Az orvostudomány története Magyarországon 1700–1848.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77851
típus K
Vezető kutató Kapronczay Katalin
magyar cím Az orvostudomány története Magyarországon 1700–1848.
Angol cím History of medicine in Hungary 1700-1848.
magyar kulcsszavak orvostudomány története, kiadatlan kéziratok feldolgozása
angol kulcsszavak History of medicine, A publication of manuscripts unpublished before
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 5.911
FTE (kutatóév egyenérték) 1.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az orvostudomány magyarországi történetének 1848 előtti időszaka még részben feldolgozatlan. Az azt megelőző évtizedekben egyetlen nagyobb adattár készült, Weszprémi István orvos-életrajzi lexikona, de összegző feldolgozás eddig nem került napvilágra. Az újabb levéltári feldolgozások eredményeként bukkantunk rá Kovács Imre orvos hatalmas orvostörténeti hagyatékára, amely az 1860-as 70-es években íródott és teljes egészében kiadatlan. Úgy tűnik, hogy ennek a nagy anyagnak a feldolgozása lehetővé teszi a hiány részleges pótlását, tehát az 1848 előtti másfél évszázad hazai orvostörténetének megírását. A feldolgozáshoz segítségül hívhatjuk az OSZK néhány idevágó, szintén feldolgozatlan kéziratát is.

A magyar orvoslás 1700 és 1848 közötti időszakára vonatkozó történeti feldolgozásunkat két részletben végeznénk el, s adnánk majd közre a kutatás eredményét két kötetben, amely – reményeink szerint – számos új könyvészeti és biográfiai adatot tartalmazna, kiegészítené az eddigi járványtörténeti és balneológia-történeti kutatásokat.

E cél elérése érdekében kívánjuk feldolgozni Kovács Imre és tudós kortársai kéziratos hagyatékait, amelyek egy része olyan forrásokra épül, amelyek az idők viharában már megsemmisültek, tehát amelyek eredetijéhez már nemigen tudunk hozzájutni.
angol összefoglaló
Medical history of Hungary for the period before 1848 hasn’t been written yet. Up to 1848 only one single significant database was collated, a collection of medical biographies written and published by István Weszprémi, while a historical overview remained still needed. Recent archival researches threw light on enormous and still unpublished historical heritage of the physician Imre Kovács, consisting manuscripts written in the 60ies and 70ies of the 19th century. Presumably an annotated and critical publication of this heritage will allow – at least partly - to fill the gaps, and it will provide a rich material for medical historians writing the history of the period in question. This material would be completed by some unpublished manuscripts of the National Library as well.

Our work - regarding medical history of the period between 1700 and 1848 - is going to be made in two steps. We are going to publish our results in two volumes, both containing probably lots of new bibliographical and biographical details. We do hope, that our publication will prove helpful for research of the history of epidemiology and balneology as well.

Since Imre Kovács and his learned contemporaries partly used sources being lost in the meantime, it seems to essential to publish and serve his unique heritage.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Két nagy, kiadatlan kéziratos orvostörténeti szakanyagot dolgoztunk fel és rendeztünk sajtó alá. Az egyik anyag szerzője Fekete Lajos doktor, összeállítása 1872-ben íródott "Magyar orvosi történettan" címmel. A kéziratból két variáns maradt fenn, az egyiket az OSZK, a másikat a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár őrzi. A másik kézirat szerzője Kovách Imre doktor, összeállítása 1881-ben íródott „Az orvostudomány története Magyarországon” címmel. Ezt a kéziratot az utóbb említett Levéltár őrzi. A kutatás a két hatalmas kézirat teljes szerkesztésére, magyarázó jegyzeteinek elkészítésére, a bibliográfiák egységesítésére és a művek sajtó alá rendezésére irányult. Az ehhez a kézirathoz tartozó nagy adatbázisokat igyekeztünk önálló egységekként megszerkeszteni, így a kötetben minden egyes korszakhoz kronológiai rész tartozik, benne nagyszámú, elsőfokú szakirodalmi forrással, s külön egységet alkot a szélsőséges időjárási események okozta éhínségek, valamint a magyar járványtörténet tömör kronológiája. Mindkét anyagot időben elkészítettük és nyomdába adtuk. A második anyag egyik nagy adatbázis-mellékletét viszont (terjedelmi okok miatt) nem adtuk nyomdába, hanem azt egy önálló, az interneten ingyenesen hozzáférhető adatbázis formájában készítettük el „Régi orvosdoktori és gyógyszerészi disszertációk 1729-1849” címmel. Ebben az anyagban több mint 500 disszertáció teljes szövegét helyeztük el.
