Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76878
típus K
Vezető kutató Tolcsvai Nagy Gábor
magyar cím Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás
Angol cím Functional cognitive linguistics research
magyar kulcsszavak kognitív nyelvészet; morfológia, szintaxis, diskurzus és szemantika; magyar nyelv; korpusz
angol kulcsszavak cognitive linguistics; morphology, syntax, discourse and semantics; Hungarian language
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvtan
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csontos Nóra
Dér Csilla Ilona
Domonkosi Ágnes
Hámori Ágnes
Imrényi András
Kothencz Gabriella
Kugler Nóra
Laczkó Krisztina Renáta
Ladányi Mária
Modrián-Horváth Bernadett
Papp Kornélia
Schultz Judit
Tanos Bálint
Tátrai Szilárd
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-05-31
aktuális összeg (MFt) 10.010
FTE (kutatóév egyenérték) 8.70
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a magyar nyelv funkcionális kognitív leírásának elméleti és módszertani kidolgozását és meghatározott nyelvi jelenségek részletes leírását végzi el alapkutatásként, a legfrissebb nemzetközi szakirodalommal diszkurzusban. A funkcionális nyelvészet a morfoszintaktikai szerkezetek (a magyarban például tő + toldalék, névelő + főnév, segédige + ige, igekötő + ige, ige + főnév + esetrag, névmási szerkezetek) és szemantikai szerkezeteik megfelelési viszonyait tárja fel, a nyelvi funkciók (például szemantikai szerepek, topik, nézőpont, episztemikus lehorgonyzás, sorrend/szórend, határozottság) kidolgozásával.
A projekt várható konkrét eredményei.
• Az Acta Linguistica Hungarica egy tematikus számának elkészítése 2009-re.
• Egy magyar nyelvű tanulmánykötet elkészítése 2009/2010-re.
• Nemzetközi konferencia rendezése 2010-ben.
• Angol nyelvű tanulmánykötet 2011-ben.
• Egyéni publikációk folyamatosan.
• A kutatási időszak végére: egy korpusz alapú funkcionális magyar nyelvtan fő fejezeteinek elkészítése.
A kutatás a magyar nyelv leírásának új módszereit fejleszti ki, továbbá a magyar nyelv korábban kevéssé vagy egyáltalán nem tárgyalt jelenségeinek egy sorát írja le. Ezáltal a projekt új összetevővel gyarapítja a magyar nyelvtudomány kutatási területét, jelentős új eredményeket mutat fel, amelyek a nemzetközi szakirodalomban is meg fognak jelenni, új külföldi kutatási kapcsolatokat létesít, emeli a hazai nyelvtudomány színvonalát, részt vesz a kutatói utánpótlás nevelésében.
angol összefoglaló
The main goal of the project as a basic research is to elaborate the theoretical and methodological base for the functional cognitive description of the Hungarian language, in harmony with the current international literature. Functional linguistics reveals the correspondances between semantic and morphosyntactic structures, i.e. in the Hungarian language between structures like stem + suffix, determiner + noun, auxiliary + verb, verb + noun + case suffix, pronominal structures and linguistic functions like semantic roles, topic, perspective, epistemic grounding, word order/sequencing, definiteness. The results to be expected are:
• A thematic issue of Acta Linguistica Hungarica (2009).
• A volume of papers in Hungarian (2009/2010).
• International conference (2010).
• A volume of papers in English (2011).
• Individual papers through the whole period.
• At the end of the period: the main chapters of a corpus based functional Hungarian grammar.
