Középiskolai tanárok Magyarországon 1900-1950  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77530
típus K
Vezető kutató Nagy Péter Tibor
magyar cím Középiskolai tanárok Magyarországon 1900-1950
Angol cím Secondary school teachers. Hungary, 1900-1945
magyar kulcsszavak Neveléstörténet, oktatásszociológia, középiskola, tanárság, 1900-1945
angol kulcsszavak History of education, sociology of education, secondary school, teachers, 1900-1945
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Oktatás
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Wesley János Lelkészképző Főiskola
résztvevők Bara Zsuzsanna
Biró Zsuzsanna Hanna
Fekete Szabolcs
Juhászné Hartmann Magdolna
Karády Viktor Gyozo
Maár Tiborné
Szücs László Gergely
Zombai Tamás
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2011-05-31
aktuális összeg (MFt) 5.823
FTE (kutatóév egyenérték) 2.82
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás kvantitativ és kvalitatív leírást nyújt a 20. század első felének magyar tanárságáról - a tanárok felekezeti hátteréről, regionális és szülői hátteréről, középiskolai tanulmányairól, egyetemi tanulmányairól. - Bemutatja a tanári pályaív jelzéseit, a tanárok mozgását az iskolák között, ennek vélhető személyes illetve tanügyigazgatási indítékait, az iskolák, mint munkahelyek presztizssorrendjét,a tanárok iskolán belüli tevékenységét, a tanárok iskolai munkájának tartalmilag megragadható elemeit: helyi tantervalkotás, tankönyvválasztás stb. A kutatás felhasználja – elsősorban a települések, az iskolák, s a középiskolai tanárok mint egykori egyetemisták, diplomaszerzők jellemzéséhez Karády Viktor és Nagy Péter Tibor elmúlt évtizedben végzett kutatásait. A kutatás korábbi kutatások folytatása és egy nagyobb kutatás előzménye: - E fázis adatbázisépitési tartalma: a bölcsészdiplomások összekapcsolása a tiszti cim és névtárakból és az értesitőkből felveendő tanárlistákkal, és a lexikonelitek alapadataival. A lexikonelitek életrajzi adatainak standard változókká bontása, és az iskolák közötti vándorlás standardizálása A jövőbe mutat, hogy egyes konkrét kérdésekben az értesitők illetve iskolaszintü források alapaposabb feldolgozása történik. A zárótanulmányt a kutatásvezető késziti. Fiatal kutatók esettanulmányokat készitenek. A kutatás koncepciója megtekinthető: http://wesley.extra.hu/otka.htm
angol összefoglaló
The research shows a quantitative and qualitative picture about the teachers of the first part of Century. It describes the denominational, ethnical and social background, the route of studies in secondary school and universities.

It describes the carrier, the route form one school to an other, its personal and denominational motives, the prestige of schools etc.
The teachers activity within schools, making of local curriculum, choosing among textbooks, head-mate activity, school directing etc.
The influence of teachers: the pupils route to universities, to graduation and getting into the elite
The out of school education activity: role int he educational administration, writeng articles and books within the field of education, professionhal activities within teachers associations.