kutatási eredmények (angolul)
We have processed and redacted two large, unpublished manuscripts, both are from the field of the history of medicine. One was written in 1872 by Lajos Fekete PhD and titled ‘Hungarian academic medical history’. The manuscript has survived in two variants, one of them is preserved by OSZK and the other is at the Semmelweis Museum, Library and Archives of the History of Medicine. The second manuscript was written in 1881 by Imre Kovách PhD and titled ‘The history of Medicine in Hungary’. This manuscript is held at the latter mentioned Archives. We focused our research on editing and redacting the two large manuscripts, preparing the explanatory notes and standardizing the bibliographies. We constructed the large databases for this manuscript as separate units. Each era of the volume has a chronological section including a large number of first-degree bibliographic sources. The chronology of famines caused by extreme weather events and the chronology of Hungarian epidemics can be found in separate units. Both materials were prepared and sent to press in time. Due to its size an annex for the second manuscript wasn’t sent to press but published as an independent, freely available database on the internet instead, titled as ‘Old medicinal and pharmaceutical dissertations 1729–1849’. The full text of over 500 dissertations was uploaded to this database.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kapronczay Katalin (összeáll.): Magyar orvosi történettan. Fekete Lajos doktor 1872-es kéziratának szerkesztett, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott változata, Bp., 2011. MATI – SOMKL. 330 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 91.), 2011
Kapronczay Katalin (összeáll. és jegyz.): Az orvostudomány története Magyarországon (1467-1867). Kovách Imre doktor művelődéstörténeti kitekintést is tartalmazó adattára. Az 1881-es díjnyertes pályamű szerkesztett, tömörített és jegyzetekkel ellátott változata, Budapest, 2013. MATI-SOMKL. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 97.) (Sajtó alatt, ISBN 978-615-5365-02-7), 2013
Kapronczay Katalin, Bodorné Sipos Ágnes, Láng Veronika: Régi orvosdoktori és gyógyszerészi disszertációk 1729-1849, a disszertációk teljes szövegével, Internetes adatbázis, 2013
Kapronczay Katalin: A XIX. századi magyar orvostörténetírás kéziratos emlékei, különös tekintettel Fekete Lajos munkásságára, In: Magyar orvosi történettan. Fekete Lajos doktor 1872-es kéziratának szerkesztett, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott változata. Bp., 2011. MATI – SOMKL. pp. 9-18., 2011
Kapronczay Katalin: A XIX. századi magyar orvostörténet-írás kéziratos emlékei, különös tekintettel Fekete Lajos munkásságára., Internetes összeállítás., 2010
Kapronczay Katalin: Fekete Lajos 1864-es összegzése a magyar orvostudomány kiemelkedő múltbeli képviselőiről. (Forrásközlés), In: Kaleidoscope. Vol. 3. (2012) No. 5. 346-352., 2012
Kapronczay Katalin: Az első orvostörténeti pályázat - Egy kevéssé ismert orvostörténész, Kovács Imre történetírói munkássága, In: Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Bp., 2010. nov. 24. MTESZ konferencia. Előadás., 2010
Kapronczay Katalin: Az első orvostörténeti pályázat rövid története. Egy kevéssé ismert orvostörténész, Kovách Imre történetírói munkássága, In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 2011. MTESZ. pp. 257-262., 2011
Kapronczay Katalin: A XIX. századi magyar orvostörténet-írás kéziratos emlékei, In: Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Bp., 2010. Johan B. Alapítvány-MOT-SOMKL-MATI. pp. 89-100., 2010
Kapronczay Katalin: Kováts Mihály érdemei az orvoslás és más természettudományok magyar nyelvének érdekében, In: Magyar Orvosi Nyelv, 2012. No. 1. pp. 8-12., 2012
