmental effect of gully erosion in two sample areas providing a basis for the extrapolation of results to similar areas.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja egy országos vízmosás kataszter, adatbázis készítése és kiértékelése, valamint az árkos erózió folyamatainak mintaterületi vizsgálata volt. Az 1:10 000 méretarányú térképek felhasználásával elkészült az ország vízmosás sűrűség térképe. A kataszterben közel 112.000 vízmosás szerepel, amelyek teljes hossza 22.000 km. A kataszter alapján veszélyeztetettségi térkép készült, eszerint az ország területének közel 5%-a tartozik az erősen veszélyeztetett kategóriába. Az országos és a mintaterületi vizsgálatok az árkos eróziót befolyásoló tényezők sokoldalú szerepét tárták fel. E tényezők hatása együttesen érvényesül. A földhasználat szerepe is sokarcú. Megállapítottuk, hogy a vízmosások nem elsősorban a legmeredekebb lejtőkön, nem a hegységek központi régióiban alakulnak ki, mivel e területeket jórészt erdő borítja. Érdekes ugyanakkor, hogy a vízmosások többsége erdőben található. Ez nem jelenti azt, hogy ott is alakult ki. A szántóföldön kialakult vízmosásokat vagy elegyelgetik, vagy ha ez már nem lehetséges ezek idővel beerdősödnek. A szántóföldi időszakos vízmosások nem szerepelnek a felhasznált topográfiai térképeken, ezeken csak a nagyobb, állandó vízmosások vannak feltüntetve. Megállapítottuk, hogy a vízmosások kialakulását a földhasználat mellett főként a domborzat és a talajképző kőzet befolyásolja, a talajtulajdonságok szerepe kevésbé fontos. A mintaterületi vizsgálatok a fenti megállapításokat árnyalják.
kutatási eredmények (angolul)
The objective of the project was the preparation and analysis of a national gully cadastre and database as well as the investigation of gully erosion processes in sample areas. 1:10 000 topographic maps were used for the compilation of the gully density map of Hungary containing 112 000 gullies with a total length of 22 000 km. A gully erosion risk map was also prepared and according to it high risk is present on nearly 5 % of the country area. The manifold role of the factors controlling gully erosion was revealed by the nationwide and the sample area investigations. These factors have a combined effect on gully development. Even the role of land use is multifaceted. It was established that in most cases gullies do not develop on the steepest slopes, i.e. in the central parts of the mountains because these areas are covered by forest. It is interesting, however, that most gullies can be found in the forest. It doesn’t mean that they were formed in the forest. Gullies on arable land will usually be levelled or if it is not possible any more, they will be forested after a time. Ephemeral gullies on arable land are not illustrated on topographic maps, only large and stable gullies are represented on them. It was established that gully formation beside land use the formation of gullies is controlled by relief and parent rock conditions and the role of soil characteristics is less important. Investigations in sample areas revealed the nuances of the above statements.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76434
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
JAKAB G. – KERTÉSZ Á. – MADARÁSZ B.- SZALAI Z.: Vízmosások szerepe a tájformálásban, In: KERTÉSZ A., KOVÁCS A. (szerk) Absztrakt kötet "4. Magyar Tájökológiai Konferencia" 2010. május 13-15. Kerekegyháza p 24., 2010
JAKAB G. – KERTÉSZ Á. – MADARÁSZ B.- SZALAI Z.: A vonalas erózió területi jellemzői, In: KERTÉSZ A., KOVÁCS A. (szerk) Absztrakt kötet "4. Magyar Tájökológiai Konferencia" 2010. május 13-15. Kerekegyháza p 53., 2010
JAKAB, G. – MADARÁSZ B. – RONCZYK L.: Az erózió és a talajvastagság kapcsolata szántóföldön, Talajtani Vándorgyűlés, Szeged. 2010. szeptember 3-4. Az előadások és poszterek összefoglalója p.16., 2010
