Historia Critica – Historia Litteraria Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1732-1811) életművében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76457
típus K
Vezető kutató Szörényi László
magyar cím Historia Critica – Historia Litteraria Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1732-1811) életművében
Angol cím Historiography and historia litteraria (Science studies) in the lifework István Katona's (1732-1811)
magyar kulcsszavak szövegkiadás, forrásfeltárás, historiográfia, historia litteraria, 18. század
angol kulcsszavak text edition, source exploration, historiography, historia litteraria, 18th century
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Békés Eniko
Molnár Andrea
Szabados György
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.175
FTE (kutatóév egyenérték) 3.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja, hogy feltárja a jezsuita tudós Katona István (1732–1811) munkássága két legfontosabb területét – historiográfia, historia litteraria –, kéziratban maradt és nyomtatásban megjelent műveinek feldolgozására alapozva.
Katona történetírói életműve nagyrészt kiadott, közte a magyar történelmet feldolgozó 42 kötetes Historia Critica. A hazai történetírás e kiemelkedő és nagy hatású, ám időközben feledésbe ment műveinek feldolgozásával és elemzésével szeretnénk rámutatni a 18. században kialakult kritikai történettudományunk módszereire, továbbélésére, nemzetközi hátterére. Tervezzük Katona nehezen hozzáférhető történeti műveinek elektronikus hasonmás kiadását.
A 18. századi magyar irodalomtörténet-írás jelentős forrásai Katona 2007-ben Rozsnyón előkerült kéziratos írói lexikonjai, valamint az ezzel kapcsolatos levelezés a kor tudósaitól. Cél e kéziratos anyag közreadása, Katona levelezésének feltárása a különböző egyházi könyvtárakban és levéltárakban, továbbá elemző tanulmányok írása. A kéziratok meghatározó adalékul szolgálnak a 18. századi irodalomtudomány és kritika történetéhez.
Kutatásunkat tanulmánykötetben kívánjuk összegezni 2011-re, Katona István halálának 200. évfordulójára, és az első eredményeket bemutatjuk a nemzetközi szakma képviselőinek a XIV Nemzetközi Neolatin Kongresszuson.
A munka az újkori történelem, a historiográfia, az irodalom- és tudománytörténet kutatói számára egyaránt hasznosítható.
angol összefoglaló
The aim of our research plan to reveal the lifework István Katona’s SJ (1732–1811), focusing on the two most important spheres – historiography and historia litteraria – of it. The object of researchment includes both the printed works and that ones, which remained in manuscripts.
Katona’s historiographical works are mainly edited, including the Historia Critica, which contains 42 volumes. By revealing and analizing his excellent and impressive, but meanwhile forgotten works we want to point at the methods of the Hungarian critical historiography, which had been grown up in the 18th century, and the effects on the next generations; with taking care of the international backgound. We decided to edit in the form of digital facsimile his historical books, which are nowadays reachable only with difficulty.
His handwritten remains – historia litteraria and his correspondence with the contemporary scholars –, which were found in Rozsnyó in 2007, are basicly important sources for searching the literary history of the 18th century. Our aim to edit these manuscripts, too, and to find the further parts of his correspondence, which are kept in different ecclesiastical libraries; finally to write analizing studies on it. His handwritten remains gave us a determinant data for the history and the criticism of the Hungarian literature in the 18th century.
We decided to summarize our researchments in the volume of studies in 2011, on the 200th anniversary of Katona’s death. Our most important results we present on the International Congress for Neo-Latin Studies.
