Az inkonzisztencia problémája az elméleti nyelvészetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77823
típus K
Vezető kutató Kertész András
magyar cím Az inkonzisztencia problémája az elméleti nyelvészetben
Angol cím The problem of inconsistency in theoretical linguistics
magyar kulcsszavak elméleti nyelvészet, inkonzisztencia, nyelvi adatok
angol kulcsszavak theoretical linguistics, inconsistency, lingustic data
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvészet
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont (Debreceni Egyetem)
résztvevők Csatár Péter
Darai Zsuzsanna
Rákosi Csilla
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.942
FTE (kutatóév egyenérték) 6.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a 2008. dec. 31-ével lezáruló, Plauzibilis érvelés a nyelvészetben c., T 049139 sz. OTKA-projekt közvetlen folytatása. Az utóbbi kidolgozta a nyelvészeti elméletalkotás egy, a plauzibilis érvelésre épülő metaelméleti modelljét. Az új projekt feladata e modell alkalmazása a jelenlegi szakirodalom egyik legintenzívebben vitatott problémájára: a nyelvészeti elméletek inkonzisztenciájára.
Az elméleti nyelvészetben alapvető szerepet játszik az inkonzisztencia. Egyrészt az elméletalkotás egyik fő metodológiai elvévé vált az ellentmondások időleges tolerálása. Másrészt az ellentmondások feloldása az elméletalkotás egyik termékeny és hatékony eszköze. Ezért a projekt célja e két szempont átfogó vizsgálata szisztematikusan kiválasztott esettanulmányok alapján. Alapproblémája a következő:

(P) Milyen szerepet játszik az inkonzisztencia fellépése és feloldása (i) a Kormányzás és Kötés Elméletében, valamint a Minimalista Programban, (ii) az optimalitáselméletben, (iii) a szintaktikai elméletek közötti különbségekben (Moravcsik E. vizsgálataiból kiindulva), (iv) a falszifikáció kritériumának gyengített változatai révén megengedett statisztikai szabályszerűségek megfogalmazásában korpusznyelvészeti példákon, (v) a különböző adatforrások kombinációjában, különös tekintettel az introspektív és a korpusz adatokra, és (vi) egy adott elméletben egyazon reprezentációs szinten belül (a német affrikáták példáján).

(P) megoldása nemzetközi szinten is eredeti és jelentős hozzájárulás a nyelvészeti elméletalkotás alapjainak tisztázásához és hatékonyságának javításához.
angol összefoglaló
The research is the continuation of the project Plausible argumentation in linguistics (OTKA T 049139) to be finished by December 31, 2008. The latter developed a metatheoretical framework for theory formation in linguistics centring on plausible argumentation. The task of the new project is the application of this framework to one of the most intensively discussed problems in current literature: that of the inconsistency of linguistic theories.
In theoretical linguistics, inconsistency plays a fundamental role. On the one hand, the provisional tolerance of inconsistency has become one of the central methodological principles. On the other hand, the resolution of inconsistencies is one of the most effective tools of theory formation in linguistics. Our research aims at the comprehensive investigation of these two aspects on the basis of systematically chosen case studies. It focuses on the following problem:

(P) What role do the emergence and the resolution of inconsistency play (i) in Government and Binding Theory, and the Minimalist Program; (ii) in Optimality Theory; (iii) in the differences between syntactic theories (relying on E. Moravcsik’s recent investigations); (iv) in the formulation of statistical regularities resulting from the weakening of the criterion of falsification in corpus linguistics; (v) in the combination of different data sources with special respect to introspective data and corpus data; and (vi) within one theory on the same level of representation (as exemplified by the treatment of German affricates).

