A magyar történettudomány történetének adatbázisa  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78051
típus K
Vezető kutató Glatz Ferenc
magyar cím A magyar történettudomány történetének adatbázisa
Angol cím Database of the history of Hungarian historical scholarship
magyar kulcsszavak historiográfia, kutatásmódszertan, történetírói áramlatok, művelődéstörténet
angol kulcsszavak historiography, methodology of history
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Társadalomtudomány-történet
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gecsényi Lajos
Gombócz Márta
Kardos József
Katona Csaba
Péterffy Gergely
Pók Attila
Pótó János
Soós István
Szász Zoltán
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 26.052
FTE (kutatóév egyenérték) 9.97
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar történettudomány történetének adatbázisa tartalmazni fogja a magyar, illetve magyarországi történetírók és történettudományos intézmények hagyatékát. A projektben részt vevő kutatók feltérképezik az irat-, illetve levelezési hagyatékokat, és annotált jegyzékeket készítenek azokról. Emellett annotált bibliográfiát készítenek az egyes történetírók megjelent, illetve kéziratban maradt műveiről. Ugyanezt a kutatómunkát végzik el a történettudományos intézményekről (tanszékek, kutatóintézetek, folyóiratok, országos és helytörténeti társaságok). Az így létrejövő adatbázis majd két adattárba szerkeszthető. 1) Történetírók a magyar történelem egyes korszakairól; 2) Magyar történészek és történeti intézmények adattára. A majd elektronikusan és nyomtatásban is kiadható adattárak a magyar történelem minden kutatójának nélkülözhetetlen segédanyaga lehet. Akár az őstörténelem, akár a legújabb kor történelmének kutatója megtalálhatja kutatási témájának előtörténetét, vagyis azt, hogy témájáról az előző két évszázadban mit írtak a magyar történészek, illetve milyen korábbi történész hagyatékában vannak kéziratban és jegyzetekben fennmaradt, eddig publikálatlan eredmények. A történészt rászoktatja arra, hogy mai kutatómunkájának megkezdése előtt vessen számot az elődök (legalább témája korábbi kutatóinak) az álláspontjával, illetve kutatás-módszertani eljárásaival. Az adatbázis a kutatás eredményeként először elektronikus formában hozzáférhető lesz az egyetemi BA és MA rendszerben 2007-től ismét kötelező tárggyá vált történetírás története tantárgy oktatóinak és a hallgatóknak.
angol összefoglaló
The data base of the history of Hungarian historical scholarship will include all available information on historians and historical institutions in Hungary.The researchers in the project will compile an annotated list of related documents and correspondences in various public and private collections. They will also prepare an annotated bibliography of the published and unpublished works of Hungarian historians. The research will also cover sources concerning institutions of historical scholarship (chairs, departments, research institutes, journals, national and local history associations). This data base will be divided into two groups:1.) Historians on various periods of Hungarian history, 2.) Data on Hungarian historians and institutions of historical scholarship. These data bases to be published both electronically and on paper will be of great help to all researchers of Hungarian history. The specialist of the earliest periods just as much as the contemporary historian will find here the prehistory of his/her own research topic i. e. what historians of the last two centuries have published and what unpublished materials are available on his/her subject. This way before starting a new research project historians have an easy opportunity to study the results and methodologies of their predecessors in the given field. As a result of this planned research project the data base will be first available electronically to students and teachers of the history of historical scholarship , a subject that since 2007 has been mandatory for all BA and MA students of history.