General results of the project will be: the developing of new methods in the description of the Hungarian language, also the description of linguistic phenomena less or not studied earlier. The project will add a new component to the research domains of Hungarian linguistics, will present significant new results, to be published in international periodicals, will establish new research contacts, will increase the level of Hungarian linguistics, and will take part in the training of young researchers.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a magyar nyelv funkcionális kognitív leírásának elméleti és módszertani kidolgozását és meghatározott nyelvi jelenségek részletes leírását végezte el alapkutatásként, a legfrissebb nemzetközi szakirodalommal diszkurzusban. A projekt konkrét eredményei. • Az Acta Linguistica Hungarica kettős tematikus száma, a 2009/4. és a 2010/1. szám, tizenegy tanulmánnyal. • Magyar nyelvű lektorált tanulmánykötet (Konstrukció és jelentés) 2011-re kész volt, 2012-ben jelent meg, tizenöt tanulmánnyal. • Beyond Dichotomies címmel kétnapos nemzetközi konferencia rendezése 2010-ben. • Rendszeres konferenciarészvétel, egyéni publikációk, PhD- (3), habilitációs (2) és nagydoktori (1) disszertációk. • Egy korpusz alapú funkcionális magyar nyelvtan fő fejezeteinek elkészítése (a Mondattan, Jelentéstan és Pragmatika részek fontos fejezetei). A kutatás a magyar nyelv leírásának új módszereit fejlesztette ki, továbbá a magyar nyelv egyes központi kategóriáit újraértelmezte, részletesebben kidolgozta, illetve korábban kevéssé vagy egyáltalán nem tárgyalt jelenségeinek egy sorát írta le, funkcionális kognitív keretben. Ezáltal a projekt új összetevővel gyarapította a magyar nyelvtudomány kutatási területét, jelentős új eredményeket mutatott fel, amelyek most kezdenek a nemzetközi szakirodalomban megjelenni (konferenciákon, majd publikációkban), új külföldi kutatási kapcsolatokat létesített, emelte a hazai nyelvtudomány színvonalát, és részt vett a kutatói utánpótlás nevelésében.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of the project as a basic research was to elaborate the theoretical and methodological base for the functional cognitive description of the Hungarian language, in harmony with the current international literature. This goal has been achieved. The concrete results of the project: • The double thematic issue of Acta Linguistica Hungarica (issues 2009/4, 2010/1, containing eleven papers). • The peer-reviewed volume of papers “Konstrukció és jelentés” (Construction and meaning), completed in 2011, containing fifteen papers. • The organization of the two-day international conference “Beyond Dichotomies”, October 2010. • Regular conference participation, individual papers, 3 PhD dissertations, 2 habilitaion dissertations, 1 DSc dissertation. • The main chapters of Syntax, Semantics and Pragmatics in a corpus based functional Hungarian grammar. The research project has developed new methods in the description of the Hungarian language, re-interpreted or elaborated in detail certain central categories of the Hungarian language, described linguistic phenomena less treated or not studied earlier, in the functional cognitive framework. The project added a new component to the research domains of Hungarian linguistics, presented significant new results, in the process of being published in the international discourse, established new research contacts, increased the level of Hungarian linguistics, and took part in the training of young researchers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76878
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika, Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem. 140 p., 2010
Csontos Nóra: Az idézés kognitív szemantikai megközelítése, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 195-210, 2012
Kothencz Gabriella Szilvia: Képi sémák és határozóragok, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 31-58, 2012
Tanos Bálint: Határozóképzési produktivitás kvantitatív keretben, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 59-70, 2012
Imrényi András: A mondat mint többdimenziós hálózat. Magyar-angol összehasonlító elemzés, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 123-138, 2012
Ladányi Mária: Igekötők kapcsolódási mintázatai, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 71-84, 2012
Schultz Judit: Az ikes paradigma kialakulásáról – elméletek, hipotézisek, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 85-102, 2012
Tolcsvai Nagy Gábor: Az alany funkcionális értelmezéséhez, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 103-122, 2012
Kugler Nóra: Az inferencialitás mint dinamikus konstruálás, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 139-162, 2012
