17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77776
típus K
Vezető kutató Hubert Gabriella
magyar cím 17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása
Angol cím Critical edition of the evangelical-lutheran and calvinist hymns in the 17th century
magyar kulcsszavak kritikai kiadás, irodalomtörténet
angol kulcsszavak critical edition, literary history
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
zsűri Irodalom
Kutatóhely Evangélikus Országos Könyvtár (Magyarországi Evangélikus Egyház)
résztvevők Ecsedi Zsuzsanna
Vadai István
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-07-31
aktuális összeg (MFt) 8.651
FTE (kutatóév egyenérték) 3.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja olyan 17. századi evangélikus és református versszövegek és dallamok (főként gyülekezeti énekek) kritikai kiadása, amelyek eddig nem jelentek meg a Régi Magyar Költők Tára (RMKT) 17. századi sorozatában. Az 1959-ben indult sorozatnak ez lesz a 17. kötete. A kötet mintegy 270 énekszöveget fog tartalmazni a hozzájuk tartozó dallamokkal együtt. Ehhez minden ének minden egyes kéziratos és nyomtatott forrását össze kell gyűjteni és módszeres szövegkritikának alávetni. Az RMKT szabványa szerint készülnek el a kritikai szövegek, a szövegváltozatokat ismertető lapalji apparátus; a szövegekhez tartozó történeti, teológiai, verstani és tárgyi jegyzetek; az énekszövegekhez tartozó dallamok, szintén kritikai közlésben, jegyzetekkel; valamint az elő- és utószó, a kéziratos források analitikus leírása, mutatók. A kiadandó énekanyag lényegében feltáratlan, a magyar irodalomtörténet egy eddig megíratlan, új fejezetének tekinthető. A munka végére elkészül a kötet kézirata. A szövegközlés alapul szolgálhat egy, a korábbi korszakot feldolgozó RPHA-hoz hasonló, 17. századi versadatbázishoz. Mivel a kiadás számítógépen készül, könnyen közzé tehető az interneten is. Népszerűsítő kiadványokban (szöveggyűjteményben, egyházi énekeskönyvekben) is jól felhasználható. A versek egy részének német vagy szlovák mintája van, ezek a nemzetközi kutatás érdeklődésére okvetlenül igényt tartanak.
angol összefoglaló
The aim of the research is a critical edition: the 17th volume of the series Régi Magyar Költők Tára, 17. század (Anthology of Hungarian Poetry of the Past - subseries: 17th century). The subject of the volume is a critical edition of all 17th century Lutheran and Calvinist songs (i. e. lyrics and tunes) not yet published. The extent of the volume is about 270 songs. Once collected, each manuscript or printed source of each song should be subject to methodological textual criticism. Rules of textual criticism are the same as those applied in the previous volumes of the series. Critical texts and scores, apparatus criticus, historical, theological, metrical and explanatory notes, analytic description of the sources, preface, epilogue, and index follow the series standards as well. The material to be published is mostly unexplored: a practically unknown chapter of Hungarian literary, music and church history. The research should be finished by the time we had completed the manuscript of the volume. The volume, just like the other ones of the series, could be used as a point of departure for building poetical databases, e. g. the Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Our method of working lets us easily publish the volume online as well. Its material could be used at the edition of popular anthologies, e. g. modern hymnals. A comparative literary study is possible in case of analyzing some Hungarian songs of the volume together with their German or Slovak originals.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja olyan 17. századi evangélikus és református énekversek kritikai kiadása, amelyek még nem jelentek meg az Régi Magyar Költők Tára 17. századi sorozatában. 