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar történettudomány történetének adatbázisa leltár a modern magyar történettudomány állapotáról: történetírókról, történettudományos intézményekről (kutatóintézetekről, egyetemi tanszékekről, múzeumokról, levéltárakról, tudományos egyesületekről, folyóiratokról). Az adatbázis tartalmazza a kétkötetes (négy félkötet) kézikönyv alapszövegeit. I. Lexikon (1. félkötet: Személyek 2. félkötet: Intézmények.) II. kötet: Magyar történészek a magyar történelemről (Szöveggyűjtemény a magyar történelem egyes korszakairól) az őstörténettől napjainkig és 11 tanulmány (azaz egy-egy korszak bevezető tanulmánya.) Itt a félköteteket egybeszerkesztettük. A szöveg- és tanulmánygyűjteményt a szerzők a 2007–2010. tanévben az ELTE BTK graduális (BA) és posztgraduális képzés keretében előadták, vizsgáztattak abból. Az adatbázis a 2007. évi EU oktatási rendben kötelezően bevezetett kézikönyvként szolgálhat az egyetemi történészképzésben. *Elkészült ezen kívül a Történettudomány a megszállt Magyarországon (1945–1990) c. 41 íves tanulmánykötet. A projekt vezetésének két alapelve: 1. „pozitív historiográfiai” szemlélet kipróbálása (azaz a tudománytörténetet, mint „értékmentő” stúdiumot fogni fel) 2. a magyar történelem művelését és a magyar történetírás történelmét is kultúrnemzeti alapon tárgyalni, azaz kiterjeszkedni a határokon túli és emigrációs magyar társadalomra, szellemi életre.
kutatási eredmények (angolul)
Data base on the history of Hungarian historical science is an inventory on the actual state of modern Hungarian historical science: history writers, historical science institutions (research institute, periodical etc.). As to the data base content: basic texts of the two-volume handbook (4 semi-volumes) 1. Volume: Encyclopaedia (1. semi-volume People, 2. semi-volume: Institutions) II. Volume: Hungarian Historians on Hungarian History (Text collection on the periods of Hungarian history) from prehistoric times to present and 11 studies as introductory studies to the periods. The authors presented the text and study collection in their university lectures in 2007–2010 at graduate (BA) and postgraduate level at the Faculty of Humanities of ELTE, using it also for the exams. The data base may function as a handbook in the education of historians, as specified by EU standards of 2007 on the obligatory introduction of handbooks in higher education. *Also, there is the volume of studies “Historical Science in Occupied Hungary 1945–1990”, amounting to 41 sheets. As to the two guiding principles of the project’s head and the researchers: 1. promotion of a “positive historiographic approach” (history of science understood as a study for retaining values); 2. presentation of Hungarian history and historiography by resorting to the concept of “culture nation”, i. e. encompassing in them the Hungarian community and intellectual life of the neighbouring countries and of emigration.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78051
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdész Ádám–Katona Csaba (szerk.): A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat múltjából, Megyei Levéltár–Magyar Történelmi Társulat, Gyula, 2011
Paksa Rudolf: Mítosz és valóság: a tudós tanár — és az ő tragédiája., pp. 126-132 in: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban. Szerk.: Sepsi Enikő–Tóth Károly. Ráció Kiadó, Bp., 2009
Katona, Čaba [Katona Csaba]: Šesdeset godina sistemskog obrazovanja arhivista u Mađarskoj, Arhiv Tuzlanskog kantona–Društvo arhivskih zaposlenikaTuzlanskog kantona, Tuzla: 82-89, 2010
Katona Csaba: „A templomba járó öregeket faggattam […] a régi Csabáról.” Haan Lajos mint ember és történész., pp. In: A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Szerk. Erdész-Katona, 2011
Paksa Rudolf: Márki Sándor, Korunk 5: 60–65, 2011
Katona Csaba: Forradalom előtt — avagy nagymagyar út Moszkva felé? Néhány gondolat Szekfű Gyula 1945 utáni szerepvállalásáról. Megjelenés alatt, Levéltári Közlemények, 2011
Katona Csaba: Hóman Bálint szerepe Balatonfüred kulturális életében. Megjelenés alatt, „Történelmi átértékelés” Hóman Bálint és nemzedéke szerepe a magyar kulturális és tudománypolitika történetében. Szerk.: Ujváry Gábor. Kodolányi János Főiskola, 2011
Katona Csaba-Paksa Rudolf: Tények és tapasztalatok. Történetírói hagyatékok feltérképezése — az MTA TTI Historiográfiai Munkacsoportjának projektje. Megjelenés alatt, Levéltári Szemle, 2011
Paksa Rudolf: Szekfű Gyula alma matere. Megjelenés alatt, A negyedik nemzedék „és ami utána következik”. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk.: Ujváry Gábor. Kodolányi János Főiskola, 2011
Paksa Rudolf: Emberközpontú pártatlanság avagy a konzervatív Angyal Dávid élete és művei, pp. 118–126 in: Kommentár. 2009. 2. sz., 2009
Erdész Ádám (szerk és közzéteszi): Márki Sándor naplói, Békés Megyei Levéltár, Gyula. Megjelenés alatt. Lektor: Katona Csaba, 2011

 

Projekt eseményei

 
2013-08-01 14:20:42
Résztvevők változása
2012-11-08 14:59:52
Résztvevők változása
2011-12-13 16:49:52
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
2011-03-31 14:59:43
Résztvevők változása
vissza »