The social, political, local, civil and scientific activity of teachers…
The project use – for the description of towns and schools „prestige” - earlier empirical outcomes of Karady and Nagy, and the elite databases of the mentioned researchers

see more dateils: http://wesley.extra.hu/otka.htm

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az empirikus történetszociológiai források közül a korabeli statisztikák elemzése volt az első teendő. A népszámlálások kéziratos tábláiból, a statisztikai évkönyvekből és a rétegstatisztikákból építettünk adatbázist. Személysoros adatbázis készült valamennyi középfokú iskola tanárnépességéről - 18 mintaévvel kapcsolatban. Ebből az iskolák és iskolatípusok közötti mozgás, hely, fenntartó, névjelleg, nem, pozíció specifikusan tanulmányozható a nagy kiépülés éveire (1886-1896) évenként, egyébként évtizedenként. Az 1906, 1922, 1928, 1936, 1942 tanári zsebkönyvekből épült statisztikai adatbázist összeépítettük a koloszvári bölcsészkar anyakönyvi, az 1918 előtti Budapest diplomakönyveivel, valamint az 1918 utáni négy egyetem anyakönyveivel és diplomakönyveivel. Néhány bibliográfiai adatbázis összeállításával a publikáló tanárokat, tudós tanárok csoportját egyaránt megragadhatóvá tettük. A magyar oktatástörténetben először ezzel rekonstruálhatóvá vált a magyar középiskolai tanárság pályaíve, nemcsak a szociodemográfiai háttértényezők függvényében, de az egyetemistaként mutatott tanulmányi kiválóság, ill a felnőttként mutatott publikkálási aktivtiást függvényében is. A kutatás eredményeit számos tanulmány és konferenciaelőadás használta már. A monográfia készülőben van.
kutatási eredmények (angolul)
Our first job was to study the statistical sources. The original - non published - tables of national censuses, the statistical yearbooks and the special surveys served as a source for the 1 st database building. An other database - in which the cases were the individuals - were built about the teachers (not only secondary school teachers) of 18 selected years. The carrier routes between schools, schooltype is studiable in the relation of place of school, ethnical sign of surnames, school position, in time axis. We can describe the slite moving in the years of great expansion (1886-1896 year by year) and a great overview in every tenth year, approcimately. The teachers pocket book of 1906,1922, 1928, 2936, 1942 served as a source of a third new database. They were combined with the inscription files anf final exam papers of the universitioes. Some bibliographical databases have been built into this database - aiming to difine the most active groop of teachers. That is the first time in the history of Hungarian educational historiography, that we can reconstruate the carrier route of teachers combining not only with the socio demographical background, but university marks and activities in the publications. The outcome of the project have been used in several studies and conference presentations. A monography in is writing.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77530
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Péter Tibor: Utak felfelé.: Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon, Budapest: Oktatáskutató Intézet - Új Mandátum, 2010. 209 p., 2010
Nagy Péter Tibor: A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája., EDUCATIO 18:(3) pp. 402-418. (2010), 2010
Nagy Péter Tibor: Az iskolai mobilitás vizsgálatához, ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 59:(10) pp. 26-35. (2009), 2009
Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években, ISKOLAKULTÚRA 21:(1) pp. 3-8. (2011), 2011
Nagy Péter Tibor: Egységesülő képzés – differenciált tanártársadalom, in: Educatio 2009. (18. évf.), 3. sz., 291-305 p., 2009
Nagy Péter Tibor: Történészdiplomások a két világháború között, Magyar Tudomány, 2009. (170. évf.), 2. sz., 143-152. p, 2009
Karády Viktor-Nagy Péter Tibor: Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Transylvania, »,, Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2009, 2009
Nagy Péter Tibor: Dinamikus, perszonalizált kategóriák. A dualizmuskori nemzetiségi oktatás elemzésének esete., In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára Szerk: Pusztai Gabrialla – Rébay Magdolna, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 2009 75-85.p., 2009