Papp Kornélia: Módszerek a kis és kicsi dimenzionális melléknevek korpuszalapú vizsgálatához, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 163-174, 2012
Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: Személyek és/vagy dolgok. A harmadik személyű és a mutató névmási deixis a magyarban., Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 231-257, 2012
Hámori Ágnes: Erő, irány és erődinamika a társalgásban, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 259-283, 2012
Domonkosi Ágnes: Metaforikus és metonimikus motivációk a magyar megszólításokban, Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 285-294, 2012
Tolcsvai Nagy Gábor - Tátrai Szilárd: Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására, Budapest: ELTE. 300 l., 2012
Tátrai Szilárd: Embodied and discursive grounding in deixis, 4th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication. Madrid, november 14–17., 2010
Tolcsvai Nagy Gábor: Mother, woman: linguistic images by Péter Esterházy, Boode, Hanneke – Zsadányi, Edit (eds.): Gender Perspectives on Hungarian and Finnish Cultures. Maastricht: Shaker Publishing. 99–108, 2011
Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: Person and/or thing – subject and/or object. On third person and demonstrative pronouns as deictic expression in Hungarian, 12th International Pragmatics Conference, The University of Manchester, július 3–8., 2011
Modrián-Horváth Bernadett: Movierte Substantive als Prädikatsnomina in historischen und gegenwartsdeutschen Korpora, Sprachwandel/Language change. Ludwig-Maximillians-Universität, München, július 13-15., 2011
Tátrai Szilárd – Laczkó Krisztina: On the grounding relation. An analysis of third person personal and demonstrative pronouns in Hungarian, 4th UK Cognitive Linguistics Conference. UK Cognitive Linguistics Association. King’s College, London, július 10–12., 2012
Imrényi András: Multiple profile determinance: the case of Hungarian, 4th UK Cognitive Linguistics Conference. UK Cognitive Linguistics Association. King’s College, London, július 10–12., 2012
Imrényi András: Inversion in English and Hungarian: comparison from a cognitive perspective, Hart, Christopher (ed.), Online Proceedings of UK-CLA Meetings, Vol. 1. http://www.uk-cla.org.uk/proceedings (Megjelenés alatt), 2012
Laczkó Krisztina: Spatial dexixis and demonstrative pronouns in Hungarian, Hart, Christopher (ed.), Online Proceedings of UK-CLA Meetings, Vol. 1. http://www.uk-cla.org.uk/proceedings (Megjelenés alatt), 2012
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 235 l., 2011
Kugler Nóra: Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációjaviszonyaik hálózatában, Analógia és modern nyelvleírás – A magyarnyelvészeti kutatások újabb eredményei III. Babeș–BolyaiTudományegyetem, Kolozsvár, július 5-6., 2012
Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Második, javított kiadás., Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem. 149 l., 2011
Ladányi Mária: A magyar szóképzési morfológia leírási kérdései – eltérő nyelvelméleti magyarázatok fényében, Hungarológiai Műhely, Adam Mickiewicz Egyetem, Poznan, március 24-25., 2011
Tátrai Szilárd: A metapragmatikai tudatosság jelzései a magyar nyelvben, Hungarológiai Műhely, Adam Mickiewicz Egyetem, Poznan, március 24-25., 2011
Dér Csilla Ilona: The role of context in the behaviour of suffix-attracting postpositions in Hungarian, Grammmatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III., ELTE, Budapest, ápr. 19-21., 2011
Tolcsvai Nagy Gábor: Construing the subject: Epistemological and semantic variability in Hungarian, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Tátrai Szilárd: The physiological and social bases of deixis, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Laczkó Krisztina: Spacial deixis in Hungarian, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Ladányi Mária: Rules or schemas in derivation, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Dér Csilla Ilona: How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Tanos Bálint: Lexicalised reduplicated verbs and verbal plurality in Sumerian, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Papp Kornélia: The spatial nature of being important, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Kugler Nóra: The relationship between the semantic domains of epistemic modality and evidentiality, in view of research findings on Hungarian, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Imrényi András: Gerunds without word classes, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Kothencz Gabriella Szilvia: A meaning-based approach to the formation of tri-directional adverbial suffixes in Hungarian, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Dér Csilla Ilona - Markó Alexandra: Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian, Beyond Dichotomies. ELTE, Budapest, október 25-26., 2010