Kapronczay Katalin: Bányaorvoslásunk a 18. században, In: Orvostörténeti Közlemények. Vol. 218-221. (2012) pp. 49-58., 2012
Kapronczay Katalin: Útmutató az orvosok megismeréséhez, kiválasztásához, nemorvosok számára, In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 2010. MTESZ. pp. 197-201., 2010
Kapronczay Katalin: Orvosi könyveink a 18. század végéig., Internetes összeállítás., 2009
Kapronczay Katalin: Orvosi folyóirataink., Internetes összeállítás., 2009
Kapronczay Katalin: Orvosi könyvgyűjteményeink., Internetes összeállítás., 2010
Kapronczay Katalin: A levéltári kutatások helyszínei., Internetes összeállítás., 2010
Kapronczay Katalin: Orvosi könyveink a 19. században., Internetes összeállítás., 2009
Kapronczay Katalin: "Az ’orvosok’ megismerésére és kiválasztására vezérlő útmutatás" – nem-orvosok számára., In: Előadás 2009. november 25-én a MTESZ konferencián., 2009
Kapronczay Katalin: A magyar orvosi szakirodalom századai. Az orvostörténeti kutatás forrásai és helyei, In: Előadás a SOTE "A magyar egészségügy története" c. kurzusán, 2010
Kapronczay Katalin: Az Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményei és ritkaságai., In: Előadás "A hazai orvostörténeti könyvtárügy 60 éve" c. konferencián. MOT-MTA. Bp., 2011. május 5., 2011
Kapronczay Katalin: Az 1793-as erdélyi egészségügyi főszabály-tervezet, Előadás a Magyar Orvostörténelmi Társaság tudományos ülésén, Gödöllő, 2011. máj. 27., 2011
Kapronczay Katalin, Gazda István, Bodorné Sipos Ágnes: Antall József (1932–1993) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája, In: Kaleidoscope. Vol. 3. (2012) No. 5. pp. 365-389., 2012
Kapronczay Katalin: A magyar nyelvű orvosi szakirodalom története, In: Előadás a SOTE "Magyar orvosi nyelv" c. kurzusán, 2011
Kapronczay Katalin: Kováts Mihály érdemei az orvoslás, és más természettudományok magyarrá tétele érdekében, Előadás a Magyar Orvostörténelmi Társaság tudományos ülésén, Budapest, 2012. nov. 28., 2012
Kapronczay Katalin: Orvosi bibliográfiák., Internetes összeállítás., 2009
Kapronczay Katalin: A magyar nyelvű orvosi szakirodalom története – a magyar szaknyelv térhódítása a hazai orvosi szakirodalomban., In: Előadás a Semmelweis Egyetem – Magyar orvosi nyelv c. kurzusán. Budapest, 2012. márc. 29., 2012
Kapronczay Katalin: "Magyar patika..." XIX. századi gyógyszerészeti kézikönyv., In: Farmakognóziai Hírek 7 (2012) No. 25. pp. 5-6., 2012
Kapronczay Katalin: Egy másfélszáz éves magyar orvostörténeti kézirat nyomtatott közreadása. (Gyógyszerészettörténeti vonatkozások), In: Farmakognóziai Hírek 7 (2012) No. 26. pp. 3-4., 2012
Kapronczay Katalin; Gazda István (összeáll.): Antall József tudományos és tudományos ismeretterjesztõ írásainak bibliográfiája, In: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból. Bp., 2012. MOT–SOMKL-MATI. pp. 453-498., 2012
Kapronczay Katalin: "Egy előítéletek nélküli polgár" a felvilágosodás kori Bécs udvari szolgálatában. Joseph von Sonnenfels (1733-1817), In: Cito pede labitur aetas. Tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára. Bp., 2011. Semmelweis. pp. 127-136., 2011
Kapronczay Katalin: A Természettudományi Társulat székházának története, In: Természet Világa 143 (2012) No. 1. pp. 22-24., 2012
Kapronczay, Katalin; Magyar, László András; Putnam, Constance: The Library of the Royal Physicians in Budapest, becomes today’s Semmelweis Medical History Library, In: Journal of the Medical Library Association. 99, (1) 2011. pp. 31-39., 2011
Kapronczay Katalin: A magyar nyelvű orvosi szakirodalom Magyarországon., In: A magyar orvosi nyelv tankönyve. Szerk.: Bősze Péter. Bp., 2009. Medicina. pp. 121-131., 2009
