A tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77922
típus NK
Vezető kutató Fügedi János
magyar cím A tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben
Angol cím Traditional Dance as Knowledge, Social Practice and Cultural Heritage in East-Central European Local Communities
magyar kulcsszavak kulturális örökség, örökségvédelem, helyi közösség, multikulturalizmus, helyi tudás, identitás, kulturális modernizáció
angol kulcsszavak cultural heritage, safeguarding of heritage, local community, multiculturalism, local knowledge, identity, cultural modernization
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Dóka Krisztina
Felföldi László
Karácsony Zoltán
Ratkó Lujza
Varga Sándor
projekt kezdete 2009-07-01
projekt vége 2014-10-31
aktuális összeg (MFt) 28.603
FTE (kutatóév egyenérték) 13.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az elmúlt évtizedek jelentős társadalmi-kulturális váltázásainak hatására a poszt-kommunista országokban egyre nyilvánvalóbb a helyi tudás értékvesztése és a helyi emlékezet elhalványulása. Az európai integráció által ösztönzött új etnicitás és regionalizmus ezt az összetett folyamatot fékezi, gyakran kiegyenlíti. A helyi közösségek társadalmi és kulturális életében szerves szerepet játszó tánc is az említett negatív és pozitív tendenciák hatása alá került. Az etnokoreológia sürgető feladata a jelenséggel kapcsolatos problémák vizsgálata.

A jelen kutatási projekt célja, hogy új elméleti alapot hozzon létre és korlátozás nélkül elérhető forrásanyagot biztosítson a jövőbeli összehasonlító kutatások, valamint a táncos örökség, az örökségipar és a turizmus szakemberei számára. A vizsgálat középpontjába a táncot állítja, mint a poszt-kommunista közép-kelet európai országok jellegzetes helyi közösségi tudását, társadalmi gyakorlatát és kulturális örökségét képviselő jelenséget. A kutatás megvizsgálja az új táncos koncepciók létrehozásának szerkezetét és dinamizmusát a gyorsan változó hatalmi rendszerek között. A tudományos hátteret az etnokoreológia és a táncantropológia biztosítja, amelyhez jelentősen hozzájárul a kulturális örökségkutatás elmélete és módszertana is.

A fenti koncepció jegyében a négyéves futamidejű projekt öt fő téma köré csoportosul: 1. Helyszíni gyűjtések - új kutatás évenként két vagy három újabb tájegységen; 2. A tánc mint tudás - az új szemléletű gyűjtési eredmények monográfiákba szerkesztése és a kéziratok publikálásra való előkészítése; 3. Elemzés és interpretáció - az európai régi táncréteg monográfia sorozat köteteinek kiadása; 4. Tánc Tudásbázis: az új és korábbi kutatás dokumentumok és háttéranyagok (adatok, filmek, képek, lejegyzések, metaadatok) internetes adatbázis rendszerének közreadása; 5. Szimpóziumok és/vagy konferenciák évenként megrendezése.

Az MTA Zenetudományi Intézet kutatói által indított projekt egyben a kelet-közép európai partner akadémiák nemzetközi kutatási programjának is része.
angol összefoglaló
During the last decades socio-cultural life of post communist countries have suffered serious changes, which led to the devaluation of local knowledge and fading of local memory. New ethnicity and regionalism, induced by the integration to EU, are playing a compensating role in this complex mechanism. Dance as an integral part of the cultural life of local communities has shared these positive and negative tendencies. Examination of these problems is an urgent task of ethnochoreology.

The aim of this research project is to create new theoretical basis and provide free sources for the future comparative research and for the professionals concerned with dance heritage, heritage industry and tourism. It focuses on dance as knowledge, social practice and cultural heritage in local communities of post-communist East-Central European countries. It examines the structure and dynamism of creating new dance conceptions and practices in the quickly changing power systems.

Scientific framework is provided by ethnochoreology and dance anthropology, with significant contribution to the theory and methodology of Heritage Studies.

In accordance with the concept, the four years program is grouped in five main research areas repeated annualy. 1. Field Reasearch - new fieldwork in two or three new geographic regions yearly; 2. Dance as Knowledge - preparation for publication the monographies compiled on the basis of the new research disciplines; 3. Analysis and interpretation - publication of a four-volume monography on the early dance layer in Europe; 4. Dance Knowledge Base - internet databases system of reasearch documents and backgound material (films, photos, notation, metadata); 5. Organizing annual symposiums and/or conferences.