Tolcsvai Nagy Gábor: Nominals with dative suffix as focal elements in the Hungarian clause, Grammmatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III., ELTE, Budapest, ápr. 19-21., 2011
Imrényi, András: Toward a unified functional account of structural focus and negation in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 2009 (56) 3. 341–373, 2009
Ladányi, Mária: Loan affixes in Hungarian word formation: regularity, productivity, rivalry., Acta Linguistica Hungarica 2009 (56) 3. 375–404, 2009
Modrián-Horváth, Bernadett: Gesichtspunkte zu einer funktionalen Typologie der ungarischen Infinitiv regierenden Hilfsverben, Acta Linguistica Hungarica 2009 (56) 3. 405–440, 2009
Dér, Csilla Ilona: On the status of discourse markers, Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 3–28, 2010
Tátrai, Szilárd – Csontos, Nóra: Perspectivization and modes of quoting in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 2009 (56) 3. 441–467, 2009
Domonkosi, Ágnes: Variability in Hungarian address forms, Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 29–52, 2010
Hámori, Ágnes: Illocutionary force, salience and attention management: A social cognitive pragmatic perspective, Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 53–73, 2010
Kugler, Nóra: Modal adverbs in Hungarian (The case of talán ‘perhaps’), Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 75–98, 2010
Laczkó, Krisztina: Space deixis, discourse deixis and anaphora, Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 99–117, 2010
Papp, Kornélia: A conceptual integration approach to the property word nagy ‘big’, Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 119–142, 2010
Tolcsvai Nagy, Gábor: The auxiliary + infinitive construction in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 143–164, 2010
Imrényi András: Funkcionális viszonyok, lineáris pozíciók, lineáris viszonyok: a miért kérdőszó három szintaktikai modellben, Maleczki Márta – Németh T. Enikő (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 7 (2009). SZTE, Szeged. 113–139, 2009
Imrényi, András: A dependency-based account of Hungarian structural focus, Jezikoslovlje 11.1 (2010): 1-23, 2010
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar segédige + igenév szerkezet szemantikája, Magyar Nyelvőr 133 (3): 373–393, 2010
Tolcsvai Nagy Gábor: Coherence and Discourse Relations, Hölker, Klaus, Marello, Carla (eds.): Dimensionen der Analyse von Texten und Diskursen. Münster, Berlin, London: Lit Verlag. 173-181, 2011
Tolcsvai Nagy Gábor: Alany, szubjektum, Irodalomtörténet 92 (42) (2) 177–203, 2011
Tolcsvai Nagy Gábor: Flexible word order: a basic type of semantic construal in Hungarian, László Kálmán Nagy – Michal Németh – Szilárd Tátrai (eds.): Langauges and Cultures in Research and Education. Cracow: Jagiellonian University Press. 239–245, 2010
Schultz Judit: On the Hungarian verbal paradigm with -ik. A functional approach, Annales Sectio Linguistica. A Linguistic Journal of Eötvös Loránd University. 27. 21–40, 2010
Tátrai Szilárd: Áttekintés a deixisről (funkcionális kognitív kiindulópontból), Magyar Nyelvőr 134. évf. 211–233, 2010
Tátrai Szilárd: Deiktyczne przedstawienie czasu w języku węgierskim, Bojar, Bożenna (red.): Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji. Warsawa: Katedra Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. 244–253, 2010
Tátrai Szilárd: Irony as a metapragmatic problem, Nagy, László Kálmán – Németh, Michał – Tátrai, Szilárd (eds.): Languages and Cultures in Research and Education. Kraków: Jagiellonian University Press. 227–237, 2010
Ladányi Mária: Az alkalmazott nyelvészet lehetséges funkcionális nyelvészeti hátteréről, Gecső Tamás – Kiss Zoltán – Tóth Szergej (szerk.): TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Tinta Könyvkiadó. 100–105, 2010
Ladányi Mária: A -da/-de képző megújulása: divat vagy termékennyé válás?, Csiszár Gábor és Darvas Anikó (szerk.): Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE. 222–229, 2011
Imrényi András: A beférkőző segédigés szerkezetek függőségi ábrázolásához, Csiszár Gábor és Darvas Anikó (szerk.): Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE. 175-184, 2011
Dér Csilla Ilona: Mennyire protototipikus névutók a ragvonzó névutók?, Tolcsvai Nagy Gábor - Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE. 11-30, 2012
Dér Csilla: Why and what to teach about grammaticalization?, Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest. 189–209, 2011
Csontos Nóra: A Hermeneutical Approach to Graphemes, Annales Sectio Linguistica. A Linguistic Journal of Eötvös Loránd University. 27. 65-76, 2010
Csontos Nóra: Az írásjel funkciója az írott szövegben, Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE Vol. 6. Székesfehérvár–Eger: MANYE. 994–1000, 2010

 

Projekt eseményei

 
2011-02-01 13:00:46
Résztvevők változása
vissza »