3 kutató együttműködésével elkészült a pályázat céljaként megjelölt kézirat. Az RMKT-sorozat 17. köteteként tervezzük kiadását. A kötet 241 gyülekezeti éneket és 15 egyéb protestáns énekverset tartalmaz. Az énekek valamennyi 17. századi kéziratos és nyomtatott forrását (111) összegyűjtöttük. A kézirat az RMKT szabványa szerinti részeket tartalmazza: előszó; kritikai szövegek; dallamok; szövegváltozatokat ismertető apparátus; jegyzetek (egyes források analitikus leírása; kéziratos és nyomtatott források; filológiai, teológiai, verstani, himnológiai és egyéb jegyzetek); mutatók. A szövegek, dallamok és jegyzetek az irodalomtörténet és a himnológia számára számos újdonsággal szolgálnak. A részletes adatfelvétel lehetővé teszi adatbázis készítését. A gyülekezeti énekek mintegy fele fordítás. Nemcsak a magyar fordítástörténet, hanem a nemzetközi kutatás számára is hasznos lehet, hogy eddig feltáratlan német és biblikus cseh nyelvű forrásszövegeket sikerült azonosítanunk. Több egyetemi és más kutatóintézet konferenciáin és kutatószemináriumain vettünk részt, előadásokat tartottunk, néhány részeredményről tanulmány jelent meg.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our research was to produce a critical edition of 17th century lutheran and protestant sung poems that have not yet been published in the 17th century series of Régi Magyar Költők Tára. As a result of the collaboration of 3 research fellows, the manuscript of the volume marked as our goal in our OTKA-application, is now accomplished. It will be the 17th volume of the series. It contains 241 hymns and 15 further protestant sung poems. We have collected all the 17th century hymn sources (111): printed ones as well as manuscripts. The structure of our manuscript follows the RMKT standards: foreword; critical texts; melodies; guide to textual variants; notes (analitical description of certain sources; written and printed sources; philological, theological, metrical, hymnological and other notes); indexes. The texts, melodies and notes provide a number of novelties to literary history and hymnology. The detailed collection of data allows us to create a database in the future. Some half of the hymns are translations. Our identifying of some German and Biblical Czech text sources that were unrevealed until recently, might be useful not only in Hungarian translation history but also on an international research level. Our team participated at several conferences and research seminars at different universities and research institutes; we delivered lectures; some of our results were published in articles.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77776
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
H. Hubert Gabriella: Istenes magyar ének, Megújulás és megmaradás. Bp., Luther Kiadó, 44-50., 2009
Ecsedi Zsuzsanna: Liturgikus év és kórusrepertoár, Magyar Egyházzene, XVI (2008/2009), 359-362., 2009
Vadai István: Vásárhelyi András Mária-énekének forrásairól, Egyház és műveltség a régi Magyarországon, Pécs, PTE, 139-147 (megjelenés alatt), 2010
H. Hubert Gabriella: Ének a nyelv bűnéről, Credo, XVI, 76-82., 2010
Vadai István: Vallásos könyörgés a XVII. század elejéről, Ghesaurus : tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., rec.iti, 271-280., 2010
H. Hubert Gabriella: Radvánszky János kódexe (Stoll 127. sz.), Ghesaurus : tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., rec.iti, 401-410., 2010
H. Hubert Gabriella: Fejezet az Evangélikus Országos Könyvtár készülő antikvakatalógusából - BCACH, "mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc..." : tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., OSZK-Balassi, 231-242., 2010
Vadai István: Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán. A magyar közköltészet variációs rendszere (1700-1840), BUKSZ, 22, 364-367., 2010
Ecsedi Zsuzsanna - H. Hubert Gabriella: Zöngedöző, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, tom. XXX, Szeged, SZE BTK, 104-114. p., 2011
H. Hubert Gabriella: Gyülekezeti énekek a Radvánszky-levéltárban, Retrospectio: Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, ME BTK, 173-177., 2011
H. Hubert Gabriella: Magyar protestáns házasénekek a 16-17. században, Hol van a te testvéred? Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről, szerk. Orosz Gábor Viktor, Budapest, Luther Kiadó, 205-230., 2011
H. Hubert Gabriella: Régi gyülekezeti énekek továbbélése a 18. századi evangélikus énekeskönyvekben, Lelkiségtörténeti tanulmányok 2, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPKE, 95-121., 2011
Ecsedi Zsuzsanna: "Téged, Úristen, mi, keresztyének": egy gyülekezeti ének útja, Magyar Egyházzene, XVIII (2010/2011), 409-415., 2011
Vadai István: Szövegkritika-kritika, Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, ME BTK, 449-459, 2012
H. Hubert Gabriella: Gyülekezeti énekfordítások a 17. században, Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, ME BTK, 335-351., 2012
vissza »