Nagy Péter Tibor: Religous education and childhood in Hungary (1949-1960), in: Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Szerk Johanna Hopfner/András Németh/ Éva Szabolcs- Peter Lang. Frankfurt am Main, 2009 33-46.p., 2009
Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transsylvanian university (1872-1918), In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően Szerk Tibori Tímea Magyar Szociológiai Társaság Belvedere Meridionale Budapest-Szeged, 2009
Zombai Tamás: Pedagógusok helyzete és megbecsültsége egy szocialista nagyvárosban, In. Lukács a mi munkatársunk WJLF. 2009, 2009
Nagy Péter Tibor: Vannak-e pedagógusok?, n: Nagy Péter Tibor, Majsai Tamás (szerk.) Lukács a mi munkatársunk. Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2009. pp. 215-229., 2009
Nagy Péter Tibor: The level of education and its factors of the Hungarian Handicapped in the second half of the twentieth century., In: Attila Nobik, Bela Pukánszky Normalitat, Abnormalitat und Devianz. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. pp. 125-138. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis) 7., 2010
Bara Zsuzsanna: Tanári sorsok, tanári karrierek. A VI. ker reáliskola tanárainak prozopográfiai vizsgálata, Phd értkezés, ELTE, 2010
Fekete Szabolcs: Az Erzsébet tudományegyetem bölcsészhallgatóinak rekurtációs jellemzői, PhD értekezés, 2009
Peter Tibor Nagy: Aspects of the Academic Melting-Pot of Budapest: Magyars, Slovaks and Germans as well as Jews, Protestants and Catholics in the Hungarian Universities around 1900, The Role of Education and Universities in the Modernization and Europeanization Processes in Central and South-Eastern European Conutries in the 19th and 20th Century. 20, 2009
Nagy Péter Tibor: Mobilitáskutatási dilemmák, A munkásság és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon.Földes Ferenc száz esztendeje, 2010
Nagy Péter Tibor: Hóman Bálint, a közoktatáspolitikus, A történész és a politikus - az alkotó és a pusztító, 2010
Nagy Péter Tibor: A tudományos szféra befogadási rituáléja a húszadik századi Magyarországon, Rítusok – ritualizáció – kultuszok, 2010
Nagy Péter Tibor: A numerus clausus és a bölcsészettudományok, Jogfosztás - 90 éve, 2010
Nagy Péter Tibor: A prozopográfiai módszer az oktatástörténet-írásban, Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010
Zsuzsanna Hanna Biró - Peter Tibor Nagy: Gender Opportunities and Gender-Related Decisions at Humanities Faculties in Interwar Hungary, Elites, universities, 2010
Zombai Tamás: Iskola a politika árnyékában, Iványi Tibor emlékkonferencia, 2010
Zombai Tamás: Tatabánya első gimnáziuma, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola “Iskola a társadalmi térben és időben” 2009. nemzetközi konferencia, 2009
Zombai Tamás: Ispánovich István gimnáziumi tanár fegyelmi ügye, Iskolakultúra online, 2009
Biró Zsuzsanna Hanna: Historische Quellen zur Erforschung pädagogischer Diskurse in Ungarn das Hellebrant-Projekt, Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie - Fürstenfeld, 2009, 2009
Biró Zsuzsanna Hanna: Pedagógiai diskurzusok, nemi szeparáció a dualista Magyarországon, A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése – a „magyarság” és „nemiség” metszetei Szeged, 2010. október 1-2., 2010
Biró Zsuzsanna Hanna: Középiskolai tanárok a 20. század első felében, „Társadalmi nem és oktatás” Pécs, 2010. november 20., 2010
Biró Zsuzsanna Hanna: Az idegen nyelvi orientáció társadalmi összefüggései történetszociológiai elemzés a bölcsészdiplomások körében (1873-1945), „Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban”, 2010
Fekete Szabolcs: Ruralism vs. Elitism. Career pathways of students of humanities, medicine and law into the national scientific elite, Eltes, universities, Geneva 2010, 2010
Biró Zsuzsanna Hanna: Női bölcsész karrierpályák a húszadik század első felében, Iványi Tobor emlékkonferencia, 2010
Bara Zsuzsa: Egy reáliskola tanárainak prozopográfiai vizsgálata (VI. ker. reáliskola – Kemény Zsigmond Gimnázium), ONK 2010, 2010
Nagy Péter Tibor: National census - Hungary 1930., http://www.archive.org/details/NationalCensus-Hungary1930, 2010
Peter Tibor Nagy: Nationality as a dynamic category in the multiethnic educational arena of the Habsburg Monarchy, Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie - Fürstenfeld, 2009
vissza »