Népénekek az írott forrásokban és a néphagyományban: csíksomlyói passiójátékok, történeti betlehemesek, a Deák-Szentes kézirat (kiegészítve a Csíkcsobotfalvi kézirattal)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77427
típus PD
Vezető kutató Kővári Réka
magyar cím Népénekek az írott forrásokban és a néphagyományban: csíksomlyói passiójátékok, történeti betlehemesek, a Deák-Szentes kézirat (kiegészítve a Csíkcsobotfalvi kézirattal)
Angol cím Folk hymns in written sorces and folk tradition: Passion plays from Csíksomlyó, historical Nativity plays, the Deák-Szentes manuscript (supplemented with the manuscript from Csíkcsobotfalva)
magyar kulcsszavak népének, misztériumjáték, nótautalás, énekeskönyv, néphagyomány
angol kulcsszavak folk hymn, mystery play, ad notam practice, songbook, folk tradition
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Néprajz
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-08-31
aktuális összeg (MFt) 4.933
FTE (kutatóév egyenérték) 3.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Interdiszciplináris témám 3 részből áll.
Kiadásra előkészítem, lehetőség szerint megjelentetem a csíksomlyói kottás Deák–Szentes kéziratot, esetleg a Csíkcsobotfalvi kézirattal együtt. Népénektörténetünk egyik legjelentősebb forrásának teljes hozzáférhetővé tétele segíti a népzenei, dallamtörténeti, és a Kájoni Cantionaléval kapcsolatos kutatásokat, sőt a felsőfokú egyházzenei oktatás hasznos segédletévé is válhat.
Befejezem a mintegy másfél tucat történeti betlehemes Kilián István általi kritikai kiadás zenei munkálatait, a bennük található énekek, énekszövegek, utalások, és a betlehemes egyes részein (bármiféle utalás, jelzet nélkül) alkalmazható énekek felkutatását. Önálló tanulmányként összegzem kutatásaimat, ill. ha megjelenik a szövegkiadás, annak jegyzeteiben.
A pályázati cikluson túlmutató harmadik részterület az MTA Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoportjával való együttműködés folytatása. A Demeter Júlia, Kilián István és Pintér Márta Zsuzsanna által szerkesztett Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 6. Ferences iskoladrámák sorozatban 2008-ban megjelenő első kötet zenei szakértőjeként, lektoraként folytatom a csíksomlyói passiójátékok zenei feldolgozását. A kb. 60 (magyar, latin és vegyes szövegű) passiót 6 kötetben közreadó sorozat 2. és 3. kötetének zenei jegyzeteit készítem el (csíki történeti és népzenei kották közlésével), a szövegátírások elkészültének függvényében. Az egyes kötetek kutatásait önálló tanulmányként is összegzem.
angol összefoglaló
My interdisciplinary theme is three-folded.
I will edit the Deák-Szentes manuscript with music from Csíksomlyó, probably supplemented with the one from Csíkcsobotfalva. Publishing the significant music sources of the history of Hungarian folk hymns will contribute not only to research into folk music and the history of melody, as well as all investigation regarding Kájoni Cantionale, but also to the teaching of church music at higher levels.
I am going to accomplish my work regarding the music research of historical Nativity plays, with searching for and studying the songs, song texts, references to songs in the plays, and those without any references. Besides publishing the results of my research in the notes to the critical edition, ed. by István Kilián, I will summarize them in a self-contained study.
My third activity is continuing the work in the team of literary historians researching old Hungarian dramas in the Institute for Literary Studies. As expert and musical supervisor of the Passion plays in Csíksomlyó, I will contribute to the 1st volume of Old Hungarian Dramatic Relics, 18th century, No 6, Franciscan School Dramas, 2008, eds. by J. Demeter, I. Kilián and M. Zs. Pintér. In volumes 2 and 3 of the series introducing about 60 passion plays (with texts in Hungarian, Latin, or mixed languages), I will be responsible for the music notes by providing historical and folk musical notations for the texts. My findings to each volume will be released in respective studies.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Interdiszciplináris pályázatom három témáját az egyházi népének műfaja kapcsolta össze. 1) Posztdoktori pályázatom egyik nagy vállalása a magyar népénektörténet legnagyobb szöveggyűjteményének, a Kájoni János által közreadott Cantionale Cantholicum c. énekeskönyvnek egyik dallamforrása, az ún. Deák–Szentes kézirat kiadásra történő előkészítése és megjelentetése volt. A ma hiányos kéziratot a még ép állapotában róla készített korábbi másolatok segítségével sikerült teljes egészében közreadnunk (Magyar Ferences Források sorozat, 2013). 2) A történeti betlehemesek kritikai kiadása az anyag folyamatos gyarapodása miatt némileg elhúzódott (a betlehemesek száma csaknem egyharmadával nőtt). E hatalmas anyag túlmutatott az előzetes várakozáson, ezért nem egy, hanem három tanulmányban foglalkoztam a témával. Elkészítettem a kottaanyagot (néhány végigkomponált, többszólamú darab kritikai kiadásával), valamint a zenei jegyzeteket is. Jelenleg tördelés/szerkesztés alatt áll a Kilián István vezette munkaközösség Régi Magyar Betlehemes Játékok 11–18. század c. kötete. 3) A Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 6. Ferences iskoladrámák sorozat 2–3. kötetében szereplő csíksomlyói passiókból – amit kézhez kaptam, illetve népszerűsítő formában hozzáférhető volt – 3 játék zenei anyagát (csíki történeti források, népzenei változatok) adtam ki egy tanulmányban, a 2. kötetből további 6-ot tanulmányoztam. Összességében a 2. kötet 11 drámájából 8-at, a 3. kötetből pedig egyet tekinthettem át.