The project implemented by the researchers of the Institute for Musicology of the HAS (Budapest) is embedded in an international research program planned by Institutes of the partner Academies in East Central Europe.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünkben a régi európai táncréteghez sorolt kanásztánc-ugrós táncstílust a korábbi és új gyűjtések, valamint archívumi források feldolgozásával történeti, zenei és táncmorfológiai szempontok szerint ötkötetes monográfia sorozatban dolgoztuk fel, melynek keretében a magyar néptánckutatás mindeddig legnagyobb szabású notációs táncközlési vállalkozásaként 70 táncot kétnyelvű kiadványban jelentettünk meg. Kialakítottuk és az interneten közreadtuk a 11 adatbázisból álló Néptánc Tudástár keresztkapcsolatos koherens rendszerét. A Tudástár a magyar néptánckutatás MTA BTK Zenetudományi Intézetben őrzött gyűjteményeinek (Filmtár, Fotótár, Kézirattár, Táncírástár, Motívumtár) teljes metaaadat állományát adja közre, számos szempont szerint teszi lehetővé a gyűjtemények elemeink, azok összefüggéseinek, valamint megjelenési helyeinek áttekintését, nagyszámú dokumentumot (táncfilmek, motívumlejegyzések, zenei kották, táncszók, lexikon szócikkek) tesz korlátozás nélkül hozzáférhetővé. Koherenciája révén mind a jelen projekt, mind a korábbi kutatási eredmények digitalizált notációs és mozgóképi forrásai megszemlélhetők és ellenőrizhetőkké váltak. Projektünk három, etnokoreológiai témájú doktori disszertáció elkészítését és kiadásra előkészítését támogatta. Létrehozta a táncok számítógépes morfológiai feldolgozásának és notációs formájú kiadásának alapeszközét, a LabanGraph alkalmazást.
kutatási eredmények (angolul)
In the frame of the project the kanásztánc-ugrós dance style belonging to the old historical layer of European dance heritage was analyzed following historical, musical, and morphological concepts, based on former and new results of fieldworks and archive material. The results were published in the form of a five volume monograph series, including a volume with 70 dances as the largest notation publication undertaking of the Hungarian ethnochoreology up today. The coherent system of a Traditional Dance Knowledgebase was created including 11 databases. The Knowledgebase makes the complete metadata system of the ethnochoreology collections (Films, Photos, Manuscripts, Dance notation, Motives) held in the HAS RCH Institute of Musicology available on the internet, gives possibility to search single data, their relations, instants of publication, and let several documents (such as dance films, motif notations, musical scores, lexicon entries) available without restriction. Through its coherency the data (digitized moving picture and notation) concerning the present project just as well as former research can be investigated and controlled. The project supported the completion and preparation for publication of three doctoral theses in the field of ethnochoreology. The creation of the LabanGraph application for helping the computer aided morphological analysis and notation publication of traditional dances was also supported by the project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77922
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fügedi János - Varga Sándor: Régi tánckultúra egy baranyai faluban, Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014
Fügedi János - Kovács Henrik szerk.: Mezőföldi ugrósok – Táncelemzések, Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014
Kovács Henrik: A mezőföldi ugrósok elemzése, in Fügedi János - Kovács Henrik szerk. Mezőföldi ugrósok – Táncelemzések. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet. 16-119., 2014
Felföldi László: Az ugrós táncok jellemzése, története és rokonsága, Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2015
Karácsony Zoltán szerk.: Néptánc Tudástár – Filmek, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/filmek.asp?, 2014
Fügedi János - Dóka Krisztina - Felföldi László - Karácsony Zoltán szerk.: Néptánc Tudástár - Táncok, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancok.asp, 2012
Dóka Krisztina – Molnár Péter szerk.: 2014. Néptánc Tudástár – Fotók, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/fotok.asp?, 2014
Dóka Krisztina – Kovács Dóra – Istvándi Judit szerk.: Néptánc Tudástár – Kéziratok, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/keziratok.asp?, 2014
