Material culture, ethnic identity and the politics of difference among the Gabor Roma of Transylvania  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77944
Type PD
Principal investigator Berta, Péter
Title in Hungarian Tárgyi kultúra, etnikai identitás és a különbség politikája az erdélyi gábor romák között
Title in English Material culture, ethnic identity and the politics of difference among the Gabor Roma of Transylvania
Keywords in Hungarian presztízstárgyak, státuspolitika, etnikai identitás, romák
Keywords in English prestige items, status politics, ethnic identity, Roma
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ethnology
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Starting date 2009-04-01
Closing date 2012-03-31
Funding (in million HUF) 6.433
FTE (full time equivalent) 3.00
state closed project
Summary in Hungarian
Tárgyi kultúra, etnikai identitás és a különbség politikája az erdélyi gábor romák között (Berta Péter)

A kutatás egy olyan erdélyi roma etnikai alcsoporthoz (’a gáborokhoz’) kapcsolódik, amelyet a relatíve magas gazdasági státus, a hierarchia-tudatosság és a múlt iránti érdeklődés jellemez. Középpontjában az antik ezüstből készült poharak és kannák köré szerveződő etnicizált presztízstárgy-gazdaság áll, amelyben egyének és csoportok versenyeznek korlátozott forrást képező, presztízsjavakként és (többszörös) identitásszimbólumokként értelmezett tárgyak megszerzéséért. A pályázat célja öt hosszabb terjedelmű tanulmány/fejezet elkészítése (összesen kilenc hónapnyi erdélyi terepmunka, valamint hazai és külföldi könyvtári kutatás és szakmai konzultációk alapján), amelyek a gábor presztízstárgy-gazdaság, a státuspolitika és a társadalmi identitások kapcsolatát vizsgálják. A kutatás eredményeit a pályázati ciklus végén egy tematikus monográfiában szeretném összefoglalni. Az elkészítendő tanulmányok/fejezetek az alábbiak: A presztízstárgyak és az érték politikája; Politikai beszéd, presztízstárgy-gazdaság és a különbség politikája; Tranzakció-elemzések – „mikro-perspektívából”; Posztszocialista gazdasági átmenet, fogyasztói „forradalom” és a gábor presztízstárgy-gazdaság; Presztízstárgy-életrajzok.
Summary
MATERIAL CULTURE, ETHNIC IDENTITY, AND THE POLITICS OF DIFFERENCE AMONG THE GABOR ROMA OF TRANSYLVANIA (Peter Berta)

The planned research is related to a Transylvanian Roma ethnic subgroup (known as ’the Gabors’) characterized with a relatively high economic status, hierarchy awareness, and interest in their own past. This project deals with the Gabors’ prestige item economy in the context of which individuals compete for the acquisition of silver beakers and tankards that constitute a socially constructed scarce resource and are interpreted as contested prestige items and (multiple) identity symbols. The aim of the research is to prepare five lengthier studies/chapters which would rely on a field research among the Transylvanian Gabors and a library research and professional consultations in London. These studies/chapters examine the relationship between the Gabors’ prestige item economy, status politics, and different social identities. I would like to summarize my data and analyses in a monograph at the end of the research period. The titles of the studies/chapters to be prepared are the following: Prestige items and the politics of value; Political speech, prestige item economy, and the politics of difference; Analysis of prestige item transactions – from a “micro perspective”; Post socialist economic transition, consumer “revolution”, and the Gabors’ prestige item economy; Cultural biographies of some Gabor prestige items.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Tárgyi kultúra, etnikai identitás és a különbség politikája az erdélyi gábor romák között OTKA PD 77944 A kutatás középpontjában egy erdélyi roma csoport – a gábor romák – presztízsgazdasága állt, amely az antik ezüstből készült tárgyak két típusa: a poharak és a fedeles kupák köré szerveződik. A vizsgálat eredményei rávilágítottak arra, hogy e tárgyak milyen szerepet játszanak az etnikai csoporton belüli társadalmi és gazdasági különbségek kialakulásában, megjelenítésében és manipulálásában, az apai ági identitás és történelem, valamint az etnikus múlt megkonstruálásában, és érthetőbbé tették, hogy az ezüstpoharak és fedeles kupák miként vesznek részt az etnikai identitás megalkotásában és menedzselésében. Az antropológiai terepmunka idővel egy másik erdélyi roma csoportra: a Brassó és Szeben megyékben élő cărhar romákra is kiterjedt, akik egy, a gábor romákéhoz nagyon hasonló presztízsgazdaságot alakítottak ki az elmúlt százötven évben. A kutatás hangsúlyos részterületévé vált a két roma presztízsgazdaság viszonyának elemzése (az érték- és jelentéstulajdonítás szervezőelveinek összehasonlítása stb.), valamint az interetnikus presztízstárgy-kereskedelem különböző aspektusainak (adásvételek és hitelügyletek, patinahamisítás stb.) vizsgálata. A kutatás eredményeit összegző tanulmányok hazai és nemzetközi szaklapokban, valamint tanulmánykötetekben jelentek meg, illetve látnak napvilágot a közeljövőben.
Results in English
Material culture, ethnic identity and the politics of difference among the Transylvanian Gabor Roma OTKA PD 77944 The research focused on the prestige economy of a Transylvanian Roma group (the Gabor Roma), which is based on two types of objects made of antique silver (beakers and roofed tankards). The findings highlighted the role these pieces play in the development, representation and manipulation of intragroup social and economic differences as well as in the construction of patrilinear and ethnic identity and history. They have also contributed to the better understanding of how these objects participate in the management of ethnic identity and differences. Meanwhile, the scope of the anthropological fieldwork has also involved another Transylvanian Roma group (the Cărhar Roma) living mainly in Braşov and Sibiu counties. In the past 150 years, the Cărhar Roma also developed a prestige economy, which is very similar to that of the Gabors. Therefore the comparison of the two Roma prestige economies (the logic of attribution of values and meanings, etc.) as well as the analysis of the interethnic prestige item trade between them (sales, pawn transactions, manipulation of the nominal authenticity of the commodities, etc.) have also been integrated into the research agenda. The papers summarizing the research findings have been and will be published in Hungarian and international journals as well as edited volumes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77944
Decision
Yes