The solution to (P) is expected to yield an internationally original and relevant contribution to both the clarification and the improvement of the foundations of linguistic inquiry.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Noha az inkonzisztencia a nyelvészeti elméletalkotás eredményeit szubsztanciálisan befolyásoló tényező, szerkezetének és funkciójának feltárása mindmáig megoldatlan probléma. A kutatás célja e probléma megoldása volt. Fő eredményei: (a) Kidolgozta a nyelvészeti elméletalkotás egy új tudománymódszertanát, a p-modellt. (b) A p-modell alkalmazásával elemezte az inkonzisztencia fellépésének és feloldásának összetevőit a generatív nyelvészetben, az optimalitáselméletben, a pragmatikában és a kognitív metaforakutatásban. (c) Az elemzések eredményeinek általánosításaként megoldotta az említett problémát. Kimutatta, hogy a vizsgált nyelvészeti elméletek parakonzisztens rendszerek, azonban szerkezetük feltárásához szükséges a parakonzisztens logikának a plauzibilis érvelés mechanizmusával való kiegészítése. A p-modell szerint a különböző adatforrásokból származó adatok közötti inkonzisztencia, az adatok és a hipotézisek közötti inkonzisztencia, vagy a szabályok alóli kivételek fellépése és feloldása a mindenkori információk retrospektív, ciklikus és prizmatikus újraértékelésén alapul. (d) Lehetővé vált azoknak a fő stratégiáknak a leírása és alkalmazásuk kritériumainak kidolgozása, amelyeken az ellentmondások kezelésmódjai alapulnak. Ezek olyan új összefüggések, amelyeket a témával foglalkozó szakirodalom eddig nem ismert fel. A kutatás eredményeit a projekt résztvevői túlnyomórészt nemzetközi publikációkban tették közzé.
kutatási eredmények (angolul)
Although inconsistency influences the results of linguistic theorising substantially, the problem of what its structure and function are is still unsolved. The aim of the present project has been to provide a solution to this problem. Our main findings are as follows: (a) We put forward a novel methodological framework for linguistic theorising called the ’p-model’. (b) We applied the p-model to the analysis of the emergence and resolution of inconsistency generative linguistics, Optimality Theory, pragmatics and cognitive metaphor research. (c) As a result of our analyses, we solved the problem raised. We showed that the theories investigated are paraconsistent systems, but in order to reveal their structure it is indispensable to supplement paraconsistent logic by the mechanisms of plausible argumentation. According to the p-model, the emergence and the resolution of the inconsistency between data originating from different sources, the inconsistency between the data and the hypotheses, or the ’exceptions’ to the rules are governed by the retrospective, cyclic and prismatic re-evaluation of information. (d) It became also possible to describe the strategies facilitating the treatment of inconsistencies in linguistic theories and to reveal the criteria of their application. These are novel insights that so far the literature has not been aware of. The findings have been published mainly in international publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77823
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kertész A; Rákosi Cs: Data and Evidence in Linguistics: A Plausible Argumentation Model, Cambridge University Press, Cambridge, p. 312, 2012
Kertész A; Rákosi Cs (eds.): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Kertész A; Rákosi Cs: Introduction: The state of the art and the structure of the book, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam; Philadelphia: 1-12, 2014
Kertész A; Rákosi Cs: The p-model of data and evidence in linguistics, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 15-48, 2014
Kertész A; Rákosi Cs: Thought experiments and real experiments as converging data sources in pragmatics, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 221-270, 2014
Rákosi Cs: Data and the resolution of inconsistency in Optimality Theory, Kertész A; Rákosi Cs: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 271-308, 2014
Kertész A; Rákosi Cs: Conclusions, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 309-314, 2014
Kertész A; Rákosi Cs: Paraconsistency and Plausible Argumentation in Generative Grammar: A Case Study, Journal Of Logic, Language and Information 22 (2): 195-230, 2013
Kertész A: The ‚Galilean Style in Science‘ and the Inconsistency of Linguistic Theorising, Foundations of Science 17: 91-108, 2012
Kertész A; Kiefer F: From Thought Experiments to Real Experiments in Pragmatics, Capone A; Lo Piparo F; Carapezza M (szerk.): Perspectives on Pragmatics and Philosophy. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 53-86, 2013
Kertész A: From ‘scientific revolution’ to ‘unscientific revolution’. An analysis of approaches to the history of generative linguistics, Language Sciences 32: 507-527, 2010
Kertész A: Two notions of ‘research program’ and the historiography of generative linguistics, Historiographia Linguistica 37: 165-191, 2010
Csatár P: Data structure in cognitive metaphor research, Frankfurt a. M.: Peter Lang (sajtó alatt), 2014
Csatár P: Hybrid theories in contemporary cognitive metaphor research, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 24 (sajtó alatt), 2014
Rákosi Cs: Inconsistency in two approaches to German affricates. Part I, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 24(1) (sajtó alatt), 2014
Rákosi Cs: Inconsistency in two approaches to German affricates. Part II, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 24(2) (sajtó alatt), 2014
Kertész A: Inconsistency and the Dilemma of Intuitionistic Research in Generative Syntax, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22: 157-174, 2012
Rákosi Cs: On current views on exceptions in linguistics, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22: 177-193, 2012
Kertész A: Die Parakonsistenz deutscher Grammatiken, Grucza, F. (szerk.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 173-178, 2012
Darai Zs; Rákosi Cs: Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie, Argumentum 7: 203-226, 2011
Kertész A: Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken, pp. 200-215 in Brdar-Szabó R, Péteri A, Rada RV, Uzonyi P (Hrsg.). Deutsch – grenzenlos. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2012
Kertész A: Az episztemológiai tolerancia elve az elméleti nyelvészetben, Magyar Nyelv CVII, 129-147, 2011
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. I. rész, Magyar Nyelv CV: 385-401, 2009
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. II. rész, Magyar Nyelv CVI: 24-34, 2010
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. III. rész, Magyar Nyelv CVI: 145-156, 2010
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. IV. rész, Magyar Nyelv CVI: 257-269, 2010
Kertész A; Rákosi Cs: Az adattípusok integrációjának tudománymódszertani problémái az elméleti nyelvészetben, Kugler N; Laczkó K; Tátrai Sz. (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63-74, 2013
Kertész A; Rákosi Cs: Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban, pp. 299-318 in Iványi Zs; Pethő G (szerk.). A szaván fogott gondolat. I. kötet. Printart-Press, Debrecen., 2011
Csatár P.; Majoros K.: Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez, pp. 281-298, in Iványi Zs.; Pethő G. (szerk.): A szaván fogott gondolat. I. kötet, Printart Press, Debrecen., 2011
vissza »