Fügedi János szerk.: Néptánc Tudástár – Táncírások, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancirasok.asp?, 2014
Fügedi János - Dóka Krisztina - Felföldi László - Karácsony Zoltán szerk.: Néptánc Tudástar - Motívumok, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/motivumok.asp?, 2012
Vavrinecz András szerk.: Néptánc Tudástár – Táncdallamok, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancdallamok.asp?, 2014
Máté Zsuzsanna szerk.: Néptánc Tudástár – Táncszók, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancszok.asp?, 2014
Kukár Barnabás Manó szerk.: Néptánc Tudástár – Kapcsolatok, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/kapcsolatok.asp?, 2014
Felföldi László – Kukár Barnabás Manó szerk.: Néptánc Tudástár – Lexikon, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/lexikon.asp?, 2014
Kukár Barnabás Manó – Fügedi János szerk.: Néptánc Tudástár – Bibliográfia, http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/bibliográfia.asp?, 2014
Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje, L’Harmattan Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2010
Dóka Krisztina: Néptáncaink a korai mozgóképeken, FolkMAGazin 2013/6: 35-37, 2013
Karácsony Zoltán: Az erdélyi táncfolklorisztikai filmek keletkezéstörténete és kritikai áttekintése a kezdetektől 1963-ig., Művelődés. 2009. november, 2009
Pálfy Gyula: Egy erdélyi vegyes lakosságú falu – Gerendkeresztúr – táncai, Művelődés LXII. 2009. szeptember, 9. sz. 19–21, 2009
Fügedi János: A magyar néptánc bokázóinak rendszere, Tánctudományi Közlemények 2009/1. I. évfolyam 1. szám, 30-47, 2009
László Felföldi - János Fügedi: Social Practice and Cultural Heritage in East Central Europen Local Communities: Concepts and Research Plan, Mihály Hoppál (ed.) Sustainable Heritage, Symposium on European Intagible Cultural Heritage, Budapest, April 23-24., European Folklore Institute, Budapest, 2010
Fügedi János - Misi Gábor: A talajérintő lábgesztusok lejegyzési lehetőségei, Zenetudományi Dolgozatok 2009, 373-394, 2010
Karácsony Zoltán: A kalotaszegi legényes műfaji-funkcionális változatai, Zenetudományi Dolgozatok 2009, 341-371, 2010
János Fügedi - Gábor Misi: Ways of notating floor touching gestures with the foot, Proceedings of the Twenty-Sixth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand, Augus, 2011
Karácsony Zoltán: Az erdélyi táncfolklorisztikai filmek keletkezéstörténete és kritikai áttekintése a kezdetektől 1963-ig, In: Könczei Csongor (ed.) Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Kriterion, 71-92., 2010
Karácsony Zoltán: Istoria originii filmelor despre folclorul coreografic din Transilvania. Privire critică de ansamblu de la începtuturi şi la până în 1963, Könczei, Csongor (ed.) Coreografia şi etnogcoreologoa maghiară din Transilvania în milenul trei. Cluj-Napoca, Editura Institului Pentru Stuierra problemor Minoritatilot N, 2010
Fügedi János: A notáció szerepe a tánc tudományos feldolgozásában, In Könczei Csongor (szerk.) Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kriterion, Kolozsvár, 97-104, 2010
Fügedi János: Rolul notaţiei ǐn analysa dansului, Könczei Csongor (ed.) Coreografia şi etnocoreologia maghiarǎ din Transylvania ǐn mileniul trei. Editure Institutului Pentru Studierea Peoblemelor Minoritǎţilor Naţionale,, 2010
Fügedi János: Tánc - Jel - Írás. A néptáncok lejegyzése Lábán-kineográfiával, L'Harmattan Kiadó - MTA Zenetudományi Intézet, 2011
Varga Sándor: Néptánckutatás az erdélyi Mezőségen, Varga Sándor szerk. Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról, 2010
Varga Sándor: Botos táncok az erdélyi Mezőségen, MÓD László – SIMON András szerk. Olvasó. Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 678-687, 2010
Varga Sándor: Eszközös táncok Közép-Erdélyben, Varga Sándor szerk. Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról, 2010
Varga Sándor: Belső-mezőségi példák a táncosok és zenészek közötti kapcsolatra, Varga Sándor szerk. Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról, 2010
Varga Sándor: Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról., http://www.folkradio.hu/folkszemle/, 2010
Varga Sándor: Az erdélyi Mezőség a középkortól a napjainkig. Történeti áttekintés Visáról és környékéről, Varga Sándor (szerk.) „A visai Kőris alatt…” Tanulmányok egy erdélyi, mezőségi falu népi kultúrájáról. Belvedere XXIII.1-2., 10-31., 2011
