Critical edition of Ferenc Kölcsey's Complete Works  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77470
Type K
Principal investigator Völgyesi, Orsolya
Title in Hungarian Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás)
Title in English Critical edition of Ferenc Kölcsey's Complete Works
Keywords in Hungarian Kölcsey Ferenc, levelezés, nyelvészeti írások, kéziratkatalógus, megyei iratok, kritikai kiadás
Keywords in English Ferenc Kölcsey, correspondence, linguistic and philosophical papers, Catalogue of manuscrpits, political papers, critical edition
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Hungarian literature
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Political history
Panel Literature
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Bene, László
Czifra, Mariann
Kalla, Zsuzsa
Onder, Csaba
Schmal, Dániel
Szabó G., Zoltán
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-09-30
Funding (in million HUF) 3.491
FTE (full time equivalent) 9.13
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat Kölcsey Ferenc életműve kritikai igényű kiadásának folytatásához kér támogatást. Az utóbbi években az OTKA támogatásával folyó kutatások nyolc kötet megjelentetését segítették elő, a 19. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotójának szépirodalmi munkái (versei, szépprózai művei) mellett tudományos igényű, jegyzetelt formában napvilágot láttak levelei, esztétikai, valamint erkölcsi-pedagógiai dolgozatai, politikusi működésének bizonyos dokumentumai is. Az életmű-kiadás teljessé tételéhez van szükség a munka folytatására: ebben a pályázati ciklusban a levelezés további (1834 és 1836 közötti) kötete, nyelvészeti írásai, filozófiai művei és az 1832-36-os országgyűlést előkészítő bizottsági munkálatok (operátumok) Szatmár megyei állásfoglalásának Kölcseytől kidolgozott anyagai készülnének el, valamint a Kölcsey-kéziratkatalógus átdolgozására és kibővítésére is sor kerülne. Ezekben a kötetekben számos eddig kiadatlan Kölcsey-szöveg látna napvilágot, így jelentősen bővülne a Kölcsey életmű szövegkorpusza. Másrészt a már eddig ismert szövegek is új megvilágításba kerülhetnének a gondos filológiai munkát igénylő jegyzetapparátus elkészítésével. Az eddig gyakorlatnak megfelelően ezek a művek is kötet formájában a kritikai kiadást gondozó Universitas Kiadónál jelennének meg. A tervezett kötetek elkészítése interdiszciplináris együttműködésre épül, s a munka egésze is több tudományág (irodalomtörténet, történettudomány, nyelvtudomány, filozófiatörténet, jogtörténet) érdeklődésére tart igényt. Kölcsey életművének kritikai kutatása alapkutatás, amely a nemzeti kultúra egésze szempontjából kiemelkedő jelentőségű.
Summary
We apply for funds to proceed with the complete and critical edition of Ferenc Kölcsey's ouevre. In recent years OTKA subsidies have enabled us to publish eight volumes containing Kölcsey's poetry, fiction, correspondence, aesthetical and ethical-pedagogical papers, as well as documents related to his political activities, all in annotated forms according to the scholarly standards. To complete the edition in the forthcoming term we plan to publish the next volume of his correspondence covering the period between 1834 and 1836, his linguistic and philosophical papers, the preparatory documents to the 1832-36 diet that Kölcsey elaborated on behalf of Szatmár county. We also plan to enlarge and revise the catalogue of his manuscripts. In all these volumes many of his yet unpublished texts would be unearthed. On the other hand the philological elaboration and the annotations would throw new light upon some of Kölcsey's well known text as well. The forthcomig volumes also would be published by the Universitas Publishing House. The work in progress is based on interdisciplinary contributions, involving scholars from the fields of literary history, historiography, linguistics, philosophy, law. As being one of the most significant authors in the nineteenth century, the critical edition of Kölcsey's ouevre is of highest importance concerning the national cultural heritage.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Még az előző OTKA-periódusban elkezdett, Kölcsey országgyűlési szereplését dokumentáló kötet 2011 elején Völgyesi Orsolya sajtó alá rendezésében napvilágot látott, ennek textológiai tanulságait egy konferenciaelőadás és egy tanulmány foglalja össze. A Kölcsey levelezés 3. kötete Szabó G. Zoltán gondozásában szintén 2011-ben megjelent, a 4. kötete lektorálás utáni, az 5. pedig lektorálás előtti állapotban van. A nyelvészeti írásokat tartalmazó kötetet Onder Csaba 2013 végére teljesen elkészíti, így a kézirat lektorhoz adható lesz. A filozófiai írásokat közre adó kötet eredetileg tervezett főszövegének és a szövegkritikai jegyzeteknek a munkálatait Czifra Mariann befejezte. A Szatmár megyei operátumokat publikáló kötet főszövegét a szövegkritikai jegyzetekkel Völgyesi Orsolya elkészítette, ennek eredményeit 3 tanulmány és egy előadás dokumentálja. A kéziratkatalógus aktualizálása folytatódott.
Results in English
The volume containing the documents that Kölcsey produced at the Diet, the work on which had been started during the previous OTKA-period, was published in early 2011. The textological findings of this edition have been summarized by a conference lecture and a paper. The third volume of Kölcsey’s correspondence, edited by Zoltán G. Szabó, has also appeared in 2011, while the fourth volume has been, the fifth is about to be revised. The volume containing the linguistic papers will have been finalized by the end of 2013 by Csaba Onder, and afterwards will be given to a reader. As for the volume containing the philosophical papers, the work on the initially planned body text and the critical annotations has been finished by Mariann Cziffra. The volume containing the Szatmár county operati, with the appropriate annotations, has been completed by Orsolya Völgyesi, the findings of which work has been presented in three papers and a conference lecture. The catalogue of manuscripts has been continuously updated.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77470
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai, Országos Széchényi Könyvtár -- Gondolat Kiadó, Budapest, 2009
Onder Csaba: Figura és anomália. Kazinczy Ferenc (és) a Mondolat szerzője, Irodalomtörténet 1. 50-76., 2010
Kölcsey Ferenc: Levelezés III. 1832--1833., Sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán, Balassi Kiadó, Budapest, p. 849., 2011
Kölcsey Ferenc: Országgyűlési dokumentumok, Sajtó alá rendezte: Völgyesi Orsolya, Budapest, Universitas Kiadó, p. 967., 2011
Völgyesi Orsolya: Kölcsey és Szatmár vármegye vallásügyi körirata (1833), pp. 185-193 in: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk.: Deák Ágnes-Völgyesi Orsolya, Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2011
Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc (1790-1838), Kalligram, Pozsony, p. 260, 2011
Völgyesi Orsolya: Kölcsey és a törvényszékek elrendezéséről szóló jogügyi munkálat vitája az országgyűlésen, 1833-1834., Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. Szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. ELTE BTK Bp., 269-279., 2012
Völgyesi Orsolya: Ősi alkotmány és törvényhozói szabadság. Versengő politikai nyelvek a polgári törvények vitájában az 1832-1836-os országgyűlésen, Történelmi Szemle 3. 401-424, 2013
Völgyesi Orsolya: Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában, Irodalomtörténeti Közlemények, 2013

 

Events of the project

 
2014-01-28 13:34:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Irodalomtudományi Intézet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont).
2014-01-14 14:54:39
Résztvevők változása
Back »