A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76488
típus K
Vezető kutató Vörös Imre
magyar cím A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre
Angol cím The impact of the Lisbon Treaty on Hungarian legal order
magyar kulcsszavak Európai jog, közösségi jog, magyar jogrendszer
angol kulcsszavak European law, EC Law, Hungarian legal order
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Európai jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jogtudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Czigler Dezső Tamás
Gárdos-Orosz Fruzsina
Horváthy Balázs
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 2.748
FTE (kutatóév egyenérték) 0.38
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat a Lisszaboni Szerződés magyar jogrendszerre kifejtett hatásait érintő átfogó kutatást irányoz elő. A szerződés minden bizonnyal az európai integráció folyamatának jelentős mérföldköve, új arculatot fog adni az Európai Uniónak. Ennek ellenére a magyar jogtudományban még nem történt meg a szerződés tudományos igényű elemzése. A négy éves időszakra tervezett program három fő kutatási irányt foglal magában. Az első a Lisszaboni Szerződés horizontális jellegű hatásainak elemzését tűzi ki célul, így ennek keretében a jogrendszer egészét meghatározó változásokra és problémákra kíván reflektálni. A második témakör a jogegységesítés és a jogharmonizáció egyes lehetőségeire és az ezzel kapcsolatos feladatokra koncentrálna, a harmadik kutatási irány keretében pedig az Európai Unió politikáinak rendszerében bekövetkező változások és azok hatásai képeznék az elemzés tárgyát. Az elméleti és gyakorlati hasznokat ígérő kutatás részeredményeit konferencia-előadások és tanulmányok formájában, végkövetkeztetéseit pedig külön kötetben kívánják közzétenni a résztvevő kutatók.
angol összefoglaló
The project-proposal offers a comprehensive research concerning the influence of the Lisbon Treaty on the Hungarian legal order. The current Treaty which is undoubtedly a milestone in the History of the European integration process will give new façade to the European Union. Hungarian legal research though has not yet produced a thorough, complex scientific analyses of the issue. The proposed research program, planned four years duration, comprises of three principle research areas. The first one deals with the horizontal impacts of the Treaty, namely its influence on the whole Hungarian legal order. The second research area focuses on the new prospects and possible tasks in the field of legal unification and the approximation of laws. Finally, the subject of the third area concerns the structural alteration of the policies of EU and the influences thereof. The results of the specific research – which are likely to bring about both theoretical and practical advantages – would be explored by presentations and studies finally in an edited monograph.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja az Lisszaboni Szerződés hatásainak átfogó elemzése volt. A kutatás három fő terület vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. Az első témakörön belül (a Szerződés horizontális aspektusai) a kutatás érintette az EU-jog és a magyar jog viszonyát, az EU új hatásköri struktúráját, az alapjogok EU-jogon belüli státuszát, valamint olyan aktuális intézményi jogi kérdéseket, mint az EU új vezetési modell és az uniós elnökség. A kutatásunk második iránya (jogegységesítés és a jogharmonizáció egyes lehetőségei) elsősorban a nemzetközi magánjogi szabályozás fragmentáltságát, valamint az uniós szabályozáson belül a jogegységesítés esélyeit, lehetőségeit helyezte az elemzés középpontjába. A harmadik témakörön belül (EU-politikák) nagy hangsúlyt kaptak a az uniós külkapcsolatok alapelvi, cél- és értékstruktúráját, a közös kereskedelempolitika reformját és a fiskális és monetáris uniós aktuális kérdéseit érintő elemzések. A négyéves kutatás legfontosabb eredménye az európai uniós és magyar jog viszonyának tárgyában megjelentetett monográfia (Vörös I.: Csoportkép Laokoónnal. A magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal), valamint egy tanulmánykötet (Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, Szerk.: Vörös I. - Horváthy B.). Emellett számos cikk, tanulmány jelent meg a kutatás során, és három műhelykonferenciát, valamint egy nemzetközi konferenciát szerveztünk a projekt keretein belül.