Varga Sándor: Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére, KESZEG Vilmos – SZABÓ Zsolt szerk. Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Művelődés, Kolozsvár, 147-158, 2010
Dóka Krisztina - Molnár Péter: A Gyöngyösbokréta-mozgalom, http://www.folkradio.hu/folkszemle/, 2011
Dóka Krisztina: Az erdélyi táncfolklór Lajtha László írásaiban, Folkszemle, 2010 december, 2010
Dóka Krisztina: Gondolatok a magyar táncfolklór akkulturációjáról., Bolvári-Takács G. – Fügedi J. – Major R. – Mizerák K. – Németh A. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, 2011
Varga Sándor: A tánctanulás és annak társadalmi háttere egy mezőségi faluban., Vargyas Gábor szerk. Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Studia Etnologica Hungarica XIII. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia, 2011
Fügedi János: A magyarországi táncjelírás pedagógia megújításának kezdetei., Bolvári-Takács G. – Fügedi J. – Major R. – Mizerák K. – Németh A. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, 2011
Bolvári-Takács Gábor – Fügedi János – Major Rita – Mizerák Katalin – Németh András (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban., Magyar Táncművészeti Főiskola. Budapest., 2011
Fügedi János - Dóka Krisztina - Felföldi László - Karácsony Zoltán szerk.: Néptánc Tudásbázis - Táncok, http://db.zti.hu/neptanc_tudasbazis/tancok.asp, 2012
Fügedi János - Dóka Krisztina - Felföldi László - Karácsony Zoltán szerk.: Néptánc Tudásbázis - Motívumok, http://db.zti.hu/neptanc_tudasbazis/motivumok.asp, 2012
Bolváry-Takács Gábor - Fügedi János - Mizerák Katalin - Németh András szerk.: Kultúra – Érték – Változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2013
Bolváry-Takács Gábor - Fügedi János - Mizerák Katalin - Németh András szerk.: A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2012
Fügedi János: Lábán Rudolf mozdulatkórusai a 20. század elején, In Bolváry-Takács G. - Fügedi J. - Mizerák K. - Németh A. szerk.: A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Budapest: MTF, Budapest, 67-69, 2012
Varga Sándor: Formai változások az erdélyi Belső-Mezőség tánckészletében a 20. század folyamán, in Bolváry-Takács G. - Fügedi J. - Mizerák K. - Németh A. szerk.: Kultúra – Érték – Változás. Budapest: MTF, 212-227, 2013
Karácsony Zoltán: Az ugrós táncok osztályozása a magyar táncfolklorisztikában, in Szalay Olga szerk.:Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzemekutató-zenetörténész tiszteletére. Budapest: L’Harmattan-Könyvpont, 83-104, 2012
Karácsony Zoltán: A kanásztánc-ugrós stílus fogalmának kialakulása, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncsílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 13-16, 2013
Fülöp Hajnalka: A táncosok viselete, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncsílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 21-27, 2013
Fügedi, János: The Difference between the Factual and the Dancers’ inner Representation of Movement Rhythm, in Bastien, Marion – Fügedi, János – Ploch, Richard Allan eds.: Proceedings of the Twenty-Seventh Biennial Conference of ICKL, 59-69, 2012
Fügedi, János: LabanGraph 4P – An(other) Computer Editor for Labanotation, in Bastien, Marion – Fügedi, János – Ploch, Richard Allan eds.: Proceedings of the Twenty-Seventh Biennial Conference of ICKL, 327-332, 2012
Fügedi János – Vavrinecz András: A tánc és a kísérőzene összefüggései a Régi magyar táncstílus – Az ugrós című monográfiában, in Szalay Olga (szerk.) Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész köszöntésére. Budapest: L’Harmattan - Könyvpont, 105-116, 2012
Fügedi János - Vavrinecz András: Régi magyar táncsílus - Az ugrós. Antológia. Old Hungarian Dance Style - The Ugrós. An Anthology, Budapest: L’Harmattan - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Az ugrós táncok és kísérőzenéjük, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 17- 20, 2013
