A klerikus életszentség és garanciái a hatályos egyházi jogban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76782
típus K
Vezető kutató Kuminetz Géza
magyar cím A klerikus életszentség és garanciái a hatályos egyházi jogban
Angol cím The clerical pursue for holiness and its garantees in the Canon Law
magyar kulcsszavak életszentség, klerikusi jogok, kötelességek, boldoggá avatás, klerikusi illemkódex
angol kulcsszavak holiness, clerical rights and duties, canonization, clerical code of customs
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Egyházjog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Hittudományi Kar (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 5.480
FTE (kutatóév egyenérték) 0.75
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás várható eredménye: 1) a klerikusi státusszal járó jogok és kötelezettségek teljes kodifikációja, mely ma úttörő kísérletnek számít, mivel a kanonisták az egyes fontosabb jogok és kötelezettségek tartalmával foglalkoznak. 2) Egy modern klerikusi etikai és illemkódex elkészítése, mely teljességgel hiányzik úgy a magyar, mint pedig a nemzetközi katolikus szakirodalomban. 3) A boldoggáavatási eljárás sajátosságainak elemzése, mely magyar vonatkozásban szintén hiánypótló, mivel teljesen hiányzik a magyar nyelvű szakirodalom.
Új ismeretek és új összefüggések: az egyes alapvető jogok és kötelességek közti hierarchia és szerves összefüggésrendszer feltérképezése, illetve az erkölcsi, a jogi és az illem normatív rendjének szerves összetartozásának kimutatása, s a klerikusi életállapotra történő adaptálása.
Mivel tervezett kutatásunk az átfogó elméleti megalapozáson túl részletesen kifejti a vonatkozó klerikusi jogokat és kötelezettségeket, ezért jelentősen javulhat gyakorlatban a klerikusok viselkedése, illetve egyértelműbben lehet eldönteni majd a keletkező vitás eseteket.
angol összefoglaló
1. The integral codification of the rights and obligations attendant to the clerical state, wich is today a new ground tentative, while the canonists deal with the single and important rights and obligations.
2. The completion of a modern clerical and ethical common decencies, wich is absent in the hungarian and international spcialist literature.
3. The analysis of the peculiarity procedure of the canonization, wich is incomplet in the hungarian scientific litaretur so far.
New knowledge and relationships: the inquiry of the hierarchy between single rights and obligations and organic coherency, respectively the demonstration of the togetherness of the normative order between moral, right and decorum furthermore the application on the clerical state. Inasmuch as our tender develop fully beyond comprehensive theoretical elaboration the singles clerical rights and obligations, hence the behavior of clericals can be ameliorate notably in the practice, or we could decide rather unequivocally controversial cases.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás kellő sikerrel járt, s nagy vonalakban meghozta a prognosztizált eredményt, nevezetesen: 1) Elkészítettem a klerikusi státusszal járó kötelességek és jogok teljes kodifikációját. Felkutattam és elemeztem a klerikusi kötelességek és jogok tartalmát. Rámutattam a három normatív rend közös gyökerére, a morális rendre. Ugyancsak kimutattam, hogy a klérus számára fontosabbak a kötelességek, mint a jogok, mivel ez a legjobb jogérvényesítő mód. 2) Elkészítettem egy a mai klérus számára korszerű etikai és illemkódexet, mely nemcsak a hazai, de a külföldi szakirodalomban is hiánycikk. 3) Elkészítettem a boldoggá és a szentté avatásnak a kézikönyvét, melyben részletesen elemeztem az ott használatos kulcsfogalmakat: életszentség, vértanúság, csoda, tisztelet, az avatás tanítóhivatali és pasztorális jelentősége, majd vázoltam az eljárás történetét abból a célból, hogy láttassuk mi annak a maradandó értéke, illetve hogy a hatályos jog megértését szolgálja. Ezt követően elemeztem a hatályos jog tartalmát. Lefordítottam latin nyelvből az összes hatályos vonatkozó törvényt és jogszabályt, végül bőséges mintákat adtam az eljárás során megkívánt formulárékból. Ezek konkrét eljárás során bizonyulnak hasznosnak. Magyarországon a boldoggá avatásról szintén nem született az elmúlt században olyan kézikönyv, amit most a kutatás eredményeként letehetünk a magyar katolikus egyház és az érdeklődők asztalára.