JAKAB G. – SZALAI Z. – KERTÉSZ Á. – MADARÁSZ B.: Vízmosások Külső-Somogyban, Az élhető vidékért 2010. Környezetgazdálkodási konferencia 2010. 09. 22-24. Siófok Absztrakt kötet p. 68., 2010
JAKAB G. – KERTÉSZ Á. – MADARÁSZ B. – RONCZYK L. – SZALAI Z.: Az erózió és a domborzat kapcsolata szántóföldön, a tolerálható talajveszteség tükrében, Tájökológiai Lapok 8(1): 35-45., 2010
JAKAB G. – KERTÉSZ Á. – SZALAI Z: Scale dependence of gully investigations, Hungarian Geographical Bulletin 59(3): 319-330., 2010
Kertész, Á. – Jakab G.: Gully Erosion in Hungary, review and case study., The 2nd International Geography Symposium GEOMED2010. Procedia Social and Behavioral Sciences 19 (2011) pp. 693–701, 2011
Jakab, G. – Centeri, Cs. – Madarász, B. – Szalai, Z. – Őrsi, A. – Kertész, A.: Parcellás eróziómérések Magyarországon., Talajaink a Változó Természeti és Társadalmi Hatások Között - Talajtani Vándorgyűlés, Szeged, 2010. szeptember 3–4. Talajvédelem Különszám., 2011
Kertész, Á. – Jakab, G.: The role of gully erosion at catchment scale, Land Degradation Processes and Assessment – Wind erosion, interrill erosion, gully erosion, land cover features. UNESCO Chair of Eremology, Ghent University, Belgium., 2011
Kertész, Á. – Jakab, G: The role of gully erosion at catchment scale, Hydrology and Ecology: Ecosystems, Groundwater and Surface Water - Pressures and Options, Vienna, Austria, 2-5 May 2011., 2011
Kertész, Á. – Jakab G.: Gully Development in the Forested Area of the Börzsöny Mountains, 28th Session of the EFC Working Party on the Management of Mountain Watersheds “Forests for Water – Water for Forests”, 2011
Jakab G, Madarász B, Őrsi A, Szalai Z, Kertész Á: Gullies of two Hungarian regions - a case study, FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 60:(4) pp. 325-342., 2011
Kertész Á, Jakab G, Őrsi A, Madarász B, Szalai Z: Magyarország vízmosásainak katasztere, In: Mika J, Dávid Á, Pajtókné Tari I, Fodor R (szerk.) Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója : korszerű földtudományi oktatás - versenyképes gazdaság, 2012
Kertész Á, Jakab G, Őrsi A: Gully erosion risk in Hungary, In: Brebbia C A (szerk.) Risk analysis VIII: 8th International Conference on Risk Analysis and Hazard Mitigation 2012 Southampton: WIT Press, 2012. pp. 67-76., 2012
Kertész Á, Jakab G, Őrsi A, Madarász B, Szalai Z: Erózió az erdőben?, In: Nyári D (szerk.) Kockázat - Konfliktus - Kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája, 2012
Jakab G, Őrsi A, Madarász B, Szalai Z, Kertész Á: Magyarország vízmosásai - sebek a tájban, In: Balázs Pál, Konkoly-Gyuró Éva (szerk.) V. Magyar Tájökológiai Konferencia Absztrakt kötet: Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadóp. p. 30., 2012
Jakab G, Őrsi A, Madarász B, Szalai Z, Kertész Á: Hegy- és dombvidéki kistájak vízmosásai, In: Blanka Viktória (szerk.) Kockázat – Konfliktus – Kihívás: A VI. Magyar FöldraFöldrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia absztrakt kötet p. 77., 2012
Jakab G, Madarász B, Szalai Z, Őrsi A, Kertész Á: A vonalas erózió talajtani vonatkozásai, In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában, Miskolc., 2012
Kertész, Á. – Jakab, G. – Madarász, B. – Őrsi, A: The role of vegetation in controlling runoff and gully development, Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes, Université de Rennes. 193 p., 2013
Kertész Á.: Environmental conditions of gully erosion in Hungary, Hungarian Geographical Bulletin 58(2): 79-89., 2009
Jakab G., Madarász B., Kertész Á., Ronczyk L.: Posztglaciális felszínfejlődés fő összetevői egy dombsági mintaterületen, "100 éves a jégkorszak" A jégkorszaki klímaváltozások kutatása Penck-Brücknertől napjainkig (1909-2009), Absztrakt kötet, PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, p. 16., 2009
vissza »