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was a comprehensive analysis of the impacts of the Treaty of Lisbon. Within the first main topic (horizontal impacts of the Treaty) analyses were carried out on the relationship between EU law and Hungarian Law; the new competence structure of the EU; the fundamental rights in the EU legal order; as well as current institutional questions. The second aspect (new prospects in the field of legal unification and the approximation of laws) focused on the fragmentation of private international law, and the chances of a possible unification of the numerous EU provisions. The third topic (policies of EU) attached high importance to the aims, principles, and values of the EU external policies, the reform of the common commercial policy, as well as the current issues of the fiscal and monetary policy of the European Union. The most important result of our four-year research was a monograph on the relationship between EU and Hungarian Law (Vörös I.: Csoportkép Laokoónnal. A magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal. [Tableau with Laokoon. Struggle of the Hungarian Legal System and of the Constitutional Courts with EU Law]), and a collection of essays (Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után [Tendencies of the European Legal Development after the Treaty of Lisbon], Eds.: Vörös I. - Horváthy B.). Besides several articles were published during the research; we held three workshops and one international conference.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76488
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal. A magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Vörös Imre: Európai jog – magyar jog: Konkurencia vagy koegzisztencia., Jogtudományi Közlöny, 2011. (66. évf.), 7-8. szám, 369–401. o., 2011
Vörös Imre: A regionális együttműködés új, hatékonyabb jogi formája az EU-ban., Miskolci Jogi Szemle, VII. évf., (2012) 1. szám., 2012
Vörös Imre: Lépések a szorosabb fiskális koordináció irányába az EU-ban, Jogtudományi Közlöny, 2012. (67. évf.) 7-8. szám., 2012
Vörös Imre: vonások és eltérések az európai kollíziós kötelmi jog kodifikálásában., (Szerk.: Nótári Tamás – Török Gábor), MTA JTI, Bp., 2010. 505-512. o., 2010
Vincze Attila: Hatáskörök, a hatáskörök megosztása és hatásköri bíráskodás., In: DEZSŐ M. – VINCZE A.: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. HVG-ORAC, Budapest, 2012. 280–361. o., 2012
Vincze Attila: A cseh alkotmánybíróság Lisszabon II. határozata, Jogtudományi közlöny, 2010. (65. évf.) 11. sz. 549-559. o., 2010
Vincze Attila: Az egyszerűsített szerződésmódosítás, Európai jog, 2010. (10. évf.) 3. sz. 3-8. o., 2010
Vincze Attila: Alkotmánybíráskodás Csehszlovákiában, Jogtudományi Közlöny 2010. 6. 325-326. o., 2010
Gárdos-Orosz Fruzsina: Alapjogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban az Európai Unióban és ennek lehetséges hatásai a magyar jogra, Állam- és Jogtudomány, 2010/3-4. 225–258. o., 2010
Gárdos-Orosz Fruzsina: Alapvető emberi jogok a magánjogi jogviszonyokban – horizontális hatály a közösségi jogban, In: Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (Szerk.: Nótári Tamás – Török Gábor), MTA JTI, Bp., 2010. 201-212. o., 2010
Czigler Dezső Tamás – Horváthy Balázs: Az uniós tagállamok bel- és igazságügyi együttműködése a Lisszaboni Szerződést követően., In: Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (Szerk.: Nótári Tamás – Török Gábor), MTA JTI, Bp., 2010. 61-103. o., 2010
Czigler Dezső Tamás: Kollíziós jog kontra belső piac joga – „Rejtőzködő” nemzetközi magánjogi szabályok az Európai Unió jogában, Külgazdaság – Jogi melléklet, Vol. 54 (2011) 1-2. sz. 1-18. o., 2011
Czigler Dezső Tamás – Horváthy Balázs: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jogforrásainak feltárása, Jog-Állam-Politika, 2011. (3. évf.), 2. szám, 3–25. o., 2011
Czigler Dezső Tamás – Horváthy Balázs: A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség joggyakorlata és intézményei, Jog-Állam-Politika, 2011. (3. évf.), 3. szám, 3–26. o., 2011