kutatási eredmények (angolul)
My research project has done successfully and it has caused the expected results, namely: 1) I was able to analyze the entire gradual process of the codification regarding the clerical rights and obligations. I could emphasize the common root of the three degree of the Holy Order and also to its moral basis. As conclusion, has become crystal clear that the obligations are more important for concerning the discipline of the clergy than the rights. 2) I have made a modern ethical Customary-Code for the contemporary clergy, which is unique not only in Hungary but also in the international canon law and pastoral theological field. 3) I have composed the handbook of the beatification and canonization process wherein I analyzed precisely the self-consecration, the martyrdom, miracles, pious respect by faithful, the magisterial and pastoral value of the canonization, then I describe the canon law historical background of this process in order to express the remarkable importance of that which serves the understanding the current canonical regulation too. I have also analyzed the contents of the canonical regulation in force regarding the canonization. I have translated from Latin every current canonical source of the canonization, moreover, I have given a rich collection on the formula for this process. These are very useful during the processes. After the 19th century there was no any detailed complete description on the canonization process in Hungarian, therefore my handbook which was published as a result of my research project is contains a very important new impact for the Hungarian canon law and religious science.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76782
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kuminetz G.: Das Wesen und die Bestimmung der Autorität und der Macht katholisch Betrachtet, Folia Canonica 11: 159-182, 2008
Kuminetz G.: Das Stundengebet als klerische Pflicht, Iustum Aequum Salutare (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: Erwägungen über die Tugend, die Wahrheit zu sagen, Iustum Aequum Salutare (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: Die Homilie als eine herausragende Form der kirchlichen Rede, Deliberationes (közlésre elfogadva), 2013
Kuminetz G.: Eine Äusserst wichtige Pflicht der Kleriker: die liturgische Homilie, Iustum Aequum Salutare (közlésre elfogadva), 2013
Kuminetz G.: A házastársi szerelem és a házas életállapot szabad megválasztása, Deliberationes 3 (1): 83-100, 2010
Kuminetz G. (szerk.) Schütz Antal: Pedagógia, Szent István Társulat p. 419, 2010
Kuminetz G.: A szentelmények, mint kultikus élet sajátos kifejeződései: Teológiai és kánonjogi megfontolások, Kánonjog 11: 27-46, 2009
Kuminetz G.: Az engedelmesség erénye, mint a klerikusi, vagyis a kánoni engedelmesség alapja, pp. 145-201 in: Kuminetz G. (szerk.) A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái: Teológiai tanulmányok. Szent István Társulat, Budapest, 2010
Kuminetz G.: Schütz Antal ismeretlen arca: a pedagógiatudós, pp. 371-419 in Kuminetz G. (szerk.) Schütz Antal: Pedagógia Szent István Társulat, Budapest, 2010
Kuminetz G.: Schütz Antal, a pedagógiatudós, Teológia 44 (3-4): 190-209, 2010
Kuminetz G.: Schütz Antal, a pedagógiatudós, Katolikus Pedagógia 1: 75-98, 2010
Kuminetz G.: A család mivolta és rendeltetése a katolikus egyház tanításában, jogrendjében és lelkipásztori tevékenységében, Deliberationes 4 (2): 177-205, 2011
Kuminetz G.: Az igazmondás két sajátos kifejeződése: a fogadalom és az eskü, Kánonjog 13: 29-48, 2011
Kuminetz G.: A homília mint az egyházi beszéd kiemelkedő formája, Praeconia 7 (1): 57-69, 2012
Kuminetz G.: A homilia helye és szerepe a liturgiában, pp. 341-372 in Kovács A. (szerk.) Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke újraindításának 20. évf, 2012
Kuminetz G.: A lelkiismeret mivolta és rendeltetése katolikus szemmel, Iustum Aequum Salutare 5 (3): 19-56, 2009
Kuminetz G.: Alcune considerazioni sulla vocazione, sulla vocazione sacerdotale e sulla formazione al sacerdozio, Folia Canonica (közlésre elfogadva), 2010
Kuminetz G.: Considerazioni sulla visita pastorale del vescovo, Folia Canonica (közlésre elfogadva), 2011
Kuminetz G.: Der Zustand der Kleriker als die Rechtsfolge der Austeilens des heiligen Ordens (Teil I-II), Folia Canonica (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: A papnevelés, Teológia 56 (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: Die Tugend des Gehorsames als Grundlage des klerischen das heisst des kanonischen Gehorsams, Folia Theologica (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: Alcune osservazioni sulla vocazione, sul sacerdozio e sula formazione al sacerdozio, Folia Canonica (közlésre elfogadva), 2013
Kuminetz G.: Die Rolle des sakralen Ortes und der sakralen Gemeinschaft in der Pastoration, Folia Theologica (közlésre elfogadva), 2013
Kuminetz G. (szerk.): A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái: Teológiai tanulmányok, Szent István Társulat, Budapest, p. 233, 2010
Kuminetz G.: A papnevelés aktuális kérdései, Magyar Sion 5 (1): 15-35, 2011
Kuminetz G.: Il contenuto dello ius connubii e lo stesso ius come scelta libera nello stato matrimoniale, Folia Canonica 12: 167-207, 2009
Kuminetz G.: Az eucharisztiára vonatkozó kánoni normák teológiai alapjai, Kánonjog 14: 35-51, 2012
Kuminetz G.: Jogböcseleti megfontolások a büntetésekről, különös tekintettel a halálbüntetésre, Teológia 44 (1-2): 31-64, 2010
Kuminetz G.: Megfontolások a büntetésekről, különös tekintettel a halálbüntetésre - katolikus szemmel, Iustum Aequum Salutare 6 (4): 175-207, 2010
Kuminetz G.: Megfontolások a liturgikus homiliáról, Praeconia (közlésre elfogadva), 2010
Kuminetz G.: A homiléta személyiségének fő jegyei, Studia Wesprimiensia 12: 45-58, 2010
Kuminetz G.: A papságra készülők alkalmassága és alkalmasságuk bizonyítása, Kánonjog 12: 33-59, 2010
Kuminetz G.: Die freie Wahl der ehelichen Liebe und des Lebensstandes, in KOWAL, J.- LLOBELL, J., pp. 129-154 Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano, 2010
Kuminetz G.: A szakrális hely és közösség szerepe a pasztorációban: Az ecclesia mint épület és mint közösség, Magyar Sion 5 (2): 177-196, 2011
Kuminetz G.: Megfontolások az igazmondás erényéről. Etikai megvilágításban, Deliberationes 4 (1): 97-120, 2011
Kuminetz G.: Egy elfeledett katolikus tudós: Noszlopi László szellemi hagyatéka, Teológia 45: 39-64, 2011
Kuminetz G.: Boldoggá avatási eljárás, Szent István Társulat (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: Klerikusok a Katolikus Egyházban: A klerikusi életállapot, klerikusi jogok és kötelességek, valamint Papnevelés, klerikusok etikai és illemkódexe, Szent István Társulat (közlésre elfogadva), 2012
Kuminetz G.: A klerikusi életállapot: Válogatott pasztorálteológiai és kánonjogi tanulmányok, Szent István Társulat, Budapest, p. 407, 2010
vissza »