kutatási eredmények (angolul)
The three themes of my proposed interdisciplinary research are connected by the genre of folk hymn. 1) One major project has been the edition of the Deák–Szentes Manuscript, one of the music sources of the largest Hungarian folk hymn collection, János Kájoni’s Cantionale Catholicum published in 1676. Today incomplete, the manuscript could be edited in its original entirety thanks to copies made of it earlier (Hungarian Franciscan Sources series, 2013). 2) The critical edition of historical Nativity plays is protracted owing to the constant growth of the material (with a nearly one-third increment). This large stock exceeded all expectations, so I had to elaborate it in three studies instead of one. I have completed the notation (and critical edition of some through-composed polyphonic pieces) and the musical notes. The Old Hungarian Nativity Plays 11-18th c. by the work team led by István Kilián is in the prepress phase. 3) I have published in a study the music of three plays out of the passion plays of Csíksomlyó included in volumes 2-3 of the Old Hungarian Dramatic Relics 18th c. Franciscan School Plays that I received or whose popular versions were available (historical sources of Csík, folk music variants), and examined another 6 in vol. 2. I reviewed a total of 8 plays out of the 11 in volume 2 and one in vol. 3.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77427
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kővári R.: Deák–Szentes kézirat, Magyar Ferences Források 6. Sorozatszerk. Fáy Zoltán-Fr.Varga Kapisztrán OFM-Fr.Kálmán Peregrin OFM. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány-MTA BTK, 364 p., 2013
Kővári R: Népénekek Szentes Mózes kéziratában (1751-1752), in Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend. Szerk. Medgyesy S. Norbert-Ötvös István-Őze Sándor. Magyar Napló, Budapest, I. kötet, 589-601., 2013
Kővári R: A csíksomlyói Deák-Szentes kézirat és Szentes Mózes kézirata, in A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010. Főszerk.: Kelemen Imola. Csíki Székely Múzeum - Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 219-226., 2010
Kővári R: Népénekek a Régi magyar betlehemesjátékok c. kötetben, in Drámák határhelyzetben. Bárczi Zsófia–N.Tóth Anikó. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulm.Kara–Arany A.László Polgári Társulás(közlésre elfogadva), 2014
Kővári R: Georgius Zrunek kétnyelvű karácsonyi miséi (tanulmánykötet), In Szín – játék – költészet.Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére.Sze Czibula Katalin–Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna.Partium-Protea-reciti,131–144., 2013
Kővári R: Az Eperjesen 1651-ben előadott vízkereszti játék zenei betétei, in (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. Szerk. Egyed Emese – Bartha Katalin Ágnes – Tar Gabriella Nóra. EME, Kolozsvár, I. kötet 62–75., 2011
Kővári R: „Ad notam...” – énekek és énekelt drámaszövegek három 18. századi csíksomlyói passióban (egy konferencia-előadás bővített változata, de kötet nem lett a konferenciából), in Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. Szerk. Szalay Olga. L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, Budapest, 385–416., 2012
Kővári R.: Erdélyi és moldvai karácsonyi szokásdallamok a Deák–Szentes kéziratban — a Kájoni Cantionalétól a népzenei gyűjtésekig, in Zenei művelődésünk a változó régióban. Szerk. Angi István – Csákány Csilla. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 32–53., 2013
Kővári R: A Kájoni Cantionale első és második kiadásának egybevetése, in Régi vallásos énekek és énekeskönyvek (PPKE BTK Lelkiségtört.Műhely2.konf.) Szerk. Szelestei N. László PPKE BTK-Szent István T. Bp.-Piliscsaba, 153–177., 2011
Kővári R: Hagyomány és megújulás Kájoni Cantionaléjának kiadásaiban, in Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében (LFZE Egyházzene Tanszéke újraindításának 20.évf.szimpozium) Szerk.Kovács Andrea. LFZE EZ Kutatócsoport, Bp.311–340., 2012
Kővári R.: A Deák–Szentes kézirat, mint a Kájoni Cantionale első két kiadásának egyik dallamforrása, in „A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek” – Népénektáraink tegnap és ma („Éneklő Egyház” megj.20.évf.tart.tud.ülésszak) LFZE EZ Kutatócsopoport, Bp.241–255, 2011
Rudasné Bajcsay M, Kővári R: Régi és újabb vallásos énekek a gyimesközéplokiak mindennapjaiban a 21. század elején (tanulmánykötet), in Szent helyek, ünnepek, szent szövegek – Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből (Studia Ethnologica Hungarica XIV.) Szerk.: Pócs Éva 279-330., 2012
Kővári R: Halott melletti imádkozók Gyimesközéplok–Hidegség két pontján, in Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében (Tan.a90eszt.Erdélyi Zs.tiszt.) Szerk.Gyöngyössy O.–Limbacher G. Laczkó D. Múzeum,Veszprém,243–266.(közlésre elfogadva), 2013
Kővári R: Egy gyimesközéploki népénekgyűjtés 16-18. századi dallamai, in Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Konferencia Balatonfüreden 2009. október 1-3. Szerk. Pilipkó Erzsébet. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 409–421., 2013
Kővári R.: Halottas énekek Bukovinában és Moldvában – Nyomtatott énekeskönyvek és népi kéziratosok kapcsolata, in Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Szerk.Bogár J.(Pázmány Irod.Műh.-Lelkiségtört.tan.4.)PPKE BTK,Piliscsaba (közlésre elfogadva), 2013
Kővári R: Zrunek, Georgius (szócikk), Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Középkor és kora újkor XIII. (Vizkeleti-kódex – Zsombori, Pótlás). Főszerk.: Kőszeghy Péter. Balassi Kiadó, Budapest, 235–236., 2012
vissza »