 

List of publications

 
Berta Péter: Posztszocialista gazdasági átmenet, fogyasztói „forradalom” és a gábor presztízstárgy-gazdaság, kézirat, 2009
Berta Péter: Materialising ethnicity: Commodity fetishism and symbolic re-creation of objects among the Gabor Roma (Romania), Social Anthropology, 17(2): 184–197., 2009
Berta Péter: Az etnicizált fogyasztói ízlés politikája. Moralizáló diskurzusok, jelentésdefiníciós küzdelmek és a gábor presztízstárgy-gazdaság, In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Gondolat Kiadó. 236–253., 2010
Berta Péter: Presztízsgazdaság, politika és etnikai identitás egy erdélyi roma csoportban., Kurucz György - Urbán Balázs (szerk.): Eötvös konferencia, 2009. Budapest, MÖB. 66-80., 2010
Berta Péter: Shifting transactional identities. Bazaar-style trade and risk management in the prestige economy of the Gabor Roma (Romania), Donald C. Wood (szerk.): Economic Action in Theory and Practice: Anthropological Investigations. (Research in Economic Anthropology, 30.) 279-310. Bingley: Emerald., 2010
Berta Péter: Multietnikus tárgyéletrajzok, tulajdonlási verseny és repatriotizáció. Czigánykincsek Erdélyben a XIX-XX. század fordulóján (1869-1917), In: Berta Péter /szerk./: Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVII. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 87–122., 2010
Berta Péter: Czigánykincsek Téglás István tanulmányaiban (1899-1913), Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék. 649–664., 2010
Berta Péter: Constructing, commodifying, and consuming invented ethnic provenance among Romanian Roma, Museum Anthropology, 34(2): 128–141., 2011
Berta Péter: Tulajdonlási verseny, üzleti etika és konfliktuskezelés. Egy gábor roma presztízstárgy posztszocialista életrajza: 1992–2012., In: BÁTI Anikó – SÁRKÁNY Mihály – VARGHA Katalin (szerk.): Ethno-lore. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve. 187–235. Budapest, MTA BTK NI, 2012
Berta Péter: A fogyasztás politikája és az erdélyi gábor és cărhar romák közötti presztízstárgy-kereskedelem., Tabula, 14(1–2): 61–94., 2012
Berta Péter: Presztízsfogyasztás és házasságpolitika – egy gábor roma használtcikk társadalmi karrierjének tükrében (2000–2012)., In: BERTA Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet. 85–138., 2012
Berta Péter: The politics of consumption. Classification struggles, moral criticism and the interethnic trade of prestige goods between two Romanian Roma groups., Journal of Consumer Culture (közlésre elfogadva), 2013
Berta Péter: Prestige consumption and marriage politics – The post-socialist social career of a Gabor Roma second-hand commodity (2000–2012)., BRAZZABENI, Micol – FOTTA, Martin (szerk.): The Two Sides of the Coin: Gypsy Economics. Oxford: Berghahn. (Bírálat alatt.), 2013
Berta Péter: Proprietary contest, business ethics and conflict management – A Multi-sited Commodity Ethnography: 1992–2012., In: Donald C WOOD (szerk.): Research in Economiy Anthropology 34. (Bírálat alatt.), 2014
Back »