Kapronczay Katalin: Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai, In: Magyar Orvosi Nyelv, 2010. No. 2. pp. 61-65., 2010
Kapronczay Katalin: A Természettudományi Társulat székházának története, In: Természet Világa 143 (2012) No. 1. pp. 22-24., 2012
Kapronczay Katalin: Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai, In: Kaleidoscope. Vol. 3. (2012) No. 4. pp. 243-254., 2012
Kapronczay Katalin: Előszó, In: Torkos Justus Johannes: Taxa Pharmacutica Posoniensis. Posonii, Royer, 1745. Reprint. Kecskemét, 2012. 2 sztl.p., 2012
Kapronczay Katalin: A magyar medicina történeti emlékei és forrásai, In: Kapronczay Károly: Az orvostörténelem századai. Bp., 2010. Semmelweis K. pp. 20-39., 2010
Kapronczay, K.: Ein ungarischer humanistischer Polyhistor, János Zsámboky (1531-1584), In: Orvostörténeti Közlemények. Vol. 210-213. (2010) pp. 27-41., 2010
Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin (szerk.): Pro Nonagesimo. Tanulmányok Schulteisz Emil professzor 90. születésnapjára, Budapest, 2013. Semmelweis Kiadó. 224 p., 2013
Kapronczay Katalin: A két Hörnigk. A XVII. századi német merkantilizmus jeles képviselői, In: Pro Nonagesimo. Tanulmányok Schulteisz Emil professzor 90. születésnapjára, Budapest, 2013. Semmelweis Kiadó. pp. 95-104., 2013
Kapronczay Katalin: Egy francia orvos-polihisztor munkája és magyar fordítói, In: Farmakognóziai Hírek 7 (2012) No. 23. pp. 7-8., 2012
Kapronczay Katalin: Törekvés egy eszményi botanikai kézikönyv megírására, In: Farmakognózia Hírek 7 (2012) No. 24. pp. 6-7., 2012
Kapronczay Katalin: Id. Issekutz Béla, In: Nemzeti Évfordulóink 2011. Bp., 2011. Balassi Intézet NÉT. p. 28., 2011
Kapronczay Katalin: Arányi Lajos (1812-1887) + Kováts Mihály (1762-1851) + Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, In: Nemzeti évfordulóink 2012. Bp. 2012. Balassi Intézet. p. 42, 50, 60., 2012
Kapronczay Katalin: Apáthy István (1863-1922) + Lenhossék Mihály (1863-1937) + Sauer Ignác (1801-1863), In: Nemzeti évfordulóink 2013. Bp., 2013. Balassi Intézet. p. 42, 51, 55., 2013
Kapronczay Katalin: A magyar gyógyszerészeti szakirodalom fejlődéstörténete, a kutatás forrásai, Előadás a Semmelweis Egyetemen, Budapest, 2013. febr. 19., 2013
Kapronczay Katalin: A magyar nyelv térnyerése a hazai orvosi szakirodalomban, Előadás Semmelweis Egyetem, Budapest, 2012. okt. 18., 2012
Kapronczay Katalin: Az orvostörténeti könyvtár története és gyűjteményei, Előadás a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban, Budapest, 2012. okt. 18., 2012
Kapronczay Katalin: Az állam és az egészség ügye a felvilágosodás századában, Előadás a Semmelweis Egyetemen, Budapest, 2012. nov. 13., 2012
Kapronczay Katalin: Gyógyszerészi instrukciók rendelkezések, rendeletek a múltban, Előadás a Semmelweis Egyetemen, Budapest, 2012. nov. 26., 2012
Kapronczay Katalin: Az orvosi szakirodalom története Magyarországon. A kutatás forrásai és helyei, Előadás a Semmelweis Egyetemen, Budapest, 2013. febr. 18., 2013
Kapronczay Katalin: A hazai orvos-természettudományi társaságok múltjából, Előadás a Semmelweis Egyetemen, Budapest, 2013. ápr. 22., 2013
Kapronczay Katalin: Huszty Zakariás Teofil gyógyszerészeti tevékenysége, Előadás a IX. Gyógyszerészettörténeti Nyári Egyetemen. Pozsony, 2012. júl. 20. (Comenius Egyetem), 2012
Kapronczay Katalin: Egészségtan tankönyv a XVI. századi Erdélyben. (Kyr Paulus: Die Gesundheit ein köstliche Ding. Hrsg. Robert Offner. Hermannstadt Bonn, 2010). Könyvismertetés., In: Valóság 53 (2010) No. 12. pp. 107-108., 2010
Kapronczay Katalin: Dörnyei Sándor: Gyógyszeres értekezések. Gyógyszerészek nyomtatott vizsgadolgozatai 1827-1844. Bp., 2010. MYGTT. Könyvismertetés., In: Orvostörténeti Közlemények. Vol. 210-213. (2010) pp. 236-237., 2010
vissza »