The results of our work can be useful for the scholars of the modern history, historiography, the history of literature and science.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Historia Critica – Historia Litteraria. Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1832–1811) életművében” című pályázat célja volt feltárni a jezsuita tudós munkásságának két legfontosabb területét – historiográfia, historia litteraria – kéziratos és nyomtatásban megjelent műveinek feldolgozására alapozva. Katona történetírói életműve nagyrészt kiadott, közte a magyar történelmet feldolgozó 42 kötetes Historia Critica. A hazai történetírás e kiemelkedő és nagy hatású, ám időközben feledésbe ment műveinek feldolgozásával és elemzésével szeretnénk rámutatni a 18. században kialakult kritikai történettudományunk módszereire, továbbélésére, nemzetközi hátterére. Eredményeinket hazai és külföldi konferencia-előadások, elemző tanulmányok formájában is közöltük. A pályázati ciklus végére megtörtént a Historia Critica teljes anyagának lefényképezése, a digitalizált anyag az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet szerveréről a www.stephanuskatona.iti.mta.hu weboldalon érhető el. Elkészült Katona István historia litteraria tárgykörben írt kéziratos műveinek átírása és kritikai kiadásra való előkészítése is. A munka szintén a megadott webhelyen elérhető a kézirat digitalizált verziójával együtt. Közzétesszük a tudós levelezés anyagát is, amelyeket a rozsnyói, kalocsai, pannonhalmi és pécsi egyházi levéltárakban találtunk meg.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our research plan was to reveal the lifework István Katona’s SJ (1732–1811), focusing on the two most important spheres – historiography and historia litteraria – of it. The object of researchment included both the printed works and that ones, which remained in manuscripts. Katona’s historiographical works are mainly edited, including the Historia Critica, which contains 42 volumes. By revealing and analizing his excellent and impressive, but meanwhile forgotten works we pointed at the methods of the critical Hungarian historiography, which had been grown up in the 18th century, and the effects on the next generations; with taking care of the international backgound. Our scholarly achievements were published in forms of papers and analyzing studies, both on internal and external fields. By the end of the project the Historia Critica was digitalized and edited in internet. This edition can be reach from the server of the Hungarian Academy of Sciences – Research Centre for Science of Arts – Institute for Hungarian Litterary History on this webpage: www.stephanuskatona.iti.mta.hu The transcription and the elaboration for critical edition of Katona’s works on the litterary history (historia litteraria) are also finished. These can be reach on the mentioned webpage with the digitalized version of the manuscripts. We edited the corpus of the scholarly correspondence which has been found in the ecclesiastical archives of Rozsnyó, Kalocsa, Panonhalma and Pécs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76457
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabados György: Katona István történetírói időszerűségéről, Irodalomtörténeti Közlemények 112. 679–699., 2008
Szörényi László: Hagyomány és megújulás Makó Pál költészetében, Classica – Mediaevalia – Neolatina V. Ab Uppsalia usque ad Debrecinum, Debrecini,, 2010
Molnár Andrea: Mihály Paintner’s manuscript biography on Maximilian Hell, Camoenae Hungaricae 6 (2009). 93–112., 2010
Szabados György: Az évkönyv mint a 17–18. századi magyar jezsuita történetírás műfaja. Az államtörténettől az állam történetéig, Classica – Mediaevalia – Neolatina V. Ab Uppsalia usque ad Debrecinum, Debrecini, 89–103., 2010
Szabados György: Katona István történetírása és az Árpád-ház fogalma. Álmos vagy Árpád?, Élet És Tudomány 55 (2010). 1. szám 6–8., 2010
Szabados György: Előszó a történeti irodalomról (1778), Tüskés Gábor szerk.: Magyarországi gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok I. Budapest, 2010. 716–725., 2010
Szabados György - Csörsz Rumen István: Előszó a történeti irodalomról (1778) (jegyzetek), Tüskés Gábor szerk.: Magyarországi gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok I. Budapest, 2010. 1030–1035, 2010
Szabados György: Lethenyei János (1723–1804) – Anonymus azaz Béla királynak Nevetlen Íródeákja (1790) (jegyzetek), Tüskés Gábor szerk.: Magyarországi gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok I. Budapest, 2010. 1040–1042., 2010
Szabados György: Magyar államalapítások a IX–XI. században, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2011. 416 oldal, 2011
Szabados, György: The annals as a genre of Hungarian Jesuit historiography in the 17th–18th centuries. From the state history to the history of the state, Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. General editor: Steiner-Weber, Astrid. Leiden–Boston, 1067–1075., 2012

 

Projekt eseményei

 
2010-05-06 10:03:00
Résztvevők változása
vissza »