Fügedi János: A táncpartitúrák különleges jelölésmódjai, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 28-32, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Rábaköz – Szigetköz, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 39-76, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Nyugat-Dunántúl. Western-Transdanubia, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 77-84, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Somogy, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 85-120, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Baranya – Szlavónia. Baranya – Slavonia, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet,121-164, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Sárköz – Duna mente – Kalocsa-vidék. Sárköz – Danube region – Kalocsa area, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 165-204, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Mezőföld, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 205-254, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Vág-Garam köze – Cserhát. Vág-Garam interfluve – Cserhát, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 255-282, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Jászság – Alsó-Tisza-vidék – Körösök vidéke. Jászság – Lower Tisza area – Körös area, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 283-300, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Felső-Tisza-vidék. Upper Tisza area, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 301-330, 2013
Fügedi János – Vavrinecz András: Gyimes – Bukovina, in Fügedi János - Vavrinecz András szerk.: Régi magyar táncstílus - Az ugrós. Antológia. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 331-342, 2013
Varga Sándor: Néptánckutatás az erdélyi Mezőségen, Varga Sándor szerk. Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról, 2010
Varga Sándor: Eszközös táncok Közép-Erdélyben, Varga Sándor szerk. Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról, 2010
Varga Sándor: Belső-mezőségi példák a táncosok és zenészek közötti kapcsolatra, Varga Sándor szerk. Kései virágkor. Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról, 2010
Dóka Krisztina - Molnár Péter: A Gyöngyösbokréta-mozgalom, http://www.folkradio.hu/folkszemle/, 2011
Dóka Krisztina: Az erdélyi táncfolklór Lajtha László írásaiban, Folkszemle, 2010 december, 2010
Dóka Krisztina: Gondolatok a magyar táncfolklór akkulturációjáról., Bolvári-Takács G. – Fügedi J. – Major R. – Mizerák K. – Németh A. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, 2011
Bolvári-Takács Gábor – Fügedi János – Major Rita – Mizerák Katalin – Németh András (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban., Magyar Táncművészeti Főiskola. Budapest., 2011
Bolváry-Takács Gábor - Fügedi János - Mizerák Katalin - Németh András szerk.: Kultúra – Érték – Változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2013
Bolváry-Takács Gábor - Fügedi János - Mizerák Katalin - Németh András szerk.: A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2012
Fügedi János: Lábán Rudolf mozdulatkórusai a 20. század elején, In Bolváry-Takács G. - Fügedi J. - Mizerák K. - Németh A. szerk.: A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Budapest: MTF, Budapest, 67-69, 2012
Varga Sándor: Formai változások az erdélyi Belső-Mezőség tánckészletében a 20. század folyamán, in Bolváry-Takács G. - Fügedi J. - Mizerák K. - Németh A. szerk.: Kultúra – Érték – Változás. Budapest: MTF, 212-227, 2013
Fügedi János: A Lábán-kinetográfia a Szentpál-iskolában, in Beke László - Németh András - Vincze Gabriella szerk.: Mozdulat – a magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében. Budapest: Gondolat, 142-163., 2013
Fügedi János: Az ugrós táncok elemzésének háttere, in Fügedi János - Kovács Henrik szerk. Mezőföldi ugrósok – Táncelemzések. Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet. 9-11., 2014
Felföldi László – Karácsony Zoltán szerk.: Magyar táncfolkorisztikai szöveggyűjtemény II/B., Budapest: Gondolat – MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014
Fügedi János - Szélpál-Bajtai Éva szerk.: Maácz, Budapest: L’Harmattan - MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014
Varga Sándor: A táncházas turizmus hatása egy erdélyi falu társadalmi kapcsolataira és hagyományaihoz való viszonyára, in: Könczei Csongor szerk. Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár. 105-128., 2014
Dóka Krisztina: A 20. század elejének társastáncai a falusi tánckultúrában, Tánctudományi Közlemények 2015/1, 2015
Karácsony Zoltán: „Figurás szemben”. A kalotaszegi legényes kettes előadásmódjáról, in Könczei Csongor szerk.: Az erdélyi táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II., Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 57-104, 2014
vissza »