Fekete Balázs: Európa értékei és az értékek Európája, Jogtudományi Közlöny, 2010. (65. évf.), 4. szám, 206–221. o., 2010
Gárdos-Orosz Fruzsina: Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi Jogok Európai Bírósága – A kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog, Jog-Állam-Politika, 2011. (3. évf.) 4. szám 75–94. o., 2011
Réka Friedery - Balázs Horváthy: The Hungarian EU Presidency – A newcomer’s experience in a novel institutional framework, Acta Juridica Hungarica, 2012. (LIII. évf.) 1. szám, 103–114. o., 2012
Kreisz Brigitta: A C-27/04. sz. ügy értékelése., Tanulmány, 36p. (kézirat), 2011
Imre Vörös: Das Verhältnis zwischen dem ungarischen und dem EU Recht, Absztrakt, „The EU Law after the Treaty of Lisbon / Recht und Politiken der EU nach dem Vertrag von Lissabon”, Workshop, 22.06.2012., MTA TK Jogtudományi Intézete, 2012
Martin Nettesheim: European Debt Crisis as Challenge for Constitutional and European Law: A German Perspective, Absztrakt, „The EU Law after the Treaty of Lisbon / Recht und Politiken der EU nach dem Vertrag von Lissabon”, Workshop, 22.06.2012., MTA TK Jogtudományi Intézete, 2012
Balázs Fekete: The EU’s new setting of competences: a critical assessment, Absztrakt, „The EU Law after the Treaty of Lisbon / Recht und Politiken der EU nach dem Vertrag von Lissabon”, Workshop, 22.06.2012., MTA TK Jogtudományi Intézete, 2012
Florian Bien: Privater Rechtsschutz bei Verstößen gegen das Unionskartellrecht – Aktuelle Fragen, Absztrakt, „The EU Law after the Treaty of Lisbon / Recht und Politiken der EU nach dem Vertrag von Lissabon”, Workshop, 22.06.2012., MTA TK Jogtudományi Intézete, 2012
Horváthy Balázs: Die Reform der Gemeinsamen Handelspolitik, Absztrakt, „The EU Law after the Treaty of Lisbon / Recht und Politiken der EU nach dem Vertrag von Lissabon”, Workshop, 22.06.2012., MTA TK Jogtudományi Intézete, 2012
Dezső Tamás Czigler: Legal Fragmentation of EU Contract Law Provisions, Absztrakt, „The EU Law after the Treaty of Lisbon / Recht und Politiken der EU nach dem Vertrag von Lissabon”, Workshop, 22.06.2012., MTA TK Jogtudományi Intézete, 2012
Fekete Balázs: Vertikális hatáskörmegosztás az Európai Unióban – Félúton a funkcionalizmus és a föderalizmus között, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Fekete Balázs: Európa értékei és az értékek Európája – Megjegyzések egy értékszociológiával foglalkozó kötet apropóján, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Vincze Attila: Az egyszerűsített szerződésmódosítás, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Gárdos-Orosz Fruzsina: Horizontalitás az európai uniós jogban, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Horváthy Balázs: A közös kereskedelempolitika jogi feltételrendszere a Lisszaboni Szerződést követően, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Czigler Dezső Tamás: Kollíziós jog kontra belső piac joga, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Kreisz Brigitta: A túlzott hiány eljárás belső logikájában rejlő formáljogi ellentmondások egykor és ma, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Horváthy Balázs: Az uniós vezetési modell az alapszerződési reform után – Új szereplők a porondon, In: Vörös Imre – Horváthy Balázs (Szerk.): Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után, MTA TK JTI, Bp., 2012., 2012
Császár Mátyás: A határon átnyúló fogorvosi tevékenység jogi szabályozása az Európai Unióban, Jogtudományi közlöny, 2010. (65. évf.) 6. sz. 306-317. o., 2010
Horváthy Balázs: Az Európai Unió vezetési modellje a Lisszaboni Szerződés után, Jog-Állam-Politika, II. évfolyam, 2010/4., 23-45. o., 2010
Horváthy Balázs: Az uniós külkapcsolati rendszer alapelvi háttere, Tanulmány, 20p. (kézirat), 2012
Gárdos-Orosz Fruzsina: Az Európai Unió joga, a magyar Alkotmánybíróság és a gordiuszi csomó, Tanulmány, 11p. (kézirat), 2012
Vörös Imre (Szerk.): Az EU-elnökség. Jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek., Complex, Bp., 2010., 2010
Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmányos polgári jog? Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban, Dialóg Campus, Budapest, 2011., 2011
Vörös I. (Szerk.) – Burián L. – Czigler D. T. – Kecskés L.: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog, KRIM Bt., Bp., 2010
vissza »